Rapportera mera.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportera mera. www.samverkanstorget.se"

Transkript

1 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare, Temagrupp Barn och Unga Anna Hyltner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Birgitta Lundgren Pierre, processledare, Temagrupp Psykiatri Brittmari Ekfjorden, processledare LGS Lena Arvidsson, Närhälsan Lena Jadefeldt-Slattery, Kranskommunerna Linda Macke, processledare, Temagrupp Äldre Yvonne Andersson, processledare, Temagrupp Mitt i livet I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Rutin för avvikelsehantering avser följande tre dokument:... 3 Resultat... 3 Fördelningen mellan rapporterande organisationer... 4 Fördelningen över vilka organisationer som berörs av de rapporterade avvikelserna... 4 Fördelning av kön och ålder... 5 Redovisning av avvikelser gällande processen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) vid utskrivning Kontaktuppgifter... 6 Vårdbegäran... 7 Vårdplan... 8 Avslut av ärenden... 9 Övriga avvikelser... 9 Slutsatser I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

3 Bakgrund Lagar och bestämmelser ställer krav på att vi löpande ska utveckla och säkra kvaliteten inom vård och omsorg. En avvikelse ska alltid analyseras och kunna följas upp. Erfarenheterna av det inträffade ska återföras till verksamheten. Avvikelser ska hanteras som uppkommer i samverkan mellan sjukhuset, primärvården och kommunerna. Syftet med avvikelserapportering är att synliggöra brister i samverkan för att få underlag till förbättringar. En avvikelse i det här sammanhanget är när antagna överenskommelser/riktlinjer inte följs. Rutin för avvikelsehantering avser följande tre dokument: Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL. Med tillägg av Riktlinjer för LGSområdet Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning inklusive Delregional överenskommelse i LGS området om samarbete och samordning av insatser till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning Västbus reviderade riktlinjer 2012 Hösten 2013 genomfördes en kampanj med syfte att sprida kunskap om vikten av att rapportera brister för att identifiera förbättringsområden. Under två veckor i oktober uppmanades medarbetarna att skicka in en kopia på samtliga avvikelser som skrivits där något brustit i samverkan. Kampanjen föregicks av tre seminarier riktade till chefer inom Göteborgsområdet för att informera om den nya avvikelserutinen i samverkan: Resultat Under redovisningsperioden inkom totalt 246 kopior på avvikelser under kampanjen Rapportera mera. 233 av dessa gällde processen samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning, 12 avvikelser gällde psykiatriärenden som kommer att redovisas i separat rapport inom Temagrupp Psykiatri. Temagrupperna Barn och Unga samt Mitt i Livet genomför ytterligare kampanjer under våren 2014 vilka sammanställs för analys i respektive temagrupp. Resultatredovisningen får snarare ses som en sammanställning än en analys med anledning av att förhållandevis få avvikelser inkommit. 3

4 Fördelningen mellan rapporterande organisationer Tabell 1. Totalt 246 avvikelser Fördelningen över vilka organisationer som berörs av de rapporterade avvikelserna Tabell 2. Totalt 246 avvikelser 4

5 Fördelning av kön och ålder Tabell 3. Av de totalt 246 avvikelserna kunde ett underlag fördelat på ålder och kön tas fram på 206 då uppgifter om detta saknats på avvikelseblanketten. Redovisning av avvikelser gällande processen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) vid utskrivning. Tabell 4. Här redovisas antalet inkomna avvikelser som gällde SVPL och dess olika processteg (psykiatrin undantagen). 5

6 Tabell 5. Det är ingen vårdskada rapporterad bland de inkomna SVPL avvikelserna men 31 avvikelser hade kunnat leda till vårdskada. Kontaktuppgifter Tabell 6. Avvikelse där kommunens kontaktperson inte har uppgett aktuella kontaktuppgifter i ITtjänsten KLARA SVPL; uppdelad per kommun/stadsdel 6

7 Tabell 7. Avvikelse där primärvårdens kontaktperson inte har uppgett aktuella kontaktuppgifter i ITtjänsten KLARA SVPL; uppdelad per vårdcentral. Varken kommunen eller primärvård har rapporterat att de saknar kontaktuppgifter från sjukhuset men vid stickprovsgranskning i IT-tjänsten KLARA SVPL visade det sig att även sjukhuset brister. Vårdbegäran Tabell 8. Avvikelser som gäller meddelandet Vårdbegäran i IT-tjänsten KLARA SVPL. Ingen stadsdel eller kommun utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. 7

8 Inom Göteborgsområdet är det bara kommunen som skriver vårdbegäran på patienter inskrivna i hemsjukvård och särskilt boende. Vårdplan Tabell 9. Avvikelser där kommun/stadsdel inte har följt rutinen kring de olika momenten i IT-tjänsten KLARA SVPL som gäller Vårdplanen. Ingen särskild stadsdel eller kommun utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. Tabell 10. Avvikelser där primärvården inte har följt rutinen kring de olika momenten i IT-tjänsten KLARA SVPL som gäller Vårdplanen. Ingen särskild vårdcentral utmärker sig bland de inkomna avvikelserna. 8

9 Avslut av ärenden Tabell 11. Avvikelser där kommun/stadsdel inte har avslutat ärende i IT-tjänsten KLARA SVPL efter att den samordnade vård- och omsorgsprocessen är klar. Det är endast kommunen som kan avsluta ett ärende. Att detta utförs är angeläget eftersom patienten annars inte kan registreras i Klara SVPL igen vid ny inläggning. Övriga avvikelser Av de 27 övriga avvikelserna är det 12 av dessa som uppgivit att vårdskada kunnat inträffa. Ärendet avvisas, trycker felsänt, av folkbokförd kommun/sdf trots att personen är folkbokförd där. Den kommun där personen är folkbokförd måste överföra till annan kommun, inte trycka felsänt. Utskrivning från sjukhuset fördröjs Accepterar muntlig ordination från närstående trots att läkemedelsberättelse ska medfölja Svarar inte på kallelse och underlag till vårdplanering från sjukhuset Etik - hembesök sker utan anhöriga Vårdplanering i hemmet, brister i informationsöverföringen till primärvården. Brister vid läkemedelsgivning för dement kvinna med läkemedels övertag Otillräcklig trygghet för patient med hemtjänst Etik- kring patienter med kognitiv svikt Tar bort sig som part vid felsänt meddelande i KLARA SVPL 9

10 Förhindrat att ett betalningsansvar inträtt Patienten inte inlagd i IT systemet KLARA SVPL Inte tagit emot Inskrivningsklar patient enligt remiss Bristande info vid utskrivning till Hemsjukvård Felaktigheter i läkemedelsordinationer enligt epikris. Har dosepedition. Inte använt IT tjänsten KLARA SVPL Avsaknad av ordination till Hemsjukvård gällande injektioner Bristande info i epikris, nutrition Saknar ADL-bedömning av Sjukgymnast/Arbetsterapeut Info till fel vårdcentral i KLARA SVPL Saknar remiss för sårskötsel Ger muntlig ordination till närstående, ska ske skriftligt Inte skickat meddelande till vård och omsorg i KLARA SVPL Saknar remiss Bristande informationsöverföring mellan Rehab Hänvisning av färdtjänst intyg Hemgång utan förflyttningshjälpmedel Slutsatser De brister som framträder tydligt i rapporten är framförallt: Brister vad gäller rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering Kontaktuppgifter utelämnas från samtliga vårdgivare Ärenden avslutas inte i KLARA SVPL av kommunen Kampanjen identifierar avsaknad av gemensamt IT system för avvikelsehantering samt påvisar svårigheter i kommunikation. Färre avvikelser rapporterades in från kommun och primärvård vilket innebär att det är svårt att dra långtgående slutsatser. Sammanställning av denna rapport har utförts genom manuell hantering. Viktigt att veta är att ca 80 % av den vård- och omsorgsplanering som görs gäller personer över 65 år inom den somatiska vården. 10

11 Det sammanställda resultatet återkopplas till de ingående samverkansparterna samt publiceras på Samverkanstorget och ska ligga till grund för kommande åtgärder. Detta är angeläget ur ett förtroendeperspektiv. En strategisk aktivitet är informations- och utbildningsinsatser inom ramen för Västkompetens. Rapporten ligger till grund inför kommande seminarium i Göteborgsområdet. Slutligen är det angeläget att det sammanställda resultatet av avvikelser i samverkan också kopplas till respektive organisations kvalitetsledningssystem. Detta ger anledning att genomföra fler kampanjer i syfte att öka inrapporterade avvikelser i samverkan. 11

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer