Processbeskrivning Avveckling

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Avveckling"

Transkript

1 ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen Planera avveckling - delprocess Aktiviteter i Planera avveckling Överföring till extern driftspart - delprocess Aktiviteter i Överföring till extern driftspart Avveckla - delprocess Aktiviteter i Avveckla Utvärdera - delprocess Aktiviteter i Utvärdera 10 3 Intressenter 11 4 Roller 11 5 Mallar/Checklistor/Verktyg 11 6 Ordlistor och definitioner Ordlista för processbegrepp Ordlista för Avvecklingsprocessen 13 7 Förvaltning av processen 13 8 Referenser 13 Avvecklingsprocessen[3.0].doc 2(13)

3 1 Inledning Detta dokument beskriver Avvecklingsprocessen inom För ordlistor och definitioner, se avsnitt 6 Syfte med processdokumentet Dokumentets syfte är att beskriva hur ett avvecklingsarbete går till. Målgrupper för processdokumentet Dokumentets målgrupper är alla som kommer att medverka i avveckling av olika tjänster. Omfattning för processdokumentet Dokumentet gäller för. 1.1 Symboler i processbeskrivningarna Start Slut Markerar start resp slut i flöde delprocess s Logiskt avgränsad del av processen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material som startar eller används i aktivitet/process Utflöde, dvs resultatet av aktivitet/process Aktivitet Beskriver vad som utförs Flödets riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på situationen Funktion/roll Avvecklingsprocessen[3.0].doc 3(13)

4 2 Avvecklingsprocessen Avveckling av en tjänst/driftsuppdrag kan ha olika orsaker. En orsak är att tjänsten har spelat ut sin roll och inte längre behövs, tjänsten ska då avvecklas. En annan orsak är att tjänsten ska ersättas med en ny tjänst och en tredje orsak kan vara att tjänsten/driftsuppdraget ska överföras till en annan driftsleverantör. Ur kundens perspektiv är det här helt olika situationer, men för driftsleverantören är det till stora delar samma arbetsmoment som ska utföras. Syfte Processens syfte är att säkerställa att avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt. Mål Processens mål är att alla steg i avvecklingen är hanterade på ett korrekt sätt. Omfattning Avvecklingsprocessen omfattar avveckling av tjänster och enskilda system. Processen omfattar inte avveckling av organisation och verksamhet. Den omfattar inte heller avvecklingsaktiviteter i samband med migrering av en tjänst från ett gammalt till ett nytt system. Starthändelse De starthändelser som sätter igång processen är beslut att en tjänst ska avvecklas. Besluten kan vara av olika karaktär: Beslut att tjänsten ska avvecklas Beslut att tjänsten ska ersättas med annan tjänst Beslut att tjänsten ska överföras till en extern driftspart Resultat Processen resulterar i en avvecklad tjänst, alternativt ett avvecklat och överlämnat driftuppdrag. Inflöde Tjänst som ska avvecklas Tidpunkt för avveckling Utflöde Arkiverade system, dokumentation Utvärderingsrapport Avvecklingsprocessen[3.0].doc 4(13)

5 Delprocesser i Avveckling Avveckling består av följande delprocesser: I de följande avsnitten kommer varje delprocess att beskrivas mer i detalj. 2.1 Planera avveckling - delprocess Utifrån beslut att avveckla en tjänst planeras avvecklingen. Beroende på vilken tjänst det är fråga om och om tjänsten ska ersättas med en ny tjänst eller överföras till annan driftpart, kommer planeringen att se olika ut. Resultatet av planeringen är en avvecklingsplan. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att avvecklingen är planerad, tidssatt och att berörda parter är informerade Aktiviteter i Planera avveckling Planera avveckling består av följande aktiviteter: Beslut avveckla tjänst Beslut avveckla och ersätta med annan tjänst Analyserar konsekvenser Planerar avveckling Stämmer av med berörda Säger upp avtal Informerar Avvecklingsplan Beslut överför till extern driftspart Förtydligande av aktiviteter i Planera avveckling Analyserar konsekvenser Konsekvenserna av avvecklingen analyseras. Hur ser sambanden ut med andra tjänster? Påverkan på utrustning, bemanning? Behovet av arkivering? Behövs ytterligare dokumentation? Förvaltningsledare Medverkande: Förvaltningsledare IT Avvecklingsprocessen[3.0].doc 5(13)

6 Planerar avveckling Avvecklingen planeras och tidpunkt fastställs för när tjänsten ska stängas och ett datum beslutas för när avvecklingen ska vara genomförd. Avvecklingsplaneringen dokumenteras. Förvaltningsledare IT Medverkande: Förvaltningsledare, driftansvarig Stämmer av med berörda En avstämning görs med berörda. Det är viktigt att kunden och personal som arbetar med tjänsten är införstådda med planeringen och också påverkar planeringens innehåll. Förvaltningsledare, förvaltningsledare IT Säger upp avtal Avtal som inte längre kommer att vara aktuella sägs upp. Objektägare IT Informerar Intressenter informeras om den kommande avvecklingen. Det är viktigt att beställare, användare, operation center och helpdesk blir informerade. Förvaltningsledare, förvaltningsledare IT 2.2 Överföring till extern driftspart - delprocess Överföring av en tjänst till en annan driftsleverantör innebär normalt ett relativt stort arbete som utförs i projektform, se vidare PPS 1. Under kontrollerade former ska tjänsten och data flyttats till annan leverantör. Flytten måste ske på ett sådant sätt att påverkan på användarna blir så begränsad som möjligt. Förändringarna ska vara förutsägbara och datat ska inte förvanskas. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att tjänsten överförs till annan driftpart på ett kontrollerat sätt. 1 PPS Praktisk projektstyrning Avvecklingsprocessen[3.0].doc 6(13)

7 2.2.1 Aktiviteter i Överföring till extern driftspart Överföring till extern driftspart består av följande aktiviteter: Avvecklings plan Planerar överföring Genomför överföring OK? Ja Överlämnar till annan driftleverantör Godkänner överlämnandet Godkänt överlämnande Nej Stoppar överföring Förtydligande av aktiviteter i Överföring till extern driftspart Planerar överföring Hur överföringen ska gå till planeras i detalj. Projektledare Medverkande: Driftansvarig, drifttekniker, Change Manager, mottagande driftorganisation Genomför överföringen Överföringen genomförs i enlighet med gjord planering. Projektledare Medverkande: Driftansvarig, drifttekniker, Change Manager, mottagande driftorganisation Stoppar överföringen I de fall överföringen inte fungerar stoppas den. Ett stopp av överföringen innebär att de delar som inte fungerat får planeras om. Projektledare Medverkande: Driftansvarig, drifttekniker Överlämnar till annan driftleverantör Alla de delar som tjänsten består av överlämnas till den leverantör som fortsättningsvis kommer att ansvara för tjänsten. Projektledare Medverkande: Mottagande driftorganisation Godkänner överlämnandet Den mottagande parten godkänner att tjänsten/uppdraget är mottaget. I och med detta upphör ansvaret för tjänsten. Projektledare Medverkande: Mottagande driftorganisation Avvecklingsprocessen[3.0].doc 7(13)

8 2.3 Avveckla - delprocess Utifrån avvecklingsplanen genomförs avvecklingen. I detta arbete ingår att stänga tjänsten, arkivera, avsluta avtal och avveckla utrustning. Resultatet av delprocessen är en avvecklad tjänst. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att avvecklingen görs systematiskt och kontrollerat Aktiviteter i Avveckla Avveckla består av följande aktiviteter: Avveclingsplan Stänger tjänsten Arkiverar Avslutar avtal Avvecklar utrustning Avvecklad tjänst Förtydligande av aktiviteter i Avveckla Stänger tjänsten Stänger tjänsten omfattar flera moment och kan bl. a innefatta: Stoppa övervakning Stoppa beredskap Stoppa kopplingar till och från andra system Stoppa tjänster Stoppa backuptagning Avveckla rutiner Förvaltningsledare IT Medverkande: Drifttekniker, Change Manager, operation center, helpdesk Arkiverar I samband med att en tjänst avvecklas ska hänsyn tas till behovet av arkivering. Arkiveringen kan omfatta data, programvara, tillämpliga rutinbeskrivningar, annan dokumentation osv. I de fall det saknas dokumentation avseende det som ska arkiveras, måste denna dokumentation upprättas. Det är kundens behov som styr vad och ur mycket som ska arkiveras. Ju längre arkiveringstid desto viktigare är det att dokumentationen är fullständig. För mycket långa arkiveringstider bör arkivering ske hos Riksarkivet. Avvecklingsprocessen[3.0].doc 8(13)

9 Förvaltningsledare IT Medverkande: UU:s arkivarie, drifttekniker, förvaltningsledare Avslutar avtal Efter att tjänsten är stängd och arkiverad ska tillämpliga avtal avslutas. Exempel på avtal är: Driftavtal med kund Licensavtal på programvaror Serviceavtal med mjuk- och hårdvaruleverantörer Objektägare IT Medverkande: Förvaltningsledare IT Avvecklar utrustning Den hårdvara som används exklusivt för tjänsten kan antigen skrotas eller återanvändas för andra ändamål. Datamedia, t.ex. hårddiskar, ska hanteras på det sätt som överenskommits med kunden. Om det har innehållit personuppgifter eller annan känslig dokumentation ska destruktion normalt utföras. Mjukvara kan återanvändas om licensavtalen inte sagts upp. Konfigurationsinformationen skall uppdateras. Driftansvarig Medverkande: Configuration Manager, drifttekniker 2.4 Utvärdera - delprocess Det är viktigt att ta hand om de erfarenheter och kunskaper som finns kring tjänsten/uppdraget. Är det så att tjänsten har migrerats till annan driftpart är det extra viktigt att klargöra vad som gjorts bra och vad som kunnat göras bättre för att få behålla tjänsten. Erfarenheterna ska användas för att förbättra de åtaganden som görs gentemot kund. Resultatet av delprocessen är en utvärderingsrapport. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att gjorda erfarenheter tas till vara i verksamheten. Avvecklingsprocessen[3.0].doc 9(13)

10 2.4.1 Aktiviteter i Utvärdera Utvärdera består av följande aktiviteter: Erfarenhet / kunskap Utvärderar den avvecklade tjänsten Informerar berörda Utvärderingsrapport Utvärderar avvecklingsarbetet Förtydligande av aktiviteter i Utvärdera Utvärderar den avvecklade tjänsten Den avvecklade tjänsten utvärderas. Hur har arbetet med tjänsten/uppdraget fungerat? Vad har gjorts bra? Vad har kunnat göras bättre? Utvärderingen dokumenteras. Tjänstenivåansvarig Medverkande: Förvaltningsledare IT, driftansvarig, drifttekniker Utvärderar avvecklingsarbetet Avvecklingsarbetet utvärderas och dokumenteras. Vad har fungerat bra vad har fungerat mindre bra? När tjänsten överförts till annan part är denna utvärdering särskilt viktig. Förvaltningsledare IT Medverkande: Deltagarna i avvecklingsarbetet Informerar berörda Berörda informeras om innehållet i utvärderingen. Tjänstenivåansvarig, förvaltningsledare IT Avvecklingsprocessen[3.0].doc 10(13)

11 3 Intressenter För definition av intressent, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 6, Ordlistor och definitioner. Objektägare/systemägare (kund) Objektägare IT Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT Användare OC Helpdesk 4 Roller För definition av roll, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 6, Ordlistor och definitioner. För rollbeskrivningar, se 2. Förvaltningsledare Objektägare IT Förvaltningsledare IT Projektledare Change Manager Configuration Manager Tjänstenivåansvarig Driftansvarig Drifttekniker Mottagande driftorganisation UU:s arkivarie 5 Mallar/Checklistor/Verktyg Befintligt stöd Checklista för avveckling av servrar Driftsättningsprocessen och dess checklistor (reverse-hantering) 2 Rollbeskrivningar inom Avvecklingsprocessen[3.0].doc 11(13)

12 6 Ordlistor och definitioner 6.1 Ordlista för processbegrepp Begrepp Aktivitet Delprocess Huvudprocess Intressent Kärnprocess Process Processparameter Processansvarig Roll Rollbeskrivning Starthändelse Styr- och stödprocess Definition Lägsta nivån i processhierarkin. En serie logiskt sammanhängande handlingar som en person eller roll utför, utförs på ett sätt. 3 En delprocess är en logiskt avgränsad del av en huvudprocess, kan finnas på flera nivåer. 2 Huvudprocesser är den högsta nivån av processer i en verksamhet. Kan vara både internt och externt värdeskapande. 2 Någon som tar emot något från processen eller levererar något till processen. 2 Externt värdeskapande process. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov - varför verksamheten existerar. 2 En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Processparameter är det mått som används för att mäta och styra processen. 2 En person utsedd av ledningen för att ansvara för att processen som helhet både är effektiv och ändamålsenlig. 2 En roll är knuten till en process. Varje roll har ansvar att leverera ett resultat i processen. En person kan inneha flera roller och samma roll kan innehas av flera personer. 2 En beskrivning av de roller som är knutna till processen. I rollbeskrivningen ingår att beskriva rollens ansvar och befogenhet. 2 Med starthändelser avses händelser som får processen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse och värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande processer. Har till syfte att styra och stödja kärnprocesserna. 2 Värdeskapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 2 3 PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) Avvecklingsprocessen[3.0].doc 12(13)

13 6.2 Ordlista för Avvecklingsprocessen Begrepp Avveckla Migrera Definition Med avveckla avses att en tjänst tas ur bruk Att flytta över, migrera, program, data eller hårdvara till någon annan tillämpning eller till någon annan plattform. Benämningen migration eller migrera används även för att göra äldre versioner av data läsbara i nyare versioner av program eller operativsystem. 7 Förvaltning av processen För förvaltning och förbättring av processen och dess dokument, se vidare 4. 8 Referenser s lednings- och kvalitetssystem, Rollbeskrivningar inom. PVU(processorienterad verksamhetsutveckling) PPS (praktisk projektstyrning) s lednings- och kvalitetssystem, Processbeskrivning Kvalitetsstyrning. 4 Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning Avvecklingsprocessen[3.0].doc 13(13)

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Configuration Management

Processbeskrivning Configuration Management ProcIT-P-011 Processbeskrivning Configuration Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Configuration

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Problem Management

Processbeskrivning Problem Management ProcIT-P-012 Processbeskrivning Problem Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Koppling mellan problem

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Uppdragshantering

Processbeskrivning Uppdragshantering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Uppdragshantering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Uppdragshantering

Läs mer

Beskrivning IT- avdelningens processkarta

Beskrivning IT- avdelningens processkarta ProcIT-P-022 Beskrivning s processkarta Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 4 Inledning 5 Symboler i processbeskrivningarna 5 Processkartan

Läs mer

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Processbeskrivning - Informationssäkerhet

Processbeskrivning - Informationssäkerhet ProcIT-P-019 Processbeskrivning - Informationssäkerhet Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Informationssäkerhetsprocessen 5 3 Omvärldsbevakning

Läs mer

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 25 AUGUSTI 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 7 JUNI 2016 RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en

Läs mer

Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik

Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik Styrande rutindokument Sida 1 (8) Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik Ändringsprocessen ska hantera förändringsbegäran (RFC) som kommer från Förvaltningsstyrning Länsteknik i syfte att minimera

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information Moment 3: Att kartlägga och klassificera information För att kunna kartlägga och klassificera.. behöver vi veta: Vad vi gör Hur vi gör Vem som är ansvarig Om det finns någon styrande lagstiftning Vilken

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Rutinbeskrivning Mallar för test

Rutinbeskrivning Mallar för test ProcIT-R-017-1 Rutinbeskrivning Mallar för test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Omfattning 3 3 Ansvar 3 4 Beskrivning 4 5 Referenser

Läs mer

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-01-25 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Systemavveckling

Läs mer

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet 2017-06-28 Regler för bevarande av elektroniska Publicerad: 2017-06-28 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Anna Connell Beslutsdatum: 2017-06-28 Giltighetstid: Tillsvidare Sammanfattning: Med

Läs mer

Version Datum Kommentar Utfärdare. 1.0a Första utkastet Joakim Jenhagen. 1.0b Andra utkastet Thomas Norlin Joakim Jenhagen

Version Datum Kommentar Utfärdare. 1.0a Första utkastet Joakim Jenhagen. 1.0b Andra utkastet Thomas Norlin Joakim Jenhagen 1 (13) 2 (13) Dokumentinformation Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.4 Godkänd av: Linda Gustafsson, chef IT-stab Datum: 2018-03-26 Förändringshistorik Version Datum Kommentar Utfärdare 1.0a 2008-12-02

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Riktlinje Hantera e-arkiv

Riktlinje Hantera e-arkiv Riktlinje Process: Arkivera/gallra Område: E-arkiv Giltig fr.o.m: 2017-06-28 Faktaägare: Emma Widén, Projektledare e-arkiv Fastställd av: Ulrika Gustafsson, Kanslidirektör Revisions nr: 3 Gäller för: Region

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Arbetsplatstjänsten / SUA

Arbetsplatstjänsten / SUA 1 (9) SLA 2018-03-01 Service Level Agreement Stockholms universitet Arbetsplatstjänsten / SUA 2018-03-01 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Konferens FAI Dokumenthanteringssystem i Alfresco

Konferens FAI Dokumenthanteringssystem i Alfresco Konferens FAI 2017 Dokumenthanteringssystem i Alfresco Vilka är vi? Lisa Hammar: IT-arkivarie, arbetar på enheten IT - arkitektur och säkerhet Systemförvaltare för edocs DM, vårt gamla verktyg för gemensam

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Projektkontoret 1 (av 8) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 16-10-17 2.5 Projektkontoret Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 2.5 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning 2018-08-14 DNR: MIUN 2016/2116 s riktlinjer för systemförvaltning Beslutad av: Lotten Glans Beslutsdatum: 2018-08-14 Publicering: 2018-08-14 Handläggare: Emelie Holmlund ULS Revidering av DNR: MIUN 2016/2116

Läs mer

Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem

Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem Rutin/Anvisningar Dokumentansvarig: Mona Lindgren, modellsamordnare Systemförvaltning Godkänd av: Lars Sandström, IT-strateg, IT-funktionen Ansvar och roller för ägande och förvaltande av informationssystem

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Karolinska Institutet

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Karolinska Institutet Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Karolinska Institutet INNEHÅLL Bakgrund... 1 Syfte... 1 Definitioner... 1 Ansvar och roller... 2 Bevarande och gallring av allmänna handlingar... 3

Läs mer

Processer Vad är processer? Processhierarki

Processer Vad är processer? Processhierarki Processer All verksamhet sker i processer och intresset för processarbete inom hälso- och sjukvård leder till att behovet av kunskap inom området ökat. Syftet med processarbete är att öka effektiviteten

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Riktlinjer för informationsklassning

Riktlinjer för informationsklassning Fastighetsavdelningen RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Leif Bouvin 13-05-02 dnr V 2013/415 031-786 58 98 Riktlinjer för informationsklassning Publiceringsdatum November 2007 (Maj 2013) Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Dnr: /

Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Dnr: / Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll

Läs mer

Arkivfrågor när en myndighet startar

Arkivfrågor när en myndighet startar Avdelningen för offentlig informationshantering Tillsynsenheten GENERELL RÅDGIVNING 1 (6) Arkivfrågor när en myndighet startar Planera för arkivfrågor när en myndighet bildas Reglerna som styr arkivområdet

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Processpecifikation för Process Utveckla process

Processpecifikation för Process Utveckla process Processpecifikation 2015-10-21 Processpecifikation för Process Utveckla process Version 1.0 Fastställd den 21 oktober 2015 av processägare Patrik Granström 1 (5) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation...

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Beskrivning av processen Skapa användarvänliga e- tjänster för externa och interna mottagare

Beskrivning av processen Skapa användarvänliga e- tjänster för externa och interna mottagare 1(18) 2016-06-30 Version 1.0 Skapad av Malin Tinjan, kansliavdelningen Beskrivning av processen Skapa användarvänliga e- tjänster för externa och interna mottagare Processen att Skapa användarvänliga e-tjänster

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Policy samordnad AMS. Miljö. Arbetsmiljö. Säkerhet. Övergripande. Riktlinjer. Riktlinjer. Uppgiftsfördelning. Dokumenthantering.

Policy samordnad AMS. Miljö. Arbetsmiljö. Säkerhet. Övergripande. Riktlinjer. Riktlinjer. Uppgiftsfördelning. Dokumenthantering. samordnad AMS Arbetsmiljö Miljö Säkerhet Övergripande Dokumenthantering Uppgiftsfördelning Ansvar Ansvar Ansvar Beslutsordning dokument Rutiner Rutiner Organisation Organisation Organisation Stödsystem

Läs mer

Projektmodell - UPPDRAGiL

Projektmodell - UPPDRAGiL Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (10) Projektmodell - UPPDRAGiL Bygger på version 1.0 av UPPDRAGiL (ARBGRP28-5-234) som tidigare administrerades av Länsteknik, Region Norrbotten. Uppdateringar: Inlagd

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR

REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR REGEL FÖR BEVARANDE AV ELEKTRONISKA HANDLINGAR Typ av dokument: Regel Datum: Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Arkiv och diarium Ansvarig förvaltningsenhet: Universitetsledningens kansli

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4

Processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Processorienterad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Karolina Adell, Arkivarie Tieto, Public 360 Karolina.adell@tieto.com Agenda Vad innebär det att redovisa information enligt RA-FS 2008:4? Tips på

Läs mer

Versionshantering. Version Datum Kommentar Ändrad av: Skapad Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren.

Versionshantering. Version Datum Kommentar Ändrad av: Skapad Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren. Versionshantering Version Datum Kommentar Ändrad av: 1 2013-05-10 Skapad 1.1 2013-05-23 Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren. KJ Symbolförklaring 1 Huvudprocess Delprocess Delprocess

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

HR-processer för Uppsala universitet

HR-processer för Uppsala universitet HR-processer för Uppsala universitet Sida 1 Introduktion Syfte: Syftet med processerna är att utforma ett tydligt, effektivt och värdeskapande verksamhetsstöd. Genom mer harmoniserade arbetssätt skapar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Överlämning från projekt till e-förvaltning. Uppsala universitets e-förvaltningsmodell

Överlämning från projekt till e-förvaltning. Uppsala universitets e-förvaltningsmodell Överlämning från projekt till e-förvaltning Uppsala universitets 2017-05-15 1 Definition Större förändringar eller framtagande av nya produkter eller systemstöd görs oftast i projektform. För att resultatet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Arkivreglemente för Motala kommun

Arkivreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Arkivreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0244 Datum: 2013-12-16 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för upprättande av avtal avseende kliniska läkemedelsprövningar. Finns ingen skrivning kring detta. Finns ingen skrivning kring detta

Riktlinjer för upprättande av avtal avseende kliniska läkemedelsprövningar. Finns ingen skrivning kring detta. Finns ingen skrivning kring detta 6. Finns resonemang kring hur direkta, indirekta och/eller overheadkostnader ska beräknas? 7. Finns krav på att ekonom ska vara involverad vid framtagande av kalkyl/budget? Nej, inte mer än att samtliga

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

RDT-handboken Beslutsmyndigheternas process

RDT-handboken Beslutsmyndigheternas process Vägverket Samhälle och trafik Texttelefon: 0243-750 90 Datum: 2008-03-27 Beteckning: Version 1.00 RDT-handboken Beslutsmyndigheternas process Bilaga till RDT-handboken 1(14) Innehåll 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

Projektstyrningsmodell

Projektstyrningsmodell HANDBOK PROJEKTSTYRNING Projektstyrningsmodell En handbok för Örebro kommun Version 2.0 Örebro kommun 2019-05-17 Ks 584/2019 orebro.se Innehåll Inledning... 4 En kommungemensam projektstyrningsmodell...

Läs mer

Processtyrning, riktlinje

Processtyrning, riktlinje Riktlinje Process: 1.2.3.4 RGK Hantera processer och processtyrning Område: Giltig fr.o.m: 2018-09-17 Faktaägare: Carl Mölstad, Ekonomi- och planeringsavdelningen Fastställd av: Martin Myrskog, Regiondirektör

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Att dokumentera miljöledningsarbetet

Att dokumentera miljöledningsarbetet Att dokumentera miljöledningsarbetet 1. Syfte Syftet är att 1. beskriva hur dokument inom miljöledningssystemet upprättas, fastställs, publiceras arkiveras och slutligen avlägsnas. 2. beskriva layout och

Läs mer

Att dokumentera miljöledningsarbetet

Att dokumentera miljöledningsarbetet Att dokumentera miljöledningsarbetet 1. Syfte Syftet är att 1. beskriva hur dokument inom miljöledningssystemet upprättas, fastställs, publiceras arkiveras och slutligen avlägsnas. 2. beskriva layout och

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Processpecifikation för Hantera projekt

Processpecifikation för Hantera projekt Processpecifikation 2016-11-29 Processpecifikation för Hantera projekt Version 1.0 Fastställd den 1 december 2016 av processägare Ronny Kihlander 1 (7) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation... 3 1.1

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter; RA-FS 2008:4 Utkom från trycket den

Läs mer

Checklista för anslutningsarbete till e-arkiv Stockholm

Checklista för anslutningsarbete till e-arkiv Stockholm Stockholms stadsarkiv Sida 1 (6) 2019-01-18 Checklista för anslutningsarbete till e-arkiv Stockholm Ange vilken leverans som avses Inledning Denna sammanfattning syftar till att ge Stockholms stadsarkiv

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Processbeskrivning. Uppdrag

Processbeskrivning. Uppdrag Processbeskrivning Uppdrag Varför Processorientering? Med kundens perspektiv som ideologi Kräver en kundfokusering Skapar en förbättringskultur Att uppdra genom överenskommelser och avtal Varför finns

Läs mer