Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell"

Transkript

1 Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Denna sammanfattning beskriver de olika delarna i Chalmers Systemförvaltningsmodell (CSFM) samt hur den generella modellen anpassas och etableras för specifika systemområden. Bakgrund Chalmers har som många andra organisationer haft problem med att kärnverksamheten inte upplever sig ha kontroll över sitt IT-stöd. Frågor som hur IT-stödet skall stödja verksamheten, vad det får kosta och t.o.m. saker som vilka tider det skall vara tillgängligt har inget forum och inga, eller otydliga, ansvariga. Inom Chalmers arbete med att öka verkningsgraden på sina IT-resurser har huvudstrategin varig att tydliggöra hur IT-stöd beställs, införs och förvaltas. Detta hanteras av en IT-plan som ramverket för att säkerställa kärnverksamhetens inflytande på IT-stödet. En komponent i detta är att införa Chalmers systemförvaltningsmodell CSFM som etablerar en praktisk organisation med roller, fora och rutiner för hur kärnverksamheten styr förvaltningen av sitt IT-stöd. Komponenter Huvudkomponenterna i CSFM är Organisation (roller, fora och deras samband) Förvaltningsobjekt (verksamhetsområde/process, tjänster, systemsamband) Ärendehantering (ärendehanteringsrutin, beslutsrutin) Förvaltningsuppdraget (uppdrag, servicenivåavtal) Uppföljning Etableringsmetod Den sista komponenten förtjänar speciell uppmärksamhet. Eftersom uppgiften att ändra ett arbetssätt är något av det svåraste man kan göra, så har vi har tagit fram en metod för hur man inför CSFM på ett förvaltningsobjekt. I detta fallet ligger det mycket i att vägen är målet. Det är mycket viktigt att berörda parter får tid på sig att förstå (tom uppleva) den generella systemförvaltningsmodellen och anpassa den till sitt förvaltningsobjekt. Detta sker genom ett flertal arbetsmöten som är till för att skapa samsyn kring hur CSFM skall tillämpas. Nedanstående beskrivning av huvudkomponenterna i CSFM skall tjäna som en introduktion i ämnet. Vill du veta mer så kontakta någon av personerna som är listade sist i dokumentet. Jan-Martin Löwendahl, CIO, ägare av Chalmers systemförvaltningsmodell. Organisation Röda tråden Förvaltningsorganisationen visar de delar/grupperingar i verksamheten som är delaktiga och samverkar i utvecklingen av förvaltningsobjektet. Organisationsbilden visar på mellan vilka delar samverkan sker och vad denna samverkan består i. Det är mycket viktigt att det finns tydlig koppling (röd tråd) hela vägen från högsta ledningen till de som skall utföra arbetet. För att förtydliga de olika rollerna är organisationskartan indelad i en verksamhetssida och en IT-sida. Grovt beskrivet återfinns kravställarna () på systemen på verksamhetssidan, utförarna av vidareutveckling på IT-sidan. en koordinerar arbetet med att realisera de krav/behov verksamheten har på systemet och gifter på så sätt samman verksamhet och IT-sida. En generell förvaltningsorganisation visas i bild 1.

2 HLG HLG Nivå strategisk Mål och visioner Mål och ramar Styrgrupp Styrgrupp Driftavtal Mål och ramar Operativ IT Operativ IT chef Central IT chef Central IT chefer Lokal IT chefer Lokal IT operativ Referensgrupp Referensgrupp Begäran om åtgärd Lokalt Administrativt Stöd Lokalt Lokalt Administrativt Administrativt Stöd Stöd Budgetunderlag Mål Direktiv Budget Begäran Centralt om åtgärd Centralt Administrativt Stöd Administrativt Stöd Information Lösningsförslag Referensgrupp Referensgrupp Önskemål Respons Förvaltningsavtal HelpDesk HelpDesk Begäran om åtgärd Central IT Central IT Resurssäkring Begäran om åtgärd Lokal IT Lokal IT Lokal IT FÖRVALTNINGSORGANISATION Bild 1. Generell förvaltningsorganisation för Chalmers Roller/Fora Det finns också en rollbeskrivning för förvaltningsorganisationen samt en förteckning över bemanningen av den. Rollbeskrivningen specificerar roller med tillhörande syfte, arbetsuppgifter och befogenheter. Jämför man förvaltningen med fotboll kan man säga att organisationen och de ingående rollerna är spelplanen respektive spelarna. Några roller och fora som ingår i CSFM är: Fora:!!! Referensgrupp Roller:! Ordförande/budgetansvarig - förvaltningsgrupp! Ordförande/budgetansvarig - processteam! IT-chef på sektion

3 Exempel arbetsuppgifter för fora: : 1. Analysera, prioritera, besluta, planera och ge direktiv om att genomföra aktiviteter inom ramen för budget och strategiska direktiv 2. För sektionerna påtala identifierade utbildningsbehov för användare och förvaltningsgruppen. 3. Beslutar om nya releaser för befintliga applikationer 4. Förankra beslut och lösningsförslag i referensgrupp. 5. : 1. Utveckla processen 2. Ansvara för att specificera krav på IT-stöd 3. Förbättra utveckla/metoder och rutiner 4. Ansvara för förankring av processteamets arbete i hemorganisationen och/eller referensgrupper. 5. Exempel arbetsuppgifter för roller: Ordförande/budgetansvarig - 1. Kalla till och leder möten i en 2. Ansvara för att varje ärende som berör förvaltningsgruppen får en ansvarig 3. Ansvara för att inkomna ärenden tas om hand om 4. Ansvara för att det existerar en fungerande Referensgrupp (grupper) representanter utses sammankallande utses ser till att gruppen möts regelbundet, kallar till extra möte vid behov samt ser till att lämplig person går på referensgruppen. 5. Budgetansvarig 6. Sammanställa driftsavtal 7. Teckna förvaltningsavtal med 8. Hålla förvaltningshandboken uppdaterad 9. Systemägare 1. Avtal om drift och systemförvaltning 2. Fastställa mål för förvaltningsobjektet 3. Samarbeta med andra systemägare 4. Ansvara för den totala ekonomin för objektet 5. Ge direktiv till och ta emot förvaltningsrapport från förvaltningsgruppen 6. Ställa krav / ge ramar för utbildningen av användare 7. Ansvara för att lagar som berör objektet följs 8. Nytta: Förvaltningsorganisationen ger ordning och reda. Man vet vilket fora och vilken roll som ansvarar för vad.

4 Förvaltningsobjektet Det är viktigt att vara tydlig med vad som förvaltas för ett systemområde förvaltningsobjektet. Förvaltningsobjektet definieras genom att beskriva det verksamhetsområde systemet stöder, de ingående tjänsterna samt att en kartläggning av systemsamband görs. Man får på så sätt också tydliga avgränsningar för respektive områdena. Detaljnivån i dessa beskrivningar kan variera mellan olika förvaltningsobjekt. Bild 2 är ett exempel på hur förvaltningsobjekt på Chalmers är kopplade till en processindelning av verksamheten. Bild 3 visar ett exempel på systemsambandskarta. I detta fallet är det förvaltningsobjektet ekonomi. för huvudprocesser och stödprocesser Ledning o styrning Ekonomi Juridik Personaladm Studieadm Studiesocialt Omvärld Kunskapsförvaltning Grundutbildning Utveckling av gru Mötet mellan process och system Ekonomi Personaladm Studieadm Informationsförmedling er för systemområden Forskarutbildning Utveckling av foutb IT i UF Forskning Lokaler Chalmers fastigheter IT Lokaler o Fastigheter IT-infra Bild 2. Förvaltningsobjekt kopplade till processer

5 ETERNA SAMBAND SYSTEMSAMBAND - FÖRVALTNINGSOBJEKT EKONOMI System Manuell rutin Manuellt info-flöde Automatiskt info-flöde Osäkert flöde GIROLINK STREAM- SERVE 3 4D OLFI PROSIT ECEL LINK SLÖR BG-COM RESA ORACLE REPORT ECEL BUDGET DISCOVERER NORD- BANKEN 9 NORD- BANKEN ACCESS 9 KONTRAKTS- RESKONTRA PIR Objekt 6.1 Återbetalning 2. Utskrifter, filhant. Fakturor (e-brev) 6.2 Betalning 3. Utskrifter 7.1 Verifikation till Prosit 4. E-brev fakturor 7.2 Objekt från Prosit 5.1 Inbetalningar 8.1 Kontrolluppgifter till PIR 5.2 Återredovisning inbetalningar 8.2 Personuppgifter från PIR 9 Utbetalning 10 Lönekonton 11 Bokföring Löner 12 Replikering av databas (transaktioner) 13 Replikering av databas (saldon) 14 Budget 15.1 Kundreg+ver Levreg+objekt 16.1 Verifikationer 16.2 Objekt Bild 3. Systemsamband förvaltningsobjekt Ekonomi Nytta: Med tydligt kartlagda system och deras samband vet förvaltningsorganisationen vad som skall förvaltas samt vilka avgränsningar som finns mot andra förvaltningsobjekt. Man ser en tydlig koppling mellan förvaltningsobjektet och processerna i verksamheten. Vi vet vad som är vårt ansvarsområde, vem som nyttjar våra tjänster och varför de finns.

6 Ärendehantering För att beskriva det löpande arbetet inom förvaltningen finns en ärendehanteringsrutin. Rutinen beskriver hur förvaltningsorganisationens olika delar hanterar ett ärende från det att det inkommer till dess att det är realiserat. Ärendehantering är kort uttryckt förvaltningsorganisationens process för att ta hand om inkommande ärenden. Bild 4 beskriver flödet av aktiviteter i ärendehanteringen, vad som skall göras, samt vem som utför dem. En av de mest betydelsefulla delarna i denna process är att återkoppla till användaren! Användare och Referensgrupp 4. Diskutera/ stämma av 7. Diskutera/ stämma av 11. Test 15. Nyttja Drifts org. På sektioner 4. Diskutera/ stämma av 7. Diskutera/ stämma av 10. Realisera 11. Test 14. Driftsättning 1. Ansvarig I D É G I V A R E 2. Initiera ärende 3. Första beredning 4. Beredning Stopp Lyfta 6. Beslut 7. Utformning Stopp Lyfta 10. Realisera 9. Avstämning 11. Test 13. Utb / Info 12. Godkänna 16. Uppföljning Mindre Ärenden Mindre Ärenden Driftleverantör 5. Beredning 8. Utformning 10. Realisera 11. Test 14. Driftsättning Bild 4. Rutin för ärendehantering Rutin för ärendehantering

7 Det finns också instruktioner som är kopplade till aktiviteterna i ärendehanteringsrutinen som beskriver hur aktiviteterna skall utföras. Ett utdrag från dessa instruktioner visas i bild 5 nedan: 1. Idé Idéer, förslag och önskemål om förändring eller annat ärende kan väckas av alla intressenter runt systemområdet, användare, andra förvaltningsgrupper eller IT-avdelningar. Även yttre krav, t ex lagändringar kan leda till ändringsförslag. Den som vill lämna ett förslag till ändring skriver ett mail som skickas till Applikationsansvarig. Applikationsansvarig kan, om han/hon vill, ta emot muntliga förslag, med då skall han/hon dokumentera förslaget i ett mail. I ett mail med förslag till ändring skall följande information finnas 1 datum 2 namn på förslagsställaren 3 beskrivning av upplevt problem och/eller önskad ändring 4 motivering till varför man vill ha ändringen, denna kan uttryckas som besparing i tid eller pengar eller i andra termer som t ex kvalitet eller säkerhet 5 ev lösningsförslag 6 ev annan information, speciell prioritet, koppling till andra önskemål 7 ev krav på speciell installationstidpunkt 2. Initiering När Applikationsansvarig har fått ett mail med ändringsförslag tar han/hon ställning till om det skall bli ett ärende eller ej. Applikationsansvarig går tillbaka till förslagsställaren med information om ärendet stoppas. Applikationsansvarig kan, om han/hon vill, ta emot muntliga förslag, med då skall han/hon dokumentera förslaget i ett mail, se rubriken 1. ovan. Applikationsansvarig lägger in ärendet i loggen. Applikationsansvarig tar med förslagen om ändringar till nästa smöte. Bild 5. Instruktioner till aktiviteter i ärendehanteringen En viktig del i ärendehanteringen är det direktiv som styr vem som får/kan ta beslut huruvida åtgärder skall utföras eller ej. Detta direktiv kallas beslutsrutin och är en del av instruktionen till aktivitet nummer sex i ärendehanteringsrutinen. Ett exempel på beslutsrutin visas i bild 6.

8 HLG HLG Styrgrupp Styrgrupp Kont uppdrag Akut uppdrag Mindre uppdrag Större uppdrag Projekt Önskemål om aktivitet / förändring Objekt FÖRVALTNINGSORGANISATION Bild 6. Beslutsrutin beskriver vem som tar beslut om vad Rev Nytta Återigen är huvudsyftet tydlighet. Ärendehanteringsrutinen (-processen) beskriver en stor del av förvaltningsgruppens arbete och skapar samsyn kring vad det är som skall göras. Det tjänar också som underlag för förbättringar av rutinen och kan dessutom användas som en introduktion för nya förvaltningsgruppsmedlemmar.

9 Förvaltningsuppdraget Utifrån definitionen av förvaltningsobjektet identifierar man de konkreta arbetsuppgifter uppdrag som krävs för att sköta vidareutvecklingen av objektet. Uppdragen kategoriseras och dokumenteras enligt exemplet i bild 7. I och med detta fås också en avgränsning av de uppdrag som skall utföras av förvaltningsorganisationen. Arbetsuppgifterna finns beskrivna mer i detalj och fördelade på roller och fora i rollbeskrivningen. UPPDRAG Support Applikation Support Teknik Information Utbildning Vidareutveckling Versionshantering Utdatalösningar Drift Applikation Drift Teknik Teknisk dokument ation Systemdokumentation Användardokumentation Rättningar Planering Styrning Processutveckling BESKRIVNING Svara på användarnas frågor Stödja användare Bistå användarna när det gäller önskemål om förändringar i applikationerna Hjälpa användarna när det gäller tekniska frågor Ge instruktioner om planering och rutiner Meddela när förändringar har skett i systemen Ge instruktioner om nya funktioner i systemen Informera om driftstörningar Definiera utbildningsbehov Utbilda användar e Ändringar kan innebära både förbättringar och anpassningar av måste karaktär. Uppsamling av önskemål på förändringar i applikationen Uppsamling av händelser i verksamheten Föra en logg över ärenden Prioritera, besluta och planera ändringar Specificera och realisera ändringar Kontakt med extern leverantör Versionshantering klienter, servers, applikationer Planera, testa, godkänna och genomföra uppgraderingar Analysera behoven av data ur ett helhetspe rspektiv och ta fram lösningsförslag Inläsning från försystem Avstämningar Underhåll, uppdatering, kodplan mm Rättningar av data Löpande drift för att hålla systemen tillgängliga Genomföra back -up Säkerhet Skriva och underhålla dokumentationen Skriva och underhålla dokumentationen Versionshantering klienter, servers, applikationer Skriva och underhålla dokumentationen Rättningar av felaktiga funkt ioner i applikationerna Tidsplanering Resursplanering Processer i samarbete med berörd verksamhet Ta fram planer, mål, budget och avtal samt uppföljningar Fatta beslut Samordning mellan systemområden Utveckling Lån gsiktig planering Bild 7. Ingående uppdrag i förvaltningsarbetet Nytta Uppdragsmatrisen är till för att visa och skapa samsyn kring vilka uppdrag som ingår i förvaltningsarbetet.

10 Uppföljning Att följa upp förvaltningsarbetet är grunden för att få kontroll på vad som görs och hur det görs. Man får ett underlag för att kunna jobba med ständiga förbättringar av sitt arbetssätt. Genom att målmedvetet arbeta med mätning och uppföljning får man således bra kontroll, kvalitet och effektivitet i förvaltningsarbetet, helt enkelt; har vi gjort det vi har sagt att vi skall göra och har vi gjort det på ett bra sätt? Uppföljningsrutinen innehåller:! Varför man följer upp! Beskrivning av uppföljningen! Hur uppföljningen skall gå till! Målformulering För att underlätta planering av uppföljning finns en mall som visas nedan. Vad? När? J F M A M J J A S O N D Resursåtgång Ledtider Kundtillfredsställelse Åtgärdslista Mål Resursåtgång Ledtider Kundtillfredsställelse Hur många beslut fattas Avtal Mål Styrgruppen Mål Övrigt Följa upp förvaltningsmodellen smöten smöten Bild 8. Planering av vad som skall följas upp i förvaltningsorganisationen Nytta: Att kontinuerligt jobba med förbättringar av kvalitet, säkerhet och effektivitet i förvaltningsarbetet.

11 Etablering av generell förvaltningsmodell Då man vill skapa en förvaltning för ett nytt systemområde genomförs ett etableringsprojekt. I etableringsprojektet utgår man från den generella förvaltningsmodellen (de delar som är beskrivna ovan) och skräddarsyr den för det aktuella systemområdet. I praktiken genomförs ett antal arbetsmöten med en projektgrupp som består av berörda från verksamheten samt IT-sidan. Det är viktigt att de som skall jobba i förvaltningsgruppen ingår i projektgruppen. Under projektets arbetsmöten anpassas del för del i den generella modellen till det aktuella objektet. Översikten i bild 8 visar de aktiviteter som skall genomföras under etableringsprojektet. För ett specifikt förvaltningsobjekt skall nedanstående användas som en checklista vid planering av etableringen. Beroende på objekt kommer aktiviteterna att kräva olika stor insats. Plan Start M1 M2 Ref grp M3 M4 M5 M6 Ref grp M7 Inf Proc team Proc team PLANERING STARTSEMINARIUM PROJEKTMÖTEN Organisation Rollbeskrivningar Identifiera processteam Förvaltningsobjekt omfattning Förvaltningsobjekt dokumentation Förvaltningsobjekt systemsamband Klassificera Uppdragsmatris Budget (Beräkna Resursåtgång) Styrning av förvaltning / Uppföljning Ändringshantering Behörigheter Bemanning Kontaktpersoner UPPSTART PROCESSTEAM Mål för förvaltningsobjektet och förvaltningen Avtal Utbildningsbehov Planera införandeseminarium REFERENSGRUPPSMÖTE 2st INFÖRANDESEMINARIUM Bild 8. Aktivitetsplan för etableringsprojekt Nytta Etableringsprojektet är ett strukturerat sätt att ändra arbetsätt. Ett tryggt format för förändring som ger tid för dem som skall arbeta tillsammans att hitta sina nya rutiner, samt tillfälle att vara med och påverka arbetet. Referenser: Vill du veta mer? Kontakta något av nedanstående: Jan-Martin Löwendahl, CIO Görgen Olofsson, Chef CITES Fredrik Wadström Sigma nbit AB Eller titta under länken:

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration Chalmers gemensamma system för kursadministration - bakgrund 000225 Chalmers strategiska plan, kapitel 2.6 sidan 22 000427 Förstudie gällande Kursadministrativt System, CTK AB 010611 Godkännande i HLG

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Denna förvaltningshandbok beskriver arbetssätt och rutiner för förvaltningsarbetet inom området IT-infrastruktur på Chalmers. Du kan leta Dig fram i förvaltningshandboken

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Rojda Sjöö Datum SMN-2017/9 Verksamhetsutvecklare IT 2017-01-27 Samverkansnämnden Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Sidan 1 av 10 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Närvarande Ej närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 15 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas

Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (5) Projektrapport till projektet Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (5) 1 GENOMFÖRDA AKTIVITETER...3 2 LEVERANSER...3 2.1 NULÄGESBESKRIVNING...3 2.2 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR VERKSAMHETEN...4 2.2.1 Bedömning

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1

HSA Schemauppdateringsprocess. Version 1.2.1 HSA Schemauppdateringsprocess Version 1.2.1 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Översikt schemauppdateringsprocess... 3 2. Planeringsfas... 3 2.1.1 Behovsanalys... 3 2.1.2 Interaktion med kravställare...

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1 Metodbeskrivning Dataföreningen i Sverige estimera METODBESKRIVNING 1 Dataföreningen i Sverige Servi-Data AB Box 451 53, 104 30 Stockholm Tel:08-506 40 400 e-post:estimera@dfs.se www.dfs.se estimera är

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Tillgängliga Samordnade Individuella Planer. Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström

Tillgängliga Samordnade Individuella Planer. Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström Tillgängliga Samordnade Individuella Planer Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström Tillgängliga Samordnade Individuella Planer Pilot 25 april 9 juni 2017 Piloten Mål:

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Projektkontor. Tieto PPS AH128, 1.2.2, Sida 1

Projektkontor. Tieto PPS AH128, 1.2.2, Sida 1 Sida 1 Om projektkontor Upp till 30-70% av en verksamhets omsättning är ofta knutet till projekt. Det finns därför mycket att vinna på att arbeta med förbättringar inom projektverksamheten. Vanliga problem

Läs mer

Ägarens namnteckning. 0.1 081106 Jan Spännar Första utkast 1.0 090205 Jan Spännar

Ägarens namnteckning. 0.1 081106 Jan Spännar Första utkast 1.0 090205 Jan Spännar Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-11-06 1.0 15 Diarienummer Antal bilagor F08-12479/IT10 0 Ägare Eva Emilsson Förvaltningsledare Jan Spännar Ersätter Förvaltningsplan Optram 2009 Godkännes Ägarens

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

It-frågors hantering vid Stockholms universitet

It-frågors hantering vid Stockholms universitet It-frågors hantering vid Stockholms universitet En rapport som en del i Översynsprojektet Bakgrund Institutioner startade IT-verksamhet under 90- talet egen och/eller med extern leverantör IT och media

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun 2013-06-04 Ks 417/2013 Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...3 Sociala investeringar...4 Vem kan ansöka?...4 Kriterier...4 Prioriteringsordning...5

Läs mer