Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet ( ) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet ( ) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö STK Sammanfattning Tekniska nämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av avtalsförslag rörande överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Säljoptionsavtalet ( ) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö (Överlåtelseavtalet). Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet redovisat avtalsförslag angående överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse AU Orkanen Tjänsteskrivelse från fastighetskontoret Beredningsbrev från tekniska nämnden Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet den 16 april 2003 G-Tjänsteskrivelse AU Orkanen Beslutsplanering Kommunstyrelsens AU I Kommunstyrelsen Ärendet Malmö högskola hyr lokaler på fastigheten Orkanen 1 i Malmö av DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB (DIL). Fastigheten är av Malmö kommun upplåten med tomträtt till DIL. Samtliga aktier i DIL ägdes tidigare av DIL Internationale Leasinggesellschaft mbh (Säljaren) men aktierna har nu överlåtits till Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling (Stiftelsen). Sedan 2003 gäller ett av kommunfullmäktige i Malmö godkänt Säljoptionsavtal mellan Säljaren, Malmö kommun, DIL och sedan 2005 DNB Bank ASA (DNB) som inträtt i Säljoptionsavtalet. Innebörden av Säljoptionsavtalet är bl a att Malmö kommun förbundit sig att på begäran av Säljaren (eller i vissa fall även av DNB) förvärva samtliga aktier i DIL av Säljaren under vissa särskilda överenskomna förutsättningar gällande Säljarens och DNBs ekonomiska risker förknip-

2 pade med Malmö högskolas hyresavtal och DNBs kreditgivning (se närmare Säljoptionsavtalet pp 2). 2 (2) Med anledning av att Stiftelsen nu förvärvar aktierna i DIL av Säljaren, vilket tekniska nämnden alltså samtycker till, behöver Säljoptionsavtalet från 2003 anpassas efter det nya ägarförhållandet på så sätt att Säljarens rättigheter och skyldigheter överlåts till Stiftelsen, d v s den nye ägaren av aktierna i DIL. En utökning av DILs kredit hos DNB eller en ökning av Malmö högskolas hyra kan komma att påverka det pris kommunen har att betala för det fall att säljoptionen påkallas. En utförlig beskrivning och villkoren i övrigt framgår av fastighetskontorets tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, Överlåtelseavtalet och Säljoptionsavtalet, vilka finns bifogade i ärendet. Säljoptionsavtalet skall fortsatt gälla på oförändrade villkor utom såvitt vad som framgår av Överlåtelseavtalet. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens framställan. Ansvariga Tomas Bärring Kanslidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum Adress Kommunfullmäktige Diarienummer TN-FK Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet ( ) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö Med hänvisning till bifogad tjänsteskrivelse anhåller tekniska nämnden hos kommunfullmäktige om godkännande av avtalsförslag angående avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat 16 april Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

4 SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (4) Datum Vår referens Kjell Sollbe Avdelningschef Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säl j- optionsavtalet ( ) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö TN-FK Sammanfattning Kommunfullmäktige har 2003 godkänt ett säljoptionsavtal för fastigheten Orkanen 1. Parter i avtalet är kommunen, DIL Internationale Leasinggesellschaft mbh, DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB och Norddeutsche Landesbank Girozentrale, filial i Stockholm numera DNB Bank ASA. Fastigheten Orkanen 1 är upplåten med tomträtt till DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB enligt beslut av tekniska nämnden och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , bihang 127. Innebörden av säljoptionen är att kommunen är skyldig att förvärva byggnaden om Malmö högskola väljer att säga upp hyresavtalet efter 20 år, 30 år respektive 40 år eller om hyresavtalet av annan anledning skulle upphöra eller kreditfaciliteten inte kan förlängas efter 20 år. DIL Internationale Leasinggesellschaft mbh äger samtliga aktier i Nordic Malmö högskola Bygg AB. Aktierna har genom försäljning övertagits av Stiftelsen för främjandet av Malmö Högskolas utveckling. Kommunen ska godkänna aktieöverlåtelsen genom Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april Säljoptionsavtalet ska fortsatt gälla på oförändrade villkor med undantag av vad som framgår av avtalet om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna avtalsförslag angående avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april 2003, samt att hos kommunfullmäktige anhålla att fullmäktige godkänner avtalsförslaget

5 2 (4) Beslutsunderlag Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april Säljoptionsavtal daterat Beslutsplanering Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Historik Malmö högskola (Mah) hyr lokal i byggnaden belägen på fastigheten Orkanen 1, Nordenskiöldsgatan. Fastigheten är upplåten med tomträtt till DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB. I samband med uppförandet av byggnaden ingicks ett säljoptionsavtal (Säljoptionsavtalet). DIL Internationale Leasinggesellschaft mbh (Säljaren) äger samtliga aktier i DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB (DIL). Stiftelsen Frans Henrik Kockum, Lennart Nilsson och AB Axel Granlund har bildat en stiftelse med ändamålet att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Mah i Skåne län. Stiftelsens namn är Stiftelsen för främjandet av Malmö Högskolas utveckling, stiftelse nr (Stiftelsen).. Säljaren och Stiftelsen har ingått ett aktieöverlåtelseavtal, enligt vilket Säljaren överlåter samtliga aktier i DIL till Stiftelsen ( Aktieöverlåtelseavtalet ), som för sitt bestånd bl.a. är villkorat av att Malmö kommunfullmäktige genom lagakraftvunnet beslut senast godkänner att kommunen ingår avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april Säljoptionsavtalet Parter i säljoptionsavtalet är Säljaren, DIL, kommunen och Norddeutsche Landesbank Girozentrale, filial i Stockholm (NLB). NLB har den 30 september 2005 överlåtit samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Säljoptionsavtalet till DNB Bank ASA (DNB). Av punkt 2.1 i Säljoptionsavtalet framgår att kommunen förbinder sig att oåterkalleligen på begäran av Säljaren eller DNB, i vissa specifikt angivna fall, på i Säljoptionsavtalet angivna villkor förvärva samtliga aktier i DIL av Säljaren. Av punkt 4 i säljoptionsavtalet framgår hur köpeskillingen för aktierna i DIL ska beräknas för det fall optionen enligt Säljoptionsavtalet påkallas.

6 3 (4) Av punkt 5 i Säljoptionsavtalet framgår att kommunen efter optionens påkallande ska erlägga betalning till DNB med ett belopp motsvarande summan av samtliga belopp som vid tidpunkten för betalning är utestående till DNB enligt DIL:s samtliga låneavtal med DNB avseende den egendom som omfattas av hyresavtalet mellan Mah och DIL. Överlåtelseavtalet Mot bakgrund av att Säljaren och Stiftelsen ingått Aktieöverlåtelseavtalet kan Säljaren från och med den dag Stiftelsen tillträder samtliga aktier i DIL inte längre vara part i Säljoptionsavtalet, varför Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet daterat den 16 april 2003 (Överlåtelseavtalet) har upprättats. Parter i Överlåtelseavtalet är Säljaren, DIL, kommunen, DNB och Stiftelsen. Av punkt 3 i Överlåtelseavtalet framgår att Säljaren överlåter vederlagsfritt, per den dag Stiftelsen tillträder aktierna i DIL enligt Aktieöverlåtelseavtalet, samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt Säljoptionsavtalet till Stiftelsen och Stiftelsen övertar desamma. Av punkt 4.1 i Överlåtelseavtalet framgår att DIL, kommunen och DNB samtycker: i) till att Säljaren överlåter och försäljer aktierna i DIL till Stiftelsen, samt ii) till överlåtelsen och övertagandet enligt punkt 3 i Överlåtelseavtalet. Av punkt 4.2 i Överlåtelseavtalet framgår att DIL, kommunen och DNB förklarar att de från och med den dag Säljaren överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet till Stiftelsen enligt punkt 3 i Överlåtelseavtalet inte har några anspråk, av vad slag vara må, mot Säljaren med anledning av Säljoptionsavtalet eller Överlåtelseavtalet. Konsekvenser med anledning av Stiftelsens förvärv av aktierna i DIL DIL har idag en skuld till DNB hänförlig till uppförandet av byggnaden på fastigheten Orkanen 1 om ca MSEK 562 per DIL:s kredit hos DNB kommer i samband med Stiftelsens förvärv av aktierna i DIL att öka med MSEK 11 samt kommer räntemarginalen för DIL:s samtliga lån hos DNB ökas från 0,47 % till 0,595 %. Mot bakgrund av att DIL:s skuld till DNB ökar kan även det belopp som kommunen enligt punkt 5 i säljoptionsavtalet ska erlägga till DNB komma att öka beroende av om/när optionen enligt Säljoptionsavtalet påkallas. Den hyra som Mah betalar till DIL utgörs bl.a. av ett belopp motsvarande amortering och ränta som DIL har att erlägga enligt låneavtal med DNB. Enligt punkt 4.1(iii) i Säljoptionsavtalet ska köpeskillingen för aktierna i DIL bl.a. utgöras av ett belopp motsvarande Mah:s på försäljningsdagen eventuella utestående betalningsskyldigheter enligt hyresavtalet mellan Mah och DIL.

7 4 (4) Mot bakgrund av att den hyra som Mah betalar till DIL ökar kan även köpeskillingen för aktierna enligt punkt 4 i Säljoptionsavtalet komma att öka beroende av om/när optionen enligt säljoptionsavtalet påkallas. Säljoptionsavtalet ska fortsatt gälla på oförändrade villkor med undantag av vad som framgår av Överlåtelseavtalet. Ansvariga Kjell Sollbe Avdelningschef Klas Johansson Fastighetsdirektör

8

9

10

11

12

13

14

15

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Projektledare: Göran Holmberg Beslutad av revisorskollegiet 2008-01-29 Postadress: Stadshuset, 205

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hällefors kommun. Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker. Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: 8

Hällefors kommun. Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker. Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: 8 Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: 8 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd

Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd SIGNERAD 2014-10-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-10-23 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Nya köregler för Boplats Syd STK-2013-1108 Sammanfattning

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. och [SÖDERTÄLJE SJUKHUS AB] [DATUM]

ÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. och [SÖDERTÄLJE SJUKHUS AB] [DATUM] BILAGA 3 LS 0807-0711 ÖVERLÅTELSEAVTAL mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING och [SÖDERTÄLJE SJUKHUS AB] [DATUM] 2 INDEX 1. BAKGRUND OCH AVTALSFÖREMÅL...3 2. DEFINITIONER OCH BILAGOR...3 3. ÖVERLÅTELSE...7

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av Bo i Väsby AB

Försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-05-26 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform

Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-09-17 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inriktningen för Boplats Syds framtida organisationsform STK-2013-1010 Sammanfattning

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Redovisning av leasingavtal

Redovisning av leasingavtal 1 (13) Redovisning av leasingavtal Tillämpning och inriktning Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer