Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)"

Transkript

1 Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området Utförd av: LGS SAMSA mars

2 Sammanfattning Efter att ha använt den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL i ca ett år var upplevelsen att processen kring samordnad vårdplanering i KLARA SVPL var tidskrävande och omständlig för de patienter som inte hade behov av några förändrade vårdoch omsorgsinsatser efter utskrivning. Beslut om att genomföra en pilot inom LGS-området togs av LGS gällande en förenklad hantering för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Piloten skulle genomföras under perioden till och förlängdes senare till Under perioden maj till december 2011 aviserades 3791 OFVI-ärenden. Utvärdering av piloten har skett genom enkät till medarbetarna inom berörda organisationer, statistik och kvalitativ ärendegranskning. Enkäten har fokuserat på frågor kring samverkansklimat, respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov, medarbetarnas upplevelse av patientens delaktighet samt medarbetarnas kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och IT-stödet KLARA SVPL. Resultatet från enkätsvaren visar att det finns många förbättringsområden att arbeta vidare med inom respektive organisation och i samverkan. Den kvalitativa granskningen av OFVI-ärenden syftade till att granska om patientens behov av vård- och omsorgsinsatser var oförändrat vid hemkomst från sjukhus. Av kommunernas 163 ärenden visade det sig att 45 ärenden (28 %) hade ett förändrat/nytt behov av vård- och omsorgsinsatser när patienten skrevs ut från sjukhus. Förändringarna är inte alltid av den karaktären att de kräver en ordinär samordnad vårdplanering men det medför att kommunens medarbetare behöver genomföra en eller flera aktiva åtgärder för att förbereda för att patienten ska kunna komma hem. Utvärderingen visar att de olika organisationerna har olika förväntningar på varandra och att samverkansklimatet är viktigt för att processen för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI) ska löpa smidigt. 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Mål... 4 Målgrupp... 5 Övriga avgränsningar... 5 Historik... 5 Metod... 6 Mätetal... 6 Enkät till användare... 6 Ärendegranskning av 200 OFVI ärenden... 6 Resultat... 6 Mätetal... 6 Antal skapade OFVI under perioden... 6 Enkät... 7 Samarbete... 8 Respekt för varandras kunskap... 8 Patientens delaktighet... 8 Kunskap... 9 Analys Patientperspektiv Erfarenheter, observationer och kommentarer Kommun Sjukhus Primärvård Samverkansperspektiv Referenser

4 Bakgrund Den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL infördes i hela Västra Götaland under år 2009 och i LGS-området december Enligt lagstiftning och regiongemensam rutin ska samordnad vårdplanering ske för samtliga patienter, som efter bedömning av sjukhusläkare, är i behov av insatser från kommun och/eller primärvård efter utskrivning. Efter att ha använt den regiongemensamma rutinen och IT-stödet KLARA SVPL i ca ett år var upplevelsen att processen för samordnad vårdplanering i KLARA SVPL var tidskrävande och omständlig för de patienter som inte hade behov av några förändrade vård- och omsorgsinsatser efter utskrivning. Detta innebar att vårdplaneringsprocessen inte alltid fullföljdes, enligt gällande lagstiftning och regiongemensam rutin, utan att patienten skickades hem utan samordnad vårdplanering. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har gjort en bedömning att ca 30 % av patienterna kan ha oförändrade vård och omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhuset. I september 2010 fick den tillförordnade regionala förvaltaren för KLARA SVPL i uppdrag från ordförande för den regionala styrgruppen för KLARA SVPL att ta fram en rutin för oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI). Beslut om att genomföra en pilot inom LGS-området togs av LGS gällande en förenklad hantering för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Piloten skulle genomföras under perioden till och förlängdes senare till Syfte Syftet med OFVI är att vårdplaneringsprocessen i KLARA SVPL skall hanteras smidigare för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser. Mål - Patienten ska uppleva en trygg och säker vårdkedja samt delaktighet i sin egen vårdprocess. - Andelen patienter som efter vårdplanering bedöms ha ett oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhuset ska minska. 4

5 Målgrupp Efter utskrivning är patientens behov av vård- och omsorgsinsatser inklusive rehabiliteringsoch hjälpmedelsinsatser, oförändrade, jämfört med tidigare. 1. Patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. De patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 är: Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (Socialtjänstlagen, SoL 5kap. 5, 2:a stycket samt 7, 3:e stycket). Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende. För de personer kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för ingår re/habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. 2. Personer med insatser enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Övriga avgränsningar OFVI används vardagar kontorstid (kl.8-16) för patienter i ordinärt boende. För patienter i särskilt boende används OFVI dygnet runt inklusive lördag och söndag. Utskrivning sker vardagar, om det inte skett en överenskommelse i OFVI under rubriken eventuella villkor i KLARA SVPL, att utskrivning får ske på helgen (särskilda boenden). Historik Styrgruppen för samordnad vårdplanering i Västra Götaland ställer sig positiv till en pilot av OFVI införande inom LGS område LGS fattar beslut om att starta piloten inom sitt vårdsamverkansområde Piloten startar utifrån en gemensamt framtagen rutinbeskrivning Lägesbeskrivning i LGS Korrigering och förtydligande görs i rutinbeskrivning av LGS SAMSA då samtliga parter ser att nuvarande lösning vad gäller främst telefonkontakt inte fungerar tillfredsställande LGS godkänner föreslagna ändringar i rutinbeskrivningen samt förlängning av pilotperioden. 5

6 Metod Mätetal Andel upplagda vårdplaner i förhållande till totalt antal påbörjade ärenden. Jämförelse görs mellan februari månad och oktober månad Antal skapade OFVI under perioden Andel OFVI med vårdbegäran. av totala antalet OFVI Ledtid mellan aviserad OFVI och Information vid utskrivning (utskrivning från ELVIS). Andel skapade OFVI av summan kallelse och underlag för vårdplanering och OFVI. Andel OFVI av totala antalet OFVI som makuleras och istället leder till kallelse och underlag för vårdplanering. Enkät till användare Ärendegranskning av 200 OFVI ärenden Resultat Det statistiska underlaget för utvärderingen grundas dels på rådata från Siemens och dels ur rapporter för KLARA SVPL. Mätetal Antal skapade OFVI under perioden Under perioden maj - december 2011 aviserades 3791 OFVI-ärenden varav 196 makulerades. Under november 2011 aviserades 492 OFVI-ärenden. Andel upplagda vårdplaner i förhållande till totalt antal påbörjade ärenden. Jämförelse görs mellan februari månad och oktober månad Nedanstående uppgifter bygger på statistik från Siemens. Antalet visar på aktuella och påbörjade meddelanden under innevarande månad, vilket innebär att ett ärende kan vara aktuellt under mer än en månad. Detta medför svårigheter att räkna andel som kan jämföras. Febr inskrivningsmeddelanden 1233 vårdplaner Okt inskrivningsmeddelanden 1834 vårdplaner 6

7 Andel OFVI med vårdbegäran. av totala antalet OFVI Under november 2011 fanns vårdbegäran för 86 av 492 OFVI ärenden dvs. 17 %. Ledtid mellan aviserad OFVI - utskrivning från ELVIS. Underlaget baseras på 423 ärenden i november Tid mellan aviserad OFVI och utskrivning från ELVIS Antal Andel (%) Patient utskriven innan aviserad OFVI Patient utskriven 0-10 timmar efter avisering Patient utskriven timmar efter avisering Patient utskriven mer än 25 timmar efter avisering Summa Andel OFVI av summan kallelse och underlag för vårdplanering och OFVI november Under november 2011 aviserades 1164 kallelser för samordnad vårdplanering och 492 OFVIärenden. Andelen OFVI av denna summa är 42 %. Andel OFVI av totala antalet OFVI som makuleras och istället leder till kallelse och underlag för vårdplanering. För november 2011 var det inga OFVI-ärenden som makulerades och blev kallelser. Enkät Medarbetarna inom de olika organisationerna exklusive den privata primärvården har genom en enkät svarat på frågor om OFVI, samverkansklimat, respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov, medarbetarnas upplevelse av patientens delaktighet samt medarbetarnas kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och ITstödet KLARA SVPL. Inom SU besvarades 78 av de 228 enkäter via Esmaker till samtliga systemadministratörer och handledare för KLARA SVPL men även samordnare för samordnad vårdplanering på SU dvs. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I kommunerna besvarade 432 medarbetare enkäten. Enkäterna delades ut till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer. Göteborgs stad använde sig av DEFGO-länk och övriga kommuner behandlade enkäterna manuellt. I den offentliga primärvården besvarade 67 medarbetare enkäten. 1/3 besvarades av läkare och 2/3 av distrikssköterskor/sjuksköterskor. Enkäterna skickades ut via mail. 7

8 Samarbete Tabellen visar upplevelsen av samarbetsklimatet mellan parterna redovisat i andelar (%). Svarsalternativ SVPL Kommun + PV SU Kommun PV OFVI Kommun OFVI PV SVPL OFVI SVPL SU SVPL Kommun OFVI SU OFVI Kommun Bra Till viss del Not. SU och PV har valt att dela frågan på samarbetsklimatet fördelat på de olika samarbetsorganisationerna. Respekt för varandras kunskap Frågan speglar medarbetarnas upplevelse i vilken grad deras kunskap om patientens bedömda behov vid OFVI respekteras av övriga organisationer. Tabellen visar andel (%). Svarsalternativ SU Kommun PV Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Patientens delaktighet Medarbetarna tillfrågades om hur de upplever patientens delaktighet i SVPL respektive OFVI-processen. Tabellen visar andel (%). SU Kommun Svarsalternativ SVPL OFVI SVPL OFVI Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Obesvarad Not. PV har ej ställt denna fråga i sin enkät. 8

9 Kunskap Medarbetarna tillfrågades om deras kunskap gällande regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering och IT-stödet KLARA SVPL. Tabellen visar andel (%). Svarsalternativ SU Kommun PV Rutin IT-stöd Rutin IT-stöd Rutin IT-stöd Ja Till viss del Nej Vet ej Obesvarad Kvalitativ granskning av OFVI-ärenden En kvalitativ granskning av 163 OFVI-ärenden, som aviserats från SU i november 2011, har genomförts av kommunerna. Den kvalitativa granskningen av OFVI-ärenden syftade till att granska om patientens behov av vård- och omsorgsinsatser var oförändrat vid hemkomst från sjukhus. I samband med granskningen har genomgång gjorts av hur många av brukarna som bor i särskilt boende respektive ordinärt boende och hur många som har insatser från de olika lagrummen, SoL, LSS och HSL. Totalt antal ärende Antal utskrivna med förändrat behov Därutöver endast medicinförändringar Återinläggning inom 7 dgr Inskrivna i HSV Antal Andel i % Antal Antal Antal ÄO Ord ÄO Säbo FH Ord FH Säbo HSV Ord IFO Ord IFO Säbo obesvarade Summa

10 Totalt antal ärende med förändrat behov inklusive medicinförändringar 45 ärende av 163 dvs. 28 %. Beskrivning av undersökningsgruppen Av totalt 163 granskade ärenden tillhör 130 ärenden äldreomsorgen varav 85 i ordinärt boende. 5 ärenden har enbart hemsjukvårdsinsatser, 18 ärenden tillhör funktionshinder och 10 ärenden individ och familjeomsorg. Av det totala antalet ärenden är 89 inskrivna i kommunens hemsjukvård, vilket motsvarar 55 % av de granskade ärendena. Förändrat behov vid utskrivning med OFVI Av kommunernas 163 ärenden visade det sig att 45 ärenden (28 %) hade ett förändrat/nytt behov av vård- och omsorgsinsatser när patienten skrevs ut från sjukhus. Övervägande del av dessa ärenden tillhör äldreomsorg och/eller hemsjukvård. Vård och omsorgsinsatserna som var förändrade eller nya varierar. För de som är inskrivna i hemsjukvården är medicinförändringar, nytillkomna omläggningar och andra förändringar vanliga. Flertalet av patienterna är i ett sådant hälsotillstånd att de behöver mer omfattande hemsjukvårdsinsatser de första dagarna efter sjukhusvistelsen. Förändringarna är inte alltid av den karaktären att de kräver en ordinär samordnad vårdplanering men det medför att sjuksköterskan behöver genomföra en eller flera aktiva åtgärder för att förbereda för att patienten ska kunna komma hem. Fyra av ärendena hade behov av att bli inskrivna i hemsjukvården. Andra exempel på förändrade behov är att ett flertal patienter behöver utökade dagliga omsorgsinsatser av hemtjänsten. I något fall har även OFVI aviserats trots att patienten inte är känd av kommunen och har behov av dagliga insatser. Ytterligare ett antal har så försämrad fysisk förmåga att arbetsterapeut och/eller sjukgymnast behöver kopplas in för att ordna hjälpmedel. Vad gäller de två ärenden som tillhör individ och familjeomsorgen och som hade ett förändrat behov efter hemgång kunde ingen av dem få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende som tidigare utan behövde korttidsplats respektive särskilt boende. Av granskningens 163 ärenden har 8 patienter blivit inlagda igen inom 7 dagar. 10

11 Analys Patientperspektiv Patientsäkerheten riskeras i de fall då rutinen för OFVI inte följs. Det finns fortfarande ärenden som hanteras utanför IT-stödet KLARA SVPL. Exempel är när dialogen sköts per telefon direkt med hemtjänsten eller det särskilda boendet vilket innebär risk för att informationsöverföringen brister till övriga berörda funktioner inom kommunen. Andra exempel är när OFVI meddelande aviseras efter att patienten blivit utskriven. I mätningen i november 2011 var detta 13 % av OFVI ärendena. OFVI innebär att patienten kan lämna sjukhuset när ansvarig sjukhusläkare bedömer att patienten är utskrivningsklar. Detta leder till kortare vårdtid och risken för vårdskador minskas. OFVI medför att organisationernas personalresurser fokuseras på de patienter som behöver ha en samordnad vårdplanering dvs. patienter som behöver nya eller utökade insatser från kommun eller primärvård. För att sjukhusläkaren tillsammans med patienten ska kunna bedöma om ett behov av oförändrade vård - och omsorgsinsatser föreligger, används underlaget från den förberedda vårdbegäran i KLARA SVPL. Förberedd vårdbegäran saknas på flertalet av patienterna, även för patienterna med kommunal hälso- och sjukvård där det är obligatoriskt. Konsekvensen blir att sjukhuset får svårt att göra en fullständig bedömning och föreslå OFVI, vilket kan fördröja processen. Finns en förberedd vårdbegäran/vårdbegäran när patienten kommer till sjukhuset blir informationsöverföringen mellan vårdgivarna mer optimal. Upplevelsen från medarbetarna är att patientens delaktighet vid OFVI är något mindre än vid samordnad vårdplanering. Detta kan delvis förklaras att många av patienterna bor på särskilt boende. Kvalitativ granskning Enligt den kvalitativa ärendegranskningen hade 28 % av patienterna nya och/eller förändrade insatser vid hemkomst från sjukhus. Då den övervägande delen av dessa patienter bor i ordinärt boende så finns det en risk för att patientsäkerheten brister. Enkät Enkätsvaren påvisar att medarbetarna upplever ett relativt gott samverkansklimat vid samordnad vårdplanering. På samma fråga men gällande samarbetet vid OFVI blir resultatet något sämre. 11

12 När det gäller respekt för varandras kunskap om patientens bedömda behov finns en stor variation i svaren. Medarbetarna på SU känner sig mer respekterade för sin kunskap om patientens bedömda behov än medarbetare i kommun och PV. Många medarbetare både i kommun och PV har svarat vet ej på frågan. En av orsakerna kan vara att flera av dem inte är involverade i OFVI processen vilket innebär att resultatet blir svårt att utvärdera. Svaren i enkäten visar att medarbetarna på SU, kommun och PV anser sig ha tillräckliga kunskaper i både rutin och IT-stödet KLARA SVPL vid samordnad vårdplanering. Erfarenheter, observationer och kommentarer Kommun Erfarenheterna visar att rutinen för OFVI inte alltid hanteras så som överenskommet till exempel att patienter med förändrat behov av vård- och omsorgsinsatser går hem enligt OFVI rutinen (28 %) och att en del patienter går hem innan OFVI aviseras. Patientsäkerheten riskeras i de fall då rutinen för OFVI inte följs. På de arbetsplatser som arbetat mycket med sina interna rutiner ser man överlag ett positivare resultat vad gäller samverkan och vad gäller den egna kunskapsnivån. Innan OFVI startade i maj 2011 upplevde medarbetarna överlag en god stämning mellan organisationerna trots identifierade kunskapsbrister och dålig förståelse om varandras organisationer. Det fanns ett klimat där man försökte hjälpa varandra med framförallt ITstödet. Efter att OFVI startade upplevs det att klimatet försämrats mellan organisationernas medarbetare som hanterar processen. OFVI upplevs som en stressad process där det saknas framförhållning och planering för dessa ärenden. Patientens delaktighet i sin egen vårdprocess upplevs av medarbetarna som liten. Kunskapen om processen och OFVI är förhållandevis god. Övervägande del av medarbetarna upplever att de har den kunskap som behövs utifrån sitt uppdrag. Övervägande del som svarat nej är de professioner (inom rehabilitering samt chef) som i dagsläget inte är delaktiga i ITstödet i den utsträckning som övriga berörda är. Utifrån enkätsvaren planerar man för ny- och fortbildning för att öka kunskapsnivån hos berörda professioner. Sjukhus Införandet av OFVI har inte riktigt motsvarat förväntningarna som medarbetarna på sjukhuset hade. Orsaken var dels bristande telefontillgänglighet i kommunen dels begränsningar i riktlinjerna för pilotstudien. Dessutom har förberedd vårdbegäran saknats i de flesta OFVIärenden, vilket medfört onödiga telefonsamtal med kommun. 12

13 Under perioden kontaktade sjukhuset kommunen, efter avisering av OFVI i KLARA SVPL, utan att överenskommelse om OFVI kunde göras vid första telefonkontakten i de flesta fall. 63 % av medarbetarna som besvarade enkäten på SU har uppgett att de fått kontakt med kommunen inom 5 timmar efter aviserad OFVI. 30 % av användarna har uppgett att kontakt först skett dagen efter. Ledtiden ökade marginellt när rutinen ändrades och kommunen skulle kontakta sjukhuset efter aviserad OFVI. Majoriteten av medarbetarna på SU är positiva till att kommunen tar kontakt med sjukhuset eftersom det innebär en tidsbesparing för dem. I riktlinjerna står snarast, vilket bör definieras. Det har också florerat felaktig information inom kommun att de har 24 timmar på sig att kontakta sjukhuset. Finns även problem att information inte förs vidare inom kommun ex mellan biståndshandläggare och HSV, vilket i sin tur gör att onödiga telefonkontakter behöver tas. Under pilotstudien har rutinen ändrats, för patienter på särskilt boende, från att kontakt skulle tas med biståndsenheten på kontorstid till att kontakt ska tas med tjänstgörande sjuksköterska inom kommunen dygnet runt. Problem som uppstod är att sjuksköterska på SÄBO inte har behörighet/kunskap att avsluta ärendet. Detta innebär att om patienten behöver återinläggas inom ett par dagar så kan sjukhuset inte skriva in i KLARA SVPL. Konsekvensen kan bli att eventuell framtida kallelse till vårdplanering försenas och därmed karensdagar/betaldagar påverkas. Efter årsskiftet har diskussionerna blivit fler kring om patienten kan gå hem med OFVI eller om regelrätt vårdplanering behövs. Kontakter med primärvården, när det gäller OFVI, har varit minimal enligt användarenkäten. Sjukhuset får ofta avisera påminnelser/ringa för att primärvården ska göra sin del i OFVI processen. Medarbetare på sjukhuset är positiva till OFVI och 72 % upplever mindre stress i samband med OFVI jämfört med regelrätt samordnad vårdplanering. Meddelandet Information vid utskrivning saknades ofta i början vilket nu har förbättrats betydligt. I november saknade 12 % av OFVI-ärenden Information vid utskrivning. Primärvård När OFVI aviseras på helger hinner inte primärvården ta del av dessa meddelanden innan ärendena är avslutade i KLARA SVPL. Detta innebär att primärvården inte hinner påtala känd information om patienten som är av värde för sjukhuset innan patienten är utskriven. Flödet och informationsöverföringen i OFVI när det gäller individ och familjeomsorg (IFO) är inte optimalt. I de fall IFO inte efterfrågar medicinska förändringar när de finns kan det innebära en fördröjning i processen. 13

14 Information saknas vid OFVI i meddelandet Information vid utskrivning när det finns behov av sjukvårdskontakt från primärvården efter utskrivning. Primärvården upplever att patienter med nya vårdbehov skrivs ut utan att primärvården fått information om dessa. Det upplevs också att sjukhuset inte är intresserad av patientinformationen som primärvården försöker förmedla till dem. Troligen fungerar det bäst för de patienter som bor på särskilda boenden inom äldreomsorg. Vid korta vårdtider upplever primärvården att OFVI och efterföljande meddelande aviserats efter att patienten kommit hem. OFVI har även ersatt vårdplanering i fall där patienten varit inneliggande en längre tid och det senare har visat sig att primärvården förväntades göra uppföljning Samverkansperspektiv Organisationerna har olika förväntningar på varandra som inte alltid kan uppfyllas, vilket skapar irritation i samverkan om patienten. Sjukhuset arbetar dygnet runt medan merparten av kommun och primärvård arbetar kontorstid. Olika faktorer som påverkar samverkan är ökade krav på budget i balans, sjukare patienter, kortare vårdtider mm. När det gäller svarstid på OFVI har inte kommunen sådan beredskap att kunna svara direkt samtidigt som sjukhuset har önskemål om att patienten ska kunna bli utskriven så fort som möjligt. Primärvården hinner sällan ta en aktiv del i processen. Det behöver ske en ökad dialog kring de olika förväntningarna och vad som ligger bakom organisationernas arbetssätt. Det är mycket viktigt för alla parter att interna rutiner för process och verktyg är upprättade och implementerade. 14

15 Referenser Genomförande av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL inom LGS (ledningsgruppen samverkan) - området för patienter med oförändrade vård- och omsorgsinsatser (OFVI). Hälso och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SFS 1990:52. Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SFS 1990:1404. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SFS 1993:387. Lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM) SFS 1988:870. Regional tillämpning SVPL gemensam rutin i Västra Götaland SVPL Gemensam rutin i Västra Götaland Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27. Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2001:453. Ändring i lagen (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso och sjukvård SFS 2003:

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv Rapport sammanställd

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Avtalets omfattning och utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST & YO UNG. Granskning av vården på hemmaplan. - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov

Uddevalla kommun. El ERNST & YO UNG. Granskning av vården på hemmaplan. - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Uddevalla kommun Granskning av vården på hemmaplan - Färdigbehandlade patienters fortsatta vårdbehov El ERNST & YO UNG ~~II~II'illf

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1

Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Huvudskär, Haninge kommun 2014-11-07 1 Resursteamet Socialförvaltning Historik Organisation Uppdrag 2014-11-07 2 Historik Omsorgsnämnd nedlagd 1994 Kommunen får ansvar för LSS boende Hsl regleras av principöverenskommelse,

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer