ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang

2 2

3 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro läns landstings internationella arbete. Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i landstinget i frågor som rör landstingets internationella arbete för att på så sätt skapa ett enhetligt förhållningssätt hos ansvariga, chefer och medarbetare. Landstinget deltog aktivt och ställde sig bakom den internationella strategin för Örebro län som fastställdes av Regionfullmäktige i januari Genom att följa dessa fastställda mål, klargörs och definieras hur arbetet ska bedrivas för ett framgångsrikt internationellt arbete. För en stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget spelar omvärldskontakter en viktig roll i utvecklingsarbetet. Den ökade globaliseringen innebär att dessa även är av internationell karaktär. Dessutom har den ökade internationaliseringen och regionaliseringen tillsammans skapat såväl behov av som arenor för Europas regioner, att hävda sina intressen och i samverkan skapa goda utvecklingsmöjligheter. Här har landstinget en central roll att spela. Inriktning Internationellt engagemang kan vara av många olika slag: deltagande i internationella politiska organ för utbyte och påverkan, medverkan i internationella projekt, ofta inom ramen för EU-program, omvärldsbevakning och informationsspridning, deltagande som talare i europeiska och internationella konferenser och seminarier, nätverksbyggande och vänregionsutbyte. Syfte Internationellt engagemang är ett utvecklingsinstrument dels för den egna verksamheten dels för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län. Det ska ses som en investering och bör jämföras med andra investeringar som kompetensutveckling, kvalitetsutveckling med mera. För att uppnå de positiva effekter som internationellt engagemang ger krävs från landstingets sida riktlinjer för detta. Syftet med det internationella engagemanget är också att långsiktigt skapa ett mervärde för den egna verksamheten och för länet. 3

4 Övergripande mål och medel Målen för landstingets internationella engagemang är i likhet med dem för EU:s sammanhållningspolitik att: öka samhörigheten minska skillnaderna mellan medlemsländerna skapa förutsättningar för utveckling skapa sysselsättning. Målen syftar till att dels utveckla den egna verksamheten, dels att i samarbete med Regionförbundet Örebro län ge länet goda och långsiktiga utvecklingsförutsättningar. Detta ska ske genom att: Utgångspunkter De huvudsakliga utgångspunkterna för landstingets internationella engagemang är att: som ansvarig för samhällsservice inom hälsooch sjukvård, tandvård och som part för regionala utvecklingsfrågor, tillvarata möjligheter, bevaka relevanta politikområden och kompetensutvecklas inom dessa, engagera sig i frågor som påverkar den egna och den regionala utvecklingen samt genom kontaktskapande och nätverksbyggande påverka beslut på olika nivåer. Hävda landstingets och länets intressen på internationella politiska arenor. Knyta och förmedla internationella kontakter. Delta i internationellt utvecklingssamarbete. Ge förtroendevalda och medarbetare nya kunskaper och erfarenheter. Tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete öppnar. EU:s tre huvuddimensioner är den ekonomiska, den sociala och den politiska. Huvudinriktningen i EU:s övergripande utvecklingsstrategi, Europa 2020, är att EU ska bli en tydligare innovativ marknad som främjar den sociala välfärden. Strategin anger tre centrala drivkrafter för tillväxt: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Vår gemensamma utmaning är att alltför många idag befinner sig i ett utanförskap. Vi kan endast finna lösningar på detta genom ett strukturerat samarbete mellan samhällets alla aktörer inom folkhälsoområdet, arbetsmarknadsområdet och området för regionala tillväxtfrågor. 4

5 Arbetssätt Landstingets internationella aktiviteter ska präglas av långsiktighet, framförhållning och uthållighet. De ska således på samma sätt som andra aktiviteter: planeras, budgeteras, dokumenteras och utvärderas. Inriktning och prioriteringar Föreliggande riktlinjer avser internationellt engagemang av olika slag, även sådana som sträcker sig utanför EU. Genom samverkan med Regionförbundet Örebro län har landstinget till sitt förfogande Central Sweden ideell förening med dess kontor vid EU i Bryssel. Det internationella engagemanget och fastställandet av inriktningsområden ska arbetas in i den årliga planerings- och uppföljningsprocessen. Det internationella engagemanget ska i görligaste mån samordnas med andra aktörer i länet, på regional nivå och/eller på nationell nivå. Ett framgångsrikt internationellt arbete kräver en fortlöpande kompetensutveckling, såväl bland politiker som bland tjänstemän. Landstinget ska ge prioritet åt arbetet i internationella politiska organisationer och därvid bevaka och hävda landstingets och regionens intressen samt knyta och förmedla för landstinget och regionen värdefulla kontakter. Detta arbete präglas av: tydliga uppdrag och mandat för landstingets företrädare, en kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren samt kontinuerlig uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse. Verksamhetens mål styr Landstingets verksamhetsmål ska styra omfattning och inriktning av det internationella arbetet. I ett internationellt engagemang är det viktigt att, förutom de egna styrande målen, även ta hänsyn till möjligheten att bidra till andra regioners utveckling. Genom att ingå som part i gränsöverskridande samarbeten i för verksamheten prioriterade områden samt genom att aktivt delta i det regionala utvecklingsstrategiarbetet, bidrar landstinget till en utveckling inom större geografiska områden. 5

6 Former för internationellt samarbete Vid valet av samarbetspartners och samarbetsprojekt ska prioritet ges åt: redan etablerade nätverk, samarbete med andra regioner, kontakter och projekt där även andra aktörer inom länet har ett intresse eller där landstinget som part möjliggör att ett angeläget projekt kommer till stånd, kontakter och projekt som ger ett konkret utbyte inom prioriterade områden och utveckling av redan etablerade vänortssamarbeten. avger svar på enkäter från Kommissionnen, så kallat Samråd samt bevakar utvecklingen av EU 2020 och kommande sammanhållningspolitik. I övrigt handläggs frågor om det internationella engagemanget av ledningskansliet. Ledningskansliet svarar för kompetensutveckling inom området. Genomförandeansvaret för det internationella engagemanget är decentraliserat, vilket bland annat innebär att respektive förvaltningschef ansvarar för att internationella aspekter tillförs verksamheten och införlivas i verksamhetsplanen. Organisation Internationalisering ska genomsyra alla verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde. Varje nämnd/ styrelse ansvarar för att använda internationella kontakter och internationellt samarbete som ett redskap. Landstingsstyrelsen bestämmer den strategiska inriktningen av det internationella arbetet och representerar landstinget i förhållande till utländska regioner och internationella organisationer och kan ingå regionövergripande internationella avtal. Det landstingsövergripande ansvaret består i huvudsak av följande åtaganden: beslut om riktlinjer för det internationella engagemanget samt uppföljning av deltagandet i internationella politiska organ officiella kontakter, bland annat vänregioner och nätverk yttranden över remisser i internationella frågor löpande omvärldsbevakning. Nämnden för tillväxt, kultur och bildning svarar för att internationella frågor av övergripande karaktär bereds till landstingsstyrelsen. Nämnden ansvarar för landstingets engagemang i politiska medlemsnätverk, 6

7 Ett exempel på ett internationellt samarbete, Fellingsbro folkhögskola besöker sin systerskola i Tanzania. Bilden är tagen i samband med ett besök i Kibaha, i april Medverkade gjorde kursdeltagare och personal från Fellingsbro folkhögskola. Syftet med besöket var bland annat att diskutera möjligheter till fortsatt datorisering av Kibaha Folk Development Center, som systerskolan heter. Vid besöket besökte man också barnhem och sjukhus. 7

8 Postadress: Ledningskansliet, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon , telefax

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

POLICY FÖR. Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE

POLICY FÖR. Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE POLICY FÖR Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY Policyn är ett resultat av Sidas utvärdering 04/38 Sidas arbete med kultur och medier, publicerad 2004, samt av rekommendationer

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer