Processbeskrivning Rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Rekrytering"

Transkript

1 ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson

2 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Rekryteringsprocessen Förbereda rekrytering - delprocess Aktiviteter i Förbereda rekrytering Besluta att rekrytera - delprocess Aktiviteter i Besluta att rekrytera Annonsera - delprocess Aktiviteter i Annonsera Göra urval - delprocess Aktiviteter i Göra urval Besluta att anställa - delprocess Aktiviteter i Besluta att anställa Besluta att tillsvidareanställa - delprocess Aktiviteter i Besluta att tillsvidareanställa 17 Intressenter 18 3 Roller 18 4 Mallar/Checklistor/Verktyg 18 5 Ordlistor och definitioner Ordlista för processbegrepp Ordlista för rekryteringsprocessen 20 6 Förvaltning av processen 20 7 Referenser 20 Rekryteringsprocessen[2.0].doc 2(20)

3 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer 1 Inledning Detta dokument beskriver rekryteringsprocessen vid vid Uppsala Universitet. För ordlistor och definitioner, se kapitel 6. Syfte med processdokumentet Dokumentets syfte är att beskriva rekryteringsprocessen. Målgrupper för processdokumentet Dokumentets målgrupper är de som arbetar med rekrytering. Omfattning för processdokumentet Dokumentet gäller för vid Uppsala universitet. 1.1 Symboler i processbeskrivningarna Nedanstående symboler används i processbeskrivningarna. Start Slut Markerar start resp slut i flöde delprocess s Logiskt avgränsad del av processen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material som startar eller används i aktivitet/process Utflöde, dvs resultatet av aktivitet/process Aktivitet Beskriver vad som utförs Flödets riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på situationen Funktion/roll Rekryteringsprocessen[2.0].doc 3(20)

4 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer 2 Rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen beskriver förfarandet vid rekrytering av personal. Syfte Processens syfte är att säkerställa ett enhetligt och korrekt rekryteringsförfarande inom ITavdelningen. Mål Processens mål är att erhålla rätt person på rätt plats, i rätt tid och på rätt sätt. Omfattning Processen hanterar alla typer av rekrytering. Det innebär att kortare vikariat och tillsvidareanställningar följer denna rekryteringsprocess. När det gäller arvodister är förfarandet mycket förenklat och beskrivs i en separat rutinbeskrivning. Starthändelse De starthändelser som sätter igång rekryteringsprocessen är förfrågan utifrån personalbehov. Resultat Processen resulterar i ett anställningsavtal samt att rekryterad person är på plats. I de fall rekryteringen avser en tillsvidareanställning blir resultatet ett tillsvidareanställningsavtal. Inflöde Mall för annons Relevant information från personalhandboken Utflöde Anställningsavtal Rekryteringsprocessen har en nära koppling till introduceraprocessen som startar innan rekryteringsprocessen är avslutad. Att processen påbörjas innan rekryteringen är avslutad, handlar om att förberedelser behöver göras i organisationen för att ta emot den nyanställda. I checklistan för nyanställda framgår vad som ska göras. Rekryteringsprocessen[2.0].doc 4(20)

5 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Förfrågan delproces Rekrytera s Rekryterad person börjar Anställningsavtal Rekryterings beslut Introducera delproces s Rekryteringsprocessen[2.0].doc 5(20)

6 Delprocesser till Rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen består av följande delprocesser: Ja Förfrågan delproc ess Förbereda rekrytering delproc rekrytera ess Besluta att Har: Kandidat < 6 mån? Tillsvidareanställd inom UU? Nej Annonsera delproc ess delproc Göra urval ess delproc anställa ess Besluta att Rekryterad person börjar Anställningsavtal Besluta att tillsvidare- delproc anställa ess Tillsvidareanställd person I de följande avsnitten kommer varje delprocess att beskrivas mer i detalj. Rekryteringsprocessen[2.0].doc 6(20)

7 2.1 Förbereda rekrytering - delprocess Inflödet till processen är en förfrågan och personalstrategin. Förbereda rekrytering består av att utifrån behov av personalresurser klargöra förutsättningarna utifrån kompetensbehov och finansiering. Delprocessens resultat är klara rekryteringsförutsättningar. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att rekryteringsförutsättningarna är klara. Rekryteringsförutsättningar Personalstrategi Förfrågan delproces Förbereda rekrytering s Resursägaren Aktiviteter i Förbereda rekrytering Förbereda rekrytering består av följande aktiviteter: Personalstrategi Förfrågan Upprättar kravprofil Analyserar kravprofil & jämför med befintlig personal Säkerställer finansiering Rekryteringsförutsättningar Förtydligande av aktiviteter i Förbereda rekrytering Upprättar kravprofil Utifrån det uttalade personalbehovet och den önskade framtida kompetensinriktningen upprättas kravprofilen. Resursägare Analyserar kravprofil och jämför med befintlig personal Finns den önskade kravprofilen bland redan anställd personal som uttryckt önskan om att utveckla sig i den riktning som den tänkta rekryteringen avser. Om så är fallet omprövas nödvändigheten av nyrekrytering för den aktuella tjänsten. Resursägare Rekryteringsprocessen[2.0].doc 7(20)

8 Säkerställer finansieringen Säkerställ att den önskade rekryteringen kan finansieras via budgeten eller via intäkter från ett nytt uppdrag. Resursägare 2.2 Besluta att rekrytera - delprocess Inflödet till processen är rekryteringsförutsättningarna. Besluta att rekrytera omfattar beslut från alla behöriga instanser, vilka är personalavdelningen på UU och de fackliga organisationerna. Processen resulterar i ett rekryteringsbeslut. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att beslutsprocessen är tydlig och går formellt riktigt tillväga. delproces Besluta att rekrytera s Rekryteringsförutsättningar Rekryteringsbeslut Rekryteringsprocessen[2.0].doc 8(20)

9 2.2.1 Aktiviteter i Besluta att rekrytera Besluta att rekrytera består av följande aktiviteter: Attesterar i rekryteringssystemet Rekryteringsförutsättningar Beslutar att starta rekrytering Inrapporterar i rekryteringssystemet Finns övertaliga? Nej Bevakar aktuella ärenden Beslut Ja Erbjuder UU intern resurs Nej OK? Ja Beslutar att godta intern resurs Rekryteringsprocessen[2.0].doc 9(20)

10 Förtydligande av aktivteter i Beslut att rekrytera Beslutar att starta rekrytering Utifrån rekryteringsförutsättningarna beslutas att starta rekryteringen. Om det är fråga om en anställning som kräver annonsering, beslutas vilken kanal som skall användas för annonseringen. Information om beslutet ska lämnas i anslutning till personalplaneringsmötet. Verksamhetsansvarig Inrapporterar i rekryteringssystemet För att kunna göra inrapportering i rekryteringssystemet hämtas ett diarienummer för rekryteringsärendet, därefter inrapporteras uppgifterna i systemet. Personaladministratör Attesterar i rekryteringssystemet Attesteringen i rekryteringssystemet görs av verksamhetsansvarig. Därefter krävs yttrande från de tre fackliga organisationerna, det krävs också en övertalighetsprövning som utförs av personalavdelningen. Verksamhetsansvarig, personalavdelning UU Medverkande: Fackliga organisationer Erbjuder UU-intern resurs När det finns övertalighet inom det efterfrågade kompetensområdet lämnas ett erbjudande om en UU-intern resurs. Personalavdelning UU Beslutar att godta intern resurs Om den interna resursen uppfyller uppställda krav beslutas att godta den erbjudna resursen. Verksamhetsansvarig Bevakar aktuella ärenden I de fall det inte finns någon övertalighet att ta hänsyn till eller den erbjudna resursen inte är aktuell, bevakas att personalavdelningen fattat beslut att gå vidare i rekryteringsprocessen. Personaladministratör Rekryteringsprocessen[2.0].doc 10(20)

11 2.3 Annonsera - delprocess Inflödet till delprocessen är rekryteringsbeslutet och annonsmallen. För rekryteringar som omfattar förordnanden längre än 6 månader och tillsvidareanställningar ska befattningen annonseras. Delprocessen resulterar i inkomna ansökningar. Syfte Delprocessens syfte är att möjliggöra att lämpliga kandidater söker anställning. Rekryterings beslut Annons mall delproces Annonsera s Inkomna ansökningar Aktiviteter i Annonsera Annonsera består av följande aktiviteter: Rekryterings beslut Utformar annons Godkänner annonsen och kanal Utformar slutlig layout Godkänner korrektur Annonserar Bevakar inkomna ansökningar Inkomna ansökningar Annons mall Rekryteringsprocessen[2.0].doc 11(20)

12 Förtydligande av aktiviteter i Annonsera Utformar annons Utifrån annonsmallen utformas innehållet i den utannonserade befattningen. I de fall det är relevant ska det framgå i annonsen att det är 6 månaders provanställning. I aktiviteten ingår också att föreslå kanal för annonseringen. Resursägaren Godkänner annonsen och kanal Anställning som kräver annonsering ska alltid utlysas på universitetets webb. Beslut tas om det även ska annonseras på annat sätt. Ett godkännande görs av annonsen och föreslagen kanal. Medverkan: Verksamhetsansvarig Personaladministratör Utformar slutlig layout Annonsen överförs till annonshandläggaren som gör den slutliga layouten av annonsen. Personaladministratör, annonshandläggare (personalavdelningen) Godkänner korrektur Innan annonsen lämnas till överenskomna kanaler för publicering godkänns korrekturet. Medverkan: Verksamhetsansvarig Personaladministratör, resursägare Annonserar Befattningen annonseras. Befattningen anslås på universitetets anslagstavla och på avdelningens anslagstavla. s lokala fackombud informeras när annonsen går ut. Annonshandläggare (personalavdelningen), personaladministratör Bevakar inkomna ansökningar Bevakning av inkomna ansökningar görs i diariesystemet. I detta steg finns det också möjlighet att uppmana personer att söka befattningen. Personaladministratör Medverkande: Resursägare Rekryteringsprocessen[2.0].doc 12(20)

13 2.4 Göra urval - delprocess Utifrån de inkomna ansökningarna väljs kandidater som sedan intervjuas. Delprocessen resulterar i förslag på kandidat för befattningen. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att rätt person förordas för befattningen. Inkomna ansökningar delproces Göra urval s Föreslagen kandidat/er Resursägare Aktiviteter i Göra urval Göra urval består av följande aktiviteter: Inkomna ansökningar Läser alla ansökningar Väljer personer för intervjuer Planerar intervjuer Genomför intervjuer Tar referenser Föreslår person att anställa Föreslagen kandidat/er Rekryteringsprocessen[2.0].doc 13(20)

14 Förtydligande av aktiviteter i Göra urval Läser alla ansökningar Alla inkomna ansökningar läses igenom och stäms av mot uppställd kravprofil. Resursägare Väljer personer för intervjuer Utifrån rekryteringsunderlaget väljs ett lämpligt antal personer ut för intervjuer. Resursägare Planerar intervjuer Planera intervjuerna och säkerställ att för befattningen viktiga förutsättningar behandlas i intervjuerna. Tänk igenom vilka lämpliga personer som ska medverka i intervjuerna. Resursägare Genomför intervjuer Genomför intervjuerna, viktiga frågeställningar besvaras. Arbetstider i form av ev. jour och beredskap klargörs. I intervjun ingår att skaffa sig en uppfattning om personen är rätt för arbetet och om arbetet är rätt för personen. Intervjun ska också ge en uppfattning om löneanspråk och starttidpunkt. Resursägare Tar referenser Ta referenser på den/de personer som är aktuella för anställning. Resursägare Föreslår person att anställa Utifrån genomförda intervjuer och information från referenser, föreslås lämplig kandidat för arbetet. Resursägare Rekryteringsprocessen[2.0].doc 14(20)

15 2.5 Besluta att anställa - delprocess Inflödet till delprocessen är den/de föreslagna kandidaten/kandidaterna. Besluta att anställa omfattar godkännandeintervjuer, överenskommelse med vald person, anslående av befattningen och bevakning av eventuella överklaganden. Delprocessens resultat är en rekryterad person och ett anställningsavtal. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att beslut om anställning görs enligt överenskomna regler. Föreslagen kandidat/er delproces Besluta att anställa s Rekryterad person Anställningsavtal Aktiviteter i Besluta att anställa Besluta att anställa består av följande aktiviteter: Föreslagen kandidat/er Genomför godkännandeintervjuer Kontaktar vald person Informerar om vald person i rekryteringssystemet Anslår befattningen Anslag Bevakar överklagande Utformar anställningsavtal Rekryterad person Anställningsavtal Rekryteringsprocessen[2.0].doc 15(20)

16 Förtydligande av aktiviteter i Besluta att anställa Genomför godkännande intervjuer Innan beslut fattas genomförs godkännande intervju/er. Verksamhetsansvarig Kontaktar vald person Den valda personen kontaktas och en överenskommelse görs om lön och startdatum. Verksamhetsansvarig Informerar om vald person i rekryteringssystemet I rekryteringssystemet informeras om den valda personen och lön. För att kunna gå vidare i processen krävs yttrande från de tre facken. Yttranden ska vara genomfört senast torsdag påföljande vecka. Personaladministratör Medverkande: Fackliga organisationerna Anslår befattningen När befattningen anslås, skrivs ett anslag som innehåller befattningens titel, namn på den som fått befattningen och startdatum. Originalet diarieförs och en kopia på anslaget skickas till alla sökanden via e-post. Befattningen anslås i UU:s kanslis reception och på avdelningens anslagstavla. Personaladministratör Medverkande: Registrator Bevakar överklaganden Det är 3 veckors överklagandetid av det anslagna beslutet om anställning. Bevakningen görs genom att kontrollera eventuella inkomna överklagandeärenden i diariet. Personaladministratör Utforma anställningsavtal Anställningsavtal utformas och diarieförs. I anställningsavtalet ingår en bilaga med de huvudsakliga arbetsuppgifterna som är kopplade till befattningen. Vid utformning av bilagan används rolldokumentet som stöd. Anställningsavtalet och bilagan undertecknas av den anställde och verksamhetsansvarig. Ett exemplar sparas i personakten och ett exemplar ges till den anställde. Medverkande: Resursägare Personaladministratör, verksamhetsansvarig Rekryteringsprocessen[2.0].doc 16(20)

17 2.6 Besluta att tillsvidareanställa - delprocess Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa korrekt hantering vid beslut om tillsvidareanställning. Rekryterad person Besluta att Inflödet till delprocessen är en rekryterad person. Besluta att tillsvidareanställa omfattar bevakning av provanställningsperioden, uppföljning av den rekryterade personens prestationer och beslut om personen ska få fortsatt anställning. Delprocessen resulterar i anställningsavtal om tillsvidareanställning. delproces tillsvidareanställa s Anställningsavtal tillsvidareanställning Aktiviteter i Besluta att tillsvidareanställa Besluta att tillsvidareanställa består av följande aktiviteter: Rekryterad person Bevakar tiden för provanställning Följer upp rekryteringen Avtalar om tillsvidareanställning Anställningsavtal tillsvidareanställning Förtydligande av aktiviteter i Besluta att tillsvidareanställa Bevakar tiden för provanställningen Bevaka tidsgränsen för när provanställningen löper ut (6 månader). Meddela ansvarig resursägare. Personaladministratör Följer upp rekryteringen Ta ställning till om den rekryterade personen ska få en tillsvidareanställning. Resursägaren Avtalar om tillsvidareanställning Avtal om tillsvidareanställning skrivs under och läggs in i personalakten. Medverkan: Verksamhetsansvarig Personaladministratör Rekryteringsprocessen[2.0].doc 17(20)

18 Intressenter För definition av intressent, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 6, Ordlistor och definitioner. Intressenter i rekryteringsprocessen är: Personalavdelningen Alla som sökt befattningen De fackliga organisationerna Anställda inom Övertaliga personer inom UU 3 Roller För definition av roll, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 6, Ordlistor och definitioner. För rollbeskrivningar, se 1 Verksamhetsansvarig Resursägare Personaladministratör 4 Mallar/Checklistor/Verktyg Befintligt stöd Annonsmall Annonsexempel Anställningsavtalsmall Anslagsmall Rekryteringssystem Processbeskrivning Roller inom Rekommendationer för timarvoden Exempel på intervjufrågor Exempel på frågor till referenspersoner Checklista för introduktion 1 Rollbeskrivningar inom Rekryteringsprocessen[2.0].doc 18(20)

19 5 Ordlistor och definitioner 5.1 Ordlista för processbegrepp Begrepp Aktivitet Delprocess Huvudprocess Intressent Kärnprocess Process Processparameter Processansvarig Roll Rollbeskrivning Starthändelse Styr- och stödprocess Definition Lägsta nivån i processhierarkin. En serie logiskt sammanhängande handlingar som en person eller roll utför, utförs på ett sätt. 2 En delprocess är en logiskt avgränsad del av en huvudprocess, kan finnas på flera nivåer. 2 Huvudprocesser är den högsta nivån av processer i en verksamhet. Kan vara både internt och externt värdeskapande. 2 Någon som tar emot något från processen eller levererar något till processen. 2 Externt värdeskapande process. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov - varför verksamheten existerar. 2 En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Processparameter är det mått som används för att mäta och styra processen. 2 En person utsedd av ledningen för att ansvara för att processen som helhet både är effektiv och ändamålsenlig. 2 En roll är knuten till en process. Varje roll har ansvar att leverera ett resultat i processen. En person kan inneha flera roller och samma roll kan innehas av flera personer. 2 En beskrivning av de roller som är knutna till processen. I rollbeskrivningen ingår att beskriva rollens ansvar och befogenhet. 2 Med starthändelser avses händelser som får processen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse och värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande processer. Har till syfte att styra och stödja kärnprocesserna. 2 Värdeskapande, värde adderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 2 2 PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) Rekryteringsprocessen[2.0].doc 19(20)

20 5.2 Ordlista för rekryteringsprocessen Begrepp Arvodist Provanställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidareanställning Definition Person som har arvode baserad på timlön, har inga anställningsförhållanden i vanlig mening. En provanställning är en anställningsform där arbetsgivaren har möjlighet att testa huruvida den anställde kan utföra de arbetsuppgifter som åligger honom eller henne och även se huruvida den anställde passar in i organisationen. En provanställning kan ha en prövotid om maximalt 6 månader och därefter övergår anställningen i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller den anställde har givit besked innan prövotidens utgång om att anställningen ska avslutas. Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler för tidsbegränsade anställningar. Med en tidsbegränsad anställning avses en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämt tidpunkt. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007 gäller de gamla reglerna fortfarande under vissa förutsättningar. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år. När personen har varit anställd hos samma arbetsgivare i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i 24 månader under en 5-årsperiod, övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Om en person är tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum när anställningen ska upphöra. Anställningen varar till dess arbetsgivaren eller den anställde vill ha en ändring till stånd och t.ex. säger upp anställningen. Ibland kallas tillsvidareanställning för fast anställning. Huvudregeln i både kollektivavtalen och i Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillsvidareanställning. 6 Förvaltning av processen För förvaltning och förbättring av processen och dess dokument se vidare 3. 7 Referenser s lednings- och kvalitetssystem, Rollbeskrivningar inom PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) s lednings- och kvalitetssystem, Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning 3 Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning Rekryteringsprocessen[2.0].doc 20(20)

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Lunds universitets rekryteringssystem

Lunds universitets rekryteringssystem Lunds universitets rekryteringssystem Användarmanual för PA Julia Edgerton och Linda Clarin 2015-02-15 Innehållsförteckning 1. Starta nytt ärende eller gå in i ett öppet ärende... 4 1.1 Starta ett nytt

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad.

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad. Rekryteringspolicy Inledning Syftet med kommunens rekryteringspolicy är att ge verksamhetsansvariga stöd i deras rekryteringsarbete. Inledningsvis betonas att: - personalavdelningen alltid ska informeras

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING

1(9) Vår beteckning 2014-05-07 KS nr 2014.410. Rutiner REKRYTERING 1(9) 2014-05-07 KS nr 2014.410 Rutiner REKRYTERING 2(9) Strukturerad och kompetensbaserad rekrytering i Håbo kommun För att lyckas med en rekrytering ska rekryteringssättet vara strukturerat och kompetensbaserat.

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Förbättringsledarutbildning 8

Förbättringsledarutbildning 8 Förbättringsledarutbildning 8 Syftet Är att öka den värdeskapande tiden och öka kvalitén för alla berörda parter i anställningsprocessen på Lasarettet i Ystad Process Hur ser nuläget ut? Bildandet av arbetsgrupp

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Rutiner för rekrytering

Rutiner för rekrytering 1 (12) Rutiner för rekrytering Det kan bli aktuellt att göra en rekrytering, tillsvidare eller tillfällig, när en medarbetare t.ex. säger upp sig, avgår med pension, tar tjänstledigt, blir sjukskriven,

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för chefsanställningar

Riktlinjer för chefsanställningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1303 Kommunstyrelsen Riktlinjer för chefsanställningar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera Anställning Enligt förordningen med instruktion för SiS tillsätts generaldirektören av regeringen. Regioncheferna samt tillsynschefen och avdelningscheferna på HK tillsätts av generaldirektören. Övrig

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

2 REKRYTERING AV TA-PERSONAL 2.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING

2 REKRYTERING AV TA-PERSONAL 2.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING 1 2.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING 2.1 Allmänt om rekrytering Planeringsarbetet före rekrytering Verksamhetens mål och krav skall vara utgångspunkter för all rekrytering och kompetensförsörjning. Planering av

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Utbildningstjänster för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska inom bristområden

Utbildningstjänster för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska inom bristområden BESLUTSUNDERLAG 1/1 Susanne Kvarnström 2015-09-14 Dnr: RS-2015-668 Utbildningstjänster för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska inom bristområden Våren 2013 uppskattade verksamheterna

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer