Rapportera mera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportera mera. www.samverkanstorget.se"

Transkript

1 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare, Temagrupp Barn och Unga Anna Hyltner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Birgitta Lundgren Pierre, processledare, Temagrupp Psykiatri Brittmari Ekfjorden, processledare LGS Lena Arvidsson, Närhälsan Lena Jadefeldt-Slattery, Kranskommunerna Linda Macke, processledare, Temagrupp Äldre Yvonne Andersson, processledare, Temagrupp Mitt i livet I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Rutin för avvikelsehantering avser följande tre dokument:... 3 Resultat... 3 Fördelningen mellan rapporterande organisationer... 4 Fördelningen över vilka organisationer som berörs av de rapporterade avvikelserna... 4 Fördelning av kön och ålder... 5 Redovisning av avvikelser gällande processen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) vid utskrivning Kontaktuppgifter... 6 Vårdbegäran... 7 Vårdplan... 8 Avslut av ärenden... 9 Övriga avvikelser... 9 Slutsatser I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

3 Bakgrund Lagar och bestämmelser ställer krav på att vi löpande ska utveckla och säkra kvaliteten inom vård och omsorg. En avvikelse ska alltid analyseras och kunna följas upp. Erfarenheterna av det inträffade ska återföras till verksamheten. Avvikelser ska hanteras som uppkommer i samverkan mellan sjukhuset, primärvården och kommunerna. Syftet med avvikelserapportering är att synliggöra brister i samverkan för att få underlag till förbättringar. En avvikelse i det här sammanhanget är när antagna överenskommelser/riktlinjer inte följs. Rutin för avvikelsehantering avser följande tre dokument: Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL. Med tillägg av Riktlinjer för LGSområdet Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning inklusive Delregional överenskommelse i LGS området om samarbete och samordning av insatser till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning Västbus reviderade riktlinjer 2012 Hösten 2013 genomfördes en kampanj med syfte att sprida kunskap om vikten av att rapportera brister för att identifiera förbättringsområden. Under två veckor i oktober uppmanades medarbetarna att skicka in en kopia på samtliga avvikelser som skrivits där något brustit i samverkan. Kampanjen föregicks av tre seminarier riktade till chefer inom Göteborgsområdet för att informera om den nya avvikelserutinen i samverkan: Resultat Under redovisningsperioden inkom totalt 246 kopior på avvikelser under kampanjen Rapportera mera. 233 av dessa gällde processen samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning, 12 avvikelser gällde psykiatriärenden som kommer att redovisas i separat rapport inom Temagrupp Psykiatri. Temagrupperna Barn och Unga samt Mitt i Livet genomför ytterligare kampanjer under våren 2014 vilka sammanställs för analys i respektive temagrupp. Resultatredovisningen får snarare ses som en sammanställning än en analys med anledning av att förhållandevis få avvikelser inkommit. 3

4 Fördelningen mellan rapporterande organisationer Tabell 1. Totalt 246 avvikelser Fördelningen över vilka organisationer som berörs av de rapporterade avvikelserna Tabell 2. Totalt 246 avvikelser 4

5 Fördelning av kön och ålder Tabell 3. Av de totalt 246 avvikelserna kunde ett underlag fördelat på ålder och kön tas fram på 206 då uppgifter om detta saknats på avvikelseblanketten. Redovisning av avvikelser gällande processen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) vid utskrivning. Tabell 4. Här redovisas antalet inkomna avvikelser som gällde SVPL och dess olika processteg (psykiatrin undantagen). 5

6 Tabell 5. Det är ingen vårdskada rapporterad bland de inkomna SVPL avvikelserna men 31 avvikelser hade kunnat leda till vårdskada. Kontaktuppgifter Tabell 6. Avvikelse där kommunens kontaktperson inte har uppgett aktuella kontaktuppgifter i ITtjänsten KLARA SVPL; uppdelad per kommun/stadsdel 6

7 Tabell 7. Avvikelse där primärvårdens kontaktperson inte har uppgett aktuella kontaktuppgifter i ITtjänsten KLARA SVPL; uppdelad per vårdcentral. Varken kommunen eller primärvård har rapporterat att de saknar kontaktuppgifter från sjukhuset men vid stickprovsgranskning i IT-tjänsten KLARA SVPL visade det sig att även sjukhuset brister. Vårdbegäran Tabell 8. Avvikelser som gäller meddelandet Vårdbegäran i IT-tjänsten KLARA SVPL. Ingen stadsdel eller kommun utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. 7

8 Inom Göteborgsområdet är det bara kommunen som skriver vårdbegäran på patienter inskrivna i hemsjukvård och särskilt boende. Vårdplan Tabell 9. Avvikelser där kommun/stadsdel inte har följt rutinen kring de olika momenten i IT-tjänsten KLARA SVPL som gäller Vårdplanen. Ingen särskild stadsdel eller kommun utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. Tabell 10. Avvikelser där primärvården inte har följt rutinen kring de olika momenten i IT-tjänsten KLARA SVPL som gäller Vårdplanen. Ingen särskild vårdcentral utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. 8

9 Avslut av ärenden Tabell 11. Avvikelser där kommun/stadsdel inte har avslutat ärende i IT-tjänsten KLARA SVPL efter att den samordnade vård- och omsorgsprocessen är klar. Det är endast kommunen som kan avsluta ett ärende. Att detta utförs är angeläget eftersom patienten annars inte kan registreras i Klara SVPL igen vid ny inläggning. Övriga avvikelser Av de 27 övriga avvikelserna är det 12 av dessa som uppgivit att vårdskada kunnat inträffa. Ärendet avvisas, trycker felsänt, av folkbokförd kommun/sdf trots att personen är folkbokförd där. Den kommun där personen är folkbokförd måste överföra till annan kommun, inte trycka felsänt. Utskrivning från sjukhuset fördröjs Accepterar muntlig ordination från närstående trots att läkemedelsberättelse ska medfölja Svarar inte på kallelse och underlag till vårdplanering från sjukhuset Etik - hembesök sker utan anhöriga Vårdplanering i hemmet, brister i informationsöverföringen till primärvården. Brister vid läkemedelsgivning för dement kvinna med läkemedels övertag Otillräcklig trygghet för patient med hemtjänst Etik- kring patienter med kognitiv svikt Tar bort sig som part vid felsänt meddelande i KLARA SVPL 9

10 Förhindrat att ett betalningsansvar inträtt Patienten inte inlagd i IT systemet KLARA SVPL Inte tagit emot Inskrivningsklar patient enligt remiss Bristande info vid utskrivning till Hemsjukvård Felaktigheter i läkemedelsordinationer enligt epikris. Har dosepedition. Inte använt IT tjänsten KLARA SVPL Avsaknad av ordination till Hemsjukvård gällande injektioner Bristande info i epikris, nutrition Saknar ADL-bedömning av Sjukgymnast/Arbetsterapeut Info till fel vårdcentral i KLARA SVPL Saknar remiss för sårskötsel Ger muntlig ordination till närstående, ska ske skriftligt Inte skickat meddelande till vård och omsorg i KLARA SVPL Saknar remiss Bristande informationsöverföring mellan Rehab Hänvisning av färdtjänst intyg Hemgång utan förflyttningshjälpmedel Slutsatser De brister som framträder tydligt i rapporten är framförallt: Brister vad gäller rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering Kontaktuppgifter utelämnas från samtliga vårdgivare Ärenden avslutas inte i KLARA SVPL av kommunen Kampanjen identifierar avsaknad av gemensamt IT system för avvikelsehantering samt påvisar svårigheter i kommunikation. Färre avvikelser rapporterades in från kommun och primärvård vilket innebär att det är svårt att dra långtgående slutsatser. Sammanställning av denna rapport har utförts genom manuell hantering. Viktigt att veta är att ca 80 % av den vård- och omsorgsplanering som görs gäller personer över 65 år inom den somatiska vården. 10

11 Det sammanställda resultatet återkopplas till de ingående samverkansparterna samt publiceras på Samverkanstorget och ska ligga till grund för kommande åtgärder. Detta är angeläget ur ett förtroendeperspektiv. En strategisk aktivitet är informations- och utbildningsinsatser inom ramen för Västkompetens. Rapporten ligger till grund inför kommande seminarium i Göteborgsområdet. Slutligen är det angeläget att det sammanställda resultatet av avvikelser i samverkan också kopplas till respektive organisations kvalitetsledningssystem. Detta ger anledning att genomföra fler kampanjer i syfte att öka inrapporterade avvikelser i samverkan. 11

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan 2017-08-31 Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan Utvecklingsgrupp SAMSA Maj 2017 Lena Arvidsson, processledare Temagrupp Mitt i livet Lena Rudholm, processledare temagrupp Äldre Bakgrund

Läs mer

Rapporterande verksamheter

Rapporterande verksamheter SAMMANSTÄLLNING 2-9-6 AVVIKELSER I SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH REGION I GÖTEBORGSOMRÅDET: Temagrupp Psykiatri Bakgrund Hösten 2 och våren 2 genomfördes en Rapportera mera kampanj med syfte att sprida kunskap

Läs mer

PRIMUS PRIMÄRVÅRDSPATIENT UT FRÅN SJUKHUS

PRIMUS PRIMÄRVÅRDSPATIENT UT FRÅN SJUKHUS PRIMUS PRIMÄRVÅRDSPATIENT UT FRÅN SJUKHUS EN INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN SJUKHUS OCH PRIMÄRVÅRD 2013-03-28 PRIMUS PRIMÄRVÅRDSPATIENT UT FRÅN SJUKHUS STARTADE 2009 SOM ETT UTVECKLINGSARBETE I SAMVERKAN

Läs mer

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring.

DRAG Ps. Varför? Statistik och avvikelser talar för brister. Hur? Egengranskning? Vad? Kvantitet och kvalitet i informationsöverföring. Oktober 2014 träffades representanter med ansvar för den samordnade vårdoch omsorgsprocessen inom psykiatrin i Södra Älvsborg för att påbörja arbete att ta fram metoder för egengranskning och förbättringsarbete

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA

Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA 2017-08-31 Rapport Samverkansdialog Utvecklingsgrupp SAMSA Våren 2017 www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille

Läs mer

Årsrapport

Årsrapport Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Årsrapport 2015 www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun

Läs mer

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50%

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06 Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% Bemanning Temagrupp Mitt i Livet 2013 Kommun VGPV Specialistsjukvård HSNK Intresseorg. Göteborg 2 Offentlig

Läs mer

Analys av avvikelser rapporterade 15 september oktober 2014 inom SIMBA

Analys av avvikelser rapporterade 15 september oktober 2014 inom SIMBA Carina Westerelve Datum 2014-11-26 Processledare Mobil: 0737-73 14 09 carina.vesterelve@ale.se Analys av avvikelser rapporterade 15 september 2014-15 oktober 2014 inom SIMBA Inledning Avvikelser är ett

Läs mer

GR IFO-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR IFO-nätverket.   GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-10-10 IFO-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Beskrivning av uppdrag och mandat

Beskrivning av uppdrag och mandat Beskrivning av uppdrag och mandat Antaget av Ledningsgruppen för samverkan 2014-03-27 Reviderad: 2014-12-19/2016-02-25/2017-05-17 Bakgrund Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är till för

Läs mer

Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering

Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering Delregional arbetsgrupp SVPL (DRAG) 2014-01-20 * arbetsseminarium eller verkstad betonar problemlösning, påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna

Läs mer

Förslag. Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård

Förslag. Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten sjukvård Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Avvikelser... 2 In- och utskrivningsprocessen... 3 Samtycke... 3 Vårdbegäran/Remiss... 4 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL. Version 3

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL. Version 3 Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-tjänsten SAMSA Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 3 Arbetsgruppen SAMSA med representation för kommun, sjukhus

Läs mer

Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet

Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2016-03-17 Temagrupp Barn och Unga I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 9 Arbetsgruppen inom regional SAMSA med representation för kommun, sjukhus

Läs mer

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM 2015-09-21 www.samverkanstorget.se 10 år - Samverkansorganisationen i backspegeln 2005 2006 2007 2011 2014 2015 Ett utvecklingsarbete under parollen Linjen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

NOSAM Angered. Årsrapport Sammanfattning och analys. Mål, aktivitet och utfall. Hur blev utfallet 2016?

NOSAM Angered. Årsrapport Sammanfattning och analys. Mål, aktivitet och utfall. Hur blev utfallet 2016? NOSAM Angered Årsrapport 2016 Datum: 2017-01-10 Sammanfattning och analys Under året har NOSAM Angered arbetat samlat i samverkan kring frågan om tydligare och enklare ingång i skolan och övriga samhället

Läs mer

Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård

Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård Gemensam riktlinje om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård Innehållsförteckning 1. Om riktlinjen... 2 2. Avvikelser... 2 3. Utskrivningsprocessen... 3 3.1 Vårdbegäran... 3 3.2 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA

Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA Regional tillämpning av Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering samt IT-stödet SAMSA Uppdragsgivare: Styrgrupp SVPL Version 2 AU Dokumentation inom regional SAMSA med representation för

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM

Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM Samverkan i Göteborgsområdet LGS Temagrupper NOSAM 2018-2019 www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet Samverkan mellan kommun och sjukvård för den enskildes bästa Samverkan En skyldighet Krav på samverkan

Läs mer

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland:

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: (1)8 Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: Uppföljning i alla vårdsamverkansområden har gjorts under 2016. Fortsatt implementering

Läs mer

Trygg och säker utskrivning i Skaraborg. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Trygg och säker utskrivning i Skaraborg. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Trygg och säker utskrivning i Skaraborg Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Rapport till styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg 13 september 2017 Malin Swärd, medicinskt

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM 2016-09-22 www.samverkanstorget.se Dagens program: 08:30 09:00 Samling, kaffe/te och fralla serveras 09:00 09:10 Välkommen Maria Lejerstedt och Carl Peter

Läs mer

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupperna rapporterar Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupp Barn och unga Västbus Barn och unga ska lyckas i skolan! Temagrupp Barn och unga Samverkan och

Läs mer

Avvikelser i vårdsamverkan för perioden 1 januari 31 december 2009

Avvikelser i vårdsamverkan för perioden 1 januari 31 december 2009 1--1 Avvikelser i vårdsamverkan för perioden 1 januari 31 december 9 Bakgrund och syfte Vårdgivare inom ReKo Sjuhärad har sedan 3 arbetat med avvikelser i vårdsamverkan. Respektive huvudman/verksamhet

Läs mer

Avvikelser i vårdsamverkan, helårsrapport för 2007

Avvikelser i vårdsamverkan, helårsrapport för 2007 8--6 Avvikelser i vårdsamverkan, helårsrapport för 7 Bakgrund Vårdgivare inom ReKo Sjuhärad har sedan 3 arbetat med avvikelser i vårdsamverkan. En arbetsgrupp finns som består av representanter från alla

Läs mer

Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen:

Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen: Temagrupp: Årsrapport 2014 Antagen: 2014-12-04 Sammanfattning Temagrupp Barn och Unga har under 2014 träffats sex halvdagar och en heldag. Deltagare i temagruppen under året; Ordförande Lars Gelander Angereds

Läs mer

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part 28 MARS 2019 HANDLINGSPLANER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO-OCH SJUKVÅRD Förslag på åtgärder utifrån av workshop 31 januari 2019 Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från

Läs mer

Gällande från och med till och med Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Gällande från och med till och med Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30 Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Målgrupp...

Läs mer

Avtal om samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet Avtalsslutande parter Primärvård, specialistsjukvård, Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd samt Göteborgs

Läs mer

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Antal bilagor: 0 Reviderad av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2017-12-14 Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11

Läs mer

Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden

Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden 100901-101031 Först redovisas de avvikelser som har skett i kommunerna. Under denna period har

Läs mer

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lena Arvidsson och Maria Grip 2018-04-24 Bakgrund Lagen om samverkan vid

Läs mer

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Beslutad 2018-xx-xx Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten sjukvård i Västra Götaland Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Målgrupp... 2 Processbilder... 3 Samtycke... 0 Avvikelser...

Läs mer

Förslag till en ny lag Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Förslag till en ny lag Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Förslag till en ny lag Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samordnad individuell plan vid utskrivning enligt regeringens proposition Version 1.0 Datum 2017-04-07 Framtaget

Läs mer

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trädde i kraft den 1 januari 2018 Syftet med den nya lagen

Läs mer

Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård via IT-stödet KLARA SVPL

Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård via IT-stödet KLARA SVPL RUTIN FÖR ELEKTONISK INFORMATIONSÖVERFÖRING VID IN- OCH UTSKRIVNING I HEMSJUKVÅRD Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Reviderad av/datum: Antal bilagor: 0 Framtaget av/datum:

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Sammanställning av avvikelser skickade mellan Skaraborgs Sjukhus, primärvård i Skaraborg och kommunerna i Skaraborg 2016

Sammanställning av avvikelser skickade mellan Skaraborgs Sjukhus, primärvård i Skaraborg och kommunerna i Skaraborg 2016 ANTECKNINGAR Susanne Gustavsson 2017-02-16 Sammanställning av avvikelser skickade mellan Skaraborgs Sjukhus, primärvård i Skaraborg och kommunerna i Skaraborg 2016 Antal avvikelser Totalt har 662 avvikelser

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om

Läs mer

Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola

Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola Talarmanus Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola Fallbeskrivning somatik Rutin och IT tjänst SAMSA 2016-10-27 SAMSA AU Dokumentation Lena Arvidsson, Kjell Klint, Helena Nilsson, Marie Steffenburg

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs efter slutenvårdstillfället Patientfall: Viola Uppdaterad 2018-09-12

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vård- och stödsamordning i LGS-området

Utbildning, handledning och implementering av vård- och stödsamordning i LGS-området Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vård- och stödsamordning i LGS-området Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2013-11-27 antagen av temagrupp 2013-12-19

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om samverkan

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvården

KLARA SVPL Lathund för Primärvården KLARA SVPL Lathund för Primärvården Innehåll Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Inkomna meddelanden Kvittera Inkomna meddelanden Felsänt meddelande Administrativt meddelande Ändra/Lägga till

Läs mer

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Temagrupp Äldre Äldre med sjukdom/funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård. Strategi Att stärka

Läs mer

Samordnad va rdplanering - rutin

Samordnad va rdplanering - rutin 1 Samordnad va rdplanering - rutin Trygghet och delaktighet Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från

Läs mer

Värdeskapande samverkan i Mittenälvsborg

Värdeskapande samverkan i Mittenälvsborg 9. Nio punkter Den 23 oktober 2013 satte vi samverkansparter oss ner vid samma bord för att prata om de mest sjuka äldre. Vi upptäckte att vi hade väldigt olika bilder av vår gemensamma verklighet. Men

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

Inspirationsseminarie Stroke och forskning

Inspirationsseminarie Stroke och forskning Inspirationsseminarie Stroke och forskning Strokeprocessen i det längre perspektivet i samband med och efter utskrivning från slutenvården Lena Arvidsson, processledare Temagrupp Mitt i livet Bakgrund

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO

Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO SAMSA, IT-tjänst för samordnad vård och omsorgsplanering startar 6 december 2016 Information till medarbetare inom Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatri, IFO 2016-11-28 Lokal arbetsgrupp SVPL

Läs mer

Färgelanda kommun/ 3 st Kommunen har inte hört av sig inom 24 tim. efter kallelsen Vårdbegäran saknas För sen justering

Färgelanda kommun/ 3 st Kommunen har inte hört av sig inom 24 tim. efter kallelsen Vårdbegäran saknas För sen justering Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden 100501-100831 Först redovisas de avvikelser som har skett i kommunerna. Under denna period har

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Äldresatsningen i Göteborgsområdet.

Äldresatsningen i Göteborgsområdet. Västra Götalandsregionen Resultattavlor Äldresatsningen i Göteborgsområdet 1 oktober till 30 september Uppdaterad -11-26 www.samverkanstorget. I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs

Läs mer

Tillämpning av Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Tillämpning av Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Författare: Anette Forsberg Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 20181128 Dokumentet gäller för: Alla vårdgivare inom Vårdsamverkan Fyrbodal 1 Bakgrund Samverkan vid utskrivning från sluten sjukvård

Läs mer

Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte

Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte Hur ska den framtida politiska plattformen i samverkan se ut? Dialogmöte 2016-01-20 www.samverkanstorget.se Program 13.35-13.45 Välkommen! Presentationsrunda Maria Lejerstedt och Nicklas Attefjord 13.45-14.00

Läs mer

Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden

Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden Sammanställning av avvikelserapporter gällande Informationsöverföring och samordnad vårdplanering för tiden 131-143 Först redovisas de avvikelser som har skett i kommunerna. Under denna period har rapporterats

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9 KLARA SVPL Lathund för Primärvård 05-- Version 9 sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Admin/internt meddelande 7 Inkomna/Felsänt meddelanden

Läs mer

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04 2014-12-04 Rapport Rapportera mera våren 2014 utifrån Västbus riktlinjer Sammanställt av: Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn och Unga Madeleine Nilsson, processledare Västbus i Mölndal 1 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 NÄRVÅRDSOMRÅDE ULRICEHAMN REV. DATUM:

HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 NÄRVÅRDSOMRÅDE ULRICEHAMN REV. DATUM: HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 NÄRVÅRDSOMRÅDE ULRICEHAMN REV. DATUM: 2014-04-11 NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Närvårdssamverkan Södra

Läs mer

Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola

Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola Talarmanus Samordnad vård- och omsorgsplanering Viola Fallbeskrivning somatik Rutin och IT tjänst SAMSA 2017-02-27 SAMSA AU Dokumentation Lena Arvidsson, Kjell Klint, Helena Nilsson, Marie Steffenburg

Läs mer

Superkontaktombudsträff. 10 oktober 2017

Superkontaktombudsträff. 10 oktober 2017 Superkontaktombudsträff 10 oktober 2017 Agenda Förmiddag Aktuell SAMSA information Informationsvägar Trygg och säker utskrivning från slutenvården Patientfall Lunch Kl. 11.30 12.30 Eftermiddag Fortsättning

Läs mer

Minnesanteckningar Det goda livet workshop Vårdsamverkan SIMBA

Minnesanteckningar Det goda livet workshop Vårdsamverkan SIMBA Minnesanteckningar Det goda livet workshop 151117 Vårdsamverkan SIMBA Närvarande: Susanne Turesson Kungälvs sjukhus Birgitta Berghänkel Sikberger Brukarrepresentant Elisabeth Olsson Stenungsunds kommun

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper Författare: Amira Donlagic Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 19 02 22 Dokumentet gäller för: Lokala Närsjukvårdsgrupper Bakgrund Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som funnits

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk Bakgrund 2010 2011 2012 2014 2016 Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov

Läs mer

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som 1 Lokal handlingsplan mellan Kommun och Primärvård Område: Datum: Den lokala handlingsplanen är framtagen utifrån den länsgemensamma Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplan

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-05-16 Carina Fransson, Ida Wernered, Kent Storm, Malin Swärd, Marianne Thordén, Åsa Lind Lite fakta I Västra Götaland bor det cirka 1,6 miljoner

Läs mer

Samordnad vårdplanering - SVPL

Samordnad vårdplanering - SVPL Samordnad vårdplanering - SVPL Regional tillämpning av Gemensam rutin för samordnad vårdplanering samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 1.0, baserad på Gemensam Rutin

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Temagrupp Psykiatri. Årsrapport 2016 Datum: Sammanfattning och analys. Sammanfattning av temagruppens arbete under 2016

Temagrupp Psykiatri. Årsrapport 2016 Datum: Sammanfattning och analys. Sammanfattning av temagruppens arbete under 2016 Temagrupp Psykiatri Årsrapport 2016 Datum: 2016-12-28 Sammanfattning och analys Temagrupp Psykiatri med representanter från Göteborgs stad, SU/Psykiatri, Närhälsan, Öckerö kommun, Mölndals stad, Partille

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-10-05 Version 1.1 AU Dokumentation Processkarta

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Mobil närvård Göteborg med kranskommuner

Mobil närvård Göteborg med kranskommuner Mobil närvård Göteborg med kranskommuner Karin Fröjd Regional projektledare https://www.bing.com/videos/search?q=mobil+n%c3%a4rv%c3%a5rd+skaraborg&&view=det ail&mid=d753aec475bac7685a37d753aec475bac7685a37&form=vrdgar

Läs mer

Sammanfattning av Samverkansdialogen

Sammanfattning av Samverkansdialogen Sammanfattning av Samverkansdialogen In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019-04-10 Lena Arvidsson, processledare SAMLA Målsättning med samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff

Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff Minnesanteckningar från Superkontaktombudsträff 171010 Vårdplaneringsgruppen Skaraborg presenterar sig och hälsar alla välkomna. Pia Johansson delger aktuell SAMSA information Ny patch kommer 14 nov: -

Läs mer

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Den gemensamma checklistan är övergripande och vänder sig till alla parters chefer. Syftet är

Läs mer