Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/ Fastställd av konsistoriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20"

Transkript

1 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/ Fastställd av konsistoriet

2 Dnr 882/ INNEHÅLL 1. Bakgrund En sammanhållen process Aktiviteter i årsplanering Intern styrning och kontroll Verksamhetsplanering Budget/ resursfördelning Verksamhetsplanering Begrepp... 4 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Ekonomiavdelningen Britta Steneberg Ulla-Karin Kinell Nils-Fredrik Ankarcrona

3 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet 1 (5) 1. Bakgrund Förändringar i omvärlden påverkar KI:s förutsättningar att bedriva forskning, utbildning och innovationer och samtidigt realisera visionen att vara världsledande på dessa områden. Ett strategiarbete har nyligen påbörjats med syfte att långsiktigt ta tillvara på nya möjligheter samt bemästra problem och risker för verksamheten. Utmaningen blir att omsätta strategi till handling där en utvecklad verksamhetsstyrning blir ett stöd för ledningen på alla nivåer att vidta åtgärder för att nå önskat resultat. 1.1 En sammanhållen process Verksamhetsstyrning omfattar bland annat ekonomistyrning, organisation, intern styrning och kontroll, kvalitetssäkring samt ledarskap. Verksamhetsstyrningen ska utformas och anpassas efter KI:s interna och externa förutsättningar. KI måste känna till och hantera de krav och önskemål som ibland kan vara motstridiga. En väl fungerande verksamhetsstyrning kan bidra till att stärka verksamheten inom samtliga områden. Genom en gemensam organisationskultur stärks strävan till ständig förbättring och engagemang i den dagliga verksamheten. Föreliggande årsplan utgör ett första steg i att åstadkomma en hållbar verksamhetsstyrning, se vidare under kapitel 3. Såväl riksdagens som regeringens styrning av myndigheterna utvecklas och effektiviseras utifrån ett ökat informationsbehov. Tydligare krav ställs i regelverk för bland annat återrapportering och uppfyllelse av olika myndighetsuppdrag. Tillsynsmyndigheter såsom Högskoleverket får uppdrag att t.ex. utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitet och produktivitetsutveckling i högskoleverksamhet. En bra intern modell för verksamhetsstyrning visar hur vision, strategier, mål och externa krav är sammankopplade. Den beskriver hur planering och uppföljning ska gå till och ger en översikt över hur organisationen styrs. Årsplaneringen för KI:s verksamhet behöver koordineras för att bli mer effektiv och bidra till framförhållning. Där är också verksamhetens ekonomi och resursfördelning integrerad. 2. Aktiviteter i årsplanering Nya anvisningar med mallar för verksamhetsplanering, budget /resursfördelning samt intern styrning och kontroll beslutas av rektor den 27 mars Under våren planeras gemensamma utbildningsinsatser i syfte att ge stöd inför kommande verksamhetsplaneringsarbete och framtagning av riskanalyser. Årsplaneringen som syftar till en mer sammanhållen verksamhetsstyrning förklaras nedan utifrån gjorda förändringar: 2.1 Intern styrning och kontroll Uppföljning av pågående och nya kontrollåtgärder minskas från tre till två gånger per per år. Riskanalyser identifieras inför verksamhetsplaneringen nästkommande år där institutionernas och styrelsernas åtgärder ska återfinnas i respektive verksamhetsplan. Institutionernas riskanalys tidigareläggs för att på sikt kunna utgöra grunden för en prioritering i KI:s övergripande

4 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet 2 (5) verksamhetsplan. Riskanalyser och uppföljning av kontrollåtgärder koordineras inför ledningsgruppens och konsistoriets prioritering av risker för nästkommande år. Mars Uppdrag att genomföra riskanalys inför 2013 till styrelser och institutioner. Uppdrag till ansvariga för uppföljning av beslutade kontrollåtgärder 2012 Maj-Aug Genomförande av workshops för framtagande av riskanalyser på institutioner och styrelser September Riskanalys lämnas av styrelser och institutioner Återrapportering från ansvariga för beslutade kontrollåtgärder för 2012 Oktober KI:s ledningsgrupp genomför workshop om riskanalys för 2013, med styrelsernas och institutionernas riskanalyser som underlag November Konsistoriet fastställer riskanalysen för 2013 utifrån ledningsgruppens underlag December Rektor fattar beslut om kontrollåtgärder inför 2013 Januari Återrapportering från ansvariga för beslutade kontrollåtgärder för 2012 Februari Konsistoriets intygande i årsredovisning Verksamhetsplanering Planering av verksamheten där budgetering och resursfördelning utgör förutsättningar för dess genomförande, bör på sikt koordineras ytterligare och slås samman. Uppdrag till styrelserna ska även integreras i planeringen. Då dessa uppdrag lämnas innan Konsistoriet fastställer riskanalys för år 2013, kan styrelsernas uppdrag behöva revideras. Inlämnande av verksamhetsplaner för styrelser och institutioner görs i januari månad. Mars Uppdrag till styrelser och institutioner att lämna verksamhetsplan för 2013 och verksamhetsberättelse för 2012 Juni Konsistoriet ger styrelserna preliminärt uppdrag i samband med den preliminära budgeten/resursfördelningen för 2013 Oktober Konsistoriet fattar beslut om uppdrag till styrelserna i samband med beslut om KI:s övergripande budget/ resursfördelning Januari Styrelser och institutioner lämnar verksamhetsplan för 2013 Styrelserna lämnar verksamhetsberättelse för 2012 Februari Institutionerna lämnar verksamhetsberättelse för Budget/ resursfördelning Inga förändringar föreslås avseende tidsplaneringen. I beslut kring budget innefattande resursfördelning, utökas dokumenten med inledande text med beskrivning av verksamhetens vision, strategier, mål och koppling till centrala ledningsdokument. Februari Juni September Oktober Budgetunderlag till regeringen Konsistoriet beslutar om preliminär budget innefattande uppdrag till styrelserna Underlag för uppdrag/budget/resursfördelning lämnas av styrelser Konsistoriet fattar beslut om KI:s övergripande budget/ resursfördelning innefattande uppdrag till styrelserna

5 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet 3 (5) November Januari Styrelserna inkommer till rektor med förslag till budget/resursfördelning för styrelserna och institutionerna Rektor fattar beslut om budget/resursfördelning till styrelser, institutioner för 2013 Institutioner lämnar budget/resursfördelning för 2013 samt investeringsplan för Januari Bokslut för 2012 Februari Konsistoriet fattar beslut om årsredovisning Verksamhetsplanering 2014 Inför kommande planeringsprocess för år 2014 kommer en uppföljning med eventuella ytterligare revideringar göras under december 2012 och januari Huvudsyftet är att koordinera beslut, uppdrag och återrapporteringar i så stor utsträckning som möjligt. Det föreligger även ett behov av att stärka uppföljningen inom ramen för verksamhetsstyrningen. Det innefattar bland annat bättre återkoppling till alla nivåer i organisationen. Vidare eftersträvas att Konsistoriet ska få ett kvalitetssäkrat underlag inför intygandet av årsredovisningarna. Framtagande av KI:s nya strategidokument kommer påverka innehållet i styrningen av verksamheten.

6 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet 4 (5) 4. Begrepp Nedan förklaras viktiga begrepp som används en eller flera gånger i dokumentet eller används i samband med verksamhetsstyrning. Definitionerna är hämtade från Ekonomistyrningsverket (www.esv.se) och Bo Sandberg, Sven Faugert (2007): Perspektiv på utvärdering. Studentlitteratur, Lund. Verksamhetsstyrning Samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat och omfattar bland annat ekonomistyrning, organisation, intern styrning och kontroll, kvalitetssäkring samt ledarskap. Ekonomistyrning Samlingsbeteckning för såväl finansiell styrning som resultatstyrning. Finansiell styrning Styrning av en verksamhet med finansiella ramar och villkor och restriktioner knutna till dessa. Resultatstyrning Styrning som innebär att mål anges för en verksamhet, att resultatinformation tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Mål Beskriver ett önskat framtida tillstånd eller resultat. Jämför med vision. Mål kan definieras som tidsatta önskvärda och framtida tillstånd och kan vara vaga eller konkreta. Konkreta mål brukar kunna uppfylla SMART-kriterierna (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt). Vision Beskriver ett framtida önskat läge. Jämfört med mål har visionen ofta en längre tidshorisont. Strategi Beskriver hur vi når vår vision och våra mål. Av strategin framgår vilka val ledningen gör för att organisationen ska vara framgångsrik. Styrfilosofi Ledningens grundläggande syn på hur verksamheten ska styras och utvecklas. Styrmodell En struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Styrmodellen används som stöd i verksamhetsstyrningen, bland annat vid planering och uppföljning. Styrmodellen bidrar till att skapa en röd tråd från vision till handlingsplaner och aktiviteter. T.ex. Balanserat styrkort, LOTS, TQM (se även Kvalitetsmetod/modell).

7 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet 5 (5) Organisationskultur De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller i en given grupp, Henning Bay, Organisajonskultur, Process En serie aktiviteter som leder till en bestämd prestation. Processer vars aktiviteter ger varor eller tjänster till en mottagare benämns huvudprocesser. De processer som stödjer huvudprocesser och som främst har interna avnämare benämns stödprocesser. En process kan också delas in i ett antal delprocesser. Prestation De tjänster eller produkter som lämnar myndigheten (slutprestation eller extern prestation) eller det arbete som utförs inom myndigheten och t.ex. lämnar en avdelning (delprestation eller intern prestation). Resultat Inom staten avser detta begrepp främst de prestationer som en myndighet åstadkommer och de effekter prestationerna leder till. Av denna anledning brukar skillnaden mellan intäkter och kostnader som är resultaträkningens resultatbegrepp, i staten benämnas årets kapitalförändring. Uppföljning En aktivitet som görs löpande för att granska verksamhet i något eller några på förhand definierade avseende med hjälp av bl a nyckeltal, indikatorer. Utvärdering En systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse.

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Styrning i Landskrona kommun

Styrning i Landskrona kommun Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av Rektor 2009-12-07 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 inom universitetet 3 Arbetssätt

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer