Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Jenny Theander Sekreterare Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK Sammanfattning Föreliggande utredning tar sin utgångspunkt i två uppdrag, ett med syfte att se över och eventuellt revidera Malmö stads folkhälsopolicy och ett med syftet att se över struktur och organisering för Malmö stads preventionsarbete. Utredningen visar på ett behov att i större utsträckning lägga fokus vid social hållbarhet som mål för arbetet och ett förslag till en struktur för arbetet med social hållbarhet föreslås därför. Strukturen omfattar tre delar; definition av relevanta begrepp och hur de förhåller sig till varandra (vad), ett systematiskt arbete med utgångspunkt i PDSA-cykeln (hur) samt ett förslag på viktiga delar i en organisation för att kunna bedriva det systematiska arbetet och för att förtydliga roller och ansvar (vem). Förslag till beslut Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa föreslår kommunstyrelsen besluta att utan eget ställningstagande sända ärendet på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag samt berörda fackliga organisationer för ställningstagande kring föreslagna struktur för det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Beslutsunderlag G-Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Folkhälsopolicy - nu en fråga om Struktur för arbetet med att nå social hållbarhet Beslutsplanering Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa KS Arbetsutskott II Ärendet Inledning Under de senaste åren har hållbarhetsperspektivet fått starkt fäste i diskussioner på såväl internationell, nationell, regional som lokal nivå, och Malmö är inget undantag. Malmö stads budget för 2016 framhåller betydelsen av arbetet för en ur alla aspekter hållbar stad och att staden genom kunskapsallianser med forskning, civilsamhälle, näringsliv och andra myndigheter ska arbeta vidare i Malmökommissionens anda för att uppnå social hållbarhet.

2 2 (6) Det pågår ett brett arbete inom ramen för social hållbarhet. En del pågår sedan tidigare och ligger i flera fall som en del i ordinarie verksamhet, andra utredningar och processer har initierats under senare tid bland annat som en del av Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Arbetet har i flera fall kommit så långt att det nu finns ett behov av att stanna upp för att identifiera var och hur dessa pågående processer påverkar varandra och ett behov av att utforma en struktur som långsiktigt och integrerat håller samman Malmö stads arbete för ett socialt hållbart Malmö En gemensam struktur för arbetet med att nå social hållbarhet ger förutsättningar för att olika delar av organisationen går i samma riktning och bidrar också till att kvalitetssäkra arbetet. Det skapar också bättre förutsättningar för ett mer kostnadseffektivt arbete. En struktur gör arbetet mindre sårbart och synliggör vad som ska göras, hur det ska göras och vilken organisation detta förutsätter - tre nödvändiga delar för att säkerställa att arbetet blir effektivt och hållbart över tid. En sådan struktur utgör en paraply för arbetet med att nå social hållbarhet i Malmö stad och ger förutsättningar för att implementera Malmökommissionens slutsatser som sedan kommit att bli Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. En gemensam struktur bidrar till att skapa en helhetsbild som gör det möjligt att kommunicera en tydlig bild av Malmö stads arbete såväl internt som externt. Genom att anpassa strukturen till Malmö stads styr- och ledningssystem blir det integrerat i det ordinarie arbetet och uppföljningen sker genom den ordinarie målkedjan, årligen via rapportering utifrån aktiviteter, åtaganden och nämndsmål och på lång sikt via den hållbarhetsrapportering som är under utveckling i Malmö stad. I såväl rapporten Closing the gap in a generation (2008) som i Malmökommissionen slutrapport är utgångspunkten att arbeta för minskade skillnader i hälsa. Hälsa utgör en av de viktigaste förutsättningarna för individens möjligheter till utveckling, t ex genom utbildning, förvärvsarbete och sociala relationer. Oskäliga skillnader i hälsa är dels samhällsekonomiskt kostsamt, dels är de inte etiskt försvarbara i termer av att det finns kunskap om lösningarna. Det är därför avgörande att de insatser som initieras och genomförs i syfte att minska de strukturella hälsoskillnaderna inte riskerar att ge negativa effekter. Det kan innebära att valet blir att avstå helt till dess att detta kan säkerställas. Insatser tar också resurser i anspråk, såväl ekonomiska som personella, och måste därför också vara effektiva, det vill säga ge de positiva effekter som eftersträvas. Det förutsätter att insatser som används ska ha visat sig vara effektiva i forskning, och innovativa ansatser blir möjligt då de sker i samverkan med forskningen och då ansatsen bygger på en väletablerad teori. Ett effektivt arbete, som ger störst nytta för Malmöborna och som ur ett ekonomiskt perspektiv ger mest nytta för varje investerad krona, förutsätter därför en struktur som bidrar till förståelsen kring hur Malmö stad tar tillvara på det som görs och fungerar effektivt, om hur det nya utvecklar, kompletterar eller ersätter befintligt arbete och om att prioritera det som fungerar och våga ta bort det som inte gör det. Befintliga resurser behöver också fördelas på ett sätt som stödjer ett sådant förhållningssätt. En struktur som beskrivs ovan förutsätter i sin tur ett ledarskap som har kunskap om hållbarhetsarbete och mod att prioritera. I flera fall kan det handla om att prioritera bort pågående aktiviteter/insatser till förmån för ett mer evidensbaserat och systematiskt arbete som med större säkerhet leder till goda resultat. Följande tjänsteskrivelse behandlar den utredning som gjorts gällande en struktur för arbetet med att nå social hållbarhet. Utredningen har sin grund dels i utredningsuppdraget gällande en

3 eventuell revidering av Malmö stads folkhälsopolicy (STK ) dels i ett uppdrag gällande organisation och struktur för preventionsarbetet i Malmö stad. Utredningen har tydliga kopplingar till flera andra pågående processer och utredningar, bland annat utredningen Kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen (STK ) och stadskontorets pågående pilotarbete i stadsområde Öster kring styrsystemet Communities that Care (CTC). 3 (6) I utredningen Kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen sammanfattas förutsättningarna för en långsiktigt hållbar och funktionell epidemiologisk bevakning i Malmö stad för att kunna planera och följa upp arbetet som bedrivs för ett socialt hållbart Malmö. Tre viktiga utvecklingsområden för att möjliggöra en långsiktigt hållbar och funktionell epidemiologisk bevakning i Malmö stad identifieras i utredningen; 1) säkerställ förbättrad struktur för hantering av data och statistik, 2) koordinera analys och uppföljning samt 3) utveckla epidemiologisk bevakning som beslutsunderlag. Alla dessa tre utvecklingsområden berör strukturen för arbetet med social hållbarhet i staden som behandlas i föreliggande utredning. CTC är ett styrsystem för att kvalitetssäkra preventionsarbete i ett avgränsat lokalt område. Genom att arbeta enligt CTC blir det tydligt både vad som ska göras, hur det ska göras och vilken organisering detta förutsätter på lokal nivå. I systemet ingår en struktur för datainsamling av riskoch skyddsfaktorer samt en analys av problem och tillgångar i det lokala området som ligger till grund för prioriteringar av insatser. Eftersom CTC ger förutsättningar för god organisering av lokalt förebyggande och hälsofrämjande arbete med syfte att stärka den sociala hållbarheten i staden är arbetet tydligt kopplat till föreliggande utredning. Utredningen Föreliggande utredning tar sin utgångspunkt i två uppdrag, en med syfte att se över och eventuellt revidera Malmö stads folkhälsopolicy och en med syftet att se över struktur och organisering för Malmö stads preventionsarbete. Utifrån syftet med dessa två uppdrag görs i utredningen en nulägesanalys, samt en beskrivning av en önskvärd framtidsbild för arbetet. Framtidsbilden lägger i större utsträckning fokus vid social hållbarhet som mål för ett systematiskt arbete och ett förslag till en struktur för arbetet med social hållbarhet föreslås därför. I utredningen har representanter från övriga förvaltningar i Malmö stad involverats genom intervjuer med en eller flera representanter från 16 av Malmö stads 17 förvaltningar. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från stadsområdena samt stadskontoret. En struktur Den föreslagna strukturen för arbetet med social hållbarhet består av tre delar; definition av relevanta begrepp och hur de förhåller sig till varandra (vad), ett systematiskt arbete med utgångspunkt i PDSA-cykeln (hur) samt ett förslag på viktiga delar i en organisation för att kunna bedriva det systematiska arbetet och för att förtydliga roller och ansvar (vem). Målen i Malmö stad är högt satta Malmö ska bli en socialt hållbar stad. Strukturen har som syfte att vara ett stöd för att arbeta med aktiviteter inom ordinarie styr- och ledningssystem, i syfte att uppfylla kommunfullmäktigemål och nämndsmål. Syftet är att strukturen ska vara landningsbana för flera pågående utredningar och uppdrag bland annat de som utgår från arbetet inom ramen för Det vidare arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Strukturen är inte komplett utan visar på de behov som finns idag. Luckorna i strukturen kommer att fyllas på efterhand som bland annat utredningar blir klara.

4 Definition Den första delen av strukturen bygger på behovet av en gemensam bild av vad som avses med de begrepp som kommuniceras, så som social hållbarhet, prevention och folkhälsa. Social hållbarhet är det begrepp som kommuniceras såväl nationellt som internationellt. Sverige har dock fortfarande ett övergripande nationellt mål för folkhälsoarbetet med elva målområden. Under våren 2015 tillsatte regeringen en nationell kommission med syftet att utjämna skillnaderna i hälsa. Förhoppningen är att det arbetet också kan vara vägledande för begreppsdiskussionen och det fortsatta arbetet med social hållbarhet. Även i Malmö är social hållbarhet det begrepp som kommuniceras utifrån Malmökommissionens arbete och det som är bärande i Malmö stads budget för 2015 och (6) Utredningen visar att det finns ett behov av att tydligare definiera innehållet i social hållbarhet och att skapa en samsyn i Malmö stad kring vilka begrepp som används, samt att visa på kopplingen mellan dem. I utredningen föreslås att den definition av social hållbarhet som lyftes i Utredning gällande integrering av hållbarhetsperspektivet i stadens styr- och ledningssystem samt indikatorer för uppföljning (STK ) används som utgångspunkt i arbetet framåt. Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med jämlika förutsättningar för ett bra liv, en trygg uppväxt, utbildning, arbete och bostad. Ett samhälle som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att nå ett socialt hållbart Malmö förutsätts ett systematiskt arbete. Det handlar även om en samlad kommunikation kring hur social hållbarhet relaterar till andra perspektiv som jämställdhet, barnperspektiv och antidiskriminering samt till de andra hållbarhetsdimensionerna. För att gå från begrepp till handling kan det pågående arbetet med att utveckla en hållbarhetsrapport för Malmö stad vara ett stöd. I det arbetet identifieras ett antal indikatorer som ska följas över tid i Malmö och visa på Malmös utveckling mot en hållbar stad, bland annat fördelningen av hälsa i staden. Även de två övergripande rekommendationerna Att inrätta en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällsystemen mer jämlika och att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning som kommunstyrelsen antog i mars 2014 ger viktiga inspel till innehållet i social hållbarhet. En uppföljning av arbetet utifrån de övergripande rekommendationerna genomfördes under våren 2015 (STK )och ger ytterligare information om vilken typ av stöd Malmö stads förvaltningar och bolag behöver för att omsätta rekommendationerna och social hållbarhet i det dagliga arbetet. Systematiskt arbete Befintlig folkhälsopolicy omfattar en beskrivning av en struktur och organisation för folkhälsoarbetet, men besvarar inte frågan hur. Den andra delen av strukturen syftar därför till att skapa en tydlighet kring hur arbetet ska integreras i organisationen. För att bidra till kommunfullmäktigemålen och möjliggöra en bedömning av graden av måluppfyllelse är det därför en förutsättning att arbetet som bedrivs utgör en del av ordinarie styrsystem: Tydliga målkedjor och roller skapar förutsättningar för en god verksamhetsplanering samt möjliggör bättre resursutnyttjande. När planer, policys och handlingsplaner tas fram ska dessa ha sin utgångspunkt i Malmö stads vision och kommunfullmäktigemålen. Av föreliggande utredning beskrivs ett behov av ett systematiskt arbete för att uppnå social hållbarhet. Om organisationen menar allvar med ambitionen om ett socialt hållbart Malmö, måste rätt förutsättningar ges för att bedriva arbetet. Det är först när alla led i organisationen får rätt

5 förutsättningar, resurser och verktyg för att arbeta som den kan göra skillnad och bidra till måluppfyllelse. De delar som förvaltningarna ser ett utvecklingsbehov kring för att systematisera arbetet, ligger väl i linje med de processer som en PDSA-cykel omfattar. Det handlar om planering, genomförande, uppföljning och lärande. 5 (6) Nyttjandet av forskning och statistiskt underlag är en viktig utgångspunkt i planerings- och prioriteringsarbetet. Bland annat utredningsuppdraget kring epidemiologisk bevakning kan bidra med det. Även arbetet med hållbarhetsintegrering inom vilket det ska utvecklas en modell för prioriteringar samt stadskontorets uppdrag att göra beräkningar på sociala investeringar är relevanta för arbetet med planering och prioritering. I genomförandefasen mäts och dokumenteras effekterna av insatserna löpande. Förändringarna eller aktiviteterna testas med fördel i liten skala och goda effekter skalas upp när samtliga fyra delar av det systematiska arbetet har genomförts. Social hållbarhet genomsyrar flera av Malmö stads kommunfullmäktigemål, och kommer enligt målstyrningen därför också att utgöra en viktig del då dessa bryts ned i nämndsmål, åtaganden och aktiviteter i verksamheterna. En systematisk uppföljning av arbetet är en förutsättning för att bedöma om det ger önskat utfall relaterat till uppsatta mål. Det pågår bland annat två utredningsuppdrag som är relevanta i detta sammanhang, det ena är att utreda samverkan med universitet och högskolor och det andra är att utreda samverkan utifrån olika metoder, där bland en metodbok om forskningscirklar kommer att utarbetas. Uppföljningen av det systematiska arbetet bör ske inom ordinarie uppföljningssystem, det vill säga utifrån nämndsmål och kommunfullmäktigemål. Den epidemiologiska bevakningen blir viktig även i uppföljningsfasen. Bland annat för att möta de behov av hälsodata av god kvalitet som behövs för en kontinuerlig uppföljning av effekterna av kommunfullmäktigemålen. Utifrån förvaltningarnas behov av ett förvaltningsövergripande arbete kring olika underlag inom social hållbarhet är det rimligt att stadskontoret, utifrån stadskontorets formella uppdrag, förstärker sin samordnande roll genom att stödja utvecklingen av samverkansformer mellan förvaltningarna och tillsammans med externa aktörer. En lärande organisation är en organisation i ständig förvandling som anpassar sig efter omvärldens krav och de utmaningar den står inför. Det innebär att reflektera, anpassa sig och växa med uppgiften och ta tillvara medarbetarnas kompetens. Endast de aktiviteter eller förändringar som skapar värde för medborgarna ska genomföras. Den lärande organisationen kännetecknas av samverkan och helhetssyn, inte stuprör- och sektorstänkande. Ledarskapet är bärare av den lärande organisationen. Organisation Den tredje delen av strukturen beskriver hur organisationen ska utformas så att den garanterar att nödvändiga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, att stabila samverkansformer gynnar arbetet, en utvecklad dialog internt såväl som externt samt en tydlighet i roller och ansvar. Malmökommissionen lyfter bland annat ett behov av att utgå från orsaker snarare än utfall och lyfter, genom en av sina rekommendationer, behovet av att flera aktörer ingår kunskapsallianser för att driva arbetet framåt. Det finns ett antal utgångspunkter som är särskilt viktiga att beakta i det fortsatta arbetet och som framtida samverkansformer bör stödja. Det avser att; - fokus bör ligga på bakomliggande faktorer. - komplexa utmaningar förutsätter fler aktörer i samverkan. - arbetet behöver ske på mikronivå (t ex mindre geografiska områden).

6 - medborgarperspektivet behöver vara en del i det kontinuerliga arbetet. 6 (6) De samverkansformer och arbetssätt som etableras ska bidra till en utveckling av kärnverksamheterna och att bidra till att organisationen i större utsträckning göra medvetna val och prioriteringar. Evidens och innovation ska kunna gå hand i hand och en bredd av aktörer bidrar till samhället och dess utveckling, även medborgarna. Den struktur som presenteras föreslås vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Strukturen förväntas bidra till att alla verksamheter arbetar i samma riktning samt ge stöd för att systematisera arbetet och säkerställa att det som utförs ger önskvärda effekter. Det är i detta sammanhang viktigt att ta del av nämndernas synpunkter och ställningstagande kring strukturen och dess innehåll. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2016-03-09 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Eva Renhammar och Lena Wetterskog Sjöstedt Kansliet för hållbar utveckling Stadskontoret, Malmö stad Mötesplats Social hållbarhet, Umeå

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Malmö i siffror 313 000 invånare Ökande befolkning 29 år i rad 31 % födda utomlands 177 nationaliteter 150 språk talas Ung befolkning - 49 % under 35 år Tidigare folkhälsoarbete

Läs mer

Handläggande tjänsteman på stadskontoret är Jenny Theander. Enligt uppdrag Stadskontoret Pia Martinsson. Sista svarsdatum är

Handläggande tjänsteman på stadskontoret är Jenny Theander. Enligt uppdrag Stadskontoret Pia Martinsson. Sista svarsdatum är Malmö stad Stadskontoret Datum 2015-10-21 Stadsområdesnämnd Väster Stadsområdesnämnd Innerstaden Stadsområdesnämnd Norr Stadsområdesnämnd Söder Sociala resursnämnden Grundskolenämnden Tekniska nämnden

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Struktur för arbetet med social hållbarhet Stadskontoret

Struktur för arbetet med social hållbarhet Stadskontoret Struktur för arbetet med social hållbarhet Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2015-06-09 1.0 Lisa Gunnefur, Jenny Theander Stadskontoret, välfärdsavdelningen och förvaltningsavdelningen

Läs mer

Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad

Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-10-15 1.0 Jenny Theander Stadskontoret Trygghets- och säkerhetsenheten Innehållsförteckning

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Remiss angående förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad.

Remiss angående förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-04-30 Handläggare Åke Härstedt Enhetschef ake.harstedt@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående förslag till trygghets- och säkerhetspolicy för

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Utredningsuppdrag social hållbart Malmö - Kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen

Utredningsuppdrag social hållbart Malmö - Kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-12-16 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2014-1210 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag social hållbart Malmö - Kvalificerat analysarbete

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Utredningsuppdrag gällande hållbarhetsredovisning samhällsekonomiska beräkningar och

Utredningsuppdrag gällande hållbarhetsredovisning samhällsekonomiska beräkningar och SIGNERAD 2014-04-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-14 Handläggare Susanna Jakobsson Ekonom Maria Kronogård Samhällsstrateg Jenny Theander Analytiker Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag gällande

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-22 Handläggare Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Strömbäck Caroline Vidmark Hannes Datum 2017-02-28 Diarienummer KSN-2017-0052 Kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman

HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman HSO Stockholms stad Aktuell information från staden den 27 september 2016 Pia Ehnhage, funktionshindersombudsman Stockholm en stad för alla Program för delaktighet 2011-2016 På svenska Lättläst På engelska

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-22 379 Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS 2016-405 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare SIGNERAD 2014-02-06 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-02-04 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om en

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Människan i staden - hur fungerar vi?

Människan i staden - hur fungerar vi? Människan i staden - hur fungerar vi? Göteborg 23 april 2015 Mikael Stigendal Malmö Högskola Städer Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Professor i Sociologi Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö stad

Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö stad Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-11 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Servicenämndens underlag inför reviderad budget 2016 för Malmö

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Politiska mål Stadens reglemente Kunskap & forskning Lagstöd Sammanfallande intresse Direktörernas gemensamma sociala målbild 2013 Tydliga politiska mål i

Läs mer

Studiebesök från Norge. Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH

Studiebesök från Norge. Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö -Reflektioner i halvtid Studiebesök från Norge Sandra Karlsson Catherine Alexander Göran Cars Samhällsplanering och miljö. KTH Disposition -Vårt uppdrag -Slutsatser

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Översyn av samverkansformer kring barns hälsa. Uppdrag socialt hållbart Malmö slutrapport.

Översyn av samverkansformer kring barns hälsa. Uppdrag socialt hållbart Malmö slutrapport. Översyn av samverkansformer kring barns hälsa. Uppdrag socialt hållbart Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-09 1.0 Paulina Franzén Stadskontoret Stadskontoret

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer