Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)"

Transkript

1 Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området Utförd av: LGS SAMSA mars

2 Sammanfattning Efter att ha använt den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL i ca ett år var upplevelsen att processen kring samordnad vårdplanering i KLARA SVPL var tidskrävande och omständlig för de patienter som inte hade behov av några förändrade vårdoch omsorgsinsatser efter utskrivning. Beslut om att genomföra en pilot inom LGS-området togs av LGS gällande en förenklad hantering för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Piloten skulle genomföras under perioden till och förlängdes senare till Under perioden maj till december 2011 aviserades 3791 OFVI-ärenden. Utvärdering av piloten har skett genom enkät till medarbetarna inom berörda organisationer, statistik och kvalitativ ärendegranskning. Enkäten har fokuserat på frågor kring samverkansklimat, respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov, medarbetarnas upplevelse av patientens delaktighet samt medarbetarnas kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och IT-stödet KLARA SVPL. Resultatet från enkätsvaren visar att det finns många förbättringsområden att arbeta vidare med inom respektive organisation och i samverkan. Den kvalitativa granskningen av OFVI-ärenden syftade till att granska om patientens behov av vård- och omsorgsinsatser var oförändrat vid hemkomst från sjukhus. Av kommunernas 163 ärenden visade det sig att 45 ärenden (28 %) hade ett förändrat/nytt behov av vård- och omsorgsinsatser när patienten skrevs ut från sjukhus. Förändringarna är inte alltid av den karaktären att de kräver en ordinär samordnad vårdplanering men det medför att kommunens medarbetare behöver genomföra en eller flera aktiva åtgärder för att förbereda för att patienten ska kunna komma hem. Utvärderingen visar att de olika organisationerna har olika förväntningar på varandra och att samverkansklimatet är viktigt för att processen för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI) ska löpa smidigt. 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Målgrupp... 5 Övriga avgränsningar... 5 Historik... 5 Metod... 6 Mätetal... 6 Enkät till användare... 6 Ärendegranskning av 200 OFVI ärenden... 6 Resultat... 6 Mätetal... 6 Antal skapade OFVI under perioden... 6 Enkät... 7 Samarbete... 8 Respekt för varandras kunskap... 8 Patientens delaktighet... 8 Kunskap... 9 Analys Patientperspektiv Erfarenheter, observationer och kommentarer Kommun Sjukhus Primärvård Samverkansperspektiv Referenser

4 Bakgrund Den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL infördes i hela Västra Götaland under år 2009 och i LGS-området december Enligt lagstiftning och regiongemensam rutin ska samordnad vårdplanering ske för samtliga patienter, som efter bedömning av sjukhusläkare, är i behov av insatser från kommun och/eller primärvård efter utskrivning. Efter att ha använt den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL i ca ett år var upplevelsen att processen för samordnad vårdplanering i KLARA SVPL var tidskrävande och omständlig för de patienter som inte hade behov av några förändrade vård- och omsorgsinsatser efter utskrivning. Detta innebar att vårdplaneringsprocessen inte alltid fullföljdes, enligt gällande lagstiftning och regiongemensam rutin, utan att patienten skickades hem utan samordnad vårdplanering. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har gjort en bedömning att ca 30 % av patienterna kan ha oförändrade vård och omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhuset. I september 2010 fick den tillförordnade regionala förvaltaren för KLARA SVPL i uppdrag från ordförande för den regionala styrgruppen för KLARA SVPL att ta fram en rutin för oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI). Beslut om att genomföra en pilot inom LGS-området togs av LGS gällande en förenklad hantering för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Piloten skulle genomföras under perioden till och förlängdes senare till Syfte Syftet med OFVI är att vårdplaneringsprocessen i KLARA SVPL skall hanteras smidigare för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Mål - Patienten ska uppleva en trygg och säker vårdkedja samt delaktighet i sin egen vårdprocess. - Andelen patienter som efter vårdplanering bedöms ha ett oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhuset ska minska. 4

5 Målgrupp Efter utskrivning är patientens behov av vård- och omsorgsinsatser inklusive rehabiliteringsoch hjälpmedelsinsatser, oförändrade, jämfört med tidigare. 1. Patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. De patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 är: Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (Socialtjänstlagen, SoL 5kap. 5, 2:a stycket samt 7, 3:e stycket). Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende. För de personer kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för ingår re/habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. 2. Personer med insatser enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Övriga avgränsningar OFVI används vardagar kontorstid (kl.8-16) för patienter i ordinärt boende. För patienter i särskilt boende används OFVI dygnet runt inklusive lördag och söndag. Utskrivning sker vardagar, om det inte skett en överenskommelse i OFVI under rubriken eventuella villkor i KLARA SVPL, att utskrivning får ske på helgen (särskilda boenden). Historik Styrgruppen för samordnad vårdplanering i Västra Götaland ställer sig positiv till en pilot av OFVI införande inom LGS område LGS fattar beslut om att starta piloten inom sitt vårdsamverkansområde Piloten startar utifrån en gemensamt framtagen rutinbeskrivning Lägesbeskrivning i LGS Korrigering och förtydligande görs i rutinbeskrivning av LGS SAMSA då samtliga parter ser att nuvarande lösning vad gäller främst telefonkontakt inte fungerar tillfredsställande LGS godkänner föreslagna ändringar i rutinbeskrivningen samt förlängning av pilotperioden. 5

6 Metod Mätetal Andel upplagda vårdplaner i förhållande till totalt antal påbörjade ärenden. Jämförelse görs mellan februari månad och oktober månad Antal skapade OFVI under perioden Andel OFVI med vårdbegäran. av totala antalet OFVI Ledtid mellan aviserad OFVI och Information vid utskrivning (utskrivning från ELVIS). Andel skapade OFVI av summan kallelse och underlag för vårdplanering och OFVI. Andel OFVI av totala antalet OFVI som makuleras och istället leder till kallelse och underlag för vårdplanering. Enkät till användare Ärendegranskning av 200 OFVI ärenden Resultat Det statistiska underlaget för utvärderingen grundas dels på rådata från Siemens och dels ur rapporter för KLARA SVPL. Mätetal Antal skapade OFVI under perioden Under perioden maj - december 2011 aviserades 3791 OFVI-ärenden varav 196 makulerades. Under november 2011 aviserades 492 OFVI-ärenden. Andel upplagda vårdplaner i förhållande till totalt antal påbörjade ärenden. Jämförelse görs mellan februari månad och oktober månad Nedanstående uppgifter bygger på statistik från Siemens. Antalet visar på aktuella och påbörjade meddelanden under innevarande månad, vilket innebär att ett ärende kan vara aktuellt under mer än en månad. Detta medför svårigheter att räkna andel som kan jämföras. Febr inskrivningsmeddelanden 1233 vårdplaner Okt inskrivningsmeddelanden 1834 vårdplaner 6

7 Andel OFVI med vårdbegäran. av totala antalet OFVI Under november 2011 fanns vårdbegäran för 86 av 492 OFVI ärenden dvs. 17 %. Ledtid mellan aviserad OFVI - utskrivning från ELVIS. Underlaget baseras på 423 ärenden i november Tid mellan aviserad OFVI och utskrivning från ELVIS Antal Andel (%) Patient utskriven innan aviserad OFVI Patient utskriven 0-10 timmar efter avisering Patient utskriven timmar efter avisering Patient utskriven mer än 25 timmar efter avisering Summa Andel OFVI av summan kallelse och underlag för vårdplanering och OFVI november Under november 2011 aviserades 1164 kallelser för samordnad vårdplanering och 492 OFVIärenden. Andelen OFVI av denna summa är 42 %. Andel OFVI av totala antalet OFVI som makuleras och istället leder till kallelse och underlag för vårdplanering. För november 2011 var det inga OFVI-ärenden som makulerades och blev kallelser. Enkät Medarbetarna inom de olika organisationerna exklusive den privata primärvården har genom en enkät svarat på frågor om OFVI, samverkansklimat, respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov, medarbetarnas upplevelse av patientens delaktighet samt medarbetarnas kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och ITstödet KLARA SVPL. Inom SU besvarades 78 av de 228 enkäter via Esmaker till samtliga systemadministratörer och handledare för KLARA SVPL men även samordnare för samordnad vårdplanering på SU dvs. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I kommunerna besvarade 432 medarbetare enkäten. Enkäterna delades ut till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer. Göteborgs stad använde sig av DEFGO-länk och övriga kommuner behandlade enkäterna manuellt. I den offentliga primärvården besvarade 67 medarbetare enkäten. 1/3 besvarades av läkare och 2/3 av distrikssköterskor/sjuksköterskor. Enkäterna skickades ut via mail. 7

8 Samarbete Tabellen visar upplevelsen av samarbetsklimatet mellan parterna redovisat i andelar (%). Svarsalternativ SVPL Kommun + PV SU Kommun PV OFVI Kommun OFVI PV SVPL OFVI SVPL SU SVPL Kommun OFVI SU OFVI Kommun Bra Till viss del Not. SU och PV har valt att dela frågan på samarbetsklimatet fördelat på de olika samarbetsorganisationerna. Respekt för varandras kunskap Frågan speglar medarbetarnas upplevelse i vilken grad deras kunskap om patientens bedömda behov vid OFVI respekteras av övriga organisationer. Tabellen visar andel (%). Svarsalternativ SU Kommun PV Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Patientens delaktighet Medarbetarna tillfrågades om hur de upplever patientens delaktighet i SVPL respektive OFVI-processen. Tabellen visar andel (%). SU Kommun Svarsalternativ SVPL OFVI SVPL OFVI Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Obesvarad Not. PV har ej ställt denna fråga i sin enkät. 8

9 Kunskap Medarbetarna tillfrågades om deras kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och IT-stödet KLARA SVPL. Tabellen visar andel (%). Svarsalternativ SU Kommun PV Rutin IT-stöd Rutin IT-stöd Rutin IT-stöd Ja Till viss del Nej Vet ej Obesvarad Kvalitativ granskning av OFVI-ärenden En kvalitativ granskning av 163 OFVI-ärenden, som aviserats från SU i november 2011, har genomförts av kommunerna. Den kvalitativa granskningen av OFVI-ärenden syftade till att granska om patientens behov av vård- och omsorgsinsatser var oförändrat vid hemkomst från sjukhus. I samband med granskningen har genomgång gjorts av hur många av brukarna som bor i särskilt boende respektive ordinärt boende och hur många som har insatser från de olika lagrummen, SoL, LSS och HSL. Totalt antal ärende Antal utskrivna med förändrat behov Därutöver endast medicinförändringar Återinläggning inom 7 dgr Inskrivna i HSV Antal Andel i % Antal Antal Antal ÄO Ord ÄO Säbo FH Ord FH Säbo HSV Ord IFO Ord IFO Säbo obesvarade Summa

10 Totalt antal ärende med förändrat behov inklusive medicinförändringar 45 ärende av 163 dvs. 28 %. Beskrivning av undersökningsgruppen Av totalt 163 granskade ärenden tillhör 130 ärenden äldreomsorgen varav 85 i ordinärt boende. 5 ärenden har enbart hemsjukvårdsinsatser, 18 ärenden tillhör funktionshinder och 10 ärenden individ och familjeomsorg. Av det totala antalet ärenden är 89 inskrivna i kommunens hemsjukvård, vilket motsvarar 55 % av de granskade ärendena. Förändrat behov vid utskrivning med OFVI Av kommunernas 163 ärenden visade det sig att 45 ärenden (28 %) hade ett förändrat/nytt behov av vård- och omsorgsinsatser när patienten skrevs ut från sjukhus. Övervägande del av dessa ärenden tillhör äldreomsorg och/eller hemsjukvård. Vård och omsorgsinsatserna som var förändrade eller nya varierar. För de som är inskrivna i hemsjukvården är medicinförändringar, nytillkomna omläggningar och andra förändringar vanliga. Flertalet av patienterna är i ett sådant hälsotillstånd att de behöver mer omfattande hemsjukvårdsinsatser de första dagarna efter sjukhusvistelsen. Förändringarna är inte alltid av den karaktären att de kräver en ordinär samordnad vårdplanering men det medför att sjuksköterskan behöver genomföra en eller flera aktiva åtgärder för att förbereda för att patienten ska kunna komma hem. Fyra av ärendena hade behov av att bli inskrivna i hemsjukvården. Andra exempel på förändrade behov är att ett flertal patienter behöver utökade dagliga omsorgsinsatser av hemtjänsten. I något fall har även OFVI aviserats trots att patienten inte är känd av kommunen och har behov av dagliga insatser. Ytterligare ett antal har så försämrad fysisk förmåga att arbetsterapeut och/eller sjukgymnast behöver kopplas in för att ordna hjälpmedel. Vad gäller de två ärenden som tillhör individ och familjeomsorgen och som hade ett förändrat behov efter hemgång kunde ingen av dem få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende som tidigare utan behövde korttidsplats respektive särskilt boende. Av granskningens 163 ärenden har 8 patienter blivit inlagda igen inom 7 dagar. 10

11 Analys Patientperspektiv Patientsäkerheten riskeras i de fall då rutinen för OFVI inte följs. Det finns fortfarande ärenden som hanteras utanför IT-stödet KLARA SVPL. Exempel är när dialogen sköts per telefon direkt med hemtjänsten eller det särskilda boendet vilket innebär risk för att informationsöverföringen brister till övriga berörda funktioner inom kommunen. Andra exempel är när OFVI meddelande aviseras efter att patienten blivit utskriven. I mätningen i november 2011 var detta 13 % av OFVI ärendena. OFVI innebär att patienten kan lämna sjukhuset när ansvarig sjukhusläkare bedömer att patienten är utskrivningsklar. Detta leder till kortare vårdtid och risken för vårdskador minskas. OFVI medför att organisationernas personalresurser fokuseras på de patienter som behöver ha en samordnad vårdplanering dvs. patienter som behöver nya eller utökade insatser från kommun eller primärvård. För att sjukhusläkaren tillsammans med patienten ska kunna bedöma om ett behov av oförändrade vård - och omsorgsinsatser föreligger, används underlaget från den förberedda vårdbegäran i KLARA SVPL. Förberedd vårdbegäran saknas på flertalet av patienterna, även för patienterna med kommunal hälso- och sjukvård där det är obligatoriskt. Konsekvensen blir att sjukhuset får svårt att göra en fullständig bedömning och föreslå OFVI, vilket kan fördröja processen. Finns en förberedd vårdbegäran/vårdbegäran när patienten kommer till sjukhuset blir informationsöverföringen mellan vårdgivarna mer optimal. Upplevelsen från medarbetarna är att patientens delaktighet vid OFVI är något mindre än vid samordnad vårdplanering. Detta kan delvis förklaras att många av patienterna bor på särskilt boende. Kvalitativ granskning Enligt den kvalitativa ärendegranskningen hade 28 % av patienterna nya och/eller förändrade insatser vid hemkomst från sjukhus. Då den övervägande delen av dessa patienter bor i ordinärt boende så finns det en risk för att patientsäkerheten brister. Enkät Enkätsvaren påvisar att medarbetarna upplever ett relativt gott samverkansklimat vid samordnad vårdplanering. På samma fråga men gällande samarbetet vid OFVI blir resultatet något sämre. 11

12 När det gäller respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov finns en stor variation i svaren. Medarbetarna på SU känner sig mer respekterade för sin kunskap om patientens bedömda behov än medarbetare i kommun och PV. Många medarbetare både i kommun och PV har svarat vet ej på frågan. En av orsakerna kan vara att flera av dem inte är involverade i OFVI processen vilket innebär att resultatet blir svårt att utvärdera. Svaren i enkäten visar att medarbetarna på SU, kommun och PV anser sig ha tillräckliga kunskaper i både rutin och IT-stödet KLARA SVPL vid samordnad vårdplanering. Erfarenheter, observationer och kommentarer Kommun Erfarenheterna visar att rutinen för OFVI inte alltid hanteras så som överenskommet till exempel att patienter med förändrat behov av vård- och omsorgsinsatser går hem enligt OFVI rutinen (28 %) och att en del patienter går hem innan OFVI aviseras. Patientsäkerheten riskeras i de fall då rutinen för OFVI inte följs. På de arbetsplatser som arbetat mycket med sina interna rutiner ser man överlag ett positivare resultat vad gäller samverkan och vad gäller den egna kunskapsnivån. Innan OFVI startade i maj 2011 upplevde medarbetarna överlag en god stämning mellan organisationerna trots identifierade kunskapsbrister och dålig förståelse om varandras organisationer. Det fanns ett klimat där man försökte hjälpa varandra med framförallt ITstödet. Efter att OFVI startade upplevs det att klimatet försämrats mellan organisationernas medarbetare som hanterar processen. OFVI upplevs som en stressad process där det saknas framförhållning och planering för dessa ärenden. Patientens delaktighet i sin egen vårdprocess upplevs av medarbetarna som liten. Kunskapen om processen och OFVI är förhållandevis god. Övervägande del av medarbetarna upplever att de har den kunskap som behövs utifrån sitt uppdrag. Övervägande del som svarat nej är de professioner (inom rehabilitering samt chef) som i dagsläget inte är delaktiga i ITstödet i den utsträckning som övriga berörda är. Utifrån enkätsvaren planerar man för ny- och fortbildning för att öka kunskapsnivån hos berörda professioner. Sjukhus Införandet av OFVI har inte riktigt motsvarat förväntningarna som medarbetarna på sjukhuset hade. Orsaken var dels bristande telefontillgänglighet i kommunen dels begränsningar i riktlinjerna för pilotstudien. Dessutom har förberedd vårdbegäran saknats i de flesta OFVIärenden, vilket medfört onödiga telefonsamtal med kommun. 12

13 Under perioden kontaktade sjukhuset kommunen, efter avisering av OFVI i KLARA SVPL, utan att överenskommelse om OFVI kunde göras vid första telefonkontakten i de flesta fall. 63 % av medarbetarna som besvarade enkäten på SU har uppgett att de fått kontakt med kommunen inom 5 timmar efter aviserad OFVI. 30 % av användarna har uppgett att kontakt först skett dagen efter. Ledtiden ökade marginellt när rutinen ändrades och kommunen skulle kontakta sjukhuset efter aviserad OFVI. Majoriteten av medarbetarna på SU är positiva till att kommunen tar kontakt med sjukhuset eftersom det innebär en tidsbesparing för dem. I riktlinjerna står snarast, vilket bör definieras. Det har också florerat felaktig information inom kommun att de har 24 timmar på sig att kontakta sjukhuset. Finns även problem att information inte förs vidare inom kommun ex mellan biståndshandläggare och HSV, vilket i sin tur gör att onödiga telefonkontakter behöver tas. Under pilotstudien har rutinen ändrats, för patienter på särskilt boende, från att kontakt skulle tas med biståndsenheten på kontorstid till att kontakt ska tas med tjänstgörande sjuksköterska inom kommunen dygnet runt. Problem som uppstod är att sjuksköterska på SÄBO inte har behörighet/kunskap att avsluta ärendet. Detta innebär att om patienten behöver återinläggas inom ett par dagar så kan sjukhuset inte skriva in i KLARA SVPL. Konsekvensen kan bli att eventuell framtida kallelse till vårdplanering försenas och därmed karensdagar/betaldagar påverkas. Efter årsskiftet har diskussionerna blivit fler kring om patienten kan gå hem med OFVI eller om regelrätt vårdplanering behövs. Kontakter med primärvården, när det gäller OFVI, har varit minimal enligt användarenkäten. Sjukhuset får ofta avisera påminnelser/ringa för att primärvården ska göra sin del i OFVI processen. Medarbetare på sjukhuset är positiva till OFVI och 72 % upplever mindre stress i samband med OFVI jämfört med regelrätt samordnad vårdplanering. Meddelandet Information vid utskrivning saknades ofta i början vilket nu har förbättrats betydligt. I november saknade 12 % av OFVI-ärenden Information vid utskrivning. Primärvård När OFVI aviseras på helger hinner inte primärvården ta del av dessa meddelanden innan ärendena är avslutade i KLARA SVPL. Detta innebär att primärvården inte hinner påtala känd information om patienten som är av värde för sjukhuset innan patienten är utskriven. Flödet och informationsöverföringen i OFVI när det gäller individ och familjeomsorg (IFO) är inte optimalt. I de fall IFO inte efterfrågar medicinska förändringar när de finns kan det innebära en fördröjning i processen. 13

14 Information saknas vid OFVI i meddelandet Information vid utskrivning när det finns behov av sjukvårdskontakt från primärvården efter utskrivning. Primärvården upplever att patienter med nya vårdbehov skrivs ut utan att primärvården fått information om dessa. Det upplevs också att sjukhuset inte är intresserad av patientinformationen som primärvården försöker förmedla till dem. Troligen fungerar det bäst för de patienter som bor på särskilda boenden inom äldreomsorg. Vid korta vårdtider upplever primärvården att OFVI och efterföljande meddelande aviserats efter att patienten kommit hem. OFVI har även ersatt vårdplanering i fall där patienten varit inneliggande en längre tid och det senare har visat sig att primärvården förväntades göra uppföljning Samverkansperspektiv Organisationerna har olika förväntningar på varandra som inte alltid kan uppfyllas, vilket skapar irritation i samverkan om patienten. Sjukhuset arbetar dygnet runt medan merparten av kommun och primärvård arbetar kontorstid. Olika faktorer som påverkar samverkan är ökade krav på budget i balans, sjukare patienter, kortare vårdtider mm. När det gäller svarstid på OFVI har inte kommunen sådan beredskap att kunna svara direkt samtidigt som sjukhuset har önskemål om att patienten ska kunna bli utskriven så fort som möjligt. Primärvården hinner sällan ta en aktiv del i processen. Det behöver ske en ökad dialog kring de olika förväntningarna och vad som ligger bakom organisationernas arbetssätt. Det är mycket viktigt för alla parter att interna rutiner för process och verktyg är upprättade och implementerade. 14

15 Referenser Genomförande av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL inom LGS (ledningsgruppen samverkan) - området för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI). Hälso och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SFS 1990:52. Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SFS 1990:1404. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SFS 1993:387. Lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM) SFS 1988:870. Regional tillämpning SVPL gemensam rutin i Västra Götaland SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27. Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2001:453. Ändring i lagen (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso och sjukvård SFS 2003:

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun

Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun 2008-08-14 Rutin för ansvar och avtal som reglerar kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Det finns ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götalands regionen och kommunerna

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Med tillägg av Riktlinjer för LGS-området Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Godkänd av:

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering UVO Gäller från 28 September 2010 Version 1 1(21) För att trygga vårdtagarens rätt till en god och säker vård krävs samverkan mellan Blekingesjukhuset,

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o slutenvård Smida vårdkedjan för de mest sköra äldre Arbetsterapeuter,

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Nationell satsning» Så mycket bättre Ledningsgrupp i länet (SocialKOLA) Samverkansprojekt Kramfors och Sollefteå kommun, Kramfors och Sollefteå primärvård Sollefteå sjukhus Bättre

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Vi kommer från Äldreomsorgen i Härryda kommun och jag heter Ann Bergström och arbetar som arbetsterapeut och jag heter Karina Gustafsson och arbetar som

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor

Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor Samverkan och samarbete i vårdkedjan kring hjälpmedelsfrågor Vårdkedjekonferens 2011-09-28 Jeanette Rehn Primärvården Göteborg Petra Nydahl Göteborgs Stad Solveig Landström SU H J Ä L P M E D E L Samarbete

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Region Skåne och kommunerna har båda stora sjukvårdsuppdrag Utvecklingen vi möter är dynamisk och det går väldigt snabbt. Nuvarande avtal håller inte! Demografiska, tekniska

Läs mer

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun

Äldre med sammansatta vårdbehov i grän s- snittet mellan landsting och kommun ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI- OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Äldre med sammansatta

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer