Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden STK Sammanfattning I en motion från Stefan Lindhe (M) föreslås att kommunfullmäktige, bl. a med stöd i en dom i kammarrätten i Stockholm om undantag från det sk tillgänglighetskravet, uttalar sig positivt till att tillskapa bostadslägenheter på vindar. I yttrande från stadsbyggnadsnämnden anförs att kammarrättens dom baseras på att förhållandena i det enskilda fallet var speciella och att man därför ej kan ge domen en mera generell betydelse. Den bygger dessutom på en äldre, nu delvis ändrad lagstiftning. Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen ska anses besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med vad som anförts i ärendet. Beslutsunderlag Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler lägenheter på vindar i staden Protokollsutdrag AU II Yttrande från Stadsbyggnadsnämnden G-Tjskr /KS / Motion av S Lindhe (M) om lägenheter på vindar / Dnr STK Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet I en motion från Stefan Lindhe (M) föreslås att kommunfullmäktige, bl. a med stöd i en dom i kammarrätten i Stockholm om undantag från det sk tillgänglighetskravet, uttalar sig positivt till att tillskapa bostadslägenheter på vindar. Motionären föreslår att fullmäktige uppdrar till stadsbyggnadsnämnden att utarbeta en policy med denna inriktning som kan tillämpas av fastighetsägare som vill inrätta vindslägenheter i sina fastigheter. Yttrande från stadsbyggnadsnämnden

2 I stadsbyggnadsnämndens yttrande över motionen uppges att nämnden generellt är positiv till att pröva ansökningar om ändring av vind till bostad men att det inte alltid möjligt att bevilja bygglov för det specifika inlämnade förslaget. Emellertid kan man ofta genom justeringar finna andra godtagbara lösningar. Dock markeras att den lagstiftning som nämnden har att följa, framförallt angående tillgänglighet, innebär att kravet på hiss också till vindslägenheter är svårt att undvika. 2 (3) Kommunstyrelsens återremiss Med utgångspunkt från stadsbyggnadsnämndens yttrande beslutade Kommunstyrelsen den 24 september 2012 att återremittera ärendet till Stadsbyggnadsnämnden för komplettering angående den i motionen omnämnda kammarrättsdomen samt för kommentarer om nämndens insatser och uppnådda resultat enligt handlingsplanen för ett väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö. Stadsbyggnadsnämndens kompletterande yttrande Stadsbyggnadsnämnden har nu återkommit med kompletterade synpunkter. Här anförs att den aktuella kammarrättsdomen avsåg ett ärende om inredning av vind för bostadsändamål i ett äldre hus i Stockholm. Kammarrätten ansåg att man kunde göra avsteg från kravet på hiss eftersom ett undantag hade stöd i kommunens egen praxis och då huset redan hade en mycket begränsad tillgänglighet. Kammarrätten anförde följande i sin dom. Mot bakgrund av vad som framkommit om fastighetens utformning med bl.a. två i praktiken från varandra skilda trappuppgångar anser kammarrätten att fastigheten i det närmaste är att betrakta som två separata enheter. Den inredningsbara arean på vindsplanet uppgår till maximalt 155 m 2. Med hänsyn främst härtill men även med beaktande av vad som framkommit om den redan idag begränsade tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finner kammarrätten att det i detta fall föreligger särskilda skäl att enligt Boverkets byggregler, BBR, 1:2 medge avvikelse från kravet på tillgänglighet med hiss till vindsplanet. Stadsbyggnadsnämnden påpekar med andra ord att kammarrätten dömde på detta sätt eftersom förhållanden var mycket speciella i det enskilda fallet och att man därför ej kan ge domen en mera generell betydelse. Den bygger dessutom på en äldre, nu delvis ändrad lagstiftning. Vidare noteras att i från 2011 gällande PBL har vikten av tillgänglighet betonats ytterligare genom att regleras direkt i PBL. Numera krävs enligt 8 kap 7 PBL att det med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kravet för att avsteg från tillgänglighetskrav ska göras vid ändring av byggnad. Enligt 3 kap 4 och 18 PBF ska, om det behövs för att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Visst undantag ges för bostad som inryms i byggnad med färre än tre våningar. Dessutom påpekas att en kammarrättsdom inte är tillräcklig för att ge en prejudicerande effekt. Slutligen hänvisar stadsbyggnadsnämnden till Boverkets förslag om regeländringar för att främja bostadsbyggande för unga och studenter. Stadsbyggnadskontoret har den 10 september 2013 tillstyrkt stora delar av förslaget, bl.a. om att frångå kraven på tillgänglighet och användbarhet (inklusive hisskrav) vid inredning av befintliga vindar, att utöka tiden

3 för tidsbegränsat bygglov till tio år direkt och att förenkla byggprocessen vid flyttning av byggnader. 3 (3) I återremissen efterfrågar kommunstyrelsen även vilka effekter nämnden uppnått utifrån den särskilda handlingsplanen för ett väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö. Här svarar nämnden att planen har följts upp i Lägesrapport för bostadsförsörjning år 2010, 2011 och En slutlig avrapportering av Handlingsplan för ökat bostadsbyggande sker nu i samband med att Handlingsplan för bostadsförsörjning tas fram i syfte att fullgöra kommunens åligganden enligt lag (2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.) Stadskontorets synpunkt och förslag Mot bakgrund av stadsbyggnadsnämnden svar på kommunstyrelsens återremiss föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ansvariga Jan Haak Planeringsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015

Sammanfattning av remissvar och Boverkets kommentarer angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015 Diarienummer: 1591-2467/2014 Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 7 Sammanfattning av remissvar och er angående förslag till ändring av BBR:s energihushållningskrav 2015 Detta dokument är en sammanfattning av

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) SIGNERAD 2014-08-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-08-29 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT

REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, teknik och kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT Detta remissvar har behandlats på Byggherrarnas

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer