Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse"

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum Vår referens Mats Hansson Budgetchef Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse STK Sammanfattning Förslag till nämndsbudget och intern kontrollplan för finansförvaltning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för finansförvaltning Beslutsunderlag G-Tj skriv Nämndsbudget Intern kontroll Finansförv 2015 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Finansförvaltning är en förvaltningskod inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Finansförvaltningen bedriver ingen egen verksamhet. Förvaltningen är ett samlingsbegrepp för ett antal kommungemensamma kostnader och intäkter. I vissa fall används förvaltningen för att budgetera kommungemensamma anslag varifrån interna ersättningar eller kommunbidrag överförstill verksamheterna i andra förvaltningar, bolag och motsvarande. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör SIGNERAD

2 INTERN KONTROLLPLAN 2015 Finansförvaltning

3 2

4 För att ytterligare förbättra den interna kontrollen bör dokumentationen av vissa väsentliga rutiner förbättras. Detta får också till följd att sårbarheten vid frånvaro och vakanser minskar samt att risken för att fel ska uppstå vid handläggning ytterligare kan minimeras. Det finns också en del åtgärder som bör vidtas för att förbättra efterlevnaden av regelverken kring attest och verifikationer. Åtgärdsplan 2015 Åtgärd Ansvarig Åtgärdas senast Återrapportering till Internbanken - rutinbeskrivningar Upprätta rutinbeskrivning som säkerställer att posterna i finansrapporten också överensstämmer med redovisningen Upprätta rutinbeskrivning över hur den totala likviditetsprognosen skapas Stefan Bille DR 2, 2015 Finanschef Stefan Bille DR 2, 2015 Finanschef Upprätta rutinbeskrivningar i kassafunktionen Utses av redovisningschef DR 2, 2015 Redovisningschef Internbanken - behörigheter Se över attestförteckning m.a.a. några fall där attestering av utbetalning avseende förfall och ränteswap attesterats endast av finansekonom Internbanken - organisation Förtydliga i avsnittet "Operativa risker och intern kontroll" i finanspolicyn vilka affärstransaktioner som ska kontrolleras av medarbetare som inte är underställda finanschefen Internbanken - avstämning Utred uppmärksammade differenser mellan finansrapport och Raindance Utses av finanschef DR 2, 2015 Finanschef Utses av finanschef DR 2, 2015 Finanschef Utses av finanschef DR 2, 2015 Finanschef

5 Internkontrollplan fv99 Finansförvaltningens granskningsplan 2015 Kontroll nr Granskningsområde Kontrollmoment och syfte 1 Granskning huruvida betalning via internetbank kan göras av en (1) person. Syftet är att granska om det finns risk för felaktiga utbetalningar. 2 Granskning huruvida utbetalningsrutin följs och om det finns brister i utbetalningsrutinen. Syftet är att se om det finns risk att vi betalar med felaktigt underlag och/eller till fel mottagare. 3 Granskning av borgensförteckning, rutin för hantering av borgensåtaganden och huruvida hantering av underlag och beslut följer rutinen. Syftet är att undersöka om det finns risk att det finns eller uppstår fel i borgensförteckningen och om det finns risk för oavsiktliga borgensåtaganden. Omfattning Metod/frekvens Resultat rapporteras till Uppföljning rapporteras till Kassan Kassan Internbanken Genomgång av rutiner/en gång under året Genomgång av rutiner och stickprov/en gång under året Genomgång av borgensförtecking och rutin/en gång under året Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 4 Granskning av rutiner och ansvarsförhållanden kring utbetalningar av personalförsäkringar och pensioner. Syftet är att skapa underlag för framtida riskbedömning då det i nuläget inte finns någon samlad bild av de moment som ingår i processen, vem som gör vad etc. 5 Granskning av rutiner avseende hantering av social investeringsfond och hur dessa följs. Syftet är att undersöka huruvida det finns brister som kräver åtgärder. Personalförsäkringar och pensioner Sociala investeringar Intervjuer med berörda Förvaltningschef handlläggare inom /en gång under året Genomgång av rutiner/en gång under året Förvaltningschef Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

6 NÄMNDSBUDGET 2015 Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

7 2

8 HELA FÖRVALTNINGEN, tkr Totala intäkter Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat Förvaltning 99 Finansförvaltning bedriver ingen egen verksamhet. Förvaltningen är ett samlingsbegrepp för ett antal kommungemensamma kostnader och intäkter. I vissa fall används förvaltningen för att budgetera kommungemensamma anslag varifrån interna ersättningar eller kommunbidrag överförs till verksamheterna i andra förvaltningar, bolag och motsvarande. Nämndsbudgeten är uppställd per kostnadsställe vilka också är uppföljningsobjekt i den löpande uppföljningen i utfallsprognoser och delårsrapporter. I följande avsnitt redovisas resultaträkning per kostnadsställe per den 31 mars 2015:

9 1325 Räntor och utdelningar Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat Kostnadsstället innefattar kommunens externa in och utlåning från finansmarknaden. Utdelningar från kommunens bolag ingår. Här ingår också räntekostnader för den pensionsskuld som intjänats från och med Internräntor som debiteras förvaltningarna intäktsredovisas här och generella statsbidrag Övriga kostnader Totala kostnader 0 0 Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat Kommunens intäker från skatter o generella statsbidrag redovisas här. na har budgeterats utifrån SKL:s prognos från oktober 2014.

10 3516 Bolag och kommunalförbund Totala intäkter Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster 0 0 Resultat efter KB & fin poster Resultat Bolag och kommunalförbund innefattar basfinansiering enligt skatteväxlingsavtalet med Region Skåne. Bidragen till Malmös regionala kulturinstitutioner kostnadsförs här. Basfinansieringen och bidragen har räknats upp med 2,75 %. Därtill har bidraget till Malmö Stadsteater ökats med tkr för Unga Teatern. Bidraget till Medeon AB räknas upp med 3,5 % enligt särskilt avtal. Bidraget till Malmö Incubator har räknats upp med 2,8 %. Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Syd fastställs av kommuanlförbundet Kommungemensamma kostnader o intäkter Totala intäkter Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster 0 0 Resultat efter KB & fin poster Resultat Budgeterade kostnader 2015 är avrundning från budgetarbetet År 2014 omfattade kostnadsstället de statsbidrag som kommunen erhöll som kompensation för maxtaxa i förskolan. Från år 2015 budgeteras dessa statsbidrag hos förskolenämnden.

11 4540 Fördelade kommunbidrag Övriga kostnader Totala kostnader 0 0 Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat De kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat om för att finansiera nämndernas nettokostnader utbetalas och kostnadsförs på detta kostnadsställe Anslag till KS förfogande Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat Kommunfullmäktige har på detta kostnadsställe avsatt medel till kommunstyrelsens förfogande där kommunstyrelsen under året kan överföra kommunbidrag till nämnder efter särskilt beslut. Per den 31 mars återstår tkr att fördela till följande ändamål: FN Investeringar Klagshamns sporthall FN Hyllie IP omklädnad FN Ridanläggning Kvarnby (helår tkr) FN Ridanläggning Klagshamn (Helår 4.900) FN Hylliebadet (helår 36000) FN Konstgräsplan Tygelsjö IP 400 FN Konstgräsplan Kroksbäcks IP 600 FN Rosengårds ishall Ombyggnation 300 FN Bäckagårds IP utökning av omkldningsutrymme (helår 640 tkr) 320 KS Driftkostnader Malmö Live (Helår tkr) KS Kostnader för information Malmö Live 411

12 KS Kostnader för invigning Malmö Live KS Kostnader för utvidgat uppdrag Malmö Live KN Konstutsmyckning Malmö Live driftkonsekvenser 488 FskN/GrN/GyVN Permanent skolsatsning SkolFam reserv om anslaget var tänkt att ökas från 2050 till Anslagsökning E-arkiv 650 Ensamkommande flyktingbarn avrop Mötesplatser områdesprogrammen Koncernbildning Resultat av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd Reserv för lägre befolkning 1 november Kompensation för höjd arbetsgivaravgift ungdomar SRN LSS-utbyggnad TN Utbyggnadsinvesteringar TN TN Skateevenemang 947 TN Malmö City Horse Show TN Konstutsmyckning Malmö Live driftkonsekvenser Personalförsäkringar och pensioner Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster 0 0 Resultat efter KB & fin poster Resultat Kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar redovisas här. Kommunens samlade pensionskostnader (exklusive ränta på skulden) ingår också i kostnaderna. Verksamheterna debiteras ett personalomkostnadspålägg för att täcka de kostnader som inte är direkt lön eller arvode. Summan av detta po-pålägg (cirka 2,7 miljarder) minskar kostnaderna på detta kostnadsställe.

13 6406 Lokaler och anläggningar Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Resultat Här redovisas kostnader som servicenämnden har för att förvalta kommunens så kallade utvecklingsfastigheter. Dessa är fastigheter som undantagits från det ordinarie lokalförsörjningsarbetet i avvaktan på ett nytt utvecklingsområde. Fastigheterna är Forskaren 2, Pildammskolan, Lärarhögskolan, Rönnen, Segepark, Heleneholm och ambulansstationen Kostnader för markutfyllnader i hamnen samt några hamnanläggningar redovisas också här. Kostnader för att åtgärda eftersatt underhåll i kommunens lokaler budgeteras här Sociala investeringar Övriga kostnader Totala kostnader Nettokostnad Övriga finansiella kostnader KB & finansiella poster 0 0 Resultat efter KB & fin poster Resultat Kommunstyrelsen har fattat beslut om fem åtgärder för vilka förvaltningarna kan avropa ersättning under året: Barnfamiljer på Almgården SkolFam Gränsöverskridande team Hela familjen Lärande hela dagen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 - ekonomisk redogörelse

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer.

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-14 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer SN-2015-11 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer