Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering STK Sammanfattning Förvaltningsorganisationen för objektet Dokument- och ärendehantering startade sin verksamhet och finansieras genom att kostnaderna fördelas på samtliga förvaltningar solidariskt. Från och med 2015 har styrgruppen tagit beslut om att samma fördelningsmodell som finns i Malmö stad för fördelning av telefoni och IT-kostnader dvs. antalet anställda per förvaltning året före innevarande år ska utgöra fördelningsnyckeln. Att övergå till en ny fördelningsmodell för år 2015 innebär att en kommunbidragsväxling dvs.ramjustering av samtliga förvaltningars kostnader behöver genomföras. Kostnadsfördelningen sker inom befintlig budgetram, inga ytterligare medel äskas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera kommunbidraget för objektet Dokument- och ärendehantering 2015 enligt föreliggande förslag och vad som redovisas i ärendet Beslutsunderlag G-Kommunbidragsväxling för objektet dokument -och ärendehantering fördelningsnyckel förv org 2015 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Projektet Medverka har varit finansierat genom kommunbidrag och särskilda projektpengar. För förvaltningsorganisationen gjordes ett förslag till finansieringsmodell som byggde på ett antal kriterier: Nyckeln byggde på en fast kostnad (30 % av totalbeloppet/18), en kostnad per användare (40 % av totalbeloppet) och en kostnad per ärende (30 % av totalbeloppet). Denna modell har använts för år 2014 och utgår bl.a. från antalet anställda I samband med budget för 2015 som är förvaltningsorganisationens första år var kostnaderna något oklara och fördelade på olika kostnadsställen med finansiering via kommunbidrag eller projektmedel. Förvaltningsorganisationen finansieras genom att kostnaderna fördelas på samtliga förvaltningar solidariskt. Från och med 2015 har styrgruppen tagit beslut om att samma fördelningsmodell som finns för telefoni och IT-kostnader dvs. antalet anställda per förvaltning året före inneva-

2 rande år ska utgöra fördelningsnyckeln. Att övergå till en ny finansieringsmodell för år 2015 innebär en ramjustering av samtliga förvaltningars kostnader. De totala kostnaderna för förvaltningarna är +/- 0 men innebär att förvaltningarna får betala efter antalet anställda. I ärendet finns redovisat förslag till fördelning. 2 (2) I budget för 2015 ingår en finansiering från stadskontoret med ca 1 milj kronor för att täcka förvaltningsorganisationens ökade kostnader mellan åren 2014 och Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Underlag till fördelningsnyckel för kostnader för objektet Dokument och ärendehantering - kommunbidragsväxling Bakgrund Under år 2014 har projektet Medverka avslutats och systemet Platina och dess nya arbetsrutiner för ärende- och dokumenthantering införts på samtliga förvaltningar i Malmö stad. Projektet har varit indelat i dels ett utvecklings-/införande-projekt och dels i en förvaltningsfas vid införandet av alla förvaltningar utom Miljöförvaltningen. Driftsättningen har pågått i tre år. Förvaltningsfas utan driftsättningsdel för hela staden började Förvaltningsorganisationen består av systemförvaltare, processförvaltare och systemadministratör. Förvaltningsobjektet omfattar följande system: 1. Platina (ärende- och dokumenthantering) 2. DocuLive (gammalt ärende- och dokumenthantering) 3. Netpublicator (digitala sammanträden) 4. Förtroendemannaregister (Ej Mandat) 5. Anslag för anslagsbevis 6. Mandat (gammalt förtroendemannaregister) 7. Voteringssystem för kommunfullmäktige Förvaltningsobjektet syftar till att stödja objektverksamheten ärendeprocessen - för att den ska kunna hantera dokument och ärenden. Objektet består bl a av följande aktiviteter: - Dokument- och ärendehantering - Processer/verksamhetsaktiviteter - Handlägga ärenden till nämnd - Producera kallelse och protokoll - Registrera allmänna handlingar - Hantering av handlingar som inte hanteras i andra verksamhetssystem - Planering av politiska möten - Sökning av allmänna handlingar - Producera beslutsunderlag - Tillhandahålla handlingar till de förtroendevalda - Tillhandahålla handlingar till prenumeranter Under 2014 har finansiering av verksamheten skett delvis genom kommunbidrag från olika kostnadsställen inom stadskontoret, projektanslag och solidariskt fördelade kostnader för

4 samtliga förvaltningar. Den totala kostnadsbilden för förvaltningsorganisationen har vuxit fram under hösten Under 2014 har supportfunktionen utökats eftersom antalet användare och supportfrågor ökat. Nu finns det mer än 2000 st användare i systemet. Inför budgetarbetet 2015 analyserades samtliga kostnader som tillhör objektet och det framkom då att en del kostnader var ofinansierade. Totalt saknades 1 milj kronor. I stadskontorets budget för 2015 finns reserverat 1 milj kronor för att täcka detta behov och som ska växlas ut i finansieringsmodellen. Beräkningsunderlag för kostnaderna av objektet dokument & ärende, 2015 Specifikation Platina underhåll Platina - teknisk support och användarsupport Platina förvaltningsledning Platina Ärendesök PDF converter under håll Marval-ärendehantering för supportfrågor IT-drift Platina Utvecklingsmedel Platina Platina Netpublicator underhåll fast kostnad i 12 mån (3999 kr/mån) Netpublicator rörlig kostnad antal användare baserat på 1500 anv Netpublicator AppCenter 1000 kr/mån Netpublicator Sekretess fast kostnad + rörlig kostnad Netpublicator - Platina integration Netpublicator Platina Förtroendemannaregister HR Förtroendemannaregister Förtroendemannaregister Mandat drift o e-arkiv Doculive drift Doculive e-arkiv Doculive Hantering av anslag av protokoll Voteringssystem Förvaltningsorganisation, 3,5 förvaltare Summa, årskostnad

5 Kostnaderna för förvaltningsorganisationen har under 2014 varit oklara då kostnaderna fördelat sig på ett flertal kostnadsställen och finansiering har varit både kommunbidrag och projektmedel. För 2015 har budgetarbetet utgått från att tydliggöra samtliga kostnader för 2015 och att solidariskt dela dem mellan samtliga förvaltningar. Kostnaderna har identifierats och tydliggjorts och modellen för fördelning av dessa har reviderats. Förutom tydliggörande av kostnaderna har en del förändringar av kostnaderna skett. Under 2014 har ett nytt förtroendemannaregister utvecklats, nya rutiner för anslag av protokoll samt ärendesök för samtliga anställda skapats och driftkostnaden för dessa har inte tidigare varit budgeterat. Under 2015 kommer det gamla dokument- och ärendehanteringen Doculive att E- arkiveras liksom det gamla förtroendemannaregistret vilket är nya och engångskostnader för Indexuppräkning av konsultkostnader och köpta tjänster har också bidragit till kostnadsökningar. För 2015 beräknas kostnaderna öka för förvaltningsorganisationen med ca 1 milj kronor till följd av ovanstående orsaker. Dessa kostnadsökningar finansieras av stadskontoret för Förvaltningsobjektets aktiviteter - verksamhet I tabellen nedan preciseras förvaltningsobjektets övergripande aktiviteter. Aktivitet Förvaltningsstyrning Definition/Exempel Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjektet. - ta fram och besluta om förvaltningsplan - följa upp förvaltningsplan och förvaltningsarbetet - teckna och bevaka avtal - prioritera ärenden - planera och fördela arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen - upprätta riktlinjer för systemadministration - upprätta riktlinjer för systematiska kvalitetskontroller för ärendeprocessen (arbetssätt och innehåll) Användarstöd Avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder i syfte att stödja användare och öka deras kunskap om förvaltningsobjekten. - besvara frågor och ta emot felanmälan från användare - uppdatera användardokumentation - utbilda användargrupper - behörighetsadministrera Konfigurations och ändringshantering Avser åtgärder i syfte att hantera förbättringsåtgärder och ändringar som initierats i förvaltningsobjekt och dess omvärld. - systematiskt inhämta ändringsförslag - utreda och förankra - utreda specialanpassningar - genomföra kostnadsanalys för ändringar - genomföra nyttoanalys för ändringar

6 - genomföra och testa ändringar - releaseplanera - driftsättning IT-drift och underhåll Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IT komponenter i syfte att göra dem tillgängliga för användare (ansvarar för att det sker, men utföraren kan vara någon annan) - behörighetshantering - felsöka och problemhantera - dimensionering - ta backup - övervaka - följa upp - kapacitetsplanera Utveckla och förvalta arbetsprocesser inom dokument och ärendehantering (Ärendeprocessen) - Upprätta riktlinjer för den kommungemensamma ärendeprocessen (ärendehandbok) - Systematisera inhämtning av verksamhetskunskap inom dokumentoch ärendehantering - Systematiskt utveckla ärendeprocessen genom utredning och förankring tillsammans med verksamheten Finansieringsmodell - fördelningsnyckel Projektet Medverka har varit finansierat genom kommunbidrag och särskilda projektpengar. För förvaltningsorganisationen gjordes ett förslag till finansieringsmodell som byggde på ett antal kriterier: Nyckeln byggde på en fast kostnad (30 % av totalbeloppet/18), en kostnad per användare (40 % av totalbeloppet) och en kostnad per ärende (30 % av totalbeloppet). Denna modell har använts för år 2014 och utgår bl.a. från antalet anställda Förvaltningsorganisationen finansieras genom att kostnaderna fördelas på samtliga förvaltningar solidariskt. Från och med 2015 har styrgruppen förordat att samma fördelningsmodell som finns för telefoni och IT-kostnader dvs. antalet anställda per förvaltning året före innevarande år ska utgöra fördelningsnyckeln. Styrgruppen har gjort sitt ställningstagande om fördelningsmodell utifrån att det ska vara enkelt att förstå modellen och att följa en redan fungerande modell för kommungemensamma funktioner. Att övergå till en ny finansieringsmodell för år 2015 innebär en ramjustering av samtliga förvaltningars kostnader. De ökade kostnaderna för 2015 finansieras av stadskontoret. För förvaltningarna innebär det ingen ökad/minskad kostnad utan en justering av ram som efter inbördes justeringar slutar på 0.

7 Förslag till fördelningsnyckeln för 2015: Förvaltning Budget/ fördelning 2014 Budget/ ny fördelningsmodell för 2015 Diff. 2014/2015, förslag till förändrad kommunbidragsfördelning Ny modell Antal anställda Stadsrevisionen Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Gatukontoret Fritidsförvaltningen Miljöförvaltningen Stadskontoret Stadskontorets, finansiering Kulturförvaltningen Sociala resursförvaltningen Stadsområde Norr Stadsområde Öster Stadsområde Söder Stadsområde Väster Stadsområde Innerstaden Gymnasie och Arb. Vux. förv Grundskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen SUMMA Fördelningsnyckel per anställd Förvaltningskostnad dokument och ärende ,00 kr Differensen mellan år 2014 och 2015 på grund av den nya fördelningsnyckeln bör ske genom kommunbidragsväxling dvs justering av kommunbidraget för respektive förvaltning. Malmö Karin R Ingvarsson

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-07-05 Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer