Slutrapport. Datum Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne"

Transkript

1 Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet för systemförvaltning Projektbeställare Helena Svedberg Projektledare Eva Edstrand Datum Dokumentbeteckning Distributionslista RSIT ledningsgrupp Projektdirektiv Projektplan Statusrapport Slutrapport

2 Slutrapport 2(14) Revisionshistorik Datum Ver Namn Kommentar Anna Steen Första utkast Anna Steen Korrigeringar efter arbete med Eva Edstrand Anna Steen Arbetat med avsnitt kring ek uppföljning, ingående roller, pilotetablering, utbildning Anna Steen Korrigeringar under samtliga rubriker Eva Edstrand Lagt till efter synpunkter från Anders Gustafson Anna Steen, Eva Edstrand Korrigeringar efter synpunkter och workshop 19-20/ Anna Steen, Eva Edstrand Korrigeringar efter synpunkter från ledningsgrupp RSIT Eva Edstrand Korrigering efter synpunkter, ekonomisk redovisning

3 Slutrapport 3(14) 1 Inledning Bakgrund Syfte Resultatmål Effektmål Projektorganisation... 4 Genomförande Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Ekonomisk uppföljning Tidredovisning Utfall budget Kopplingar till andra projekt... 6 Slutsats Nuläge Önskat läge Rollbeskrivningar Sammanställning av regiongemensamma tjänster Rekommendationer Förvaltningsmodell Pilotetablering Utbildning Projekt för införande av förvaltningsmodell Ägarskap och förvaltning av förvaltningsmodellen Resurser Risker Överlämnande Dokumenthänvisning Bilagor... 14

4 Slutrapport 4(14) 1 Inledning 1.1 Bakgrund RSIT är exklusiv leverantör av IT-tjänster till Region Skånes verksamhet. Avtal om leverans av IT tecknas mellan leverantör och RSIT, som i sin tur ansvarar för leverantörskontakter och samtliga avtal för IT. Inga avtal tecknas direkt mellan kund och extern leverantör. RSIT står för beställarkompetensen på IT-området. RSITs organisation tar sin utgångspunkt i best practise (ITIL). I Region Skåne finns ett antal systemförvaltare anställda inom RSIT, VO Kund, enhet för systemförvaltning. RSIT har uppdrag för systemförvaltning inom förvaltningarna i Region Skåne. Idag finns ingen gemensam struktur och metod, utan var och en hanterar systemförvaltning utifrån egna erfarenheter och möjligheter. Systemförvaltare har tidigare inte varit organiserade inom RSIT. Roller/funktioner behöver beskrivas och etableras. 1.2 Syfte Att skapa ett enhetligt sätt att bedriva systemförvaltning på där tydliga roller och ansvar ska beskrivas för att kunna få en effektiv systemförvaltning inom Region Skåne. 1.3 Resultatmål Målet är en enhetlig metod, avstämd mot ITIL v3 för hela Region Skåne. Tydliga roller och ansvarsfördelning (IT-ansvar/verksamhetsansvar). 1.4 Effektmål Med en enhetlig metod skapas styrning och ledning av systemförvaltning oavsett var i organisationen en systemförvaltare är anställd. Med tydlig rollfördelning mellan vad som är RSITs ansvarsområde och vad som är funktionella krav och ansvar skapas en tydlig styrning och ledning av IT/Funktionsansvariga. 2 Projektorganisation Projektet har inte haft någon styrgrupp utan rapporterat direkt till projektets beställare, förvaltningschefen på RSIT. Projektledare: Eva Edstrand, RSIT Metodstöd: Anna Steen, RSIT Konsult vid workshop: Anders Gustafson, PricewaterhouseCoopers Arbetsgrupp: Enhet för systemförvaltning på RSIT. Samtliga har varit inbjudna och deltagit i mån av tid.

5 Slutrapport 5(14) 3 Genomförande Arbetet har till största del bedrivits genom ett antal workshops i arbetsgruppen. 3.1 Workshop Under workshopen diskuterades förväntningar på projektet och nuläget för systemförvaltning. Gruppen diskuterade och arbetade även kring roller, befintliga, inte befintliga och önskade. Hur ska/borde rollerna samverka för att uppnå effektiv förvaltning. 3.2 Workshop Vid detta tillfälle diskuterades begreppen vidmakthålla och vidareutveckla. Gruppen sammanfattade även ingående roller i en matris. 3.3 Workshop Dagens arbete startade med information från Lennart Wallén och arbetet med gemensam kundfunktion och styrprinciper för IT. Gruppen gick igenom benämningarna på ingående roller och gav reflektioner. Därefter diskuterades utmaningar och möjligheter med ett nytt arbetssätt och handlingsplan för detta. 3.4 Workshop Utifrån presenterat beslutsunderlag om etablering av roller och ansvar för styrning av IT-relaterad verksamhetsutveckling samt daglig IT-verksamhet fördes diskussion. Därefter arbetade gruppen vidare med att precisera aktiviteter på den operativa nivån. 3.5 Workshop Arbetet under den sista workshopen var att precisera rubriker och aktiviteter på den operativa nivån. Gruppen arbetade sedan in rubrikerna i en ansvarsfördelning enl. HUKI (Huvudansvarig-Utför- Konsulteras-Informeras). En större sammanfattning av materialet från workshops bifogas slutrapporten.

6 Slutrapport 6(14) 4 Ekonomisk uppföljning 4.1 Tidredovisning Redovisad tid Projektledning o metodstöd 27,5 278,5 Projektdeltagare 12 st ,5 Summa 123, Utfall budget Tom Kostnader Möten (lokaler, fika) Från tidredovisning Reseersättningar 6273 Konsultarvode Facklitteratur 3695 Sociala avgifter schablon 305 Summa Kopplingar till andra projekt Parallellt med projektet har det bedrivits arbete kring styrprinciper för IT, samordnad kundfunktion och implementering av ITIL version 3 inom RSIT. Projekt systemförvaltning har löpande stämt av med ansvariga för dessa arbeten. 6 Slutsats 6.1 Nuläge I dagens förvaltningsarbete sker mycket efter förvaltarens egen metod. Arbetet sker under de förutsättningar, möjligheter och erfarenheter som systemförvaltare besitter. En stor del av systemförvaltarna driver förvaltningsarbete på en mindre del av sin tjänst. Denna större mängd system/objekt är inte definierade eller tillräckligt dokumenterade utifrån olika aspekter. Systemförvaltaren upplever sitt uppdrag som otydligt och att arbetet inte kan drivas så effektivt som är möjligt. Många system/objekt har mindre tydliga förvaltningsorganisationer som en följd av ett otydligt uppdrag och mandat. Flera förvaltare upplever dagens processer inom it-verksamheten som svåra att ta till sig och otympliga att använda i sitt dagliga arbete samt att beslutsvägarna är långa och mycket otydliga. I organisationen finns det naturligtvis även goda exempel där arbetet har samordnats och drivits framåt.

7 Slutrapport 7(14) 6.2 Önskat läge Med utgångspunkt i nuläget finns det flera punkter där förvaltningsarbetet bara kan bli bättre. Det Region Skåne borde fokusera på är att implementera en förvaltningsmodell som kan samverka med det redan etablerade processerna i ITIL, stämma överrens med en samordnad kundfunktion och kommande IT-beställarorganisation. För att kunna styra över förvaltningsobjekten ska ansvariga i en förvaltningsmodell arbeta fram tydliga förvaltningsuppdrag som stödjer de mål och intentioner som finns i verksamhetsplaner och IT-strategi. Genom att målstyra och utforma förvaltningsplaner kan överenskommelser göras om vad som ska ske under året. Samtliga förvaltningsobjekt samlas sedan och beskrivs i en förvaltningsportfölj. En förvaltningsmodell behövs därför att förvaltning alltid involverar flera parter inom en organisation. De parter som bedriver verksamhet där IT-komponenter används, den eller de IT-avdelningar där teknisk förvaltning genomförs och kanske också externa parter. Detta gör att organisationens basorganisation (t.ex. linjeorganisation) inte är ett tillräckligt kraftfullt styrmedel, utan den behöver kompletteras med s.k. förvaltningsorganisationer. Ungefär på samma sätt som när man tillsätter projektorganisationer som skall uppnå specificerade mål. Verksamhetens parter och IT-parterna har ett gemensamt ansvar men för skilda delar, och förvaltningsmodellen hjälper till att reda ut dessa ansvarsförhållanden.

8 Slutrapport 8(14) 6.3 Rollbeskrivningar Följande rollbeskrivningar har arbetats fram i samarbete med uppdrag för samordnad kundfunktion. Arbetet har definierats i tre olika nivåer: Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Projekt systemförvaltning Region Skåne har arbetat vidare med att beskriva roller och aktiviteter på den operativa nivån. Arbetsgruppen har tagit fram beskrivningar på rollerna Tjänsteansvarig och Funktionsförvaltare. De ingående rollerna på den operativa nivån har preciserats i rubriker och aktiviteter i en matris enl. HUKI (Huvudansvarig-Utför-Konsulteras-Informeras). Funktionsförvaltarens roll stödjer verksamheterna inom sin respektive funktion eller process. Rollen hanterar till största del den dagliga uppföljningen av de ingående tjänsterna i funktionen/processen. Påvisar och bereder behov av ändringar eller nya tjänster. Den Tjänsteansvariges roll hanterar uppföljning av den dagliga leveransen av tjänster inom en funktion/process. Påvisar och bereder behov av tekniska ändringar samt följer upp/beställer komponentleveranser. Se bilaga Förslag till ansvarsfördelning på operativ nivå Den strategiska och taktiska nivån har drivits genom arbetet med samordnad kundfunktion. Koncernledning Övergripande beskrivning av roller Koncernledningens roll hanteras i huvudsak av ett utskott (IT-prio) enligt delegering. Funktionsägare Verksamhet (RU, V&H, samt Stöd och Service) / Funktionsbeställare Roll som innehas av verksamhetsansvarig för funktionsområdet. Kan vara Produktions- eller Funktionsdirektör. Kan också vara verksamhetschef för lokala funktioner. Verksamhetssamordnare Roll som innehas av ansvarig för en samordnad kundfunktion. Övergripande ansvarig för att verksamheterna får optimalt IT stöd i den dagliga verksamheten samt att sammanställa och prioritera Region Skånes behov av IT stöd i linje med beslutad strategi. Funktionsområdesansvarig Roll som ingår i den samordnande kundfunktionen och som ansvarar för samordningen av behov och krav samt uppföljning av servicenivåer för funktioner inom ett funktionsområde. Skulle kunna vara Adm. stödfunktioner eller Öppenvårdsprocessen som exempel på möjliga områden.

9 Slutrapport 9(14) Funktionsförvaltare Övergripande beskrivning av roller Roll som stödjer verksamheterna inom sin funktion eller process. Hanterar till största delen den dagliga uppföljningen av de ingående tjänsterna i funktionen/processen. Påvisar och bereder behov av ändringar eller nya tjänster. Lokalt funktionsansvarig/superanvändare Ingår i verksamhetens dagliga arbete för sitt specifika område. Fungerar som stöd för sina kollegor i den dagliga hanteringen av tjänsten samt är resurs vid lokala utbildningar. IT-Funktionsägare IT-verksamhet / Teknisk beställare Roll som innehas av IT-och kommunikationsdirektören som övergripande ansvarig för ITverksamheten och koordinering av IT-relaterad verksamhetsutveckling Teknikägare Roll som innehas av chefen för den tekniska beställarorganisationen (RSIT). Ansvarar för strategisk utveckling av IT-verksamheten enligt gällande IT-strategi samt erbjuder ett optimalt verksamhetsstöd genom leverans av skalbara tjänster enligt överenskomna servicenivåer. Service Level Manager Roll i RSIT som säkerställer leverans av tjänster enligt överenskomna servicenivåer inom ett funktionsområde. Sammanställer och koordinerar behov av teknisk utveckling Tjänsteansvarig Roll i RSIT som hanterar uppföljning av den dagliga leveranser av tjänster inom en funktion. Påvisar och bereder behov av tekniska ändringar. Följer upp/beställer komponentleveranser Komponentansvarig / IT-specialist Roll inom eller utanför RSIT som levererar tjänstekomponenter enligt överenskomna servicenivåer 6.4 Sammanställning av regiongemensamma tjänster Projektet har tagit del av den sammanställning av tjänster som sourcingprojektet har tagit fram med utgångspunkt från budgetarbetet Projektet tycker det är viktigt att se omfattningen av de tjänster som regionen erbjuder verksamheterna idag. Se bilaga Sammanställning av regiongemensamma tjänster

10 Slutrapport 10(14) 7 Rekommendationer 7.1 Förvaltningsmodell Ett verktyg behövs för att förvekliga ett optimalt förvaltningsarbete. I en kartläggning av området finns det idag bara ett verktyg som matchar Region Skånes behov, förvaltningsmodellen pm³. Modellen har tagits fram av företaget På AB som bildades 1997 av Malin Nordstrand och Tommy Welander. pm³ är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm³ fastställs bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations totala mängd förvaltningsobjekt. pm³ är därmed en IT-governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling och kan utgöra en del av en organisations IT-governance ramverk. Via sex cd s får Region Skåne tillgång till alla dokument och filer som behövs i förvaltningsarbetet, modellbeskrivning, metoder, mallar och verktyg. Filerna får sedan användas fritt för förvaltningsarbetet inom den egna verksamheten. För att säkerställa kvaliteten i förvaltningsarbetet uppdateras licensinnehållet varje år. Region Skåne får en ny version levererad och därmed tillgång till de senaste forskningsresultaten i kombination med praktiskt förankrad kunskap. En pm 3 licens gör det möjligt att bedriva systemförvaltning på ett affärsmässigt sätt. En licens innehåller komponenter som behövs för att organisera arbetet. Licensen innehåller även presentationsmaterial i många former, vilket kan vara användbart internt. pm 3 licens kan tecknas på 3 eller 5 år. Priser enligt nedan. 1 år/första året 3 år (år 2 och 3) 5 år (år 2-5) kr kr x kr x 4 Projektets förslag är att Region Skåne väljer pm3 som förvaltningsmodell och tecknar licensavtal på fem år. Genom att göra detta får regionen på längre och stabil sikt ett funktionellt redskap som kommer att underlätta, tydliggöra och skapa möjligheter att effektivisera förvaltningsarbetet.

11 Slutrapport 11(14) 7.2 Pilotetablering Då det finns behov av att inom kort etablera pm 3 på ett förvaltningsobjekt föreslår vi en pilot av etablering av förvaltningsmodellen. Resultatet och erfarenheter från pilotetableringen kommer att vara en grund för det fortsatta införandet av pm 3 inom Region Skåne. En pilotetablering ger även en indikation på omfattningen av en etablering på samtliga objekt i Region Skåne. Tabellen visar i detalj etableringsmetodens olika steg; Steg Processteg Beskrivning Resultat Deltagare 0 Startkit Planeringsmöte för att grovt definiera förvaltningsobjektet och bemanna etableringsprojektet. Grov objektskiss och bemannad arbetsgrupp samt styrgrupp Representant från Region Skåne och På-ledare 1 Tillverkning Arbetsseminarium 3 dagar intensivt eller periodiskt för att i dialog mellan objektsverksamhet och IT-verksamhet utarbeta en förvaltningsplan. 2 Processtest Arbetsseminarium 1 dag för att skapa fungerade processer och styrprinciper. 3 Budgetering Arbetsseminarium ½ dag, beräkna förvaltningsplanens resurser. Utarbetad förvaltningsplan med omfattning mål och organisation Anpassade och testade förvaltningsprocesser Budgeterad förvaltningsplan Arbetsgrupp och På-ledare Arbetsgrupp och På-ledare Arbetsgrupp och På-ledare 4 Besluta förvaltnings -plan Beslutsmöte Beslutad förvaltningsplan Styrgrupp och På-ledare Etableringen levererar en förvaltningsplan för den kommande perioden som utgör styrdokument för det aktuella förvaltningsobjektet. Planen beskriver; Förvaltningsobjektet ur såväl uppdrags/verksamhets- som tekniskt perspektiv Avgränsning mellan utvecklings-, förvaltnings- och driftaktiviteter Förvaltningens mål/aktiviteter för perioden (inklusive budget) Tydliggjorda affärsparter inklusive roller på operativ, beslutande, budget och strategisk nivå Processer för användarstöd, förvaltningsstyrning och ändringshantering (operativ och strategisk nivå) och daglig drift. Det faktum att nyckelpersoner från det aktuella objektet är delaktiga i utarbetandet av förvaltningsplanen säkrar också att det blir en utbildning och förankringsprocess för dem som ska arbeta med förvaltningen. Projektet föreslår att en pilotetablering genomförs i Region Skåne

12 Slutrapport 12(14) 7.3 Utbildning Då modellen och arbetssättet är nytt i Region Skåne föreslår projektet även en etablerarutbildning i förvaltningsmodellen för nyckelpersoner, utöver pilotetableringen. Fler utbildningsinsatser kommer att krävas vid ett införande i regionen. Företaget På deltar som kursledare och som modell- och metodstöd vid pm 3 utbildning samt framtagande av förvaltningsplaner på specifika förvaltningsobjekt inom Region Skåne. Vid varje steg får deltagarna en hemuppgift som skickas till kursledaren för kvalitetssäkring inför nästkommande utbildningssteg. Nedan följer en detaljerad beskrivning av upplägget för utbildning. Steg Benämning Beskrivning Tidsåtgång Resultat 1 Att utarbeta en förvaltningsplan 2 Förvaltningsmål och förvaltningsbudget 3 pm 3 etablerarrollen samt förvaltningsledarrollen - Introduktion till utbildningen och pm 3 - Att beskriva ett förvaltningsobjekt - Att definiera förvaltningsverksamhe tens huvudaktiviteter - Att bemanna en förvaltningsorganisation - Etableringsprocessen/ införandemetoden och dess verktyg - Redovisning av hemuppgift - Att kartlägga problem och behov i en förvaltningsverksamhet - Förvaltningsmål för vidmakthållande och vidareutveckling - Beräkning av förvaltningsbudget - Målstyrningsprocessen - Redovisning av hemuppgift - pm 3 förvaltningsprocesser - Förvaltningsåret - Förändringsarbete vid införande av pm 3 2 dagars utbildning för max 5 deltagare samt kvalitetssäkring på kammaren 1 dags utbildning för max 5 deltagare samt kvalitetssäkring på kammaren 1 dags utbildning för max 5 deltagare Att deltagarna får förståelse för förvaltningsstyrningsmodellen pm 3 och dess ingående komponenter. Vidare ger steg 1 deltagarna kunskap om objektavgränsning enligt pm 3 och affärsmässiga förvaltningsorganisationer. Att deltagarna kan förstå och tillämpa principerna för målstyrning, budgetering och olika finansieringsformer för en förvaltningsverksamhet. Att utveckla pm 3 etablerarrollen samt förvaltningsledarrollen genom att konkretisera förvaltningsverksamhetens bedrivande

13 Slutrapport 13(14) Projektet föreslår en etablerarutbildning i förvaltningsmodellen för utpekade nyckelpersoner inom Region Skåne. 7.4 Projekt för införande av förvaltningsmodell Först efter en pilotetablering kan en korrekt och rimlig projektplan för ett införande tas fram. Projektet föreslår att ett projekt skapas för att implementera modellen i regionens verksamhet genom Förnyelsekontoret. 7.5 Ägarskap och förvaltning av förvaltningsmodellen För att kunna upprätthålla ett önskat läge med en förvaltningsmodell i Region Skåne krävs en del insatser. Förvaltningsmodellen som styrmedel behöver förvaltas och bearbetas inom organisationen. De förvaltningsobjekt som är definierade och har implementerat en förvaltningsmodell behöver fortsatt stöd i sitt arbete. Därför bör Region Skåne skapa en stödfunktion för förvaltningsmodellen. Stödfunktionen ska arbeta med följande: att vara stöd i processen vid utveckling av nya eller utökade förvaltningsobjekt att vara stöd i det dagliga arbetet inom ett förvaltningsobjekt vid frågeställningar, problem mm informera/utbilda i förvaltningsmodellen genom forum genomföra och stödja vid förändringar i förvaltningsmodellen Erfarenheten från landsting i Sverige säger att det har fungerat mycket väl med flera resurser som har ett deluppdrag inom en stödfunktion för förvaltningsmodellen. En viss kunskapsnivå för modelltänkandet är grundläggande och med mer än en dedikerad resurs kan arbetet bedrivas effektivare och är mindre sårbart. Stödfunktionen bör etableras samtidigt som ett projekt startar för att implementera en förvaltningsmodell i Region Skåne. Den samlade bilden av förvaltningsobjekt bör samlas i en sk. förvaltningsportfölj. För att upprätthålla önskat läge med förvaltningsmodell och styrning av förvaltningsobjektet bör även förvaltningsportföljen samordnas och förvaltas. Projektet föreslår att ägandet av förvaltningsmodell finns hos funktionen Samordnad kundfunktion.

14 Slutrapport 14(14) 7.6 Resurser Det är idag omöjligt att ange exakta siffror på fördelningen mellan Funktionsförvaltning och Tjänsteansvar. Ambitionen är att arbetet ska hållas inom ramarna för nuvarande systemförvaltning. Det krävs dock mer tid vid etablering av förvaltningsmodell innan alla rutiner och arbetsfördelning är inarbetad. Region Skånes hantering idag har mynnat ut i fler administrativa rutiner på systemförvaltarna vilket har inneburit att de inte har kunnat prioritera den funktionella förvaltningen och kvalitetssäkringen av informationsinnehåll. Kvalitetsökningen kan i så fall innebära viss ökning av den tid som behövs för funktionell förvaltning. Den grova bedömningen blir att 1/3 tjänsteansvar och 2/3 funktionsansvar. Justering av detta måste genomföras för varje enskilt system vid implementering av förvaltningsmodellen. 7.7 Risker Beslut om förvaltningsmodell försenas eller uteblir Kan innebära att effektiviseringsarbetet som initierats blir avsevärt försenat Svårare att föra in den valda styrmodellen för IT inom regionen Fortsatt otydlighet avseende systemförvaltning, vilka roller som skall göra vad mm Införandet av modellen blir inte tillräckligt prioriterat Kan leda till avsevärda förseningar, med sämre effektivitet som följd Kan också leda till att införandet av modellen inte blir genomfört på ett bra sätt, vilket kan leda till sämre effektivitet 8 Överlämnande Projektuppdraget lämnas till beställare för förankring och beslut. 9 Dokumenthänvisning Pm3 version Bilagor Sammanfattning av workshop Rollbeskrivningar och ansvarsfördelning på operativ nivå Sammanställning av regiongemensamma tjänster Introduktion till pm3 från företaget På

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Ale kommun 29 000 invånare 2 300 anställda DirSys 40 kommunkunder 11 konsulter Agenda Introduktion Ny förvaltningsmodell Förvaltning av förvaltningsmodellen

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1 Sida 1 är ett kraftfullt externt stöd för projektet. Vid analys får kund, leverantör och projektledning en objektiv verifiering av projektets resultat och arbetssätt. Syftet är att öka möjligheterna för

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet 1 Bakgrund och genomförande 2013-02-21 Föreliggande rapport beskriver resultat av ett uppdrag som syftar till att skapa effektiva förvaltningsobjekt

Läs mer

Roller och Ansvar - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Erika Ericsson och Mathias Kristiansson 2017-09-27 Agenda 27/9 Frukost 9 10 Introduktion och presentation Bakgrunden till mötet Upplägget

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN!

CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN! CERTIFIERING ETT SÄTT ATT STÄRKA FÖRVALTNINGSLEDARROLLEN! Kerstin Hägglund, På AB (kerstin.hagglund@pais.se). Malin Nordström, Linköpings Universitet (malin.nordstrom@liu.se) Presenteras på konferensen

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

pm3 Licens LICENS

pm3 Licens LICENS LICENS 2017 1 pm 3 LICENS pm 3 2017 lanseras i december 2016. denna release av licensen har vi satt målet i fokus. Bland annat har de inledande kapitlen i modellbeskrivningen skrivits om, processen för

Läs mer

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Uppdrag för Inera Organisation för styrning och förankring... 5

1. Bakgrund Uppdrag och organisation Uppdrag för Inera Organisation för styrning och förankring... 5 Innehåll 1. Bakgrund... 4 2. Uppdrag och organisation... 5 2.1 Uppdrag för Inera... 5 2.2 Organisation för styrning och förankring... 5 2.3 Ägande av projekt och tjänster... 6 2.4 Beställare och utförare...

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser... 5 Funktioner... 6 Roller och ansvar... 7 Styrmodell i TRIM... 9 Strategisk

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Leverantörsstyrningsmodellen Johnny Carlberg IT-strateg, Enheten Strategi och Styrning Kort om Arbetsförmedlingen Antal anställda inom Arbetsförmedlingen,

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer