FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar - Förvaltningsprocesser Metod Innehåller Mallar och verktyg Används för att skapa Förvaltningsplaner och specifikationer Tillämpa - Etablering - Mätning - Idésälj Används för att stödja bedrivandet av den operativa förvaltningsverksamheten Författare Senast ändrat Stadsledningskontoret

2 1. Förvaltningsprocesser Process för målstyrning Process för problembaserat användarstöd Process för ändringshantering Process för driftrelaterad felhantering Ansvarsområden och rollbeskrivningar Rollbeskrivning Objektansvarig Verksamhet Rollbeskrivning Objektansvarig-IT Rollbeskrivning Objektförvaltare Verksamhet Rollbeskrivning Objektförvaltare-IT Rollbeskrivning roller på operativ nivå...16 Projektnummer Senast ändrat Sida Stadsledningskontoret (17)

3 1. Förvaltningsprocesser 1.1 Process för målstyrning Beslut om förvaltningsplan Utformning av nya mål Beräkna tekniska, verksamhetsmässiga samt övriga resurser Avstämning Nulägesbeskrivning Godkänd Förvaltningsplan Ny förvaltningsperiod Ev. korrigering Syfte: Att säkerställa planering och långsiktig styrning av förvaltningsobjektet. Ger förutsättningarna för förvaltningsverksamheten under året. Arbetet utförs i enlighet med ordinarie budgetprocess. Varje förvaltningsorganisation får planera sitt arbete så att förvaltningsplanen blir färdig i tid inom ramen för ordinarie budgetprocess. Nulägesbeskrivning Ta del av styrande dokument, strategier och faktorer i övrigt t ex politiska beslut som påverkar förvaltningen inför den kommande perioden samt formulera en nulägesbeskrivning för objektet. Genomför kravinsamling från berörda parter i objektverksamheten för att fånga in nya och förändrade behov inför den nya perioden. Objektförvaltare (Verksamhet och IT) inleder tillsammans med respektive Objektansvariga en diskussion angående prioriterade områden för kommande förvaltningsperiod. Nulägesbeskrivning Utformning av nya mål Arbeta fram ett förslag till förvaltningsplan samt göra resursuppskattningar för förvaltningsperioden. Mål och aktiviteter kategoriseras i vidmakthållande och vidareutveckling. Objektförvaltare Verksamhet ansvarar och Objektförvaltare IT deltar i arbetet Förslag till mål samt resursuppskattningar för nästkommande förvaltningsperiod Avstämning Säkerställa att förvaltningsgruppen har identifierat rätt fokus och inriktning på förvaltningsarbetet inför kommande period. Objetktförvaltare Verksamhet ansvarar för att förslag till förvaltningsplan stäms av i styrgruppen. Återkoppling på förslag till målformulering och resursuppskattning Projektnummer Senast ändrat Sida Stadsledningskontoret (17)

4 Beslut Fastställa förvaltningsplanen. Om planen inte kan fastställas ska korrigeringar göras innan fastställande kan ske. Om förvaltningsplanen fastställs leder beslutet till att resurssäkring görs inom respektive område samt eventuellt avtalstecknande med externa parter. Objektansvarig Verksamhet ansvarar för att planen fastställs och för resurssäkring på verksamhetssidan. Objektansvarig IT ansvarar för resurssäkring på tekniksidan. Godkänd förvaltningsplan för kommande år samt resurssäkring inom respektive område. Om så är aktuellt även tecknade av avtal med externa parter. Projektnummer Senast ändrat Sida Stadsledningskontoret (17)

5 1.2 Process för problembaserat användarstöd Initiering Loggning Prioritering och kategorisering Matchning och eskalering Lösning och åtgärd Uppföljning Godkänt och återkopplat ärende Återkoppling till användare Syfte: Att stödja användarna i användningen av förvaltningsobjektet samt att lösa alla ITrelaterade fel/ärenden så fort som möjligt och därmed minimera effekterna för verksamheten. Används för att svara på frågor från användare avseende t ex användningen av applikationer samt att hantera fel och incidenter som uppstår i den tekniska miljön och som stör verksamheten. Processbeskrivningen bör överensstämma på ett övergripande plan med Stockholms Stads processbeskrivning av ITIL-processen Incident Management. Skillnaden mellan beskrivningen av ITIL-processen och process för problembaserat användarstöd är att process för problembaserat användarstöd klargör ansvaret för förvaltningsorganisationens roller, samt att även verksamhetsmässiga frågor som rör förvaltningstjänsterna behandlas. Initiering Användarstödsärenden initieras via Mottagande funktion tar emot Ärende telefon, e-post eller webb. Det kan röra sig om rapportering av incidenter/fel som stör verksamheten eller behov av vägledning gällande användningen av IT-stödet. ärenden. OF-V ansvarar för att mottagande funktion har information och kännedom om processer för att kunna ta emot ärenden och för att användarna informeras om var de ska vända sig med sina frågor/felrapporter. Loggning Ärendet registreras. Mottagande funktion loggar ärendet. OF-V ansvarar för att mottagande funktion har information om riktlinjer för loggning för aktuellt objekt. Loggat ärende Stadsledningskontoret (17)

6 Prioritering och kategorisering Prioritering görs baserat på hur stor inverkan ärendet har på verksamheten och därmed hur snabbt åtgärd måste vidtas. Prioritering och kategorisering görs av mottagande funktion. OF-V ansvarar för att prioriteringsgrunder och kategorier är anpassade till Prioriterat och kategoriserat ärende Samtidigt görs även kategorisering verksamhetens krav. av ärendetyp för att underlätta bl a uppföljning. Matchning och eskalering Matchning görs i ärendehistorik för att avgöra om ärendet redan är loggat eller om det rör sig om ett känt fel med workaround. De ärenden som ej kan lösas direkt eskaleras enligt gällande rutiner. Mottagande funktion matchar och eskalerar. OF-V ansvarar för att eskaleringsrutiner är kända och fungerande. Matchat och eventuellt eskalerat ärende Lösning och åtgärd Lösning identifieras och åtgärd vidtas. Exempelvis anvisas användaren till en befintlig workaround för tekniska fel. Okända fel hanteras enligt process för driftrelaterad felhantering. Återkoppling sker till användaren som godkänner lösningen och registrering görs i ärendehistorik av lösning och vidtagna åtgärder. Den som åtgärdar ett ärende tillser att återkoppling och registrering genomförs. OF-V ansvarar övergripande för att användarstödsärenden åtgärdas enligt verksamhetens krav. Godkänt och återkopplat ärende Uppföljning Uppföljning görs regelbundet för att identifiera behov av ändringar i användardokumentation, utbildning eller ändringar i IT-stöden. OF-V ansvarar för att uppföljning sker. Ändringsförfrågan Stadsledningskontoret (17)

7 1.3 Process för ändringshantering Beredning Beslut Beslut Realisering Test Införande Information/ utbildning Uppföljning Ändringsförfrågan Ändrat förvaltningsobjekt Godkännande/avslag Ev. avslag Syfte: Att minimera incidenter orsakade av förändringar, samt genomföra förändringar på ett effektivt sätt. Uppnås genom att ta emot och behandla önskemål om förändringar på ett strukturerat sätt. Används för alla ändringar i IT-stöd eller rutiner som berör förvaltningsobjektets ITtjänster eller förvaltningstjänster. Exempel på ändring kan vara uppgradering av standardprogramvara, ändring i kontoplan, kodändringar i applikationer eller införande av ny hårdvarukomponent i driftmiljön. Ändringsförfrågan En ändring initieras via en ändringsförfrågan. Ändringsförfrågan ska innehålla information om vad ändringen avser, vilken nytta som en ändring skulle medföra samt kontaktuppgifter till initieraren. Ändringar kan initieras direkt från användare, förvaltningsorganisationen, från process för driftsrelaterad felhantering och användarstödsärenden initierade av användare. OF-V ansvarar för att ändringsförfrågningar hanteras på överenskommet sätt. Ändringsförfrågan Beredning Ändringen registreras och klassificeras beroende på prioritet och karaktär. Framtagande av detaljerad kravspecifikation samt beredning av ändringens konsekvenser på verksamhet och teknisk miljö, kostnader och eventuella intäkter/besparingar genomförs. Ändringar som berör releaser hanteras enligt gällande rutiner. OF-V ansvarar för beredning av verksamhetsmässig karaktär och OF-IT ansvarar för teknisk beredning. Underlag för beslut om ändring Stadsledningskontoret (17)

8 Beslut Beslut fattas om ändringen ska genomföras eller ej samt när det ska ske. Beslutet kommuniceras till den som initierat ändringen. Förvaltningsgrupp för beslut inom förvaltningsplanens ramar. Styrgruppen för beslut om ändringar utom ram. Beslut om godkännande/ avslag Realisering Realisering av ändring sker enligt gällande rutiner. Tilldelade resurser beroende på ändringens karaktär (utvecklare, externa konsulter, verksamhetspersonal). OF-V ansvarar för framtagande av verksamhetsmässiga lösningar (rutiner, arbetssätt etc) och OF-IT ansvarar för framtagande av tekniska lösningar. Framtagen ändring Test Ändringen testas och verifieras enligt gällande rutiner i en produktionslik miljö. Tilldelade resurser beroende på ändringens karaktär. OF-V ansvarar för att acceptanstest genomförs och att testfallen är korrekt utformade. OF-IT ansvarar för att den miljö som testerna utförs i är uppdaterad och korrekt samt för genomförandet av tekniska tester. Testad ändring Beslut om införande Efter genomförd test görs bedömning om ändringen uppfyller kvalitetskrav. Godkända ändringar auktoriseras och får godkännande att produktionssättas i produktionsmiljön. Icke godkända ändringar avslås och återkoppling avseende detta sker till initieraren. Därefter fattas beslut om införandetidpunkt. De ändringar som omfattas av andra beslutsorgan t ex centrala ändringsråd skall passera dessa innan införandet kan genomföras. Förvaltningsgrupp ansvarar. Beslut om införande/ avslag. Stadsledningskontoret (17)

9 Införande Framtagande av återgångsprocedur görs för att säkerställa verksamhet i händelse av störning i samband med produktionssättning av tekniska ändringar. Ändringen produktionssätts i den tekniska miljön. Samtidigt implementeras eventuella ändringar i arbetssätt och rutiner i verksamheten. Tilldelade resurser beroende på ändringens karaktär. OF-V ansvarar för införande av verksamhetsmässiga ändringar och OF-IT ansvarar för produktionssättning av tekniska ändringar samt framtagande av återgångsprocedur. Återgångsprocedur Implementerad ändring Information/utbildning Redan i beredningsfasen har behov av information/utbildning identifierats. Det kan röra sig om utbildningsinsatser, informationsmöten och snabbguider beroende på ändringens karaktär. Dessa aktiviteter löper ofta parallellt med införandet och kan även förekomma tidigare i processen. OF-V ansvarar för information/utbildning till verksamhetspersonal och OF-IT ansvarar för information/utbildning till IT-personal. Genomförd information /utbildning Utvärdering Efter införandet utvärderas att avsedda effekter och mål uppnåtts med ändringen. OF-V ansvarar för att ändringar utvärderas i förvaltningsgruppen. Utvärderad ändring Stadsledningskontoret (17)

10 1.4 Process för driftrelaterad felhantering Skapa workaround Identifiera grundläggande fel Identifiera lösning Ändringsförfrågan Okänt fel Syfte: Att minimera effekter för verksamheten genom att ta reda på orsaken till att tekniska fel uppstått och skapa en lösning. Används för hantering av s.k okända fel där ingen känd orsak har kunnat hittas i den tekniska miljön. Exempelvis låsningar i applikation som löses temporärt genom omstart av tjänst eller server. Det kan röra sig om intermittenta fel som är svåra att återskapa. Okänt fel Ett okänt fel initieras från användarstöd och resurser avsätts för att arbeta med ärendet. Förvaltningsgruppen (2nd level support) mottar okända fel och fördelar resurser inom ramar för att arbeta med dem. OF-IT ansvarar för att resurser och problemärenden fördelas i samråd med OF- V. Felärende Skapa workaround Workaround identifieras och kommuniceras/vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas. Tilldelade resurser skapar workaround. OF-V ansvarar för att resultatet kommuniceras och vidtas i verksamheten. Workaround Identifiera grundläggande fel Felsökning genomförs för att identifiera vad som utgör grundorsak till felet. När grundorsaken klarlagts klassificeras felet som ett känt fel och registreras i databas. Tilldelade resurser utför felsökning och registrering. OF-IT ansvarar övergripande för att pågående felsökningsarbete styrs och att avvikelser från planerad resursåtgång hanteras i förvaltningsgruppen. Känt fel Stadsledningskontoret (17)

11 Identifiera lösning Lösning för att åtgärda det kända felet identifieras och registreras. Detta resulterar i en ändringsförfrågan som hanteras enligt Process för Ändringshantering. Tilldelade resurser utför. OF-IT ansvarar övergripande för att lösning identifieras och att ändringsförfrågan hanteras. Ändringsförfrågan Stadsledningskontoret (17)

12 2. Ansvarsområden och rollbeskrivningar Observera att de rollbeskrivningar som presenteras i denna modellfördjupning fungerar som utgångspunkter för etableringsarbetet. I etableringsarbetet anpassas rollerna för att spegla de specifika behov som kan finnas i de olika objekten. Detta gäller i synnerhet roller på operativ nivå. Roller på budget och beslutsnivån är obligatoriska och bemannas av olika individer. Samma person kan således inte bemannas fler än en (1) roll på budget- eller beslutsnivån. 2.1 Rollbeskrivning Objektansvarig Verksamhet Objektansvarig Verksamhet (OA-V) Ansvar Att objektverksamheten har behovsanpassade förvaltningstjänster tillgängliga i syfte att omsätta IT:s nyttoeffekter i verksamheten Att förvaltningsobjektet följer gällande lagar och interna styrdokument Att förvaltningsobjektet har en aktuell förvaltningsplan Att förvaltningsorganisationens effektivitet utvärderas periodiskt Befogenhet Inneha för objektet erforderlig attesträtt (inkl utökning av resurser) Mandat att teckna avtal enligt förvaltningsplanen (t ex SLA) Arbetsuppgifter Fastställa förvaltningsplanen tillsammans med OA-IT Bemanna OF-V rollen Ordförande i styrgruppen Säkerställa att relevanta styrdokument kommer till OF-V:s kännedom Fastställa kostnader utanför förvaltningsplan Stadsledningskontoret (17)

13 2.2 Rollbeskrivning Objektansvarig-IT Objektansvarig-IT (OA-IT) Ansvar Att tillgodose verksamhetens behov av IT-tjänster enligt ställda krav Att IT-tjänster följer gällande lagar och förordningar (t ex ITsäkerhetsregler och IT-strategier) Befogenhet Inneha för objektet erforderlig attesträtt (inkl utökning av resurser) Mandat att upphandla och teckna avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplan Arbetsuppgifter Tillsammans med OA-V fastställa förvaltningsplanen Bemanna OF-IT rollen Deltaga vid styrgruppsmöten Teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplan samt att följa upp dessa Säkerställa att relevanta styrdokument kommer till OF-IT:s kännedom Fastställa kostnader utanför förvaltningsplan Stadsledningskontoret (17)

14 2.3 Rollbeskrivning Objektförvaltare Verksamhet Objektförvaltare Verksamhet kan liknas vid projektledaren för förvaltningsverksamheten och styr och leder det operativa arbetet med förvaltningstjänsterna och dess leveranser till verksamheten och berörda målgrupper. Objektförvaltare Verksamhet (OF-V) Ansvar Att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt Att förvaltningstjänsterna är användbara för objektverksamheten Godkänna leveranser från IT-parter Befogenhet Att avropa mot ingångna avtal Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med OF-IT Bemanna roller på utförandenivå i samråd med berörda resursägare Upprätta löpande förvaltningsdokumentation t ex aktuell ärendelogg och rapporteringsrutiner Avvikelserapportera till styrgruppen Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till OF-IT Föredra ärenden utom förvaltningsplanen för styrgruppen Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt att vid behov starta nya Leda förvaltningsgruppsmöten Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv Utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet och nöjdheten hos berörda målgrupper med förvaltningstjänsternas leveranser Säkerställa fungerande rutiner för support av verksamhetsmässig karaktär och att dessa är kända hos berörda parter Stadsledningskontoret (17)

15 2.4 Rollbeskrivning Objektförvaltare-IT Objektförvaltare-IT kan liknas vid en teknisk projektledare för förvaltningsverksamheten som håller ihop och samordnar den tekniska leveransen av IT-tjänster som ingår i förvaltningsobjektet och kravställningen på berörda infratjänster. Objektförvaltare-IT (OF-IT) Ansvar Att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT-tjänsterna Att externa leverantörer styrs utifrån gällande ramavtal Att tekniska samband fungerar tillfredsställande Befogenhet Att avropa mot ingångna avtal Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med OF-V Avvikelserapportera till OF-V och OA-IT Bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare Samordna interna och externa ITleverantörer Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till OF-V och styrgruppen Informera IT-förvaltningen om Stockholms Stads riktlinjer och fastställda ramar för design, IT-arkitektur och IT-strategi och säkerställa att dessa efterlevs Säkerställa att kravställning på infratjänster sker genom tydliga beställningar Följa upp infratjänsternas leveranser i förhållande till gjorda beställningar och överenskommelser Säkerställa att förvaltningsprocesser är kända hos berörda IT-parter Ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv Stadsledningskontoret (17)

16 2.5 Rollbeskrivning roller på operativ nivå Roller på operativ nivå anpassas utifrån varje förvaltningsobjekt. Nedanstående roller är förslag på generella rollbeskrivningar och kan vid behov utökas med kompletterande roller eller fler exempel på arbetsuppgifter. Verksamhetsspecialister (VS) Verksamhetsspecialister är resurser som utför verksamhetsnära förvaltningsaktiviteter, främst användarstöd och ändringshantering, på uppdrag av OF- V. Exempel på arbetsuppgifter: o utarbeta funktionsspecifikationer för ändringar o genomför tester av ändringar o o administrerar utbildningsaktiviteter administrerar och genomför informationsaktiviteter Teknikspecialister (TS) Teknikspecialister är resurser som utför IT-nära förvaltningsaktiviteter, främst användarstöd och ändringshantering, på uppdrag av OF-IT. Exempel på arbetsuppgifter: o samordnar tester och produktionssättning av ändringar i IT-tjänsterna o granskar och upprätthåller systemdokumentation o administrerar och genomför utbildningsaktiviteter gentemot IT-parter o administrerar och genomför informationsaktiviteter gentemot IT-parter Stadsledningskontoret (17)

17 Leveransansvarig (LA) Leveransansvariga representerar respektive kontrakterad IT-leverantör i förvaltningsverksamheten och utgör kontaktytan mellan förvaltningsorganisationen och ITleverantören i frågor gällande förvaltningsplanens verkställande. Ansvar: Arbetsuppgifter: o o o Att säkerställa aktuell IT-leverans och att den tillgodoser de krav som Staden ställt säkerställa att de förvaltningsaktiviteter som överenskommits i förvaltningsplanen genomförs av resurser hos IT-leverantören medverkar vid uppföljning av förvaltningsplan och avtal gällande ITleverantörens åtagande hanterar avvikelser från överenskommen ITleverans gentemot IT-leverantören Stadsledningskontoret (17)

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO

FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO 2010 2010-01-15 1 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och målgrupp... 3 1.3 Förvaltnings- och utvecklingsperiod... 3 2 Förvaltnings- och utvecklingsobjektet

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning FÖRVALTNINGSPLAN FÖR SOMMARKOLONIVERKSAMHET 2014 2012-01-03 1 (21) 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och målgrupp... 4 1.3 Förvaltningsperiod... 5 1.4 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Samverkansformer... 3 2.1. Strategisk nivå... 3 2.2. Operativ nivå... 3 3. Samverkansprocesser... 3 3.1. Incidenthantering... 3 3.1.1.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Roller och Ansvar - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Processbeskrivning Problem Management

Processbeskrivning Problem Management ProcIT-P-012 Processbeskrivning Problem Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Koppling mellan problem

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Denna sammanfattning beskriver de olika delarna i Chalmers Systemförvaltningsmodell (CSFM) samt hur den generella modellen anpassas och etableras

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Förvaltningsplan ny mall

Förvaltningsplan ny mall Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016

Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016 (1)12 Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016 (2)12 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSPLAN FÖR RESP. SYSTEMFÖRVALTNING... 1 ÅR 2016... 1 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet 1 Bakgrund och genomförande 2013-02-21 Föreliggande rapport beskriver resultat av ett uppdrag som syftar till att skapa effektiva förvaltningsobjekt

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board)

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Utlåtande 2008:90 RI (Dnr 033-800/2008) Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Tillämpning...3 1.2 Anvarsfrihet...3 1.3 Ändring av tjänstenivå...3 1.4 Rapportering...3 2 Servicenivå...4 2.1 Drifttid

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Processmanual för applikationsförvaltning

Processmanual för applikationsförvaltning Processmanual för applikationsförvaltning Innehåll PROCESSMANUAL FÖR APPLIKATIONSFÖRVALTNING 1. Samverkansformer... 3 1.1 Strategiskt forum... 3 1.1.1 Arbetsformer... 3 1.1.2 Förslag till agenda... 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Beställa och ställa krav på ett användarcentrerat sätt. Nätverksträff för 24-timmarswebben Norra Latin 12 december 2007

Beställa och ställa krav på ett användarcentrerat sätt. Nätverksträff för 24-timmarswebben Norra Latin 12 december 2007 Beställa och ställa krav på ett användarcentrerat sätt Nätverksträff för 24-timmarswebben Norra Latin 12 december 2007 Fredrik Andersson fredrik.andersson@kronofogden.se Idag en del av Skatteverket, fr

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer