Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet"

Transkript

1 Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

2 Innehållsförteckning Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på... 1 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utgångspunkter och möjligheter... 3 Innehåll, ambition och målgrupper... 4 Organisation, kostnader, tidplan och förslag till finansiering Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på

3 Bakgrund I maj 2010 (dnr 363/10) beslutade kommunstyrelsen att inrätta en Kommission för ett socialt hållbart Malmö och i april 2013 (STK ) beslutade kommunstyrelsen att godkänna kommissionens slutrapport samt att anse kommissionens arbete som slutfört. I mars 2014 (STK ) beslutade kommunstyrelsen om inriktningen av det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling. I detta ingår ett antal utredningsuppdrag, varav ett benämns Utred möjligheterna att etablera en återkommenade, internationell konferens med fokus på. Kommissionens rekommendationer och slutsatser utgör ett gediget underlag för Malmös fortsatta utveckling i dessa frågor. Tanken om att det Malmö som är ungt och globalt också ska bli helt, kan utgöra ett underlag för den fortsatta processen och arbetet. Syfte Ett syfte med en återkommande konferens är att skapa förutsättningar för ett fördjupat lärande inom frågorna, både inom kommunen och mellan kommunen och andra företrädare såväl nationellt som internationellt. Syftet är också att sprida kunskap om förändringsarbetet vad gäller social hållbarhet, såväl internt som externt samt att marknadsföra Malmö. Utgångspunkter och möjligheter Utanförskap och brister i folkhälsa och välfärd är inte på något sätt eller ur något perspektiv avgränsat till att bara gälla Malmö, de flesta andra städer och länder i världen står inför i stort sett samma utmaningar. Intresset för att ta del av kunskapsutveckling, att utbyta erfarenheter med andra och att kompetensutvecklas inom frågor som rör bedöms därför vara brett. Malmö stad bör och vill vara drivande i dessa frågor - därav följer vikten av att synliggöra det viktiga och stora arbete som görs i Malmö beträffande. Stadens engagemang för en fortsatt och drivande kunskapsutveckling rörande socialt hållbar utveckling är en framgångsfaktor ur alla perspektiv. Ett fortsatt arbete med att etablera en återkommande konferens med fokus på bör utvecklas utifrån erfarenheter från såväl Malmökommissionens arbete, samt de erfarenheter som gjorts vid återkommande konferenser, kongresser och möten av liknande omfång som t.ex. KOMMEK, Framtidens Specialistläkare och Senior i Centrum. Det finns en stor kunskap om frågorna kring i Malmö, och en stark vilja till lärande. Malmö kan också sägas vara pionjärer i frågan. I Malmö finns mötesanläggningar och lokaliteter i alla storlekar och Malmö stad har lång vana och erfarenhet av att arrangera och genomföra möten av alla slag. Malmö har också framgångsrikt utvecklat arbetet med hållbarhetstankar, kravmärkning mm och har utifrån detta gjort en inventering av de mötesanläggningar och boendeanläggningar som finns. 3 Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på

4 Malmö Convention Bureau (MCVB) är en del av Malmö Turisms verksamheter och ett samverkansorgan mellan dessa och besöksnäringen. MCVB är Malmös officiella organisation för konferenser, kongresser och möten, och är etablerat sedan många år. MCVB bistår med kostnadsfri information och rådgivning om Malmö, planering av alla praktiska frågor, rådgivning om lämpliga hotell och för ändamålet lämpliga konferenslokaler. Även förslag på sociala program och förmedling av kontakter till professionella kongressarrangörer kan förmedlas denna väg. På MCVB:s webbplats finns bland annat en användbar lista över hållbara mötesplatser (hotell, restauranger, möteslokaler) och deras respektive certifieringar samt info om klimatsmarta transportalternativ. Samlad info som är till praktisk hjälp när man planerar och marknadsför hållbara möten i Malmö. En projektledare bör anställas inom stadskontorets verksamhet, som i sitt arbete bör ta stöd av den kompetens och erfarenhet som finns inom konferensens sakområde men också hos MCVB. Projektledaren bör ha erfarenhet av att genomföra arbete som detta, ha etablerade nätverk och kontaktytor inom relevanta föreningar, näringar, forskning mm. Vad gäller internationella kongresser ligger det i sakens natur att de oftast roterar och byter destination. Till föreslagen konferens kan föreslås att internationella key-note speakers och delegater bjuds in, särskild vikt vid detta bör läggas i uppbyggnadsläget, och för att etablera konferensen. Den kommunikativa processen och eventuella PR- åtgärder bör därför också riktas internationellt, för att stärka konferensen och för att bidra till att skapa en återkommande konferens med nationella och internationella talare och delegater. En konferens ska ta tillvara de lärdommar som finns, i nuvarande samarbeten och i andra städers sätt att hantera frågor med koppling till. Samverkan ska vara ett ledord och långsiktighet, uthållighet och kontinuerlig återkoppling är nödvändiga ingredienser som måste prägla viljan och synsättet. Innehåll, ambition och målgrupper Det är angeläget att arbeta tillsammans med en bred representation av näringslivet och besöksnäringen och även söka talare och deltagare genom det forum med näringslivet som föreslås i ärendet Skapa ett forum tillsammans med representanter från stadens näringsliv där ett förstärkt, gemensamt arbete för kan initieras (STK ), då det bidrar till att knyta samman och förstärka det offentliga med det privata, samt att bära med sig vikten av att arbeta med representanter från civilsamhället. Detsamma gäller vid sponsorer - att också där tänka och arbeta för ett brett engagemang. Målgrupper för deltagare på konferensen är bland annat de som arbetar med frågorna både politiskt och på tjänstenivå, privat och offentligt, de som kan påverka i frågorna, forskare, högskolor och universitet, nationella intressenter såsom SKL m.fl. 4 Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på

5 Vinsterna i att arrangera en återkommande konferens med fokus på social hållbarhet är många, bland annat kan nämnas att det bidrar till att lyfta frågorna, ger input i pågående projekt och arbete, bidrar till ett utvecklat lärande, ger nya kontaktytor och tillfälle att utbyta erfarenheter samt en långsiktig och hållbar profilering av Malmö i syfte att marknadsföra Malmö. Det bedöms också vara en arena som är bra för besöksnäringen då utifrån kommande delegater bor på hotell, och därigenom gagnar inte bara kännedomen om Malmö utan även sysselsättningen vilket ger positiva effekter på den så kallade turismekonomin. Målgrupper är bland andra: politiker, förvaltningschefer, tjänstepersoner, nätverk av företagare, företrädare för civilsamhället, ungdomar som på olika sätt och ur olika perspektiv arbetar med frågor för att skapa samsyn och vilja till förändring. Även i detta urval av deltagare ska mångfalds- och jämställdhetsperspektiven beaktas; också vad det gäller talare. Med andra ord kan konstateras att förutsättningarna för att arrangera en återkommande konferens i frågor om i Malmö är mycket goda ur alla perspektiv: lokaler, kompetens, framdrift av frågorna, hållbart lärande, högt på agendan hos politiker och tjänstepersoner. Det som bland annat krävs är att det avsätts tid för att ha högt deltagande från drivande personer inom dessa frågor i Malmö stad vad gäller politiker och tjänstepersoner, samt behjälplighet att engagera relevanta talare, gärna från till exempel SKL och från regeringen. Ambitionen föreslås vara att fortsätta arbetet i två första steg: Steg 1: Steg 2: konferens hösten 2015 med ca 700 manliga och kvinnliga delegater. En medveten kommunikation om frågorna före, under och efter konferensen samt att ha ett strategiskt planerat kommunikationsarbete. Medvetet kommunicera frågorna. Arbeta vidare med programplanering, sponsorer, talare mm. Planera för att på konferensen 2015 bjuda in till nästa konferens 2017 på hösten. Att också ha en plan för vilka frågor man ska arbeta aktivt med samt att ha en analys och uppföljning av 2015 år konferens. Konferensen bör återkomma vartannat år, förslagsvis udda år för att inte sammanfalla med valår. Konferensen föreslås pågå i minst två dagar. Den bör kombineras med och innehålla olika kringaktiviteter för att skapa nätverk och nya kunskapsallianser. I allt arbete med konferensen ska samtliga hållbarhetsaspekter ha högt fokus vad gäller transporter, temporära anställningar, lokaler, mat etc. Organisation, kostnader, tidplan och förslag till finansiering För att driva arbetet framåt under 2015 föreslås att en i frågorna sakkunnig projektledare anställs. I projektledarens uppgift ska ligga att bilda en 5 Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på

6 arbetsgrupp med kompetens i sakfrågorna, med rätt nätverk och god kännedom om var och hur frågorna hanteras lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Arbetsgruppen bör också utse någon som arbetar mot potentiella sponsorer och som sätter program mm. I detta ligger en medvetenhet om att också använda lokala aktörer för sidoaktiviteter etc. Tidplan 1. Näringslivsberedning 25 november Beslut i kommunstyrelsen januari Bemanning på stadskontoret (januari 2015) 4. Konferens hösten Utvärdering, lärdomar 6. Fortsatt arbete inför konferens 2017, implementering i ordinarie verksamhet 7. Utvärdering och revidering av konceptet sker efter tre år. Kostnader, konferens 2015 Lokal : - Förtäring/meet and great : - Kommunikation : - Arvodering (talare)/resekostnader : - Projektledare : - Extra finansiering för arbetsgrupper mm : - Diverse transporter, mat mm :- Totalt :- Intäkter Projektledaren ska inom ramen för sitt uppdrag presentera ett förslag på intäkter från delegater, sponsorer och eventuella utställare. Projektledaren ska i detta arbete lägga stor vikt vid att målgruppsanpassa delegatavgifterna för att skapa förutsättningar för män och kvinnor, pojkar och flickor från olika sektorer att kunna delta. Kostnaderna kommer att kunna reduceras med delegatavgifter, 700 personer x snitt 2500: -, vilket ger en beräknad intäkt om :- för konferensen Den långsiktiga ambitionen ska dock vara att konferensen framgent finansieras av delegatavgifter samt sponsorer. Förslag till finansiering Även om ambitionen är att konferensen ska finansieras av deltagaravgifter och sponsorer beräknas att det finns kvarstående kostnader på kr för Innan eventuellt medel från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag tas i anspråk har stadskontoret att undersöka möjligheterna att göra omprioriteringar inom förvaltningens budget. Personella resurser kan möjligen hanteras inom ramen för stadskontorets ordinarie verksamhet. Det bör också undersökas om andra förvaltningar har möjlighet att bidra med finansiering av konferensen. Vidare föreslås att budget för fortsatt arbete beaktas i budgetberedning I detta måste ambitionen ovan om ökade intäkter från delegater och sponsorer beaktas. 6 Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer