Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016"

Transkript

1 (1)12 Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016

2 (2)12 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSPLAN FÖR RESP. SYSTEMFÖRVALTNING... 1 ÅR INLEDNING Bakgrund Syfte och målgrupp Period SKRIV RESP. SYSTEMFÖRVALTNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 2.1 Uppdrag Förvaltningsorganisation Förvaltningsaktiviteter MÅL OCH BUDGET Problem och behov Mål Budget Finansiering... 12

3 (3)12 1 Inledning I detta dokument används följande förkortningar: GITS gemensam It samordningsfunktion mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. VG Västra Götaland VGR Västra Götalandsregionen VGK de 49 kommunerna i Västra Götalands län SITIV Styrgrupp IT I Väst LiSA Ledningsgrupp i samverkan SAMSA Arbetsgrupp för delregionala förvaltare VGPv Västra Götalands Primärvård SVPL - Samordnad vård-och omsorgsplanering ITMV Informationsöverföring mellan vårdgivare 1.1 Bakgrund Förvaltningsplanen är framtagen av funktionskoordinator SVPL i samverkan med GITS funktionsledare. Förvaltningsplanen godkänns av styrgrupp SVPL. Funktionskoordinator har ansvar för att förvalta och utveckla förvaltningsplanen. 1.2 Syfte och målgrupp Syftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för förvaltningsarbetet. Funktionskoordinator har ansvar för att förvalta och utveckla förvaltningsplanen. Målgrupp för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver förvaltningen av Samordnad vård- och omsorgsplanering. 1.3 Period Förvaltningsplanen gäller för perioden

4 (4)12 2 KLARA SVPL 2.1 Uppdrag Förvaltningsobjektet syftar till att stödja den verksamhet som har till uppdrag att hantera samordnad vård-och omsorgsplanering inom Västra Götaland. Samordnad vård- och omsorgsplanering omfattar bl.a. att hantera informationsöverföring när patienten skrivs ut från sjukhuset men har fortsatt vårdbehov av kommunal vård och omsorg eller primärvård. Processen styrs av Lag 1990:1404 om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Aktörer inom objektverksamheten är främst läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare som arbetar i kommuner, offentlig sluten- och öppenvård, habilitering och hälsa, Närhälsan, privata vårdgivare inom VGPv och kommuner och Vårdval rehab. Nedan följer exempel på handlingar/aktiviteter som objektverksamheten genomför; Skapa och avisera vårdbegäran från kommun och/eller primärvård till sjukhus och/eller primärvård Skapa och avisera meddelande till vård- och omsorg eller inskrivningsmeddelande från sjukhus till kommun och primärvård Skapa och avisera kallelse och underlag till vårdplaneringsmöte. Gemensamt genomföra vårdplaneringsmöten Gemensamt skapa och justera vårdplan Sjukhus aviserar utskrivningsklar Skapa och avisera information vid utskrivning från sjukhus till kommun och primärvård Underlag för öppenvård, startar ärendet och kan användas; vid patientrelaterad informationsöverföring från/till/inom öppenvård. Nytt ärende kan startas efter att patient är vald med; vårdbegäran, meddelande till vård och omsorg, inskrivningsmeddelande eller underlag för öppenvård. Målet med/resultatet av ovan nämnda handlingar/aktiviteter är en samordnad plan vid utskrivning som klargör ansvaret för insatser för patienten efter utskrivning från sjukhuset. Ärendeprocessen är framtagen efter en VG gemensam beslutad rutin som baseras på gällande lagar och överenskommelser. Informationen som ligger till grund för vårdplanen är tillgänglig och aktuell samt har hanterats på ett enhetligt sätt.

5 (5) Förvaltningsorganisation Förvaltning sker på central- delregional- och lokal nivå. Den regionala förvaltningen skall stödja och styra det delregionala och lokala arbetet. Förvaltningen skall tillsammans med lokala resurser arbeta för att erforderlig utveckling genomförs samt att den kvalitetssäkras. Förvaltningen ansvarar också för spridning av information om nya rutiner, tidplaner med mera. En lokal förvaltningsorganisation krävs inom varje enskild förvaltning (lokal nivå) och inom vårdsamverkans område (delregional nivå) som håller samman arbetet över förvaltningsgränserna i varje område. Ansvaret för det delregionala och lokala förvaltningsarbetet, inklusive bemanning ligger i verksamhetslinjen. Arbetet i förvaltningsobjektet styrs av regional styrgrupp SVPL med ordförande systemägare Jan Carlström. Förvaltningsgrupp SAMSA arbetar på uppdrag av styrgrupp SVPL och leds av funktionskoordinator för samordnad vård- och omsorgsplanering. Via SAMSA tillsätts vid behov arbetsutskott för specifika frågor t.ex. grupp för rutinfrågor, utbildning, psykiatri etc. arbetsutskotten rapporterar till SAMSA. Samtliga grupper i objektförvaltningen utses via de fem vårdsamverkansområdena i VG och representerar olika vårdgivare, verksamheter och yrkesroller.

6 (6) Förvaltningsstruktur för KLARA SVPL Styrgrupp Samarbete ger uppdrag till styrgrupp verksamhetsområde via systemägaren och beslutar om övergripande budget. Systemägare rapporterar till Styrgrupp Samarbete. Ansvarar för förvaltning av rutin och ITstöd. Beslutar om årlig förvaltningsplan. En gemensam regional förvaltargrupp får uppdrag från styrgrupp verksamhetsområde. Arbetsgrupper i förvaltargruppen av rutin och IT-stöd bereder ärende till Styrgrupp Verksamhetsområde. Informationsbärare mellan regional- och lokal nivå. GITS Funktionsledare utgör stöd till funktionskoordinator vid beredning av ärende till Styrgrupp Verksamhetsområde och Styrgrupp Samarbete GITS Funktionskoordinator utgör förvaltargruppens gränssnitt mot Styrgrupp verksamhetsområde. Leder arbetet i regional förvaltningsgrupp. Deltar i Styrgrupp verksamhetsområde som föredragande i förvaltningsfrågor Verksamhetsområde och mottar uppdrag från Styrgrupp verksamhetsområde inom ramen av förvaltningsområdet.

7 (7) Beslutsform För att arbetet med KLARA SVPL ska kunna styras så effektivt som möjligt krävs följande beslutsform. Beslutsform Arbetsuppgifter Deltagare Frekvens Kallar SITIV Se uppdragsbeskrivning Relevanta representanter från såväl verksamhetsoch IT-parter 2 ggr/halvår Ordförandeskap växlar mellan kommun och VGR varje år. Styrgrupp SVPL Relevanta representanter från verksamhets sidan 6-7/år Systemägare/ordförande Jan Carlström Resp. styrgrupp i kommun/vgr Arbetsform För att arbetet med KLARA SVPL ska kunna hanteras så effektivt som möjligt krävs följande arbetsform. Arbetsform Arbetsuppgifter Deltagare Frekvens Kallar Beredningsgrupp/SAMSA Relevanta och utvalda av styrgrupp SVPL representanter från verksamhets sidan Ca 10/år Funktionskoordinator Arbetsutskott Utbildning/Rutingrupp/ Hemsida Uppdaterar utbildningsmaterial, rutiner och hemsidor. Relevanta representanter från verksamhets sidan. Varierar beroende på uppdrag En i varje utskott, ambulerande 2.3 Förvaltningsaktiviteter Förvaltningsstyrning Åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål. Exempelvis; prioritera ärenden, besluta om förvaltningsplan, planera och fördela arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen.

8 (8)12 IT-tjänsten stöder en VG gemensam rutin. Regional tillämpning av rutinen är ett styrdokument hur användarna ska hantera rutinen via IT-tjänsten. Tillämpningen förvaltas och hanteras av SAMSA. Tillämpningen som uppdateras två gånger/år godkänns av styrgrupp SVPL. Funktionskoordinator prioriterar ärende, planerar, fördelar arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen samt förvaltar och utvecklar förvaltningsplanen Användarstöd inkl. support Manualer, mallar, lathundar och styrdokument finns på den externa hemsidan På sidan finns även utbildningsmaterial för utbildare och användare samt länkar till utbildningsmiljö. Materialet uppdateras vid behov av Arbetsutskottet för utbildning. De lokala systemförvaltningarna ansvarar för att deras användare får relevant utbildning och att utbildare/superanvändare finns i systemförvaltningen. Support sker i första hand i verksamheten nära användarna av superanvändare. Andra linjens support hanteras av Cerner enligt support och underhållsavtal som följer huvudavtalet. Vid driftstörning kontaktar Cerner VGR IT. Första linjen support för de privata vårdcentralerna sköts fr.o.m. årsskiftet 2014/2015 av Cerner Ändringshantering, utveckling Under våren 2015 genomfördes andra delleveransen av funktionsutveckling i KLARA SVPL. Funktionsutvecklingen innebar framförallt bättre användbarhet. Hösten 2015 planeras ytterligare en leverans av förändringar som främst berör betalningsprocessen. Detta för att möta kraven i ELVIS integrationen. Ändringsförslag hanterats på följande sätt: Ändringsförslag, funktionalitetsfel inkommer från användare till supporten och SAMSA via de lokala förvaltningarna. Många ändringsförslag inkommer också vid tester av nya versioner av systemet. ÄF (ändringsförslag) lista finns som uppdateras och prioriteras kontinuerligt av SAMSA. Förvaltarmöte med leverantören av systemet, Cerner och den regionala förvaltningen(funktionskoordinator och applikationsledare VGR IT) sker kontinuerligt där en stående punkt är planering och uppföljning av uppgraderingar av systemet. P.g.a. upphandlingen av nytt IT-stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering hanteras ändringar mera sparsamt.

9 (9) Daglig drift och underhåll Applikationsledare på VGR IT har VGR uppdrag att: på uppdrag av och tillsammans med objektledare IT följa objektplan och övriga förändringsaktiviteter följa upp och koordinera vidmakthållande och vidareutvecklingsaktiviteter utifrån åtaganden som ingår i leveransen av applikation/funktionen enligt objektplanen koordinera leverantörskontakter aktivt medverka i kravställande mot leverantör säkerställa resurser för planerade förändringar enligt objektplan delta i uppföljningsmöten för applikationen/funktionen medverka vid framtagande och uppföljning av budget att säkerställa att aktuell applikation/funktion är dokumenterad enligt gängse praxis driva arbetet med ständiga förbättringar Då system som ingår i GITS i praktiken leds av funktionskoordinator GITS blir samverkan för applikationsledare i första hand med funktionskoordinator. Funktionskoordinator och applikationsledare har gemensam dialog med VGR objektledare. 3 Mål och budget 3.1 Problem och behov Följande problem- och behovsbild har identifierats för förvaltningen av KLARA SVPL. Upphandlingen av nytt IT stöd avslutades hösten 2015 och nytt avtalstecknande med Cerner som leverantör blir klart hösten Det övergripande målet för år 2016 är att påbörja införandet och bredd införa nya versionen av KLARA SVPL i hela VGR före Förvaltningsstyrning Det övergripande målet med förvaltningsstyrning är att förvaltningsaktiviteter i denna plan är genomförda.

10 (10) Användarstöd Det övergripande målet med användarstöd är behovsanpassat stöd till användarna avseende förvaltningsobjektets olika delar. Regionalt framtaget användarstöd och utbildningsmaterial för användare och utbildare finns tillgängligt på SVPLs hemsida Ändringshantering År 2016 kommer innebära projekt med implementering av ny version av KLARA SVPL Daglig IT-drift och underhåll Det övergripande målet med daglig IT-drift och underhåll är att IT-stöden ska vara tillgängliga enligt verksamhetsparternas behov.

11 (11)12 Följande förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter har identifierats Behov/Aktivitet 2016 Orsak/Nytta Status Kommentar Prio Buggrättningar i KLARA SVPL Införandeplan Behov av buggrättningar inkomna: vid tester, Från användarna via support och lokala förvaltningar. Nuvarande system KLARA SVPL ska fasas ut och ny version av KLARA SVPL ska driftsätts. Lista över inkomna fel uppdateras kontinuerligt Bereds av SAMSA och kommuniceras med leverantör av funktionskoordinator samt applikationsförvaltare VGR IT Funktionskoordinator deltar i projektledningsgruppen tillsammans med projektledare för att skapa planen och genomförandet ihop med leverantören och VGR IT Projektpåverkan under perioden Följande projekt/kända ändringar kommer att påverka objektet under perioden. Projekt/känd ändring Påverkan Integration ELVIS Införande ny version av IT stöd Införande av distansmöte via Video 3.2 Mål Verksamhetsstyrd förvaltningsmodell anpassad efter GITS gemensamma styrmodell. Ny version av KLARA SVPL breddinfört i hela VGR

12 (12) Budget Systemförvaltningens totala budget under är följande: Fastställd budget in, tjänsteövervakning? Indexuppräkning? BUDGET 2016, KLARA SVPL ansvar Benämning Budget Kommuner VGR VGR IT, Infrastruktur VGR IT, applikationsdrift VGR IT, systemadmin(christer Wik) VGR IT, licens/uus Cerner delsumma VGR IT debiterar % 70 % Support, (inkluderat i leverantörsavtal) Oförutsedda kostnader % 70% Totalt KLARA SVPL Finansiering System för samordnad vård- och omsorgsplanering är samfinansierat av VGR och VGK. Lönekostander för funktionskoordinator fördelas 50/50 % mellan VGK/VGR via fakturering från GITS till VästKom. Kostnader för IT tjänsten inkl. drift från VGR IT fördelas VGK/VGR med 30/70 % via fakturering från GITS till respektive kommun efter antal kommuninvånare.

Förvaltningsplan för SAMSA

Förvaltningsplan för SAMSA (1)12 för SAMSA IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2017 (2)12 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och målgrupp... 3 1.3 Period... 3 2 SAMSA 4 2.1 Uppdrag...

Läs mer

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2016

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2016 (1)11 Svensson, Erica 2015-10-19 Ledningsråd för Hjälpmedel 2015-10-29 Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2016 (2)11 Innehåll FÖRVALTNINGSPLAN FÖR WEBSESAM...1 IT-STÖD

Läs mer

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2018

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2018 Version: Status: Sida: Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 1.0 Utgåva (1)11 Dokumenttyp: Förvaltningsplan websesam Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Piotr Gabrys 2018-01-30

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar SITIV möte

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring.

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring. Oktober 2014 träffades representanter med ansvar för den samordnade vårdoch omsorgsprocessen inom psykiatrin i Södra Älvsborg för att påbörja arbete att ta fram metoder för egengranskning och förbättringsarbete

Läs mer

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lena Arvidsson och Maria Grip 2018-04-24 Bakgrund Lagen om samverkan vid

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

Trygg och säker utskrivning i Skaraborg. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Trygg och säker utskrivning i Skaraborg. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Trygg och säker utskrivning i Skaraborg Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Rapport till styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg 13 september 2017 Malin Swärd, medicinskt

Läs mer

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Tid: 13:00-15:00 Plats: Gullbergsvass, Lokal Banvallen 1. Genomgång av föregående minnesanteckningar Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet 30/5 och Skype mötet

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL. Version 3

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL. Version 3 Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-tjänsten SAMSA Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 3 Arbetsgruppen SAMSA med representation för kommun, sjukhus

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Fyrbodals område

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Fyrbodals område DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom område inkl. tilläggsuppdrag Beredning information och kommunikation 2010-04-01 2011-03-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part 28 MARS 2019 HANDLINGSPLANER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO-OCH SJUKVÅRD Förslag på åtgärder utifrån av workshop 31 januari 2019 Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från

Läs mer

Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg

Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg Jeanette Andersson Skaraborgs kommunalförbund/vårdsamverkan 2017-11-10 Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg Organisationskarta Implementering - Vårdsamverkan

Läs mer

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trädde i kraft den 1 januari 2018 Syftet med den nya lagen

Läs mer

Rapport om Förkortad process

Rapport om Förkortad process 0.8 Utgåva (1)11 Rapport om Förkortad process Uppdrag till SAMSA från Styrgrupp SVPL 2 0.8 Utgåva (2)11 Arbetsutskottet inom SAMSA som arbetat fram förslaget till Förkortad process Maria Fredriksson GITS

Läs mer

Förvaltningsplan mall

Förvaltningsplan mall Förvaltningsplan mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Datum: 2018-10-26 Jeanette Andersson, processledare Västkom Lena Arvidsson,

Läs mer

Överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)

Överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Datum: 2018-01-29 Skapat av: Lena Arvidsson Bakgrund Lagen om samverkan

Läs mer

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvarande: Per-Olof Hermansson Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Karl Fors Ragnar Lindblad, 7 à 10 Patrik Mattsson Thomas Wallén Katarina Amundsson Frånvarande:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper Författare: Amira Donlagic Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 19 02 22 Dokumentet gäller för: Lokala Närsjukvårdsgrupper Bakgrund Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som funnits

Läs mer

Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg

Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg Jeanette Andersson Skaraborgs kommunalförbund/vårdsamverkan 2018-01-14 Planering: Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård i Skaraborg Organisationskarta Implementering - Vårdsamverkan

Läs mer

Minnesanteckningar, Styrgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götaland

Minnesanteckningar, Styrgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götaland 1.00 Utgåva (1)5, Styrgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götaland Datum: 2016-09-06 Mötet startade med en presentationsrunda Tid: 15.00, Plats: Banvallen, Gullbergsvass 1. Genomgång av

Läs mer

SAMSA Grundutbildning

SAMSA Grundutbildning SAMSA Grundutbildning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götalandsregionen IT-tjänsten SAMSA Körschema Inbjudan till grundutbildning i Samordnad vård- och omsorgsplanering samt

Läs mer

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL , 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL , 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL 2014-06-17, 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg Närvarande: Carina Deall, Carina Fors, Britt Collin, Helen Thorsson, Lena Andersson, Berith

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 9 Arbetsgruppen inom regional SAMSA med representation för kommun, sjukhus

Läs mer

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus 1.0 Utgåva (1)1 Missiv K Amundsson 2014 09 17 Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus Arbetsgruppen för distansmöte

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 2 AU Dokumentation inom regional SAMSA med representation för

Läs mer

Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL

Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL Datum: 2018-10-25 Tid: 15:00-16:30 Plats: Gullbergsvass, lokal Bläckfisken Närvarande: Erika Hägg, Noomi Holmberg, Malin Svärd, Jan Carlström, Christer Nygren, Christina

Läs mer

Ett projekt har genomförts med en pilot mellan NU-sjukvården, Uddevalla och en vårdcentral.

Ett projekt har genomförts med en pilot mellan NU-sjukvården, Uddevalla och en vårdcentral. Uppdragshandling: Breddinförande att ersätta fax av epikriser med NPÖ. I samband med utskrivning från slutenvården vid samordnad vård och omsorgsplanering Bakgrund Kommuner i Fyrbodal lyfte behovet av

Läs mer

GR IFO-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR IFO-nätverket.   GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-10-10 IFO-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Mötesnamn Delregional arbetsgrupp för SVPL Södra Älvsborg Tid: tisdagen den 7 februari kl Plats:

Mötesnamn Delregional arbetsgrupp för SVPL Södra Älvsborg Tid: tisdagen den 7 februari kl Plats: 1(6) Mötesnamn Delregional arbetsgrupp för SVPL Södra Älvsborg Tid: tisdagen den 7 februari kl. 9.00 15.30 Plats: Stadshuset Byggnadsnämndens stora sessionssal, plan 7, Borås Närvarande: Kerstin Thomsen

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Minnesanteckningar från projektgruppen för det lokala SVPLprojektet inom ReKo Sjuhärad i Borås

Minnesanteckningar från projektgruppen för det lokala SVPLprojektet inom ReKo Sjuhärad i Borås Minnesanteckningar från projektgruppen för det lokala SVPLprojektet inom ReKo Sjuhärad 2010-01-14 i Borås Närvarande: Eva Claesson, Projektledare Ingrid Björkman, Tranemo kommun Berith Axelsson, Tranemo

Läs mer

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland BILAGA C Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning

Läs mer

Ärende: Minnesanteckningar, Delregional arbetsgrupp SVPL Tid: , 09:00 11:00 Plats: Grupprum 3, Kungälvs sjukhus/lync

Ärende: Minnesanteckningar, Delregional arbetsgrupp SVPL Tid: , 09:00 11:00 Plats: Grupprum 3, Kungälvs sjukhus/lync Ärende: Minnesanteckningar, Delregional arbetsgrupp SVPL Tid: 2015-11-12, 09:00 11:00 Plats: Grupprum 3, Kungälvs sjukhus/lync Mötespunkter 1. Information från regional funktionskoordinator Gunilla presenterar

Läs mer

GITS Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)16 Verksamhetsbera ttelse 2015, 1 Inledning Västra Götalands kommuner(vgk) och Västra Götalandsregionen(VGR) nyttjar gemensamma IT-stöd för samverkan i olika former av service till invånarna.

Läs mer

Datum: Tid: Plats: Banvallen, Gullbergsvass

Datum: Tid: Plats: Banvallen, Gullbergsvass Datum: 2017-05-30 Tid: 15.00 17.00 Plats: Banvallen, Gullbergsvass Deltagare Deltar via skype Förhinder Jan Carlström Jerker Isaksson Noomi Holmberg Jörgen Samuelsson Charlotta Wilhelmsson Anders Glansén

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN IMPLEMENTERING AV ÖVERENSKOMMELSE, RIKTLINJE, RUTIN & IT-TJÄNST FÖR SAMORDNAD IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN

KOMMUNIKATIONSPLAN IMPLEMENTERING AV ÖVERENSKOMMELSE, RIKTLINJE, RUTIN & IT-TJÄNST FÖR SAMORDNAD IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN KOMMUNIKATIONSPLAN IMPLEMENTERING AV ÖVERENSKOMMELSE, RIKTLINJE, RUTIN & IT-TJÄNST FÖR SAMORDNAD IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTENVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND FEBRUARI 2018 Sid. 1 Bakgrund Den nya lagen om samverkan

Läs mer

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Den gemensamma checklistan är övergripande och vänder sig till alla parters chefer. Syftet är

Läs mer

STATUSRAPPORT för Samordnad vårdplanerings implementationsprojekt i Västra Götaland ReKo Sjuhärad

STATUSRAPPORT för Samordnad vårdplanerings implementationsprojekt i Västra Götaland ReKo Sjuhärad 1.00 Utgåva 1 (5) STATUSRAPPORT för Samordnad vårdplanerings implementationsprojekt i Västra Götaland ReKo Sjuhärad Februari 2010 månads rapport 1.00 Utgåva 2 (5) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 GENOMFÖRDA

Läs mer

Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård via IT-stödet KLARA SVPL

Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård via IT-stödet KLARA SVPL RUTIN FÖR ELEKTONISK INFORMATIONSÖVERFÖRING VID IN- OCH UTSKRIVNING I HEMSJUKVÅRD Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Reviderad av/datum: Antal bilagor: 0 Framtaget av/datum:

Läs mer

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås

Minnesanteckningar. Samordningsgruppen möte. Ärende. Datum Plats. Grand Hotell Alingsås Minnesanteckningar Ärende Samordningsgruppen möte Datum 2018-12-07 Plats Grand Hotell Alingsås Närvarande () Catharina Johansson, ordförande Cecilia Knutsson Christina Alvelin Lerums kommun Elisabeth Westin

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Datum: 2018-11-20 Tid: 15:00-17:00 Plats: Gullbergsvass, lokal Karpen Närvarande: Anette Johannesson, Erika Hägg, Malin Svärd, Jan Carlström, Christina Wisser, Maria Fredriksson,

Läs mer

Projektbeskrivning Implementation av IT-stöd för Samordnad vårdplanering

Projektbeskrivning Implementation av IT-stöd för Samordnad vårdplanering Dokument nr: Version: Status: S i d a : 1,0 Utgåva Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument IT-stöd för samordnad vårdplanering Implementation i ReKo Sjuhärad av IT-stöd för samordnad vårdplanering

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om samverkan

Läs mer

Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO

Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO SAMSA, IT-tjänst för samordnad vård och omsorgsplanering startar 6 december 2016 Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO 2016-11-28 Lokal arbetsgrupp SVPL

Läs mer

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning 2018-08-14 DNR: MIUN 2016/2116 s riktlinjer för systemförvaltning Beslutad av: Lotten Glans Beslutsdatum: 2018-08-14 Publicering: 2018-08-14 Handläggare: Emelie Holmlund ULS Revidering av DNR: MIUN 2016/2116

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Specifikation gällande samarbete och styrning. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Specifikation gällande samarbete och styrning. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Allmänt Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen.

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om

Läs mer

Förvaltningsplan ny mall

Förvaltningsplan ny mall Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

Superkontaktombudsträff. 10 oktober 2017

Superkontaktombudsträff. 10 oktober 2017 Superkontaktombudsträff 10 oktober 2017 Agenda Förmiddag Aktuell SAMSA information Informationsvägar Trygg och säker utskrivning från slutenvården Patientfall Lunch Kl. 11.30 12.30 Eftermiddag Fortsättning

Läs mer

Beskrivning av uppdrag och mandat

Beskrivning av uppdrag och mandat Beskrivning av uppdrag och mandat Antaget av Ledningsgruppen för samverkan 2014-03-27 Reviderad: 2014-12-19/2016-02-25/2017-05-17 Bakgrund Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är till för

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Fyrbodal. Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag

Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Fyrbodal. Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag Vårdsamverkan i Västra Götaland Kommunerna i Västra Götaland: - Boråsregionen - Göteborgsregionen

Läs mer

BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG

BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG DEN 18 SEPTEMBER 2018 BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG CHECKLISTA MED VILKA ÅTGÄRDER SOM KRÄVS, SWOT-ANALYS OCH REKOMMENDATION

Läs mer

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Talmanus Övergripande information Oktober 2018 Sida 1: Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

KLARA SVPL webb Lathund Primärvård

KLARA SVPL webb Lathund Primärvård KLARA SVPL webb Lathund Primärvård En kortare version utifrån originalet Meddelanden som ingår i ett ärende: Vårdbegäran (se sidan 6,7 i original Lathund) Meddelande till Vård och omsorg (se sidan 8 i

Läs mer

Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010

Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010 1 Handläggare Datum Diarienummer Christina Lindström 2010-03-03 SkaS 33-2010 Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010 Närvarande Anders Hagman Stefan Håkansson Lars Gotthardsson

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-10-05 Version 1.1 AU Dokumentation Processkarta

Läs mer

Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem

Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem Rutin/Anvisningar Dokumentansvarig: Mona Lindgren, modellsamordnare Systemförvaltning Godkänd av: Lars Sandström, IT-strateg, IT-funktionen Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem

Läs mer

Minnesanteckningar Arbetsgrupp videomöte Lync för Samordnad vård- och omsorgsplanering

Minnesanteckningar Arbetsgrupp videomöte Lync för Samordnad vård- och omsorgsplanering (1)5 Arbetsgrupp videomöte Lync för Samordnad vård- och omsorgsplanering Torsdag 2 okt. kl 08-08:30 via Lync videomöte Deltagare: Gisela Fridstedt, Lise-Lotte Rotter Johansson, Catharina Bergman, Eva-Karin

Läs mer

KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson, Pia Johansson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2

KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson, Pia Johansson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård Innehåll sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Registrera kontakter 5 Kvittera meddelande 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Vidaresänd inkommet

Läs mer

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Antal bilagor: 0 Reviderad av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2017-12-14 Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11

Läs mer

Samordnad vårdplanering - SVPL

Samordnad vårdplanering - SVPL Samordnad vårdplanering - SVPL Regional tillämpning av Gemensam rutin för samordnad vårdplanering samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 1.0, baserad på Gemensam Rutin

Läs mer

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland:

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: (1)8 Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: Uppföljning i alla vårdsamverkansområden har gjorts under 2016. Fortsatt implementering

Läs mer

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Agenda Utvecklingen av Link Link och Vårdplaneringsprocessen Informations- och utbildningsmaterial Support Frågor Utvecklingen av Link Utveckling av Link

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Beslutsunderlag, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV

Beslutsunderlag, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV (1)1, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV Förslag till beslut: SITIV beslutar följande: 1. Anta uppdragsbeskrivning, tidplan, kostnader och finansiering för upphandling

Läs mer

Utgångspunkt för den lokala överenskommelsen

Utgångspunkt för den lokala överenskommelsen Lokal överenskommelse om samarbete mellan X kommun och xx närhälsa och yy privat vårdgivare samt Specialistsjukvården i Västra Götalandsregionen, kring Barn och unga för psykisk hälsa Utgångspunkt för

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård

Samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård Samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård Uppdragshandling för Samverkansgrupp Geriatrik, demens och palliativ vård Tidsram: 2019 2021 Bakgrund Geriatrik Demens, Palliativ vård och Stroke är

Läs mer

Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff

Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff 171010 Vårdplaneringsgruppen Skaraborg presenterar sig och hälsar alla välkomna. Pia Johansson delger aktuell SAMSA information Ny patch kommer 14 nov: -

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård

Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård Innehållsförteckning 1. Om riktlinjen... 2 2. Avvikelser... 2 3. Utskrivningsprocessen... 3 3.1 Vårdbegäran... 3 3.2 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden 1.1. SIP- samordnad

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Remiss av KSL:s rekommendation att anta överenskommelsen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Remiss av KSL:s rekommendation att anta överenskommelsen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-08-17 Handläggare Christina Malmqvist Telefon: 08-508 36 222 Till Äldrenämnden den 19 september 2017 Remiss av KSL:s rekommendation

Läs mer

LINK2. Region Jönköpings län

LINK2. Region Jönköpings län 1 (11) Dokumentmall från Stegen 2 (11) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1... 3 1.2 shistorik... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund till projektet... 3 2.2 Beställare/ägare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT Tillfällig uppdragsgrupp i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg angående samverkan vid utskrivning

Läs mer

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från

Läs mer

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Vårdplaneringsprocessen i Link VÄLKOMNA! Agenda Vårdplaneringsprocessen introduktion Samordnad vårdplanering i Link Utbildningsmaterial Support Trygg och säker vård och omsorg Jag får den vård jag behöver

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun Arbetsgrupp start juni 2017 Uppdrag för att se vad kan den nya lagen innebära för kommunen Finns kritiska punkter

Läs mer

Avtal om samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet Avtalsslutande parter Primärvård, specialistsjukvård, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd samt Göteborgs

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH 170310 Lagförslag Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ska ersätta dagens betalningsansvarslag. Tidplan Lagrådsremiss 20 december 2016

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-09-12 Version 1 AU Dokumentation Processkarta Olivia

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning

Trygg och effektiv utskrivning Trygg och effektiv utskrivning Regeringen föreslår en ny lag Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård Version: 1.0 Datum: 2017-02-11 Framtaget av: Ida Wernered Ny lag på gång Samverkan vid

Läs mer

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013

Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Västbus Skaraborg Samverkan barn och unga verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården Skaraborg och kommunerna i Skaraborg.

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvården

KLARA SVPL Lathund för Primärvården KLARA SVPL Lathund för Primärvården Innehåll Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Inkomna meddelanden Kvittera Inkomna meddelanden Felsänt meddelande Administrativt meddelande Ändra/Lägga till

Läs mer