Slutrapport. Datum Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne"

Transkript

1 Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet för systemförvaltning Projektbeställare Helena Svedberg Projektledare Eva Edstrand Datum Dokumentbeteckning Distributionslista RSIT ledningsgrupp Projektdirektiv Projektplan Statusrapport Slutrapport

2 Slutrapport 2(14) Revisionshistorik Datum Ver Namn Kommentar Anna Steen Första utkast Anna Steen Korrigeringar efter arbete med Eva Edstrand Anna Steen Arbetat med avsnitt kring ek uppföljning, ingående roller, pilotetablering, utbildning Anna Steen Korrigeringar under samtliga rubriker Eva Edstrand Lagt till efter synpunkter från Anders Gustafson Anna Steen, Eva Edstrand Korrigeringar efter synpunkter och workshop 19-20/ Anna Steen, Eva Edstrand Korrigeringar efter synpunkter från ledningsgrupp RSIT Eva Edstrand Korrigering efter synpunkter, ekonomisk redovisning

3 Slutrapport 3(14) 1 Inledning Bakgrund Syfte Resultatmål Effektmål Projektorganisation... 4 Genomförande Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Ekonomisk uppföljning Tidredovisning Utfall budget Kopplingar till andra projekt... 6 Slutsats Nuläge Önskat läge Rollbeskrivningar Sammanställning av regiongemensamma tjänster Rekommendationer Förvaltningsmodell Pilotetablering Utbildning Projekt för införande av förvaltningsmodell Ägarskap och förvaltning av förvaltningsmodellen Resurser Risker Överlämnande Dokumenthänvisning Bilagor... 14

4 Slutrapport 4(14) 1 Inledning 1.1 Bakgrund RSIT är exklusiv leverantör av IT-tjänster till Region Skånes verksamhet. Avtal om leverans av IT tecknas mellan leverantör och RSIT, som i sin tur ansvarar för leverantörskontakter och samtliga avtal för IT. Inga avtal tecknas direkt mellan kund och extern leverantör. RSIT står för beställarkompetensen på IT-området. RSITs organisation tar sin utgångspunkt i best practise (ITIL). I Region Skåne finns ett antal systemförvaltare anställda inom RSIT, VO Kund, enhet för systemförvaltning. RSIT har uppdrag för systemförvaltning inom förvaltningarna i Region Skåne. Idag finns ingen gemensam struktur och metod, utan var och en hanterar systemförvaltning utifrån egna erfarenheter och möjligheter. Systemförvaltare har tidigare inte varit organiserade inom RSIT. Roller/funktioner behöver beskrivas och etableras. 1.2 Syfte Att skapa ett enhetligt sätt att bedriva systemförvaltning på där tydliga roller och ansvar ska beskrivas för att kunna få en effektiv systemförvaltning inom Region Skåne. 1.3 Resultatmål Målet är en enhetlig metod, avstämd mot ITIL v3 för hela Region Skåne. Tydliga roller och ansvarsfördelning (IT-ansvar/verksamhetsansvar). 1.4 Effektmål Med en enhetlig metod skapas styrning och ledning av systemförvaltning oavsett var i organisationen en systemförvaltare är anställd. Med tydlig rollfördelning mellan vad som är RSITs ansvarsområde och vad som är funktionella krav och ansvar skapas en tydlig styrning och ledning av IT/Funktionsansvariga. 2 Projektorganisation Projektet har inte haft någon styrgrupp utan rapporterat direkt till projektets beställare, förvaltningschefen på RSIT. Projektledare: Eva Edstrand, RSIT Metodstöd: Anna Steen, RSIT Konsult vid workshop: Anders Gustafson, PricewaterhouseCoopers Arbetsgrupp: Enhet för systemförvaltning på RSIT. Samtliga har varit inbjudna och deltagit i mån av tid.

5 Slutrapport 5(14) 3 Genomförande Arbetet har till största del bedrivits genom ett antal workshops i arbetsgruppen. 3.1 Workshop Under workshopen diskuterades förväntningar på projektet och nuläget för systemförvaltning. Gruppen diskuterade och arbetade även kring roller, befintliga, inte befintliga och önskade. Hur ska/borde rollerna samverka för att uppnå effektiv förvaltning. 3.2 Workshop Vid detta tillfälle diskuterades begreppen vidmakthålla och vidareutveckla. Gruppen sammanfattade även ingående roller i en matris. 3.3 Workshop Dagens arbete startade med information från Lennart Wallén och arbetet med gemensam kundfunktion och styrprinciper för IT. Gruppen gick igenom benämningarna på ingående roller och gav reflektioner. Därefter diskuterades utmaningar och möjligheter med ett nytt arbetssätt och handlingsplan för detta. 3.4 Workshop Utifrån presenterat beslutsunderlag om etablering av roller och ansvar för styrning av IT-relaterad verksamhetsutveckling samt daglig IT-verksamhet fördes diskussion. Därefter arbetade gruppen vidare med att precisera aktiviteter på den operativa nivån. 3.5 Workshop Arbetet under den sista workshopen var att precisera rubriker och aktiviteter på den operativa nivån. Gruppen arbetade sedan in rubrikerna i en ansvarsfördelning enl. HUKI (Huvudansvarig-Utför- Konsulteras-Informeras). En större sammanfattning av materialet från workshops bifogas slutrapporten.

6 Slutrapport 6(14) 4 Ekonomisk uppföljning 4.1 Tidredovisning Redovisad tid Projektledning o metodstöd 27,5 278,5 Projektdeltagare 12 st ,5 Summa 123, Utfall budget Tom Kostnader Möten (lokaler, fika) Från tidredovisning Reseersättningar 6273 Konsultarvode Facklitteratur 3695 Sociala avgifter schablon 305 Summa Kopplingar till andra projekt Parallellt med projektet har det bedrivits arbete kring styrprinciper för IT, samordnad kundfunktion och implementering av ITIL version 3 inom RSIT. Projekt systemförvaltning har löpande stämt av med ansvariga för dessa arbeten. 6 Slutsats 6.1 Nuläge I dagens förvaltningsarbete sker mycket efter förvaltarens egen metod. Arbetet sker under de förutsättningar, möjligheter och erfarenheter som systemförvaltare besitter. En stor del av systemförvaltarna driver förvaltningsarbete på en mindre del av sin tjänst. Denna större mängd system/objekt är inte definierade eller tillräckligt dokumenterade utifrån olika aspekter. Systemförvaltaren upplever sitt uppdrag som otydligt och att arbetet inte kan drivas så effektivt som är möjligt. Många system/objekt har mindre tydliga förvaltningsorganisationer som en följd av ett otydligt uppdrag och mandat. Flera förvaltare upplever dagens processer inom it-verksamheten som svåra att ta till sig och otympliga att använda i sitt dagliga arbete samt att beslutsvägarna är långa och mycket otydliga. I organisationen finns det naturligtvis även goda exempel där arbetet har samordnats och drivits framåt.

7 Slutrapport 7(14) 6.2 Önskat läge Med utgångspunkt i nuläget finns det flera punkter där förvaltningsarbetet bara kan bli bättre. Det Region Skåne borde fokusera på är att implementera en förvaltningsmodell som kan samverka med det redan etablerade processerna i ITIL, stämma överrens med en samordnad kundfunktion och kommande IT-beställarorganisation. För att kunna styra över förvaltningsobjekten ska ansvariga i en förvaltningsmodell arbeta fram tydliga förvaltningsuppdrag som stödjer de mål och intentioner som finns i verksamhetsplaner och IT-strategi. Genom att målstyra och utforma förvaltningsplaner kan överenskommelser göras om vad som ska ske under året. Samtliga förvaltningsobjekt samlas sedan och beskrivs i en förvaltningsportfölj. En förvaltningsmodell behövs därför att förvaltning alltid involverar flera parter inom en organisation. De parter som bedriver verksamhet där IT-komponenter används, den eller de IT-avdelningar där teknisk förvaltning genomförs och kanske också externa parter. Detta gör att organisationens basorganisation (t.ex. linjeorganisation) inte är ett tillräckligt kraftfullt styrmedel, utan den behöver kompletteras med s.k. förvaltningsorganisationer. Ungefär på samma sätt som när man tillsätter projektorganisationer som skall uppnå specificerade mål. Verksamhetens parter och IT-parterna har ett gemensamt ansvar men för skilda delar, och förvaltningsmodellen hjälper till att reda ut dessa ansvarsförhållanden.

8 Slutrapport 8(14) 6.3 Rollbeskrivningar Följande rollbeskrivningar har arbetats fram i samarbete med uppdrag för samordnad kundfunktion. Arbetet har definierats i tre olika nivåer: Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Projekt systemförvaltning Region Skåne har arbetat vidare med att beskriva roller och aktiviteter på den operativa nivån. Arbetsgruppen har tagit fram beskrivningar på rollerna Tjänsteansvarig och Funktionsförvaltare. De ingående rollerna på den operativa nivån har preciserats i rubriker och aktiviteter i en matris enl. HUKI (Huvudansvarig-Utför-Konsulteras-Informeras). Funktionsförvaltarens roll stödjer verksamheterna inom sin respektive funktion eller process. Rollen hanterar till största del den dagliga uppföljningen av de ingående tjänsterna i funktionen/processen. Påvisar och bereder behov av ändringar eller nya tjänster. Den Tjänsteansvariges roll hanterar uppföljning av den dagliga leveransen av tjänster inom en funktion/process. Påvisar och bereder behov av tekniska ändringar samt följer upp/beställer komponentleveranser. Se bilaga Förslag till ansvarsfördelning på operativ nivå Den strategiska och taktiska nivån har drivits genom arbetet med samordnad kundfunktion. Koncernledning Övergripande beskrivning av roller Koncernledningens roll hanteras i huvudsak av ett utskott (IT-prio) enligt delegering. Funktionsägare Verksamhet (RU, V&H, samt Stöd och Service) / Funktionsbeställare Roll som innehas av verksamhetsansvarig för funktionsområdet. Kan vara Produktions- eller Funktionsdirektör. Kan också vara verksamhetschef för lokala funktioner. Verksamhetssamordnare Roll som innehas av ansvarig för en samordnad kundfunktion. Övergripande ansvarig för att verksamheterna får optimalt IT stöd i den dagliga verksamheten samt att sammanställa och prioritera Region Skånes behov av IT stöd i linje med beslutad strategi. Funktionsområdesansvarig Roll som ingår i den samordnande kundfunktionen och som ansvarar för samordningen av behov och krav samt uppföljning av servicenivåer för funktioner inom ett funktionsområde. Skulle kunna vara Adm. stödfunktioner eller Öppenvårdsprocessen som exempel på möjliga områden.

9 Slutrapport 9(14) Funktionsförvaltare Övergripande beskrivning av roller Roll som stödjer verksamheterna inom sin funktion eller process. Hanterar till största delen den dagliga uppföljningen av de ingående tjänsterna i funktionen/processen. Påvisar och bereder behov av ändringar eller nya tjänster. Lokalt funktionsansvarig/superanvändare Ingår i verksamhetens dagliga arbete för sitt specifika område. Fungerar som stöd för sina kollegor i den dagliga hanteringen av tjänsten samt är resurs vid lokala utbildningar. IT-Funktionsägare IT-verksamhet / Teknisk beställare Roll som innehas av IT-och kommunikationsdirektören som övergripande ansvarig för ITverksamheten och koordinering av IT-relaterad verksamhetsutveckling Teknikägare Roll som innehas av chefen för den tekniska beställarorganisationen (RSIT). Ansvarar för strategisk utveckling av IT-verksamheten enligt gällande IT-strategi samt erbjuder ett optimalt verksamhetsstöd genom leverans av skalbara tjänster enligt överenskomna servicenivåer. Service Level Manager Roll i RSIT som säkerställer leverans av tjänster enligt överenskomna servicenivåer inom ett funktionsområde. Sammanställer och koordinerar behov av teknisk utveckling Tjänsteansvarig Roll i RSIT som hanterar uppföljning av den dagliga leveranser av tjänster inom en funktion. Påvisar och bereder behov av tekniska ändringar. Följer upp/beställer komponentleveranser Komponentansvarig / IT-specialist Roll inom eller utanför RSIT som levererar tjänstekomponenter enligt överenskomna servicenivåer 6.4 Sammanställning av regiongemensamma tjänster Projektet har tagit del av den sammanställning av tjänster som sourcingprojektet har tagit fram med utgångspunkt från budgetarbetet Projektet tycker det är viktigt att se omfattningen av de tjänster som regionen erbjuder verksamheterna idag. Se bilaga Sammanställning av regiongemensamma tjänster

10 Slutrapport 10(14) 7 Rekommendationer 7.1 Förvaltningsmodell Ett verktyg behövs för att förvekliga ett optimalt förvaltningsarbete. I en kartläggning av området finns det idag bara ett verktyg som matchar Region Skånes behov, förvaltningsmodellen pm³. Modellen har tagits fram av företaget På AB som bildades 1997 av Malin Nordstrand och Tommy Welander. pm³ är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm³ fastställs bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations totala mängd förvaltningsobjekt. pm³ är därmed en IT-governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling och kan utgöra en del av en organisations IT-governance ramverk. Via sex cd s får Region Skåne tillgång till alla dokument och filer som behövs i förvaltningsarbetet, modellbeskrivning, metoder, mallar och verktyg. Filerna får sedan användas fritt för förvaltningsarbetet inom den egna verksamheten. För att säkerställa kvaliteten i förvaltningsarbetet uppdateras licensinnehållet varje år. Region Skåne får en ny version levererad och därmed tillgång till de senaste forskningsresultaten i kombination med praktiskt förankrad kunskap. En pm 3 licens gör det möjligt att bedriva systemförvaltning på ett affärsmässigt sätt. En licens innehåller komponenter som behövs för att organisera arbetet. Licensen innehåller även presentationsmaterial i många former, vilket kan vara användbart internt. pm 3 licens kan tecknas på 3 eller 5 år. Priser enligt nedan. 1 år/första året 3 år (år 2 och 3) 5 år (år 2-5) kr kr x kr x 4 Projektets förslag är att Region Skåne väljer pm3 som förvaltningsmodell och tecknar licensavtal på fem år. Genom att göra detta får regionen på längre och stabil sikt ett funktionellt redskap som kommer att underlätta, tydliggöra och skapa möjligheter att effektivisera förvaltningsarbetet.

11 Slutrapport 11(14) 7.2 Pilotetablering Då det finns behov av att inom kort etablera pm 3 på ett förvaltningsobjekt föreslår vi en pilot av etablering av förvaltningsmodellen. Resultatet och erfarenheter från pilotetableringen kommer att vara en grund för det fortsatta införandet av pm 3 inom Region Skåne. En pilotetablering ger även en indikation på omfattningen av en etablering på samtliga objekt i Region Skåne. Tabellen visar i detalj etableringsmetodens olika steg; Steg Processteg Beskrivning Resultat Deltagare 0 Startkit Planeringsmöte för att grovt definiera förvaltningsobjektet och bemanna etableringsprojektet. Grov objektskiss och bemannad arbetsgrupp samt styrgrupp Representant från Region Skåne och På-ledare 1 Tillverkning Arbetsseminarium 3 dagar intensivt eller periodiskt för att i dialog mellan objektsverksamhet och IT-verksamhet utarbeta en förvaltningsplan. 2 Processtest Arbetsseminarium 1 dag för att skapa fungerade processer och styrprinciper. 3 Budgetering Arbetsseminarium ½ dag, beräkna förvaltningsplanens resurser. Utarbetad förvaltningsplan med omfattning mål och organisation Anpassade och testade förvaltningsprocesser Budgeterad förvaltningsplan Arbetsgrupp och På-ledare Arbetsgrupp och På-ledare Arbetsgrupp och På-ledare 4 Besluta förvaltnings -plan Beslutsmöte Beslutad förvaltningsplan Styrgrupp och På-ledare Etableringen levererar en förvaltningsplan för den kommande perioden som utgör styrdokument för det aktuella förvaltningsobjektet. Planen beskriver; Förvaltningsobjektet ur såväl uppdrags/verksamhets- som tekniskt perspektiv Avgränsning mellan utvecklings-, förvaltnings- och driftaktiviteter Förvaltningens mål/aktiviteter för perioden (inklusive budget) Tydliggjorda affärsparter inklusive roller på operativ, beslutande, budget och strategisk nivå Processer för användarstöd, förvaltningsstyrning och ändringshantering (operativ och strategisk nivå) och daglig drift. Det faktum att nyckelpersoner från det aktuella objektet är delaktiga i utarbetandet av förvaltningsplanen säkrar också att det blir en utbildning och förankringsprocess för dem som ska arbeta med förvaltningen. Projektet föreslår att en pilotetablering genomförs i Region Skåne

12 Slutrapport 12(14) 7.3 Utbildning Då modellen och arbetssättet är nytt i Region Skåne föreslår projektet även en etablerarutbildning i förvaltningsmodellen för nyckelpersoner, utöver pilotetableringen. Fler utbildningsinsatser kommer att krävas vid ett införande i regionen. Företaget På deltar som kursledare och som modell- och metodstöd vid pm 3 utbildning samt framtagande av förvaltningsplaner på specifika förvaltningsobjekt inom Region Skåne. Vid varje steg får deltagarna en hemuppgift som skickas till kursledaren för kvalitetssäkring inför nästkommande utbildningssteg. Nedan följer en detaljerad beskrivning av upplägget för utbildning. Steg Benämning Beskrivning Tidsåtgång Resultat 1 Att utarbeta en förvaltningsplan 2 Förvaltningsmål och förvaltningsbudget 3 pm 3 etablerarrollen samt förvaltningsledarrollen - Introduktion till utbildningen och pm 3 - Att beskriva ett förvaltningsobjekt - Att definiera förvaltningsverksamhe tens huvudaktiviteter - Att bemanna en förvaltningsorganisation - Etableringsprocessen/ införandemetoden och dess verktyg - Redovisning av hemuppgift - Att kartlägga problem och behov i en förvaltningsverksamhet - Förvaltningsmål för vidmakthållande och vidareutveckling - Beräkning av förvaltningsbudget - Målstyrningsprocessen - Redovisning av hemuppgift - pm 3 förvaltningsprocesser - Förvaltningsåret - Förändringsarbete vid införande av pm 3 2 dagars utbildning för max 5 deltagare samt kvalitetssäkring på kammaren 1 dags utbildning för max 5 deltagare samt kvalitetssäkring på kammaren 1 dags utbildning för max 5 deltagare Att deltagarna får förståelse för förvaltningsstyrningsmodellen pm 3 och dess ingående komponenter. Vidare ger steg 1 deltagarna kunskap om objektavgränsning enligt pm 3 och affärsmässiga förvaltningsorganisationer. Att deltagarna kan förstå och tillämpa principerna för målstyrning, budgetering och olika finansieringsformer för en förvaltningsverksamhet. Att utveckla pm 3 etablerarrollen samt förvaltningsledarrollen genom att konkretisera förvaltningsverksamhetens bedrivande

13 Slutrapport 13(14) Projektet föreslår en etablerarutbildning i förvaltningsmodellen för utpekade nyckelpersoner inom Region Skåne. 7.4 Projekt för införande av förvaltningsmodell Först efter en pilotetablering kan en korrekt och rimlig projektplan för ett införande tas fram. Projektet föreslår att ett projekt skapas för att implementera modellen i regionens verksamhet genom Förnyelsekontoret. 7.5 Ägarskap och förvaltning av förvaltningsmodellen För att kunna upprätthålla ett önskat läge med en förvaltningsmodell i Region Skåne krävs en del insatser. Förvaltningsmodellen som styrmedel behöver förvaltas och bearbetas inom organisationen. De förvaltningsobjekt som är definierade och har implementerat en förvaltningsmodell behöver fortsatt stöd i sitt arbete. Därför bör Region Skåne skapa en stödfunktion för förvaltningsmodellen. Stödfunktionen ska arbeta med följande: att vara stöd i processen vid utveckling av nya eller utökade förvaltningsobjekt att vara stöd i det dagliga arbetet inom ett förvaltningsobjekt vid frågeställningar, problem mm informera/utbilda i förvaltningsmodellen genom forum genomföra och stödja vid förändringar i förvaltningsmodellen Erfarenheten från landsting i Sverige säger att det har fungerat mycket väl med flera resurser som har ett deluppdrag inom en stödfunktion för förvaltningsmodellen. En viss kunskapsnivå för modelltänkandet är grundläggande och med mer än en dedikerad resurs kan arbetet bedrivas effektivare och är mindre sårbart. Stödfunktionen bör etableras samtidigt som ett projekt startar för att implementera en förvaltningsmodell i Region Skåne. Den samlade bilden av förvaltningsobjekt bör samlas i en sk. förvaltningsportfölj. För att upprätthålla önskat läge med förvaltningsmodell och styrning av förvaltningsobjektet bör även förvaltningsportföljen samordnas och förvaltas. Projektet föreslår att ägandet av förvaltningsmodell finns hos funktionen Samordnad kundfunktion.

14 Slutrapport 14(14) 7.6 Resurser Det är idag omöjligt att ange exakta siffror på fördelningen mellan Funktionsförvaltning och Tjänsteansvar. Ambitionen är att arbetet ska hållas inom ramarna för nuvarande systemförvaltning. Det krävs dock mer tid vid etablering av förvaltningsmodell innan alla rutiner och arbetsfördelning är inarbetad. Region Skånes hantering idag har mynnat ut i fler administrativa rutiner på systemförvaltarna vilket har inneburit att de inte har kunnat prioritera den funktionella förvaltningen och kvalitetssäkringen av informationsinnehåll. Kvalitetsökningen kan i så fall innebära viss ökning av den tid som behövs för funktionell förvaltning. Den grova bedömningen blir att 1/3 tjänsteansvar och 2/3 funktionsansvar. Justering av detta måste genomföras för varje enskilt system vid implementering av förvaltningsmodellen. 7.7 Risker Beslut om förvaltningsmodell försenas eller uteblir Kan innebära att effektiviseringsarbetet som initierats blir avsevärt försenat Svårare att föra in den valda styrmodellen för IT inom regionen Fortsatt otydlighet avseende systemförvaltning, vilka roller som skall göra vad mm Införandet av modellen blir inte tillräckligt prioriterat Kan leda till avsevärda förseningar, med sämre effektivitet som följd Kan också leda till att införandet av modellen inte blir genomfört på ett bra sätt, vilket kan leda till sämre effektivitet 8 Överlämnande Projektuppdraget lämnas till beställare för förankring och beslut. 9 Dokumenthänvisning Pm3 version Bilagor Sammanfattning av workshop Rollbeskrivningar och ansvarsfördelning på operativ nivå Sammanställning av regiongemensamma tjänster Introduktion till pm3 från företaget På

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN!

CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN! CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN! Kerstin Hägglund, På AB (kerstin.hagglund@pais.se). Malin Nordström, Linköpings Universitet (malin.nordstrom@liu.se) Presenteras på konferensen

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1 Metodbeskrivning Dataföreningen i Sverige estimera METODBESKRIVNING 1 Dataföreningen i Sverige Servi-Data AB Box 451 53, 104 30 Stockholm Tel:08-506 40 400 e-post:estimera@dfs.se www.dfs.se estimera är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen

Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen Förvaltningsplan för Nationella Hjälplinjen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Nationella Hjälplinjen Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson Sid 1/8 1. Uppdrag och period...

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Leverantörsstyrningsmodellen Johnny Carlberg IT-strateg, Enheten Strategi och Styrning Kort om Arbetsförmedlingen Antal anställda inom Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Styra IT vad är problemet?

Styra IT vad är problemet? Styra IT vad är problemet? 2014-09-25 www.olingo.se Varför är vi här idag? 2 I tider av förändring och snabb utveckling gäller det att styra IT med fingertoppskänsla. Som CIO lever du i två världar med

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information

Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information 1 Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information Hanna Granberg, Projektledare Maria Brodin, Dokumentstrateg 2 Projekt Dokumenthantering

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Detta ansvar ligger vanligen hos linjeorganisationen eller hos den organisation som i en del fall kallas förvaltningsorganisationen.

Detta ansvar ligger vanligen hos linjeorganisationen eller hos den organisation som i en del fall kallas förvaltningsorganisationen. Sida 1 av 9 4 Överlämna, avsluta Som projektledare är det nu ditt ansvar att avveckla projektet, sammanställa en slutrapport och lämna över resultatet till de fortsatt ansvariga. Förhoppningsvis har en

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer