Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta Vi skapar ren välfärd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd"

Transkript

1 Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer under benämningen Miljö- ch samhällsnytta. Den kmmer att löpa Avfall Sveriges uppgift är att genm kampanjen ge beslutsfattare en ökad insikt att det ligger i allmänhetens intresse att avfallshantering bäst rganiseras av kmmunerna. Genm att visa varför detta är viktigt kan vi säkerställa kmmunernas ansvar ch rller i avfallshanteringen, långsiktigt ch tydligt. Det kan vi bl a göra genm att visa varför svensk avfallshantering är världsledande ch genm att visa på vikten av en stabil infrastruktur ch långsiktiga spelregler. I kampanjen bör ckså den svenska avfallsmdellen lyftas, dvs samverkan ch rllfördelningen mellan medbrgare, kmmuner, näringsliv ch plitiker. Avfall Sveriges medlemmar levererar välfärd. Nyttan av kmmunernas uppdrag måste knkretiseras, både för den enskilde ch i ett samhällsperspektiv. Ansvaret för en väl fungerande avfallshantering är en kmmunal fråga. Med ansvaret följer ckså att kmmunerna har mandat att säkerställa ch driva utvecklingen av avfallshanteringen. Tidigare har Avfall Sveriges kampanjer främst varit riktade mt kmmuninvånarna. Fkus ligger nu på de beslutsfattare sm sätter villkren för avfallshanteringen. Avfallshantering är en bransch i ständig utveckling. Därför är det viktigt att alla sm på någt sätt arbetar med branschen förstår våra förutsättningar. 1 Med Avfall Sverige avses kansliet ch medlemmarna tillsammans. Avses bara kansliet skrivs det Avfall Sveriges kansli eller kansliet, avses bara medlemmarna skrivs det Avfall Sveriges medlemmar eller medlemmarna. Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prstgatan 2, Malmö, Telefn , Fax E-pst Hemsida Bankgir , Organisatinsnummer

2 Bakgrund Avfall Sverige har sedan 2006 genmfört fem kmmunikatinskampanjer, alla beslutade m på föreningens årsmöten. Efter varje kampanj har utvärderingar genmförts. Dessa visar att vi arbetar enligt plan mt målen ch att Avfall Sveriges medlemmar ser fram emt frtsatt gemensam kmmunikatin. Undersökningar bland samhällsintressenter (plitiker, andra beslutsfattare, media m fl), visar att kännedmen m ch intresset för våra frågr har ökat under senare år, samt att bilden av svensk avfallshantering ch kmmunernas uppdrag gradvis blivit mer psitiv. Det råder relativt bred plitisk enighet kring avfallsfrågrna. Avfallsfrågrna är inte någn str fråga bland natinella beslutsfattare, däremt är frågrna centrala i kmmunerna. Generellt finns ett starkt stöd för kmmunens grundläggande avfallsansvar. Synen på kmmunen sm utförare av kmmunernas verksamhet i egen regi, ch i synnerhet sm aktör på marknaden för annat avfall än hushållsavfall, är mer delad. Kmmunikatin : Miljö- ch samhällsnytta Kampanjerna (farligt avfall, materialåtervinning, energiutvinning) har nått ut relativt brett till avsedda målgrupper. Kunskapen m ch synen på rganisatinen Avfall Sverige har ckså stärkts, vilket bidragit till möjligheterna att kmmunicera med samhällsintressenter. Från 2008 har kampanjerna ett grafiskt ch verbalt sammanhållet kampanjspråk. Just nu pågår kampanj för ökad materialåtervinning. Alla tre kampanjerna kan användas även framöver. Årsmötet 2010 beslutade att fkus för nästa kampanj ska vara kmmunernas rll ch ansvar, hur allmänintresset skapar miljö- ch samhällsnytta. Denna kampanj ska bygga på våra kärnvärden, miljöriktig hantering, samhällsansvar ch hållbar utveckling, ch visa på branschens bidrag till det hållbara samhället. Vi ska visa att vi skapar ren välfärd! Målgruppen samhällsintressenter tycks förstå ch vara psitiva till miljöaspekten av svensk avfallshantering. Ibland saknas dck förståelse för att det är just kmmunernas rll sm gör att allmänintresset tas tillvara, vilket i sin tur skapar miljö- ch samhällsnytta. I utvecklingen av kmmande kampanj har vi tagit avstamp i analyser ch diskussiner samt framtidsstudien. Arbetet med framtidsstudie, en vägledning för framtiden, startade våren 2010 ch genmförs av Avfall Sveriges alla medlemmar tillsammans. Studien utmynnar i ett antal scenarier samt i en visin. Kmmunernas rll är en viktig byggsten för visinen. Framtidsstudien presenteras på årsmötet Mt bakgrund av detta tidigareläggs kmmunikatinen kring miljö- ch samhällsnytta från januari 2012 till smmaren 2011, dvs parallellt med den nu pågående kampanjen för materialåtervinning. Mål med vår gemensamma kmmunikatin Avfall Sveriges gemensamma kmmunikatin strävar efter att öka kunskapen m svensk avfallshantering. Ökad kunskap ch förståelse stärker svensk avfallshantering ch bidrar till att sätta fkus på ch öka engagemanget i våra frågr. Den gemensamma kmmunikatinen ska bidra till förbättrade förutsättningar för hela Avfall Sveriges avfallsverksamhet. 2

3 Avfall Sveriges natinella kampanjmål: Avfall Sverige har frmulerat två huvudmål samt förtydliganden av innebörden: Vi ska tydliggöra nyttan med svensk avfallshantering ur ett samhällsperspektiv Kmmunerna är garant ch mtr för att driva utvecklingen inm avfallshantering. Kmmunernas ansvar ch rller säkerställer en avfallshantering sm bidrar till tillväxt ch är miljömässig sund. Framgången för svensk avfallshantering bygger på den svenska avfallsmdellen: kmmunerna erbjuder en arena, där medbrgare, kmmun, näringsliv ch plitik kan samspela, där alla har tydliga rller ch ansvar. Kmmunsamverkan gör att hela Sverige kan få en bra avfallshantering. Avfallshantering är en del av kmmunal infrastruktur, en allmännyttig tjänst. Vi ska tydliggöra nyttan med svensk avfallshantering ur ett miljöperspektiv. Kmmunerna arbetar enligt avfallshierarkin ch därmed för att förebygga avfall. Kmmunerna visar en hög återvinningsgrad av hushållsavfall. Kmmunerna prducerar värme, el, bigas, bigödsel ch ser till att annat material kan återvinnas. Kmmunerna investerar långsiktigt i bra miljöteknik ch bidrar till bättre förutsättningar till miljöteknikexprt. Målen är långsiktiga ch kan ta tid att uppnå. Det är kmplexa frågr sm invlverar många mråden ch aktörer, vilket gör det svårt att sätta upp knkreta, mätbara mål. Aktivitetsmål Avfall Sveriges kansli: vid utgången av kampanjen december 2012, ska - kampanjen ha bidragit till Avfall Sverige kanslis pininsbildande/lbbying arbete. - kansliet ha deltagit i alla reginala medlemsträffar, för att presentera kampanjen. - Avfall Sveriges kansli ha tagit kntakt med de viktigaste externa målgrupperna natinellt. Avfall Sveriges medlemmar: vid utgången av kampanjen december 2012, ska - medlemmarna ha fört kampanjen ch dess innehåll vidare till de egna medarbetarna, styrelser, nämnder ch andra beslutsfattare lkalt. - medlemmarna ch deras förtrendevalda ha tagit kntakt med de viktigaste målgrupperna lkalt/reginalt. Målgrupper Avfallshantering är en bransch i ständig utveckling. Samhällsintressenter inm flera lika mråden sätter villkren för avfallshanteringen. Därför är det viktigt att alla de sm på någt sätt arbetar med/för/i branschen förstår gamla ch nya förutsättningar. Avfall Sveriges kanslis primära målgrupper i denna kampanj är - Samhällsintressenter: plitiker, ledande tjänstemän ch beslutsfattare, rganisatiner, pininsbildare ch myndigheter i EU ch natinellt, både inm miljö- ch näringssektrn - Alla medarbetare inm Avfall Sverige (ca persner) 3

4 - Samverkanspartners; frskare, fastighetsägare, SKL, syster-, miljörganisatiner - Media Avfall Sveriges medlemmars målgrupper är desamma sm kansliets, men lkalt/reginalt. Budskap Kampanjens tre övergripande budskap bygger på tillväxt, välfärd ch ansvar för framtiden: Kmmunernas ansvar för avfallshantering skapar gda förutsättningar för tillväxt ch arbetstillfällen i Sverige genm sitt långsiktiga perspektiv. Kmmunerna erbjuder en tjänst i allmänhetens intresse en allmännyttig tjänst. Kmmunerna rdnar kllektivtrafik för hushållsavfall - man ansvarar för allt från avfallsplanering ch avfallshantering till att driva utvecklingen av mrgndagens avfallssystem. Ett tydligt ansvar måste kpplas till tydliga spelregler! Genm kmmunernas system blir avfall resurser. Kmmunernas samverkan ökar kmpetensen ch möjliggör samhällets ambitiner att minska avfallet ch öka återvinningen. Kmmunerna fungerar sm mtr ch samverkar med näringsliv ch frskarsamhället, utan krtsiktiga eknmiska intressen ch bidrar därmed till både företags- ch teknikutveckling. Kmmunernas ansvar för avfallshantering skapar välfärd. Avfallshanteringen sköts på bästa, mest effektiva sätt i hela Sverige, utifrån det samhällsuppdrag sm getts av regering ch riksdag. Svensk avfallshantering bygger på den svenska avfallsmdellen där medbrgare, kmmuner, näringsliv ch plitiker samverkar. Kmmunerna skapar, i samverkan med andra, system sm gör det lätt att srtera, samla in, återanvända ch återvinna spr. Kmmunerna tar ansvar för framtiden. Det finns inget avfall! Svensk avfallshantering bryter sambandet tillväxt - ökade avfallsmängder. Svensk avfallshantering är ledande i världen ch utvecklar ständigt nya lösningar. Samarbete inm ch mellan kmmuner, företag ch universitet ökar kmpetensen ch ger nya metder, prdukter ch arbetstillfällen. Avfall Sverige kärnvärden För att nå en helhet i vår kmmunikatin, ligger de budskap sm ska förmedlas till våra målgrupper m miljö- ch samhällsnytta i linje med de budskap sm finns i Avfall Sveriges övergripande kmmunikatinsplan. De förmedlas genm våra kärnvärden: Avfall Sverige verkar för en miljöriktig ch hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Tema: Vi skapar ren välfärd Vi skapar ren välfärd fkuserar på resurs ch välfärd såväl sm svensk avfallshanterings unika egenskaper ch fördelar. Ren välfärd för alla inte bara för de lönsamma delarna. Kmmunerna arbetar med långsiktiga investeringar ch erbjuder allmännyttiga tjänster. 4

5 Avsändare Avfall Sverige är avsändare på natinell nivå. Det bör tydligare framgå vad Avfall Sverige är ch vem sm står bakm, t ex Avfall Sverige kmmuner i samverkan. Respektive kmmun/kmmunalt blag är avsändare lkalt, med ett sammanhållande tillägg, t ex Kmmun x en del av Avfall Sverige. Avfall Sveriges kansli kmmer även i denna kampanj använda begreppet Sveriges största miljörörelse. Strategi Vi skapar välfärd är en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter. Ingen ny traditinell reklamkampanj kmmer att prduceras, vilket skiljer denna kampanj från tidigare. Däremt kmmer de tre befintliga kampanjerna att ses över, anpassas ch utvecklas, så att reklammaterialet harmnierar med nya kampanjen ch kan användas. Kmmunikatinsstrategier - Inspirera ch infrmera Avfall Sveriges medlemmar ch deras medarbetare För att uppnå målen måste vi skapa stlthet för svensk avfallshantering ch för kmmunernas arbete med denna. Det görs genm att engagera alla medarbetare hs Avfall Sveriges medlemmar - styrelser ch nämnder, chefer ch övrig persnal. En gemensam målbild behövs för att säkerställa att samma grundbudskap förs ut lkalt ch natinellt. Kampanjen bygger på ett strt mått av samverkan. Avfall Sveriges kansli tar kntakt med målgrupperna natinellt ch medlemmarna tar kntakt med målgrupperna lkalt/ reginalt. Kansliet tar fram verktyg för kansliet ch medlemmarna att använda. - Mer fkus på de näringsplitiska frågrna Kansliet ska sträva efter att knyta an till aktuella frågr på den plitiska ch mediala agendan ch kmmunicera dessa. Näringsplitiska frågr pririteras eftersm dessa har en naturlig kppling till det mervärde sm branschen sm helhet tillför i frm av tillväxt, arbetstillfällen ch kunskaps- ch teknikutveckling. - Kmmunicera med riksplitiker genm lkalplitiker Lkalplitiker har gd kunskap m svensk avfallshantering. Dessa, tillsammans med talespersner för Avfall Sverige hs medlemmarna möter ch klargör för riksplitikerna hur viktig kmmunernas rll är i ett större perspektiv. Bästa sättet att göra detta är genm studiebesök på rten, då riksplitiker bjuds in av lkalplitiker ch kmmun/blag, ev tillsammans med Avfall Sveriges kansli. - Utveckla allianser ch samverka med andra aktörer, förväntade ch väntade Samverkan med andra aktörer kan bidra till att sprida budskapen, stärka trvärdigheten ch sätta Avfall Sverige i andra sammanhang. Exempel på partners kan vara närliggande rganisatiner, fria debattörer samt frskare, liksm företagsmedlemmar. - Kmmunicera det väntade Det väntade skapar uppmärksamhet ch kraft åt frågr kampanjen ska fkusera på. Budskapen ska knkretiseras, dramatiseras ch exemplifieras för att öka möjligheten att nå ut. 5

6 Kanaler Traditinellt pininsbildande arbetet såsm debattartiklar, nyhetsartiklar, undersökningar ch möten kmpletteras med att via sciala medier skapa kännedm m Avfall Sverige. Många medlemmar önskar att Avfall Sverige ska frtsätta ta fram reklamenheter på likartat sätt sm tidigare. Därför kmmer de tre befintliga reklamkampanjerna på temat farligt avfall, energiåtervinning ch materialåtervinning att finnas tillgängliga, i någt marbetad frm. Avfall Sverige kmmer inte natinellt att priritera medieköp i denna kampanj. Arbets- ch ansvarsfördelning Avfall Sveriges kanslis fkus kmmer att vara kntakter med medarbetare ch natinella samhällsintressenter. Kansliet ska ta fram material att använda natinellt, sm medlemmarna fritt kan använda ch anpassa efter lkala förhållanden. På detta sätt kmmunicerar vi samma grundbudskap, med lika vinkel. Avfall Sveriges medlemmar förväntas driva kmmunikatinen lkalt ch reginalt, själva eller i samarbete med andra medlemmar. Kansliet kmmer att lägga mycket resurser på det interna arbetet, med att stödja medlemmarna. Det är ckså önskvärt att medlemmar initierar aktiviteter sm kansliet deltar i tillsammans med medlemmarna, såsm gemensamma träffar med riksdagsplitiker på besök lkalt. Ansvariga för kmmunikatinen natinellt är Avfall Sveriges kansli, lkalt ansvarar respektive medlem enskilt eller i reginala samarbeten. Kstnader för att utveckla kampanjen faller på kansliet. Kstnaderna för att genmföra aktiviteterna lkalt står respektive medlem för. Löpande kntakt med medlemmarna hålls via e-brev, mail, Facebk ch möten. Materialet tillhandahålls via hemsidan (medlemssidrna). Aktiviteter (för mer detaljerad aktivitetsplan, se bilaga) Aktiviteter internt, sm kansliet driver: Intervjuer med samhällsintressenter: hur ser de på Avfall Sverige ch våra frågr? Strategi för hur kampanjen kan använda sig av sciala medier. Infrmatin, verktygslåda, hjälpmedel för kampanjen för både PR ch reklam. Vitbk per mråde, visa både prblem ch lösningar, med fakta sm bevisar budskapen. Stries - exempel sm kan användas i kampanjen. Underlag för seminarier med samhällsintressenter, presskit, debattartiklar etc. Aktiviteter externt sm kansliet driver: PR, pininsbildande enheter underlag för nyhetsartiklar, debattartiklar m m. Reklam på FB, tävlingar på FB, sökrdsptimering, Twitter. Undersökningar. Persnliga kntakter, uppvaktningar, pressaktiviteter, seminarier, debatter etc. Aktiviteter med allianspartners. Aktiviteter med/hs medlemmar. Almedalen 6

7 Aktiviteter internt, sm medlemmarna driver: Wrkshp lkalt/reginalt för att diskutera aktiviteter lkalt/reginalt för att nå målen. Lista över intressenter att kntakta samt ptentiella aktörer att göra det med. Välja material (vitböcker, reklamenheter m m) sm medlemmen vill använda sig av. Aktiviteter externt sm medlemmarna kan driva, ensamma, i reginala samarbeten eller i samarbete med Avfall Sveriges kansli: Studiebesök för kmmun- ch riksdagsplitiker. Avfall Sverige kan delta, stödja. Presentatin kmmunala nämnder, t ex ta upp situatinen kring avfallshanteringen i kmmunen, återkppla till frågeställningar natinellt, knsekvenser för kmmunerna. Bjuda in kmmunal- ch riksplitiker till seminarium kring avfallsfrågan. Resnemang kring Framtidsstudien följt av diskussin m avfallshantering kmmunalt. Andra tillfällen för att sprida vitböcker, undersökningar m m sm kansliet tar fram. Lkala presskntakter utifrån aktuella frågeställningar, se Budskap, med lkal anknytning. Budget ch tidsplan Budget Ursprungligen planerades kmmunikatinen kring miljö- ch samhällsnytta att starta 2012, men efter att ha fått tydliga signaler från många medlemmar m vikten av att tidigarelägga kampanjen, så sker kampanjstart smmaren Kampanjen kmmer sedan att frtsätta hela 2012, natinellt. Lkalt behöver man inte hålla sig till dessa tidsintervall. Vid varje start av nya kampanjer finansieras utvecklingen av det nya mrådet med hjälp av innevarande kampanjs pengar. Så även denna gång. Avfall Sveriges utvecklingskmmitté har ckså gdkänt en ansökan m medel för 2011 för att utveckla kampanjen. Avfall Sveriges styrelse föreslår årsmötet att finansiera kampanjen 2012 på likartat sätt sm tidigare, dvs 30 öre/invånare. Detta inkluderar inte medel ch insatser sm görs lkalt/reginalt. Tidsplan 2010 Juni Beslut på årsmötet Dec Wrkshps, arbetsmöten etc 2011 Jan-april Styrgruppsmöten Knceptutveckling, prduktin underlag/material Mars Styrelse-, utvecklingskmmittée-, arbetsgruppmöte maj Årsmöte, presentatin av Vi skapar ren välfärd Juni Ev justering av underlag ch material. Juli - Almedalen ch kampanjstart natinellt Förankringsarbete internt 2012 Jan-dec Kampanj Dec Kampanjutvärdering Weine Wiqvist VD Avfall Sverige Anna-Carin Gripwall Kmmunikatinschef, Avfall Sverige 7

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017 NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes:

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes: Mötesprtkll SABOs rådgivande energigrupp Tid: 2012-03-01 kl 9:30-15:30 Plats: SABO Närvarande: Förhindrade: Inledning: Kenneth Ahlström, Kpparstaden Carina Herbertssn, Växjöhem Ulla Jansn, MKB Bertil Lundström,

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT REGLAB 2019-2022 181010 INRIKTNINGSDOKUMENT 1. INLEDNING Reglab är ett frum för kunskaps- ch kmpetensutveckling inm reginal utveckling, sm sedan 2010 drivs gemensamt av Sveriges reginer, Vinnva, Tillväxtverket

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018 Friluftsfrämjandets lkalavdelning i Järfälla 1 Verksamhetsplanen ch budget Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsfrämjandet i Järfälla, ch beskriver våra

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Lägesrapport 2 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 2 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2011-12-22 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Bverket/ Pstadress: Stadsbyggnadskntret Upplands Väsby kmmun 194 80 Upplands

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Innehållsförteckning. 2. Inledning

Innehållsförteckning. 2. Inledning Innehållsförteckning 1. Framtidsvisin för Näringsliv/Besöksnäring Kiruna är en destinatin ch kmmun i världsklass. Genm ett kundrienterat värdskap, innvativt företagarklimat, gränslös samverkan ch trygg

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019 Kmmunikatinsplicy för Ängelhlms kmmun 2019 Dkumentnamn Dkumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kmmunikatinsplicy Plicy 2019 Kmmunfullmäktige i Ängelhlm Dkumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017

Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan ch budget 217 Inledning SULF:s Dktrandförening (SDF) är en sektin inm Sveriges universitetslärare ch frskare (SULF), sm har till uppdrag att bevaka sektinsrelaterade frågr. Enligt SDF:s

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Att intervjua elever om hållbar utveckling

Att intervjua elever om hållbar utveckling Ämnesövergripande Grundskla åk 7-9 Mdul: Hållbar utveckling Del 3: Sklan ch eleverna mttagare av kunskap ch deltagare i förändring Att intervjua elever m hållbar utveckling Claes Malmberg, Högsklan i Halmstad

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kompletteringsuppgifter

Kompletteringsuppgifter Förändringsprcesser ledarskap, kmmunikatin ch rganisatin vårterminen 2016 Kmpletteringsuppgifter I det här dkumentet finner ni kmpletteringsuppgifter för examinerande mment i kursen Förändringsprcesser.

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer