Processbeskrivning Systemutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Systemutveckling"

Transkript

1 ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen Aktiviteter i Systemutvecklingsprocessen 5 3 Koppling mellan uppdragsprocessen, projektstyrningsprocessen och systemutvecklingsprocessen 7 4 Kopplingen mellan systemutvecklingsprocessen och förvaltningsprocessen 8 5 Kopplingen mellan systemutvecklingsprocessen och Införande processen 9 6 Intressenter 9 7 Roller Generellt ansvar för alla roller i ett utvecklingsprojekt 10 8 Mallar/Checklistor/Verktyg 10 9 Ordlistor och definitioner Ordlista för processbegrepp Ordlista för Systemutveckling Förvaltning av processen Referenser 13 Systemutvecklingsprocessen.doc 2(13)

3 1 Inledning Detta dokument beskriver den systemutvecklingsprocess som används vid avdelningen för IT och inköp. Processen skall ses som ett stöd vid systemutveckling. Rutiner och mallar för systemutveckling dokumenteras separat. För ordlistor och definitioner, se avsnitt 9. Syfte med processdokumentet Dokumentets syfte är att beskriva systemutvecklingsprocessen. Målgrupper för processdokumentet Dokumentets målgrupper är de personer som arbetar med systemutveckling. Omfattning för processdokumentet Dokumentet gäller för avdelningen IT och inköp. 1.1 Symboler i processbeskrivningarna Nedanstående symboler används i processbeskrivningarna. Systemutvecklingsprocessen.doc 3(13)

4 2 Systemutvecklingsprocessen Arbetet i systemutvecklingsprocessen görs iterativt och inkrementellt. I en iterativ utvecklingsprocess går man igenom serien av aktiviteter flera gånger, till skillnad mot en vattenfallsmodell där varje steg utförs en gång. Varje serie av aktiviteter kallas för en iteration och har separata mål. I varje iteration tas en delmängd av lösningen fram och testas. Applikationen växer fram successivt genom att resultatet från en iteration tillförs resultatet från den föregående. Inkrementell utveckling innebär att lösningen levereras i mindre delar som var för sig är användbara. På detta sätt levereras verksamhetsnytta tidigt innan hela lösningen är färdig. Detta cykliska arbetssätt illustreras inte i processens utformning. Inom processen ryms en rad aktiviteter. En viss variation av aktiviteternas inbördes ordning kan förkomma från projekt till projekt. Ofta är aktiviteterna inte sekventiella utan utförs parallellt. Syfte Processens syfte är att möjliggöra framtagande av verksamhetsnyttiga och användbara system till god kvalitet som uppfyller kundens behov. Mål Processens mål är utveckling av beställt system på rätt tid och till rätt kostnad. Omfattning Systemutvecklingsprocessen används oavsett om det är nyutveckling eller förvaltningsåtaganden. Processen börjar med en föranalys och slutar med godkännande av leveransen. Starthändelse Den starthändelse som sätter igång processen är beslut om föranalys. Resultat Processen resulterar i: Inflöden Godkänt system Dokumentation o o o Drift- System- Användarmanual Grova kravbeskrivningar Tekniska förutsättningar Utflöden Återanvändbara produkter Infrastrukturkomponenter Förvaltningsobjekt Systemutvecklingsprocessen.doc 4(13)

5 2.1 Aktiviteter i Systemutvecklingsprocessen Systemutvecklingsprocessen består av följande aktiviteter: Systemutvecklingsprocessen.doc 5(13)

6 Processbeskrivning Systemutveckling Processbeskrivning ProcIT-P-013 X.X Genomför föranalys Aktiviteten innebär att kraven i grova drag definieras. Beställarens önskemål på en övergripande nivå fångas upp. Ett enklare lösningsförslag tas fram. Ansvarig: Kravanalytiker Medverkande: Beställaren, Systemarkitekt Detaljerar kravspecifikation Utifrån de övergripande kraven så förfinas de till mer konkreta funktioner. Funktionerna kan åskådliggöras med prototyper, användningsfall eller motsvarande. Ansvarig: Kravanalytiker Medverkande: Beställaren, Programmerare, Systemarkitekt Detaljerar lösningsförslag Val av tekniskplattform och ramvek. Med valet som bas skapas en grundläggande arkitektur i mjukvaran. Analys av informationsdomän som resulterar i en beskrivning av de ingående informationsobjekten och deras relationer. Arbetet med testfall och användardokumentation påbörjas. Ansvarig: Systemarkitekt Medverkande: Programmerare, Informationsarkitekt, Utvecklingsmiljöansvarig Realiserar lösning Skapar fungerande funktioner enligt kravbilden. Har kontinuerlig dialog med beställare om prioritering, otydligheter och kravförändringar. Test av egenutvecklad kod samt granskning av samtlig kod. Ansvarig: Programmerare Medverkande: Beställaren, Kravanalytiker, Systemarkitekt Godkänner Omfattar allt från godkännande för driftsättning, godkännande för överlämning till mottagande organisation och förvaltning Ansvarig: Beställaren Medverkande: Kravanalytiker, Systemarkitekt Förtydligande av inflödet Systemarkitektur mall Dokumenten är styrande för arbetet och ska hållas uppdaterade och versionshanteras. Systemutvecklingsprocessen.doc 6(13)

7 Fastställt av Processansvarig Fastställt Referensnummer 3 Koppling mellan uppdragsprocessen, projektstyrningsprocessen och systemutvecklingsprocessen När en förfrågan inkommer från kund in i uppdragsprocessen kan detta generera arbete som utförs i systemutvecklingsprocessen. Detta är ett arbete som det är svårt att få betalt för. Beställningen är ett resultat av uppdragsprocessen. Beställningen kommer att styra projektets omfattning och inriktning. Råder det stor osäkerhet om uppdragets omfattning och inriktning kan det vara idé att i första steget avgränsa uppdraget till en föranalys. Det är i projektstyrningsprocessen det säkerställs att det finns en mottagande organisation till det utvecklade systemet Systemutvecklingsprocessen.doc 7(13)

8 Fastställt av Processansvarig Fastställt Referensnummer 4 Kopplingen mellan systemutvecklingsprocessen och förvaltningsprocessen Förvaltningsärenden kommer in förvaltningsprocessen där man tar emot och bearbetar ärendet. Förändringen genomförs i systemutvecklingsprocessen och går tillbaka i förvaltningsprocessen. Förvaltningsprocessen säkerställer gentemot Change Management-processen (förändringshanteringsprocessen) att förändringen godkänns. Ärendet dokumenteras, återrapporteras och avslutas. Systemutvecklingsprocessen.doc 8(13)

9 5 Kopplingen mellan systemutvecklingsprocessen och Införande processen Vid införande av ett system eller delsystem kommer resultatet att skapa nya krav som påverkar systemutvecklingen. Ofta drivs införandet också som ett projekt, där olika aktiviteter kommer att påverka systemutvecklingen. 6 Intressenter För definition av intressent, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 9, Ordlistor och definitioner. Beställaren, den som betalar och godkänner resultatet Central driftansvarig, de som vidmakthåller tillgängligheten till systemet. Lokalt driftansvarig, den som vidmakthåller tillgängligheten till systemet på lokal nivå Systemägaren, den som äger och tar emot resultatet Systemförvaltaren, den som tar emot resultatet (ombud för systemägaren) IT-stöd, leverantör av resurser Slutanvändaren, använder resultatet Verksamhetsföreträdare, kan vara studenter, forskare, anställda och extern personal inom högskolevärlden. Processansvariga för angränsande processer Angränsande processer Systemförvaltning Uppdragshantering Change Management (förändringshantering) Configuration Management (konfigurationshantering) Projektstyrning Införande Systemutvecklingsprocessen.doc 9(13)

10 7 Roller För definition av roll, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 9, Ordlistor och definitioner. För rollbeskrivningar, se 1 Processansvarig för systemutveckling Kravanalytiker Informationsarkitekt Interaktionsdesigner/användbarhetsdesigner Gränssnittsdesigner/grafisk formgivare Systemarkitekt Databasdesigner Programmerare Testledare Testare (omfattar alla typer av test) CM-ansvarig (konfigurationsansvarig/releaseansvarig) Utvecklingsmiljöansvarig (ersätter verktygsansvarig) Teknisk koordinator Driftinförandeansvarig 7.1 Generellt ansvar för alla roller i ett utvecklingsprojekt Vid problem signalera i tid Informera om hur mycket tid man har för att genomföra uppgiften Respektera den utsatta tiden Respektera överenskommet arbetssätt och gällande riktlinjer inom projektet Informera mig om vad som gäller inom projektet Respektera och acceptera gällande beslut 8 Mallar/Checklistor/Verktyg Befintligt stöd Regelbeskrivning: Regler för systemutveckling 1 Rollbeskrivningar inom IT och inköp Systemutvecklingsprocessen.doc 10(13)

11 9 Ordlistor och definitioner 9.1 Ordlista för processbegrepp Begrepp Aktivitet Delprocess Huvudprocess Intressent Kärnprocess Process Processparameter Processansvarig Roll Rollbeskrivning Starthändelse Styr- och stödprocess Definition Lägsta nivån i processhierarkin. En serie logiskt sammanhängande handlingar som en person eller roll utför, utförs på ett sätt. 2 En delprocess är en logiskt avgränsad del av en huvudprocess, kan finnas på flera nivåer. 2 Huvudprocesser är den högsta nivån av processer i en verksamhet. Kan vara både internt och externt värdeskapande. 2 Någon som tar emot något från processen eller levererar något till processen. 2 Externt värdeskapande process. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov - varför verksamheten existerar. 2 En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Processparameter är det mått som används för att mäta och styra processen. 2 En person utsedd av ledningen för att ansvara för att processen som helhet både är effektiv och ändamålsenlig. 2 En roll är knuten till en process. Varje roll har ansvar att leverera ett resultat i processen. En person kan inneha flera roller och samma roll kan innehas av flera personer. 2 En beskrivning av de roller som är knutna till processen. I rollbeskrivningen ingår att beskriva rollens ansvar och befogenhet. 2 Med starthändelser avses händelser som får processen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse och värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande processer. Har till syfte att styra och stödja kärnprocesserna. 2 Värdeskapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 2 2 PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) Systemutvecklingsprocessen.doc 11(13)

12 9.2 Ordlista för Systemutveckling Begrepp Användbarhetstest Belastningstest Beställaren Central driftansvarig Delleverans Inkrementell utveckling Iterativ utveckling Lokalt driftansvarig Plugin Prestandatest Definition Systemet går att använda till det som avses. Systemet uppfyller användarnas krav. Testar att systemet fungerar även under hög belastning. Är den som betalar och godkänner resultatet. Är de som vidmakthåller tillgängligheten till systemet. Modul av det färdiga systemet eller hela det färdiga systemet med begränsad funktionalitet. Det innebär att lösningen levereras i mindre delar som var för sig är användbara. På detta sätt levereras verksamhetsnytta tidigt innan hela lösningen är färdig. I en iterativ utvecklingsprocess går man igenom serien av aktiviteter flera gånger, till skillnad mot en vattenfallsmodell där varje steg utförs en gång. Varje serie av aktiviteter kallas för en iteration och har separata mål. I varje iteration tas en delmängd av lösningen fram och testas. Applikationen växer fram successivt genom att resultatet från en iteration tillförs resultatet från den föregående. Är den som vidmakthåller tillgängligheten till systemet på lokal nivå. Tilläggsfunktionalitet som direkt kan användas utan vidare konfigurering. Testar att systemet klara av att utföra sina funktioner tillräckligt snabbt. Prototyp Skiss av en lösning. Regressionstest Slutanvändaren Systemförvaltaren Systemägaren Tjänstemodell Verksamhetsföreträdare Test att systemet fortfarande fungerar efter en förändring som genomförts i annan del av systemet. Säkerställa att inga oönskade sidoeffekter uppstått. Använder resultatet. Tar emot resultatet (ombud för systemägaren). Är den som äger och tar emot resultatet. Visar relationen mellan tjänsterna inom det egna systemet och kopplingar till andra system. Kan vara studenter, forskare, anställda och extern personal inom högskolevärlden. Systemutvecklingsprocessen.doc 12(13)

13 10 Förvaltning av processen För förvaltning och förbättring av processen och dess dokument se vidare Referenser IT och inköps lednings- och kvalitetssystem, Rollbeskrivningar inom IT och inköp PVU(processorienterad verksamhetsutveckling) IT och inköps lednings- och kvalitetssystem, Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning 3 Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning Systemutvecklingsprocessen.doc 13(13)

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar Uppsala Universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap CPlanner Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum Tobias Eklund & Joakim Spehar Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin:

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer