Tjänsteskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse 2013-10-28"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst SOFN Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr har för yttrande från Kommunstyrelsen fått förslag på Modell för biståndsinsatser i tid gällande serviceinsatser i hemtjänsten. Kommunfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras. Stadsområdesförvaltning Norr är positiv till merparten av förslagen i remissen. Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet. Bland annat kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser för personalen när det gäller implementering av förslaget. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande Beslutsplanering Stadsområdesnämndens arbetsutskott Norr Stadsområdesnämnd Norr Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras. Denna ambition återfinns såväl i lagar som i de kommunala måldokumenten. I socialtjänstlagen tydliggörs den äldre personens möjlighet till inflytande, delaktighet och individanpassning vid genomförandet av insatser. Även Kommunfullmäktiges mål om att Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver och nyligen fastställd Plan för vård och omsorg och Värdighetsgarantier SIGNERAD

2 genomsyras av tydligt brukarfokus och möjlighet att påverka hur beviljade insatser ska utföras. 2 (4) Förslag Stadskontoret föreslår i remissen en Malmömodell där biståndsinsatser av servicekaraktär omsätts i tid. Förändringen föreslås gälla alla åldersgrupper. Insatser av omvårdnadskaraktär ska inte omsättas till tid utan i likhet med idag endast utgå från den enskildes behov. Vid införandet av en ny modell för biståndsbeslut i tid måste detta sammankopplas med pågående översyn av avgifter för vård och omsorg i Malmö stad (STK ). Ett beslut i tid för serviceinsatser med avgift per timme kan medföra att den enskilde gör ett val att få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Införandet av ett nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten ska stödja arbetssättet med nya handläggningsprocesser för biståndshandläggaren, som baseras på beslutstöd och nationellt fackspråk framtaget av Socialstyrelsen. Biståndshandläggaren gör en första bedömning utifrån vad ansökan om serviceinsatser avser utifrån framtagna schablontider. Den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna. Biståndshandläggaren ska ha stöd i att inte utreda mer än det krävs för att fatta ett beslut. Beroende på den enskildes ålder och behov kan detta variera. Handläggningsprocessen ska dock alltid följa beslutsstödet och i vissa fall kompletteras och belysas med stöd av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Stadskontoret har föreslagit fyra olika processer för handläggning i modellen: Biståndsbeslut för serviceinsatser 1-8 timmar/månad, för personer 65 år och äldre. Biståndsbeslut för serviceinsatser över 8 timmar/månad, för personer 65 år och äldre. Biståndsbeslut för serviceinsatser, för personer under 65 år. Biståndsbeslut stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Utredningen ska, i de fall där den enskilde har behov av såväl service som hjälp med personlig omvårdnad, vara sammanhållen. Biståndsbeslutet utgör grunden för vilka serviceinsatser som ska utföras utifrån den enskildes individuella behov. I beslutet ska det tydligt beskrivas vilket stöd och hjälp samt målsättning med de beslutade insatserna som sedan genererar en viss tid. När biståndshandläggaren fattat beslut överlämnas information till verksamheten. Beslut som avser serviceinsatser särskiljs från beslut om stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Målbeskrivningen kan ha olika ansats beroende på om den enskildes behov bedöms varaktigt eller kortare. I de tilllämpningsanvisningar som ska arbetas fram kommer lämpliga exempel på målformuleringar tas fram. Det är den biståndsbedömda tiden för serviceinsatser som överlämnas till verksamheten att verkställa. Utförd tid kan inte överstiga beslutad tid på en månad. I sådana fall ska ny bedömning av biståndshandläggaren göras. Förslaget innebär att den enskilde ska få en tydlig möjlighet att påverka hur den beslutade tiden ska användas, i överenskommelse med personalen. Målformuleringen i biståndsbeslutet blir en viktig del då den enskilde enligt förslaget ska kunna välja en annan insats så länge den bidrar till måluppfyllelsen och ryms inom ramen för begreppet serviceinsatser. Enligt stadskontorets förslag ska det även vara möjligt för den enskilde att framföra önskemål om andra serviceinsatser så länge som den enskilde upplever att dessa är i linje med målet med insatserna. Om detta är ofta förekommande ska biståndshandläggaren göra uppföljning av biståndsbeslutet. I samband med beslut om serviceinsatser erhåller den enskilde information om vad Malmö stad bedömt vara serviceinsatser och vilken möjlighet som finns att påverka hur den beslutade tiden kan användas. Informationen som ges är avsedd att vara vägledande till vad den beslutade tiden ska kunna användas till. Denna information ska även innehålla vad som inte anses vara en service-

3 insats. Efter beslutet upprättas en genomförandeplan tillsammans med kontaktman från hemtjänsten. I planen ska anges hur de beslutade timmarna vanligtvis ska fördelas. Det ska vara möjligt att använda de beslutade timmarna uppdelat på flera tillfällen än vad som görs idag. 3 (4) Stadskontoret bedömer att Malmö stads beskrivning av serviceinsatser behöver utredas för att öka flexibiliteten samt att schablontider för serviceinsatser ska tas fram i samverkan med stadsområdesförvaltningarna. I detta arbete ska erfarenheter från Fosie och Rosengårds stadsdelsförvaltningar vara utgångspunkten. Här används schablontider för ersättning till verksamheten. Vissa serviceinsatser utförs av annan än kommunen, bland annat tvätt och inköp. Stadskontoret anser det nödvändigt att den enskilde ska kunna välja utförare även här för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadskontoret gör bedömningen att det kommer att krävas kompetensutveckling för både biståndshandläggaren vad gäller uppdrag/beslutsstöd som för verksamheten i hemtjänsten. Därför föreslås att en kompetensutvecklingsplan i samråd med stadsområdesförvaltningarna tas fram som samordnas i tiden med det nya IT-systemet för vård- och omsorgsverksamheten. Förvaltningen noterar att förslaget inte berör principerna för finansiering, fördelning av resurser eller konsekvenser för verksamheten. Att dela upp beslutad tid på flera tillfällen kan påverka kostnaden liksom geografisk förhållanden och planering av arbetet. Även kompetensutveckling för biståndshandläggarnas nya beslutsstöd och fackspråk (Äldres behov i centrum) och informationsmaterial till den enskilde genererar kostnader. Förändring av den enskildes avgift om serviceinsatser i tid behandlas i ärendet Översyn av avgifter för vård och omsorg i Malmö stad (STK ). Stadsområdesförvaltning Norrs synpunkter Remissvaret är indelat utifrån syfte och inriktning, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Syfte och inriktning Stadsområdesförvaltning Norr anser att det är positivt att den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna samt påverka hur och när insatser ska utföras. Att ha ett brukarorinterat förhållningssätt kan vara ett sätt att öka nöjdheten och kvaliteten i servicen. Förslaget, i kombination med ändrad taxa, kan även innebära att fler väljer ett annat sätt att lösa sitt servicebehov och på sikt kan kommunens vård och omsorg huvudsakliga uppdrag vara stöd och personlig omvårdnad. Brukarperspektiv Stadsområdesförvaltning Norr är positiv till att den enskilde brukaren på det sätt som föreslås i remissen får ett ökat inflytande över den service kommunen tillhandahåller och att biståndshandläggarens roll och uppdrag genom förslaget tydliggörs. I kombination med nytt beslutsstöd och fackspråk innebär detta att biståndshandläggaren kommer att utreda systematiskt utifrån behov istället för insatser. Detta gör att vård och omsorg blir likvärdig och ger en mer rättsäker handläggning. När den enskildes behov sätts i centrum kommer denne att ges ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av insatserna. Enligt värdighetsgarantin ska den enskilde erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter ett beslut om hemtjänst. Vid detta samtal är det lämpligt att kontrollera om insatserna som utförts ingår i måluppfyllelsen. Konsekvenserna för hur värdighetsgarantin ska hanteras om den enskilde valt att byta insats måste klargöras. Enligt nuvarande värdighetsgaranti ska beviljad hjälp som inte utförs vid avtalad tid, utföras snarast och senast inom fem veckodagar. När det gäller informationen till enskilda ställs krav på tydlighet och att denna görs på flera språk. Det måste klart framgå vad som ingår i Malmö stads definition av serviceinsatser och vilka insatser som kan bytas ut samt när på dygnet service kan ges.

4 4 (4) Verksamhetsperspektiv Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet, varför dessa bör utredas vidare och vara någorlunda kända innan förslaget träder i kraft. Bland annat gäller detta vilka serviceinsatser som ska vara valbara för den enskilde. Här måste det tydligt anges tidsmässigt när den enskilde måste meddela hemtjänsten om att bytet av insatser önskas. Den ursprungliga tidsramen för insatsen måste hållas, annars finns det risk för att övrig planering blir påverkad. Det är även viktigt att det tydliggörs för den enskilde att valet av serviceinsatser inte innebär att man har rätt att välja vilken personal som ska utföra denna. Om antalet tillfällen då serviceinsatser ges ökar, t ex genom städning varje vecka, så kan detta medföra att kontinuiteten inte kan hållas på samma vis som idag. Även vilka tider på dygnet som serviceinsatserna ska utföras bör anges i kommande tillämpningsanvisningar. I nuläget förläggs ofta serviceinsatser till eftermiddagar på vardagar. Om detta ska vara möjligt för den enskilde att välja kan det innebära att det krävs utökning av personal och därmed ökade kostnader. Vissa serviceinsatser utförs ibland av annan än kommunen, som t ex tvätt och inköp. Stadskontoret anser i remissförslaget det nödvändigt att den enskilde kan välja kommunen som utförare även här, för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadsområdesförvaltning Norr anser inte att detta är rimligt om det strider mot pågående avtal med privata utförare. Under en övergångsfas, när avtalen löper ut, bör därför undantag för detta göras. Förvaltningen anser att det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att personalen ska förstå måluppfyllelsen och överföra denna till genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. I nuläget används inte genomförandeplanen på detta sätt och det finns även enskilda som tackar nej till att få en plan upprättad. Hur detta ska lösas framgår inte av förslaget. Stadsområdesförvaltning Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Förslaget innebär en stor förändring för brukaren, för biståndshandläggningen och för verksamheten. Därför kan det finnas vinster med att införa det i en stadsområdesförvaltning under begränsad tid, varefter det kan utvärderas innan det införs i samtliga stadsområden. Avslutningsvis vill Stadsområdesförvaltning Norr framhålla att begreppet Tidsbaserade biståndsinsatser är ett bättre begrepp än den som används i remissen biståndsbeslut i tid då det språkligt sett blir mindre missförstånd med ett sådant begrepp. Ansvariga Anita Ekström avdelningschef bistånd Britten Synnergren stadsområdesdirektör

5 Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (3) Datum Yttrande Diarienummer SOFN Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst STK Stadsområdesnämnd Norr har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr är positiv till merparten av förslagen i remissen. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras är en positiv förändring. Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet. Bland annat kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser för personalen när det gäller implementering av förslaget. Stadsområdesnämnd Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Yttrande Remissvaret är indelat utifrån syfte och inriktning, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Syfte och inriktning Stadsområdesnämnd Norr anser att det är positivt att den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna samt påverka hur och när insatser ska utföras. Att ha ett brukarorinterat förhållningssätt kan vara ett sätt att öka nöjdheten och kvaliteten i servicen. Förslaget, i kombination med ändrad taxa, kan även innebära att fler väljer ett annat sätt att lösa sitt servicebehov och på sikt kan kommunens vård och omsorg huvudsakliga uppdrag vara stöd och personlig omvårdnad. Brukarperspektiv Stadsområdesnämnd Norr är positiv till att den enskilde brukaren på det sätt som föreslås i remissen får ett ökat inflytande över den service kommunen tillhandahåller och att biståndshandläggarens roll och uppdrag genom förslaget tydliggörs. I kombination med nytt beslutsstöd och fackspråk innebär detta att biståndshandläggaren kommer att utreda systematiskt utifrån behov istället för insatser. Detta gör att vård och omsorg blir likvärdig och ger en mer rättsäker handläggning. När den enskildes behov sätts i centrum kommer denne att ges

6 ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av insatserna. Enligt värdighetsgarantin ska den enskilde erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter ett beslut om hemtjänst. Vid detta samtal är det lämpligt att kontrollera om insatserna som utförts ingår i måluppfyllelsen. Konsekvenserna för hur värdighetsgarantin ska hanteras om den enskilde valt att byta insats måste klargöras. Enligt nuvarande värdighetsgaranti ska beviljad hjälp som inte utförs vid avtalad tid, utföras snarast och senast inom fem veckodagar. 2 (3) När det gäller information till enskilda ställs krav på tydlighet och att denna tas fram på flera språk. Det måste klart framgå vad som ingår i Malmö stads definition av serviceinsatser och vilka insatser som kan bytas ut samt när på dygnet service kan ges. Verksamhetsperspektiv Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet, varför dessa bör utredas och vara någorlunda kända innan förslaget träder i kraft. Bland annat gäller detta vilka serviceinsatser som ska vara valbara för den enskilde. Här måste det tydligt anges tidsmässigt när den enskilde måste meddela hemtjänsten om att bytet av insatser önskas. Den ursprungliga tidsramen för insatsen måste hållas, annars finns det risk för att övrig planering blir påverkad. Det är även viktigt att det tydliggörs för den enskilde att valet av serviceinsatser inte innebär att man har rätt att välja vilken personal som ska utföra denna. Om antalet tillfällen då serviceinsatser ges ökar, t ex genom städning varje vecka, så kan detta medföra att kontinuiteten inte kan hållas på samma vis som idag. Även vilka tider på dygnet som serviceinsatserna ska utföras bör anges i kommande tillämpningsanvisningar. I nuläget förläggs ofta serviceinsatser till eftermiddagar på vardagar. Om detta ska vara möjligt för den enskilde att välja kan det innebära att det krävs utökning av personal och därmed ökade kostnader. Vissa serviceinsatser utförs ibland av annan än kommunen, som t ex tvätt och inköp. Stadskontoret anser i remissförslaget det nödvändigt att den enskilde kan välja kommunen som utförare även här, för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadsområdesnämnd Norr anser inte att detta är rimligt om detta strider mot pågående avtal med privata utförare. Under en övergångsfas, när avtalen löper ut, bör därför undantag för detta göras. Stadsområdesnämnd Norr anser att det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att personalen i verksamheten som ska förstå måluppfyllelsen och överföra denna till genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. I nuläget används inte genomförandeplanen på detta sätt och det finns även enskilda som tackar nej till att få en plan upprättad. Hur detta ska lösas framgår inte av förslaget. Stadsområdesnämnd Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Förslaget innebär en stor förändring för brukaren, för biståndshandläggningen och för verksamheten. Därför kan det finnas vinster med att införa det i en stadsområdesförvalt-

7 ning under begränsad tid, varefter det kan utvärderas innan det införs i samtliga stadsområden. 3 (3) Avslutningsvis vill Stadsområdesnämnd Norr framhålla att begreppet Tidsbaserade biståndsinsatser är ett bättre begrepp än den som används i remissen biståndsbeslut i tid då det språkligt sett blir mindre missförstånd med ett sådant begrepp. Ordförande Petra Bergquist Stadsområdesdirektör Britten Synnergren

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst SOFN Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr har för yttrande från Kommunstyrelsen fått förslag på Modell för biståndsinsatser i tid gällande serviceinsatser i hemtjänsten. Kommunfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras. Stadsområdesförvaltning Norr är positiv till merparten av förslagen i remissen. Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet. Bland annat kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser för personalen när det gäller implementering av förslaget. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande Beslutsplanering Stadsområdesnämndens arbetsutskott Norr Stadsområdesnämnd Norr Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras. Denna ambition återfinns såväl i lagar som i de kommunala måldokumenten. I socialtjänstlagen tydliggörs den äldre personens möjlighet till inflytande, delaktighet och individanpassning vid genomförandet av insatser. Även Kommunfullmäktiges mål om att Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver och nyligen fastställd Plan för vård och omsorg och Värdighetsgarantier SIGNERAD

44 genomsyras av tydligt brukarfokus och möjlighet att påverka hur beviljade insatser ska utföras. 2 (4) Förslag Stadskontoret föreslår i remissen en Malmömodell där biståndsinsatser av servicekaraktär omsätts i tid. Förändringen föreslås gälla alla åldersgrupper. Insatser av omvårdnadskaraktär ska inte omsättas till tid utan i likhet med idag endast utgå från den enskildes behov. Vid införandet av en ny modell för biståndsbeslut i tid måste detta sammankopplas med pågående översyn av avgifter för vård och omsorg i Malmö stad (STK ). Ett beslut i tid för serviceinsatser med avgift per timme kan medföra att den enskilde gör ett val att få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Införandet av ett nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten ska stödja arbetssättet med nya handläggningsprocesser för biståndshandläggaren, som baseras på beslutstöd och nationellt fackspråk framtaget av Socialstyrelsen. Biståndshandläggaren gör en första bedömning utifrån vad ansökan om serviceinsatser avser utifrån framtagna schablontider. Den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna. Biståndshandläggaren ska ha stöd i att inte utreda mer än det krävs för att fatta ett beslut. Beroende på den enskildes ålder och behov kan detta variera. Handläggningsprocessen ska dock alltid följa beslutsstödet och i vissa fall kompletteras och belysas med stöd av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Stadskontoret har föreslagit fyra olika processer för handläggning i modellen: Biståndsbeslut för serviceinsatser 1-8 timmar/månad, för personer 65 år och äldre. Biståndsbeslut för serviceinsatser över 8 timmar/månad, för personer 65 år och äldre. Biståndsbeslut för serviceinsatser, för personer under 65 år. Biståndsbeslut stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Utredningen ska, i de fall där den enskilde har behov av såväl service som hjälp med personlig omvårdnad, vara sammanhållen. Biståndsbeslutet utgör grunden för vilka serviceinsatser som ska utföras utifrån den enskildes individuella behov. I beslutet ska det tydligt beskrivas vilket stöd och hjälp samt målsättning med de beslutade insatserna som sedan genererar en viss tid. När biståndshandläggaren fattat beslut överlämnas information till verksamheten. Beslut som avser serviceinsatser särskiljs från beslut om stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Målbeskrivningen kan ha olika ansats beroende på om den enskildes behov bedöms varaktigt eller kortare. I de tilllämpningsanvisningar som ska arbetas fram kommer lämpliga exempel på målformuleringar tas fram. Det är den biståndsbedömda tiden för serviceinsatser som överlämnas till verksamheten att verkställa. Utförd tid kan inte överstiga beslutad tid på en månad. I sådana fall ska ny bedömning av biståndshandläggaren göras. Förslaget innebär att den enskilde ska få en tydlig möjlighet att påverka hur den beslutade tiden ska användas, i överenskommelse med personalen. Målformuleringen i biståndsbeslutet blir en viktig del då den enskilde enligt förslaget ska kunna välja en annan insats så länge den bidrar till måluppfyllelsen och ryms inom ramen för begreppet serviceinsatser. Enligt stadskontorets förslag ska det även vara möjligt för den enskilde att framföra önskemål om andra serviceinsatser så länge som den enskilde upplever att dessa är i linje med målet med insatserna. Om detta är ofta förekommande ska biståndshandläggaren göra uppföljning av biståndsbeslutet. I samband med beslut om serviceinsatser erhåller den enskilde information om vad Malmö stad bedömt vara serviceinsatser och vilken möjlighet som finns att påverka hur den beslutade tiden kan användas. Informationen som ges är avsedd att vara vägledande till vad den beslutade tiden ska kunna användas till. Denna information ska även innehålla vad som inte anses vara en service-

45 insats. Efter beslutet upprättas en genomförandeplan tillsammans med kontaktman från hemtjänsten. I planen ska anges hur de beslutade timmarna vanligtvis ska fördelas. Det ska vara möjligt att använda de beslutade timmarna uppdelat på flera tillfällen än vad som görs idag. 3 (4) Stadskontoret bedömer att Malmö stads beskrivning av serviceinsatser behöver utredas för att öka flexibiliteten samt att schablontider för serviceinsatser ska tas fram i samverkan med stadsområdesförvaltningarna. I detta arbete ska erfarenheter från Fosie och Rosengårds stadsdelsförvaltningar vara utgångspunkten. Här används schablontider för ersättning till verksamheten. Vissa serviceinsatser utförs av annan än kommunen, bland annat tvätt och inköp. Stadskontoret anser det nödvändigt att den enskilde ska kunna välja utförare även här för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadskontoret gör bedömningen att det kommer att krävas kompetensutveckling för både biståndshandläggaren vad gäller uppdrag/beslutsstöd som för verksamheten i hemtjänsten. Därför föreslås att en kompetensutvecklingsplan i samråd med stadsområdesförvaltningarna tas fram som samordnas i tiden med det nya IT-systemet för vård- och omsorgsverksamheten. Förvaltningen noterar att förslaget inte berör principerna för finansiering, fördelning av resurser eller konsekvenser för verksamheten. Att dela upp beslutad tid på flera tillfällen kan påverka kostnaden liksom geografisk förhållanden och planering av arbetet. Även kompetensutveckling för biståndshandläggarnas nya beslutsstöd och fackspråk (Äldres behov i centrum) och informationsmaterial till den enskilde genererar kostnader. Förändring av den enskildes avgift om serviceinsatser i tid behandlas i ärendet Översyn av avgifter för vård och omsorg i Malmö stad (STK ). Stadsområdesförvaltning Norrs synpunkter Remissvaret är indelat utifrån syfte och inriktning, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Syfte och inriktning Stadsområdesförvaltning Norr anser att det är positivt att den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna samt påverka hur och när insatser ska utföras. Att ha ett brukarorinterat förhållningssätt kan vara ett sätt att öka nöjdheten och kvaliteten i servicen. Förslaget, i kombination med ändrad taxa, kan även innebära att fler väljer ett annat sätt att lösa sitt servicebehov och på sikt kan kommunens vård och omsorg huvudsakliga uppdrag vara stöd och personlig omvårdnad. Brukarperspektiv Stadsområdesförvaltning Norr är positiv till att den enskilde brukaren på det sätt som föreslås i remissen får ett ökat inflytande över den service kommunen tillhandahåller och att biståndshandläggarens roll och uppdrag genom förslaget tydliggörs. I kombination med nytt beslutsstöd och fackspråk innebär detta att biståndshandläggaren kommer att utreda systematiskt utifrån behov istället för insatser. Detta gör att vård och omsorg blir likvärdig och ger en mer rättsäker handläggning. När den enskildes behov sätts i centrum kommer denne att ges ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av insatserna. Enligt värdighetsgarantin ska den enskilde erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter ett beslut om hemtjänst. Vid detta samtal är det lämpligt att kontrollera om insatserna som utförts ingår i måluppfyllelsen. Konsekvenserna för hur värdighetsgarantin ska hanteras om den enskilde valt att byta insats måste klargöras. Enligt nuvarande värdighetsgaranti ska beviljad hjälp som inte utförs vid avtalad tid, utföras snarast och senast inom fem veckodagar. När det gäller informationen till enskilda ställs krav på tydlighet och att denna görs på flera språk. Det måste klart framgå vad som ingår i Malmö stads definition av serviceinsatser och vilka insatser som kan bytas ut samt när på dygnet service kan ges.

46 4 (4) Verksamhetsperspektiv Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet, varför dessa bör utredas vidare och vara någorlunda kända innan förslaget träder i kraft. Bland annat gäller detta vilka serviceinsatser som ska vara valbara för den enskilde. Här måste det tydligt anges tidsmässigt när den enskilde måste meddela hemtjänsten om att bytet av insatser önskas. Den ursprungliga tidsramen för insatsen måste hållas, annars finns det risk för att övrig planering blir påverkad. Det är även viktigt att det tydliggörs för den enskilde att valet av serviceinsatser inte innebär att man har rätt att välja vilken personal som ska utföra denna. Om antalet tillfällen då serviceinsatser ges ökar, t ex genom städning varje vecka, så kan detta medföra att kontinuiteten inte kan hållas på samma vis som idag. Även vilka tider på dygnet som serviceinsatserna ska utföras bör anges i kommande tillämpningsanvisningar. I nuläget förläggs ofta serviceinsatser till eftermiddagar på vardagar. Om detta ska vara möjligt för den enskilde att välja kan det innebära att det krävs utökning av personal och därmed ökade kostnader. Vissa serviceinsatser utförs ibland av annan än kommunen, som t ex tvätt och inköp. Stadskontoret anser i remissförslaget det nödvändigt att den enskilde kan välja kommunen som utförare även här, för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadsområdesförvaltning Norr anser inte att detta är rimligt om det strider mot pågående avtal med privata utförare. Under en övergångsfas, när avtalen löper ut, bör därför undantag för detta göras. Förvaltningen anser att det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att personalen ska förstå måluppfyllelsen och överföra denna till genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. I nuläget används inte genomförandeplanen på detta sätt och det finns även enskilda som tackar nej till att få en plan upprättad. Hur detta ska lösas framgår inte av förslaget. Stadsområdesförvaltning Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Förslaget innebär en stor förändring för brukaren, för biståndshandläggningen och för verksamheten. Därför kan det finnas vinster med att införa det i en stadsområdesförvaltning under begränsad tid, varefter det kan utvärderas innan det införs i samtliga stadsområden. Avslutningsvis vill Stadsområdesförvaltning Norr framhålla att begreppet Tidsbaserade biståndsinsatser är ett bättre begrepp än den som används i remissen biståndsbeslut i tid då det språkligt sett blir mindre missförstånd med ett sådant begrepp. Ansvariga Anita Ekström avdelningschef bistånd Britten Synnergren stadsområdesdirektör

47 Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (3) Datum Yttrande Diarienummer SOFN Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser i hemtjänst STK Stadsområdesnämnd Norr har beslutat att lämna följande yttrande: Sammanfattning Stadsområdesnämnd Norr är positiv till merparten av förslagen i remissen. En förändring som syftar till att ge äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras är en positiv förändring. Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet. Bland annat kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser för personalen när det gäller implementering av förslaget. Stadsområdesnämnd Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Yttrande Remissvaret är indelat utifrån syfte och inriktning, brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Syfte och inriktning Stadsområdesnämnd Norr anser att det är positivt att den enskilde ska få möjlighet att göra en egen bedömning av tidsåtgången för serviceinsatserna samt påverka hur och när insatser ska utföras. Att ha ett brukarorinterat förhållningssätt kan vara ett sätt att öka nöjdheten och kvaliteten i servicen. Förslaget, i kombination med ändrad taxa, kan även innebära att fler väljer ett annat sätt att lösa sitt servicebehov och på sikt kan kommunens vård och omsorg huvudsakliga uppdrag vara stöd och personlig omvårdnad. Brukarperspektiv Stadsområdesnämnd Norr är positiv till att den enskilde brukaren på det sätt som föreslås i remissen får ett ökat inflytande över den service kommunen tillhandahåller och att biståndshandläggarens roll och uppdrag genom förslaget tydliggörs. I kombination med nytt beslutsstöd och fackspråk innebär detta att biståndshandläggaren kommer att utreda systematiskt utifrån behov istället för insatser. Detta gör att vård och omsorg blir likvärdig och ger en mer rättsäker handläggning. När den enskildes behov sätts i centrum kommer denne att ges

48 ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av insatserna. Enligt värdighetsgarantin ska den enskilde erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter ett beslut om hemtjänst. Vid detta samtal är det lämpligt att kontrollera om insatserna som utförts ingår i måluppfyllelsen. Konsekvenserna för hur värdighetsgarantin ska hanteras om den enskilde valt att byta insats måste klargöras. Enligt nuvarande värdighetsgaranti ska beviljad hjälp som inte utförs vid avtalad tid, utföras snarast och senast inom fem veckodagar. 2 (3) När det gäller information till enskilda ställs krav på tydlighet och att denna tas fram på flera språk. Det måste klart framgå vad som ingår i Malmö stads definition av serviceinsatser och vilka insatser som kan bytas ut samt när på dygnet service kan ges. Verksamhetsperspektiv Remissen har stort fokus på effekterna för biståndsbesluten när tid görs till utgångspunkt för serviceinsatserna. Förslaget kan dock få stora effekter för verkställighet och verksamhet, varför dessa bör utredas och vara någorlunda kända innan förslaget träder i kraft. Bland annat gäller detta vilka serviceinsatser som ska vara valbara för den enskilde. Här måste det tydligt anges tidsmässigt när den enskilde måste meddela hemtjänsten om att bytet av insatser önskas. Den ursprungliga tidsramen för insatsen måste hållas, annars finns det risk för att övrig planering blir påverkad. Det är även viktigt att det tydliggörs för den enskilde att valet av serviceinsatser inte innebär att man har rätt att välja vilken personal som ska utföra denna. Om antalet tillfällen då serviceinsatser ges ökar, t ex genom städning varje vecka, så kan detta medföra att kontinuiteten inte kan hållas på samma vis som idag. Även vilka tider på dygnet som serviceinsatserna ska utföras bör anges i kommande tillämpningsanvisningar. I nuläget förläggs ofta serviceinsatser till eftermiddagar på vardagar. Om detta ska vara möjligt för den enskilde att välja kan det innebära att det krävs utökning av personal och därmed ökade kostnader. Vissa serviceinsatser utförs ibland av annan än kommunen, som t ex tvätt och inköp. Stadskontoret anser i remissförslaget det nödvändigt att den enskilde kan välja kommunen som utförare även här, för att inte begränsa möjligheten till val och inflytande. Stadsområdesnämnd Norr anser inte att detta är rimligt om detta strider mot pågående avtal med privata utförare. Under en övergångsfas, när avtalen löper ut, bör därför undantag för detta göras. Stadsområdesnämnd Norr anser att det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att personalen i verksamheten som ska förstå måluppfyllelsen och överföra denna till genomförandeplanen tillsammans med den enskilde. I nuläget används inte genomförandeplanen på detta sätt och det finns även enskilda som tackar nej till att få en plan upprättad. Hur detta ska lösas framgår inte av förslaget. Stadsområdesnämnd Norr förutsätter att ekonomisk ersättning ges för de merkostnader förslaget medför i form av utbildnings- och vikariekostnader. Förslaget innebär en stor förändring för brukaren, för biståndshandläggningen och för verksamheten. Därför kan det finnas vinster med att införa det i en stadsområdesförvalt-

49 ning under begränsad tid, varefter det kan utvärderas innan det införs i samtliga stadsområden. 3 (3) Avslutningsvis vill Stadsområdesnämnd Norr framhålla att begreppet Tidsbaserade biståndsinsatser är ett bättre begrepp än den som används i remissen biståndsbeslut i tid då det språkligt sett blir mindre missförstånd med ett sådant begrepp. Ordförande Petra Bergquist Stadsområdesdirektör Britten Synnergren

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelse Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Översyn taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-11-22 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef anders.henriksson@malmo.se Tjänsteskrivelse Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-07 Handläggare Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om mötesplats

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-05-22 Handläggare Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Individ- och familjeomsorgens regler för stadsområdestillhörighet

Läs mer

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-05 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av effektmål i Plan för vård- och omsorgsverksamheten

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) RINKEBY -KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 006-369-2008 2008-09-04 SDN 2008-09-17 Handläggare: Ewa-Britt Ek Tfn: 08-508 01 401 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Värdigt

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet - skapa möten mellan Pensionärer Poliser och Ungdomar (PPU) i samtliga stadsdelar i Malmö Stad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet - skapa möten

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013

Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy för ungas inflytande 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2013-10-10 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssamordnare Jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Jag bor i Malmö-policy

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens särskilda boende Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-12-03 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare anne.wolf@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på Högsåkerringens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015

Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-06-09 Vår referens Lars Tingsmark Ekonomichef Lars.Tingsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2015 SOFN-2015-193

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen

Remiss om motion (2011:63) om satsning på personalen inom äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-10 Handläggare: Linda Wikman Telefon: 08-508 36 222 Till Äldrenämnden 13 december 2011 Remiss om motion (2011:63) om satsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum "Djur som resurs"

Tjänsteskrivelse. Kompetenscentrum Djur som resurs Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Kompetenscentrum "Djur som resurs" SOFN-2014-524 Sammanfattning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter

Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom Malmö stads egna verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-11-26 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Avfallspolicy för avfallshanteringen inom

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG DNR504-563/2007 SID 1 (8) 2008-01-25 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2008-02-14 Förslag till riktlinjer

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-09-11 Vår referens Sven Johansson Sekreterare Tjänsteskrivelse sven.johansson@malmo.se Uppföljning intern kontroll 2014, DR2 SOFN-2014-29 Sammanfattning

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Kommunstyrelsen 2008-10-13 215 364 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 209 516 Dnr 08.491-73 oktks16 Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Fastställd av socialnämnden 2010-08-25 2(5) Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning avseende servicetjänster inom hemtjänsten Inledning Bakgrund Mål & Budget 2007-2009 gavs i uppdrag till Äldreomsorgsnämnden att alla över 75

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum 2017-05-24 2 KS 70/17 Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i Mölndals stad Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

ÄBIC - Äldres behov i centrum

ÄBIC - Äldres behov i centrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Lingmerth 2015-11-11 SKDN 2015/0254 52908 Södermöre kommundelsnämnd ÄBIC - Äldres behov i centrum Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Remiss; Arbetskläder vård och omsorg Handläggare. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-11 Handläggare Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss; Arbetskläder vård och omsorg SOFV-2014-1236

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(9) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.59 Datum: 2015-09-08 Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg E-post: ann-sofie.borg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer