Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer"

Transkript

1 Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar bygga upp en bra struktur där vi möjliggör för unga på Hallands landsbygd att själva skapa sina sommarjobb. På så sätt skaffar sig unga värdefulla erfarenheter och referenser inför framtiden. Genom sommarlovsentreprenörer får unga: Skapa sitt eget sommarjobb och själv bestämma vad man vill arbeta med. En möjlighet att testa och genomföra sina egna idéer. Erfarenheter, värdefulla kompetenser och kontakter inför det fortsatta arbetslivet. Bakgrund Unga har idag svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Att redan under unga år få ett sommarjobb kan vara avgörande för senare etablering och ofta handlar det om att ha rätt kontakter för att lyckas få ett jobb. Att som ung komma ut i arbetslivet och skaffa sig erfarenheter och referenser genom ett sommarjobb ser vi som otroligt viktigt, både för den personliga och för den professionella utvecklingen hos unga. Att den dagen då det blir skarpt läge kunna plocka fram tidigare erfarenheter, entreprenörsandan och referenserna är viktiga ingredienser för ungas framtid och etablering på arbetsmarknaden både som anställda och som framtida företagare. Konceptet sommarlovsentreprenör innebär att unga får chans att individuellt eller tillsammans driva ett eget företag under en sommar, likt en traditionell säsongsanställning. Rent konkret innebär det att unga skapar sitt eget sommarjobb, utifrån intresse och kunskaper. Sommarlovsentreprenörerna får en kickoffvecka med utbildning, inspiration och vägledning i vad som krävs för att starta upp, driva och avveckla en verksamhet. Här ser vi ett viktigt samarbete med näringsliv, goda exempel på företagare och andra viktiga aktörer exempelvis Nyföretagarcentrum, Coompanion och Skatteverket. I linje med Leader Hallands mål kommer särskilt fokus och inspiration ligga på olika möjligheter med att driva ett företag inom råvaruproduktion- och förädling samt upplevelsebaserade tjänster och produkter. Detta genom att bland annat bjuda in goda exempel från dessa branscher. Varje sommarlovsentreprenör ingår i en grupp med utbildad handledare som finns som stöd under hela perioden. En gemensam avslutning med utvärdering och diskussioner om fortsatt företagande ges också till alla sommarlovsentreprenörer. Under denna avslutning kommer aktörer som Nyföretagarcentrum, Coompanion, Ung Företagsamhet, Skatteverket med flera att bjudas in för att medverka. Detta för att skapa en naturlig övergång för de ungdomar som vill fortsätta sina verksamheter efter att

2 sommarlovsentreprenörsperioden är slut. Vi ser denna avslutning som en mycket viktig insats för nätverksbyggande mellan ungdomar och entreprenöriella kontakter och instanser inför framtiden. På landsbygden är det extra svårt för unga att få ett sommarjobb. Genom projektet kommer unga, som är bosatta på landsbygden, upptäcka att sommarjobb faktiskt kan skapas precis där man bor. Jobben finns inte bara i städerna, att klippa gräs hos grannen, passa barn eller starta ett trädgårdscafé skulle lika gärna kunna bedrivas på hemorten. Med den stora turismen vi har i Halland på sommaren kan det dessutom vara en stor fördel att driva sitt företag på landbygden. När unga kan utveckla sina idéer i sin hembygd och ser att möjligheter finns även på landsbygden, så stannar fler unga kvar i sin hembygd och fler kommer tillbaka när det blir dags att bilda familj. Orten utvecklas positivt med hjälp av sommarlovsentreprenör och livskvalitén ökar, både för unga och resterande invånare. I Leader Hallands strategi är unga ett horisontellt område för att uppnå tillväxt på landsbygden. I strategin nämns exempel på insatser som leder till tillväxt på landsbygden. Vi ser att projektet Hallands sommarlovsentreprenörer ligger i linje med flera av de tänkbara insatserna såsom: Företagsamt lärande. Utveckla nätverk för ungdomar. Projekt vilket syftar till ett ökat intresse och företagande bland ungdomar. Erfarenheter från tidigare projekt Konceptet sommarlovsentreprenör har bedrivits i flera andra Leaderområden med goda resultat. Bland annat har Astrid Lindgrens hembygd och MittSkåne drivit konceptet, områden som vi också varit i kontakt med. Områdena har drivit projekten på olika sätt, där Astrid Lindgrens hembygd framförallt fungerade som samordnare och kontakt mellan kommunerna. I detta område var kommunerna de som drev projekten och stod för handledare och den största finansieringen. I MittSkåne var Leaderområdet själva väldigt operativa i form av att verksamhetsledaren var handledare och drev hela projektet och där var kommunerna inte lika delaktiga. Båda områdena är nöjda med sitt genomförande av sommarlovsentreprenör och planerar att även nästa sommar år 2011 att driva konceptet i sitt område. I Halland vill vi ta lärdom av vikten av ett nära samarbete med kommunerna, precis som i Astrid Lindgrens hembygd samtidigt som vi vill ha en operativ roll i genomförandet såsom MittSkåne hade. Vi tänker oss alltså en blandning av dessa två områdens projektgenomförande där vi anpassar konceptet till den Halländska kontexten. Konceptet Sommarlovsentreprenör drivs idag på många platser både i Sverige och utomlands. I samband med handledarutbildningen under våren ser vi stora chanser till nätverkande med övriga områden samt få goda exempel på hur konceptet kan drivas. Aktörerna som genomför projektet Projektorganisationen består av Leader Halland, kommuner, föreningar och lokala näringsidkare. Ambitionen är att sommarlovsentreprenörer lever kvar i Halland många år framöver inom den ordinarie verksamheten varför det är viktigt att redan från start ha en dialog med alla aktörer kring detta. Leader Halland kommer att köpa in hjälp från ett externt företag där en projektledare kommer att jobba per timme. Projektledarens uppgift blir att samordna de olika aktörerna, marknadsföra och arrangera de olika träffarna.

3 Sommarlovsentreprenörerna som deltar i projektet är alla mellan år. Målet är satt till 40 deltagare under sommaren 2011 fördelat på minst 3 kommuner. I dagsläget har projektgruppen jämn spridning vad gäller kön och ålder, den är dock inte särskilt mångkulturell. Vi kommer sträva efter att sommarlovsentreprenörerna kommer att utgöra en mångkulturell grupp med god spridning mellan könen. Syfte Syftet med Hallands sommarlovsentreprenörer är att unga ska kunna skapa sina egna sommarjobb genom att starta och driva sitt eget sommarlovsföretag på Hallands landsbygd. Syftet är vidare att unga utvecklas både personligt och professionellt och ser att det är möjligt att genomföra sina idéer där man bor. På så sätt stärks ungas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Mål Projektet har flera effektmål och leveransmål. Effektmål Ungas ställning på arbetsmarknaden har stärkts. Sommarlovsentreprenörerna har blivit mer drivna i viljan att förverkliga sina idéer och denna drivkraft har också spridits till andra unga. Förståelsen om ungas egna möjligheter att själva påverka sin utveckling och sin framtid har ökat. Intresset för företagsamhet och entreprenörskap i framtiden har fördjupats. Ungas kommunikation och samarbetsförmåga har utvecklats. Ett bestående nätverk mellan unga, kommuner, föreningar och lokala näringsidkare har skapats. Broar mellan näringsliv och drivna unga för framtida jobb har byggts. Unga har fått ökad förståelse av betydelsen att arbeta vitt och att redovisa sina intäkter. Landsbygden har blivit mer levande och mer attraktiv för unga och därigenom ökar livskvaliteten för alla på landsbygden. 4 nya företag har skapats. 4 nya arbetstillfällen har skapats. Leveransmål 40 unga har drivit företag sommaren 2011 i Halland och fått goda kunskaper kring vad det innebär att driva ett företag. 3 kommuner har tillsammans med Leader Halland drivit deltagit i projektet Hallands sommarlovsentreprenörer unga av dessa har en mentor från det lokala näringslivet. En gemensam kickoff för projektorganisationen genomfördes under våren 2011.

4 En kickoffvecka per kommun genomfördes för sommarlovsentreprenörerna i början av sommaren En kickout per kommun genomfördes för sommarlovsentreprenörerna i slutet av augusti Där utvärdering av projektet samt information och inspiration fanns med som en naturlig övergång för de unga som vill utveckla sitt sommarlovsföretag till ett befintligt företag. En gemensam kickout med utvärdering för projektorganisationen genomfördes under hösten råvaror har förädlats/utvecklats 15 upplevelsebaserade tjänster och produkter där mat och måltid spelar en viktig roll har utvecklats. Förtydligande till målen: Nya företag: 10 % av sommarlovsentreprenörerna kommer att starta företag inom de närmsta 5 åren. Detta uppnås genom att entreprenörerna får ett brett upparbetat kontaktnät samt hjälp med en naturlig övergång till att starta sitt riktiga företag. Bland annat genom den gemensamma kickouten i augusti då aktörer som Coompanion, Nyföretagarcentrum och Skatteverket bjuds in. Nya arbetstillfällen: 10 % av sommarlovsentreprenörerna kommer genom ökade kunskaper och erfarenheter och sitt nya nätverk etableras på arbetsmarknaden med hjälp av projektet Hallands sommarlovsentreprenörer. Förädlande/utvecklande av råvaror: Det är rimligt att tänka att 2 sommarlovsentreprenörer kommer att bedriva någon form av utveckling av råvaror under sommaren Nätverk/samarbetsgrupper: Ett samarbete har byggts upp av inblandade aktörer (Leader Halland, kommunerna, lokala näringsidkare, m.fl.) vilket kommer att leva kvar efter projektets slut. Tanken med samarbetet är ett gemensamt arbete för möjligheten att genomföra konceptet sommarlovsentreprenör även år Deltagarna i projektet ska naturligt slussas in i befintliga nätverk för att på så sätt stärka sin egen roll på arbetsmarknaden. Utvecklande av upplevelsebaserade tjänster och produkter: Det är rimligt att tänka att 15 sommarlovsentreprenörer kommer att bedriva verksamheter som handlar om upplevelsebaserade tjänster och produkter. Målgrupp Målgruppen för Hallands sommarlovsentreprenörer är unga mellan år som bor i Leader Hallands verksamhetsområde. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och satsar extra på att unga med utländsk bakgrund ska driva sommarlovsföretag. Geografiskt verksamhetsområde Det geografiska verksamhetsområdet är hela Leader Hallands verksamhetsområde. Varje kommun som deltar i projektet utgör också ett eget verksamhetsområde som knyts till den övergripande projektorganisationen där Leader Halland är samordnare.

5 Urval För att få delta i projektet och bli en sommarlovsentreprenör måste ett par kriterier uppfyllas. Dessa kriterier kommer gemensamt tas fram av Leader Halland och aktuella kommuner. Urvalsprocessen och kriterier kommer att arbetas fram under våren Genomförande och tidsplan OKT 2010 NOV-DEC 2010 FEB-MAR 2011 APRIL 2011 JUNI 2011 JUNI-AUG 2011 AUG 2011 SEP 2011 OKT-DEC 2011 Knyta kontakter med kommuner och andra intressanta aktörer. Utveckla samarbeten och lägga upp en struktur för projektet Gemensam kickoff för hela projektorganisationen. Marknadsföring till skolor, ungdomsgårdar, bussar mm Utbildning för handledare Gruppsammansättningar - kickoff och utbildning för årets sommarlovsentreprenörer. Alla sommarlovsföretag drivs med förhoppningsvis goda resultat med stöd från handledare i respektive grupp. Kickout och utvärdering med alla sommarlovsentreprenörer Gemensam kickout med utvärdering och övergång till ordinarie verksamhet för hela projektorganisationen. Utvärdering, slutredovisning, slutrapportsskrivande och spridning av resultatet. DEC 2011 Projektet slutar JAN 2012 Sista ansökan för slututbetalning Samverkan Vi ser det som otroligt viktigt att samverka med andra aktörer som besitter kompetenser, erfarenheter och intresse för ungdomar och företagsamhet. Konceptet med sommarlovsentreprenörer ska fungera som en naturlig inlotsning till arbetsmarknaden och företagandet. Här ser vi aktörer som Nyföretagarcentrum, Coompanion, Skatteverket, Arbetsförmedlingen samt Ung företagsamhet som viktiga partners. Etablerade nätverk i Hallands region, så som exempelvis UNIK, Unga nätverkare i karriären, är viktiga i vårt arbete. Vi ser också stora möjligheter och fördelar med att samverka med andra projekt som drivs i Halland, så som arbetslöshets-, integrations- ungdoms- och entreprenöriella projekt. Att knyta kontakter med lokala företag och företagare ser vi också som en viktig del i projektet. Genom att etablera kontakter med dessa aktörer och intressenter vill vi skapa ett ännu bättre projekt än vad vi skulle kunna göra på egen hand. Vi vill också bygga broar mellan dessa aktörer och sommarlovsentreprenörerna för att på så vis skapa ett naturligt nätverk mellan dem. De ungdomar som deltar i projektet ska ha kunskaper om vilka aktörer som finns runtomkring dem samt ha etablerat en första kontakt med dem på så sätt blir det lättare att ta upp kontakten i framtiden. Kartläggning och kontaktskapande med potentiella samverkansorgan kommer att ske löpande under år Spridning av resultatet Resultatet kommer att spridas till berörda intressenter genom de upparbetade kanaler som redan finns hos Leader Halland, Hallands kommuner och övriga aktörer som ingår i projektet såsom föreningar och lokala näringsidkare. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida

6 projekt och kommer att vara viktigt att ha med sig inför en eventuell fortsättning av sommarlovsentreprenör under år Övergång till ordinarie verksamhet Konceptet sommarlovsentreprenör hyrs på årsbasis. Vår förhoppning är att detta koncept ska övergå i kommuners och näringslivets ungdomssatsningar inom den ordinarie verksamheten. Det bör vara lika självklart att starta och driva ett eget företag som att ha en traditionell anställning. Denna inställning bör vara lika såväl för unga som för vuxna. Övergången till ordinarie verksamhet är viktig och Leader Halland kommer ha en ständig dialog med inblandade aktörer i projektet hur övergången till ordinarie verksamhet ska och kan se ut. Sommarlovsentreprenörer stärker hela Hallands ställning vad gäller företagsamhet, nytänkande och tillväxt. Kostnadsbudget och finansieringsbudget (se separata dokument)

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1 Projektidé Beskriv kort idén med projektet.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom El- och energiprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Projektägare: Kontaktpersoner: Gislaveds kommun, Kommunstyrelsekontoret Projektägaransvar: Karin Gustafsson, kommundirektör Projektekonomi:

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer