Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar 0.1 Henrik Lundqvist Första utkast 1.0 Henrik Lundqvist Slutlig version Innehåll Godkännande... 1 Uppdateringshistorik... 1 Inledning... 2 Året som gick... 2 Förvaltningsstyrning... 2 Användarstöd... 3 Daglig IT-drift och underhåll... 3 Ändringshantering... 3 Dataförsörjning... 5 Finansiering... 9 Inför kommande år... 9

2 2 (9) Inledning Detta är ett årligt återkommande dokument för förvaltning av Åtgärder i Vatten (ÅiV). Dokumentet ska sammanfatta och dokumentera vad som hänt inom förvaltningen av systemet under senaste året samt vara en uppföljning av budget och planerade aktiviterer i förvaltningsplanen. Jämförelser sker med förvaltningsplanen som beslutades av systemets styrgrupp Det övergripande målet under året var att tillgängliggöra ÅiV externt och att lansera en extern webbportal samtidigt som vi etablerade förvaltningsmodellen pm3. Målet för systemutvecklingen var att förbättra sökbarheten, uttagsmöjligheterna och prestandan, ge stöd för uppladdning av bilder och dokument samt utveckling av en effektuppföljningsmodul. Ett annan övergripande mål var att få utrett relationerna och avgränsningarna gentemot andra system såsom VISS och Skötsel-DOS. Under året uppnådde vi dessa mål bortsett från effektuppföljningsmodulen som vi har skjutit fram för att tillse att vi inkluderar kommande modifiering av åtgärdstyper som ska matas in i ÅiV på sikt. Vad det gäller avgränsning och relationer till andra system så är det ett fortlöpande arbete som pågår och förväntas fortsätta under flera år. För att nå detta övergripande mål formulerades ett antal delmål som kategoriserades i de huvudaktiviteter som fastställts för ÅiV. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under året. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet per huvudaktivitet. Året som gick I huvudsak har allt gått enligt plan för 2014 med förvaltning, lansering av Åtgärder i Vatten externt och utveckling av systemet för bättre användarupplevelse och utökad funktionalitet. Allt som planerats för hanns dock inte med och skjuts upp till kommande år. Dataförsörjningen har löpt på med 421 inmatade åtgärder vilket är det fjärde bästa året sedan start. Förvaltningsstyrning Förvaltningsstyrningen under 2014 har fokuserat på att implementera förvaltningsmodellen pm 3 och få inblandade myndigheter med i förvaltningsstyrningen i och med inrättande av ett förvaltningsråd. Hantering av personuppgifter har varit en central uppgift i och med lanseringen av systemet externt vilket innebär att vi nu har två versioner av systemet att förvalta, ett internt som innehåller vissa personuppgifter och ett externt som är tvättat på personuppgifter.

3 3 (9) Användarstöd Under 2014 har ett användarråd etablerats. Användarrådet planeras ha 3-4 telefon/onlinemöten per år där nya funktioner och utvecklingsinsatser presenteras och användarna har möjlighet att ställa frågor och framföra önskemål och krav. Manualer har uppdaterats, både för intern och extern användning. Extern webbsida med nyhetsflöde och driftinformation har lanserats (http://atgarderivatten.se). Kontaktvägar för support har stramats upp i och med inrättande av kotaktformulär på webbsidan och en resursbrevlåda dit man kan mejla. Daglig IT-drift och underhåll Daglig IT-drift och underhåll under 2014 har skett enligt plan med kortare servicefönster och systemunderhåll. Ändringshantering Ändringshanteringen under 2014 fungerade smidigt i och med att rollerna var tydliggjorda enligt pm 3 samt genom ett nytt systemstöd (Redmine) där all buggrapportering, utvecklingsinsatser, tidsuppskattningar, status och återrapportering har skett. Under 2014 har vidareutveckling skett för att åstadkomma följande: Lansering av Åtgärder i Vatten externt Hantering och framtagande av filter för personuppgifter i och med extern publicering Ny webbportal lanserad Nytt externt API för att tillgängliggöra data i webbtjänstformat Bifoga dokument och bilder till åtgärder och fiskvägar Förbättra kopplingsfunktioner för bättre prestanda och användarupplevelser Automatiska kontroller så att inte samma åtgärdsplats matas in som dubbletter Kombinerade och utökade sökfunktioner både på attribut och geografi Exporter till kalkylblad av sökträffslistor Hjälptexter via popupp-texter i formulär Förbättringar av inmatningsformulär för fiskvägsåtgärder

4 4 (9) Anpassning av förvalslistor Anpassning av innehållet för att ej visa personuppgifter externt Anpassning av inmatningsformulär och rapportfunktioner för den årliga fisketillsynssammanställningen. Förbättrade digitala blanketter för att kunna spara inmatad data i blanketten. Systemadministratörbehörigheter för verksamheten Löpande buggrättningar

5 Bildande fvo Biotopvård Fisketillsyn Fiskevårdsplan Fiskutsättning Fiskvägar Hydrologisk restaurering Information Uppföljning/Inventering/Resursövervakning Utbildning Utredning/Artspecifik åtgärdsplan Årlig Fisketillsynssammanställning Övrig fysisk åtgärd Summa 5 (9) Dataförsörjning Under året har dataförsörjning fortsatt utan några extrainsatser från centralt håll. 421 st. åtgärder matades in av länsstyrelserna under året enligt Tabell 1 Tabell 1. Inmatade åtgärder i Åtgärder i Vatten för 2014 per länsstyrelse och huvudåtgärdstyp. Länsstyrelse Blekinge län 1 1 Dalarnas län 5 5 Gävleborgs län Hallands län 1 1 Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län 1 1 Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län 1 1 Örebro län Östergötlands län Summa

6 6 (9) Om vi delar upp inmatningen per åtgärdstyp så ser vi att det matades in 168 fiskvägar och 102 biotopvård vilka stod för 64 % av åtgärderna. Övriga åtgärder står för 36 %, se Figur 1. Figur 1. Inmatade åtgärder i Åtgärder i Vatten under 2014 uppdelat på huvudåtgärdstyp. Tittar vi på hur de olika länsstyrelserna har matat in åtgärder så ser vi att Västernorrlands län matade in 130 åtgärder och Norrbottens län 101 åtgärder och tillsammans stod dessa län för 55 % av de inmatade åtgärderna under Nio stycken länsstyrelser matade in 5 åtgärder eller färre under året. Se Figur 2. Figur 2. Länsvis fördelning av inmatade åtgärder i Åtgärder i Vatten under 2014.

7 7 (9) Tittar vi i ett historiskt perspektiv så ser vi att inmatade åtgärder för 2014 är fler än 2011, 2012 och 2013 respektive och det fjärde bästa året någonsin, se Figur 3. Totalt har 5753 åtgärder matats in och årsmedlet är 550 och medianvärdet 363 åtgärder. Figur 3. Inmatade åtgärder i Åtgärder i vatten per år sedan starten 2004 där 2014 har det fjärde största antalet efter 2004 och 2009 som bestod av särskilda insatser, samt Ser vi på totalt antal inmatade åtgärder per länsstyrelse så ser vi att tre län sticker ut, Stockholms, Gävleborgs och Jönköpings län som tillsammans står för 33 % av alla inmatade åtgärder. Skillnader ska givetvis finnas beroende på de olika insatserna och förutsättningarna i de olika länen men man ser att ett antal län inte har lagt tillräckliga resurser på dataförsörjning från sitt eget län. Se Figur 4. Figur 4. Totalt inmatade åtgärder per länsstyrelse sedan Åtgärder i Vatten lanserades 2004.

8 8 (9) Vill man se ett historiskt mönster mellan de olika länsstyrelserna så har vi försökt sammanfatta dessa i Figur 5. Här ser vi främst att vissa län gör punktinsatser med flera års mellanrum, medans andra län håller en jämn nivå och med det planerar för detta arbete konsekvent i sina verksamhetsplaneringar. Att åtgärder matas in med ojämna mellanrum är problematiskt eftersom det då kan ta flera år innan en åtgärd är registrerad och då kanske är inaktuell eller i värsta fall inte kvar. Figur 5. Inmatade åtgärder mellan länen över tid där vi ser i huvudsak två olika mönster. Jämnt inmatning över år på vissa länsstyrelser medans andra arbetar punktvis vissa år.

9 9 (9) Finansiering Huvudfinansiär är Havs- och vattenmyndigheten och stöd kommer även från vattenförvaltningen. Ca 60% av budgeten gick till utveckling och drift och 40% till förvaltning inklusive kravspecificering och test. Ingående balans Intäkter Havs- och vattenmyndigheten Vattenförvaltningen IT-enheten bastjänst Summa Utgifter Lön (inkl OH) Utveckling Drift Resor 3486 Övrigt 348 Summa Utgående balans Inför kommande år Då fokus legat på utveckling och tillgängliggörande 2014 så planeras 2015 innehålla mer insatser av typen kvalitetssäkring och dataförsörjning. Utvecklingsinsatser planerade för 2014 på en ny effektuppföljningsmodul och inkorporering av begreppet vattenplatser har skjutits fram för att inte utveckla något förhastat och ej helt i enlighet med verksamhetens behov. Dokumentation och arbetsstöd med hjälp av Redmine har varit mycket värdefull men användningen kan förbättras ytterligare för att ge möjlighet till bättre uppföljningar och uppskattningar av tid och kostnader.

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2013 Version 1.0 2014 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post:

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post: Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 7-644 32 27, E-post: oyvind.tholvsen@efk.se Frikyrkan flyttar En studie av frikyrkornas

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer