Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394"

Transkript

1

2 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum Vår referens Carina Funeskog Enhetschef Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK Sammanfattning Stadskontoret återrapporterar arbetet kring kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning. Ett gemensamt systematiskt arbetssätt kring kompetensförsörjning ger möjlighet till utveckling av gemensamma strategier samt skapar synergier för att öka Malmö stads attraktivitet som arbetsgivare. Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse PB Kompetensförsörjning Utredningsdirektiv - Socialt hållbar utveckling Malmö Beslutsplanering Personalberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Med utgångspunkt i Malmökommissionens slutrapport beslutade kommunstyrelsen i mars 2014 om inriktningen i det fortsatta arbetet. En del av detta arbete består av cirka 70 utredningsuppdrag. Ett av dessa uppdrag är Ta fram förslag till en kommungemensam långsiktig strategi för kompetensförsörjning. Förslaget ska innehålla en modell för kontinuerlig kartläggning, analys av kompetensbehov och uppföljning. I underlaget till utredningsdirektivet konstateras att ansvaret för medarbetares kompetens, behov av kompetensutvecklingsinsatser och nyrekrytering främst ligger hos berörda nämnder och förvaltningar. Det finns dock möjligheter till kopplingar till kommungemensamma modeller för kompetensanalys samt IT-system för kompetenskartläggningar.

3 2 (5) Direktivet pekar även på kopplingen till Malmö stads nya målstruktur. I budgeten för 2015 finns nio målområden med totalt tio kommunfullmäktigemål. Ett av dessa är att Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Malmö stad har cirka månadsavlönade medarbetare inom 400 olika yrken. Personalomsättningen, som beräknas genom antalet medarbetare som lämnar Malmö stad i relation till medelantalet medarbetare under 2014, var 8,4%. I denna siffra ingår även pensionsavgångar. Under den kommande tioårsperioden beräknas cirka 20% av de tillsvidareanställda medarbetarna gå i pension beräknat på 67 år. För att möta såväl pensionsavgångar som övrig personalomsättning samt verksamhetsförändringar behöver Malmö stad genomföra ett stort antal rekryteringar varje år. Under 2014 utannonserades tjänster och det kom in ansökningar. Malmö stad har ett kommungemensamt arbetssätt för rekrytering. Rekryteringsprocessen fastställdes av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i april Utgångspunkterna är kompetensbaserad rekrytering, det vill säga att få medarbetare med rätt kompetens utifrån verksamheternas behov och att processen är fri från diskriminerande strukturer. Vilka kompetensbehoven är avgörs ytterst av varje chef i respektive rekrytering utifrån krav på befattningen som till exempel legitimation. För omkring 150 yrken, som omfattar cirka medarbetare, har även grundläggande kommungemensamma kompetenskrav identifierats. Genom att ha identifierat kommungemensamma kompetenskrav möjliggörs analyser på såväl respektive arbetsplats som för kommunen som helhet, vilket är särskilt angeläget för de verksamhetsområden och yrkesgrupper där det råder någon form kompetensbrist, till exempel brist på förskollärare eller erfarna socialsekreterare. Omvärldsspaning Under 2014 gjordes en omvärldsspaning kring området kompetensförsörjning genom studiebesök och kontakter med IKEA, Försäkringskassan, Stockholm stad, Lunds Universitet, Göteborg stad och Region Skåne. Dessutom har även material hämtats på Internet från LKAB, HR on demand, Karolinska Institutet och revisionsrapporter från Nynäshamns kommun och Nordmalings kommun. Även rapporterna från Region Skåne näringsliv; Utveckling av modell och metodik för strategisk kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården i Skåne, Skånes kompetensförsörjning vilka är morgondagens utmaningar? samt boken Talent management i praktiken har ingått i omvärldsspaningen. De viktigaste lärdomarna omvärldsspaningen har gett till det fortsatta arbetet är: att det finns en vedertagen kompetensförsörjningsprocess som de flesta använder och att den innehåller delarna; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Men att begreppet kom petensförsörjning ger många olika associationer och skapar utrymme för begreppsförvirring inom de olika organisationerna att kompetensförsörjning måste vara en del i verksamhetsplaneringen att ansvarsfördelningen är tydlig och känd i organisationen att ledningen visar engagemang

4 3 (5) Begreppsförklaringar Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att medarbetare med rätt kompetens finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov av kompetens på kort och lång sikt. Målet är att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Kompetensförsörjning är en sammanslagning av två andra begrepp - personalförsörjning och kompetensutveckling. Personalförsörjning avser en arbetsgivares strävan efter att ha rätt kvantitet av personal med rätt kompetens. Kompetensutveckling avser aktiviteter för att bredda eller höja individers och gruppers kompetens. Kompetensförsörjningsprocess Ett väl fungerande arbete med kompetensförsörjning ger verksamheten tillgång till rätt kompetens för att lösa sitt uppdrag. Med ett gemensamt, systematiskt arbetssätt tydliggörs ansvarsfördelningen inom organisationen och ger verksamheten stöd i sin planering så att dess kompetensbehov på kort och lång sikt tillgodoses, antingen genom kompetensutveckling eller genom rekrytering. I det gemensamma arbetssättet kommer Malmö stad att som stöd använda SS vilket är ett ledningssystem för kompetensförsörjning utvecklat av Swedish Standard Institute (SIS). Genom att använda SS får kommunen ett nätverk med företag och organisationer som idag använder den samt tillgång till SIS utvecklingsarbete. Ledningssystemet ska stödja chefer och organisationen på olika nivåer att strukturera kompetensförsörjningsarbetet. Ledningssystemet bidrar till kontinuerlig kartläggning av befintliga kompetenser, analys av kompetensbehov, planering och uppföljning av genomförda kompetenshöjandeinsatser, se bild nedan. Arbetsgivarvarumärket är en del av kompetensförsörjningen För att lyckas med kompetensförsörjningsarbetet; rätt kompetens på rätt plats, är det viktigt att arbeta med Malmö stads arbetsgivarvarumärke. Målgruppen med arbetet är för dig som jobbar i, vill jobba i och har jobbat i Malmö stad. Det handlar om att synliggöra medarbetare och verksamheter, rekrytera rätt kompetens, berätta varför det är bra att jobba i Malmö stad samt skapa ett intresse för att arbeta i kommunen.

5 4 (5) Malmö stad delar upp arbetet utifrån en modell som kan kallas för en medarbetares anställningstid hos en arbetsgivare. De olika aktiviteterna i modellen görs på olika och flera nivåer i organisationen men det är viktigt att mottagaren uppfattar Malmö stad som en arbetsgivare. 1. Attrahera Arbetsgivaren Malmö stad marknadsförs på mässor, arbetsmarknadsdagar, genom jobbannonseringar, artiklar om medarbetare och verksamheter och platsen Malmö i olika kanaler såsom tidning/facktidning och sociala medier. Här har medarbetarna en viktig roll som ambassadörer. Ett exempel är vandringskontot på Instagram där allmänheten kan ha en direktkommunikation med våra medarbetare om deras yrkesval och arbetsplats. 2. Rekrytera Malmö stad ska ge en god service med hög kvalité till Malmöborna. För att kunna rekrytera rätt individ till rätt plats behövs den gemensamma strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsprocessen som är fri från diskriminerade strukturer. Att varje sökande får veta hur rekryteringsförfarandet går till är viktigt utifrån arbetsgivarvarumärket. 3. Introducera När en medarbetare har attraherats av Malmö stad, genomgått rekryteringsprocessen och blivit erbjuden ett arbete, är introduktionen central för att medarbetaren ska få goda förutsättningar för att fullgöra sina arbetsuppgifter och få en bra helhetsförståelse för verksamhetens uppdrag. 4. Utveckla och motivera Chefer i Malmö stad har som en del av sitt uppdrag att ge förutsättningar för lärande i vardagsarbetet, delaktighet i förändringsarbete och kontinuerlig kompetensutveckling i olika former. Det förutsätter även att medarbetarna tar egna initiativ för att utvecklas i sitt arbete och använda sin kompetens för att utveckla verksamheten. 5. Avsluta När en medarbetare slutar i organisationen är det angeläget att hen har en positiv bild av Malmö stad som arbetsgivare för att dels kunna rekommendera Malmö stad till andra men även att själv vara villig att återvända. Långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning Det är viktigt för Malmö stad som arbetsgivare att kunna beskriva kommungemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning. Dessa utmaningar är ett viktigt underlag i kommunikationen med utbildningssamordnare, Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer. Det finns också ett behov av att kunna utarbeta strategier för särskilt svårrekryterade grupper, ett exempel på detta

6 är Strategi för kompetensförsörjning förskola. 5 (5) För att utveckla arbetet vidare krävs ett kommungemensamt och systematiskt arbetssätt kring kompetensförsörjning. Ett sådant arbetssätt kring kompetensförsörjning ger möjlighet till utveckling av gemensamma strategier samt skapar synergier för att öka Malmö stads attraktivitet som arbetsgivare. Grunden för detta arbetssätt är en tydlig ansvarfördelning i organisationen och att gemensamma begrepp och verktyg finns utvecklade och implementerade. Malmö stad har sedan 2009 arbetat med att utveckla och implementera kommungemensamma arbetssätt enligt en fastställd beslutsordning. Kompetensförsörjningsprocessen kommer att förankras med olika målgrupper, chefer i verksamheten som ska använda processen, HR-chefer och HR-medarbetare som kommer finnas som stöd i arbetet samt fackliga företrädare. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott fastställer sedan arbetssättet med angivna övergripande mål och med en modell för kontinuerlig kartläggning, analys av kompetensbehov och uppföljning. Beslut i arbetsgivarutskottet planeras i slutet av Kompetensförsörjningsprocessen kommer sedan implementeras. Förvaltningarna avgör själva tidpunkt för implementering, dock med en bortre tidsgräns. En mer detaljerad plan för implementeringsarbetet kommer att tas fram hösten Arbetssättet kommer även att kontinuerligt följas upp, utvecklas, kvalitetssäkras och uppdateras av en processgrupp. Gruppen består av medarbetare från förvaltningarna och HR strategiska avdelningen. Ansvariga Liselott Nilsson HR-direktör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

7

8

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer