tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län Nytt kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Finansieringslts Jönköpings län Science Park Jönköpings län Nytt Tidigare beslut: R Il O 14 (förstudie) kr Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Med utgångspunkt i det arbete sm inleddes s m ett upprp bland företagare i länet c h sm därefter kanal i serades via kntakter mellan ett flertal aktörer i länet har ett arbete inletts kring att verka för förbättrade förutsättningar att möjliggöra företagsfinans iering i lika frmer ch i lika skeden i företagens utveckling. betet har sedan frtsatt inm ramen för en förstud ie var i före liggande ansökan för en tvåårig försöksperid arbetats fram. Sm framgår av finansieringen står ett fl ertal såväl privata sm ffentfiga aktörer bakm nysatsningen. Finansieringslts-funktinen kmmer att vara kpplad ti ll den länsunika ch k mmer att utgöra ett stöd för såväl etablerade- sm mer eller mindre nystartade företag ch entreprenörer eller verksamheter sm står i begrepp ti ll en större satsning eller utveckling. Funktinen kmmer vidare vara en resurs vid såväl traditinell lånefinansiering sm vid sökande av ägarkapital (riskkapital) eller ffentliga stöd eller bidrag i första hand då på natinell eller EU-nivå. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: I såväl RUS :en sm i andra strategiska dkument framtagna av Reginförbundet lyfts frågan m behvet ch betydelsen av kapital i li ka frmer för att kunna möjliggöra de ambitiner sm de li ka strategierna i RUS:en för fram. Föreligga nde satsning fy ller därför vä l målsättningarna med länets RUS då detta ckså blir en påtaglig resurs för entreprenörer att få hj älp med att hitta vägar till kapital ch få stöd i planerings- ch förberedelsearbetet inför mötet med ptentiella finansiärer. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: reg se l

2 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~~ Beteckning R12514 Antal sidr 2(3) Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: ~ Psitiv Kmmunikatiner: Innvatin: Klimat ch energi: Attraktivitet: Glbalisering: Reginal kraftsamling ch ledarskap: D Psitiv ~Psitiv D Psitiv ~Psitiv ~Psitiv ~Psitiv ONeutral ~Neutral ONeutral ~Neutral ONeutral ONeutral ONeutral Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: Finansieringen delas mellan ett flertal såväl ffentliga- sm privata parter. Reginförbundets andel utgörs av ca. 27% vilket får anses rimligt. Exprtkreditnämnden, EKN är en av medfinansiärerna i syfte att bl. a. stärka ch synliggöra deras rll i företagsfinansiering i länet. Förslag till särskilda villkr för beslut: Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut Två-årigt medelsbeslut: År 2014 År kr kr 1:1-medel 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr. 2 Natinell strategisk priritering 2g Natinell ämneskategrisering OECD-grupp OECD-ämne

3 Referens Mikael Gustafssn ~~ 9~~ Beteckning R12514 Antal sidr 3(3) Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följ er: Kstnader Egen persnal (inkl. sc iala avgifter) Antal timmar: Ttalt l Lönekstnad per timme: Ex terna tjänster Lkal kstnader Investeringar (gäll er inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa Il Finansiär Reginförbundet Banker (3 st) Länsstyrelsen Science Park Alm i Exprtkreditnämnden, EKN Summa Ttalt Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinj er samt handledning för ansökan m regi nala prjektmedel gä ll er, se

4 ,;, ~~ lönköpings län Blankettversin Antal sidr 1(~) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjekt (markera aktuell ruta) l D Ny ansökan- förstudie l ~ Ny ansökan- prjekt l D Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i dkumentet Handledning för ansökan m reginala prjektmedel Uppgifter m prjektet Prjektnamn Finansieringslts lönköpings län Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare Science Park Jönköping Pstadress E-pst Telefn Gjuterigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnu mm er l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? ~Ja D Nej.. 0Ja~Nei **betsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyran {Tfn: ) Prjektledare Namn Telefn Dan Friberg E-pst Mbiltelefn dan.fri Eknmihantering Namn Telefn Lvisa Skybm E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av belilörig att företräda sökanden unaersrnf., \\~. / ' / ~ ' y '"-. /"-. J JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst:

5 ~~ ~, Blankettversin Antal sidr 2(J) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Finansieringslts lönköpings län Sammanfattning av prjektet (Max tecken) I lönköpings län startade fyra företagare under 2013 en dialg kring finansieringsprblematiken. De skrev ett brev till finansmarknadsminister Peter Nrman att han behövde påverka bankerna att åter börja låna ut pengar till mindre företag. Företagarna fick tillfälle att diskutera finansieringsprblematiken med ministern ch det ledde även till att Landshövdingen i lönköpings län, Min Akhtarzand, bjöd in till dialgmöte med representanter från företagen i reginen, bankerna ch aktörer från det ffentliga. Därefter har det skett ett flertal möten ch utifrån dessa har prblem, behv ch lösningar identifierats ch det är bakgrunden till den planerade finansieringsltsfunktinen ch denna ansökan. Utgår man ifrån ett generellt perspektiv; för att en regin skall utvecklas ur ett näringslivsperspektiv behöver kapitalförsörjningen vara väl fungerande. Detta är särskilt viktigt för en regin i utveckling. Skall reginen få ett breddat näringsliv kmmer tillgången till riskvilligt kapital vara avgörande, vilket även ökar reginens attraktinskraft mt entreprenörer ch företagare. Kapitalbehv kan uppstå på grund av förutsägbara händelser eller när befintliga blag står inför lika typer av investeringar eller satsningar. Finansieringslösningar kan ckså bli aktuellt när blag står inför ägarskifte eller när nya företag med skalbara affärsmdeller skall utvecklas. Sm enskild företagare är det svårt att hålla kll på samtliga finansieringslösningar ch vilka sm kan vara aktuella för just dem. Det finns aktörer sm kan agera rådgivare när det kmmer till hur blagen skall finansiera sin verksamhet men fta handlar det m aktörer sm själva har fmansieringsprdukter eller m aktörer sm riktat in sig på delar av den ttala mängden finansieringslösningar. Detta gör att det saknas en aktör sm har en samlad bild, dit blagen kan vända sig när de behöver hjälp med att hitta rätt finansiering avsett förutsättningar. Reginen behöver en neutral finansieringsltsfunktin sm kan hjälpa blag sm står inför kapitalanskaffning, då framförallt med fkus på följande delar: Nulägeshedämning av blaget för att därigenm identifiera vilka finansieringslösningar sm är aktuella. ~ Förberedelse inför kntakt/möte med tänkt finansiär. Genmföra möten med finansiärerna ch låsa affären. Dessutm behöver reginen en ökad kunskap m lika finansiella prdukter genm kunskapsspridning. Detta kan ske genm att finansieringslts-funktinen genmför enskilda Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax E-pst:

6 ~'&,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 3~ möten eller mer grupprelaterade aktiviteter såsm seminarier. Dessa skall äga rum i länets samtliga kmmuner. Finansieringsltsfunktinen skall dessutm vara den sammanhållande länken mellan aktörerna sm finns runt de privata ch ffentliga finansieringsmöjlighetema. I prjektet kmmer vi säkerställa att det finns en finansieringsltsfunktin sm på ett prffesinellt sätt hjälper reginens blag att hitta rätt finansiering får att möjliggöra f6myelse ch tillväxt. Efter de initiala dialgerna har det genmförts en förstudie där företagen har beskrivit deras behv ch där samarbete har skapats mellan banker, Exprtkreditnämnden samt ett antal reginala aktörer med beröring till frågan. I fårstudien har även arbete genmförts för att identifiera lämplig lösning kring bemaningsfrågan. Partema har en samsyn kring hur riggningen skall ske ch vilka insatsem sm skall tillhandahållas. I ch med detta prjekt vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig satsning där ett flertal parter går in ch delar på finansieringen. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Prjektets syfte är att säkerställa att reginens företag har de bästa förutsättningarna att attrahera det kapital sm behövs för att möjliggöra förnyelse ch tillväxt. Dessutm skall prjektet möjliggöra ett ökat samarbete mellan bankerna ch de lika finansieringsaktörerna inm innvatinssystemet ch att vår regin tar en större del av natinella ch internatinella finansieringsprdukter. Det är ett uttalat önskemål från länets företagare ch det sm prjektet ämnar hantera. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Målsättningen med prjektet är att ha en väl fungerande struktur kring finansieringsltsarbetet, sm möjliggör följande insatser hs blagen: - Nulägeshedämning av blaget för att därigenm identifiera vilka finansieringslösningar sm är aktuella. Är blaget lämpligt för reginala eller natinella bidrag? Bör blaget finansiera det genm lån från Almi, banken eller en kmbinatin? Skall maskinparken leasas? Hur finansierar jag blagets frdnspark? Kan riskkapital vara ett alternativ för mitt blag? Kan jag finansiera detta själv utan inblandning av andra? Finansieringsrådgivaren går, tillsammans med blaget, igenm vilka alternativ sm är aktuella. - Förberedelse inför kntakt/möte med tänkt finansiär. I samtliga fall behöver en finansiär veta vart blaget är på väg. Berende på vilken finansieringsfrm sm är aktuell kan lika underlag behövas ta fram. Finansieringsrådgivaren säkerställer tillsammans med blaget att detta görs på ett prfessinellt sätt. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: [ Fax: E-pst:

7 ~'&.,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 4(1) - Genmfra möten med finansiärerna ch låsa affären. Finansieringsrådgivaren kan i vissa fall hjälpa blaget genm hela affären, dvs att båda delta på möten ch att supprta dialgen kring handlingar ch avtal, m så behövs. Dessutm behöver reginen en ökad kunskap m lika finansiella prdukter genm kunskapsspridning. Detta kan ske genm ökad infrmatinsspridning, individuell finansieringsrådgivning eller mer grupprelaterade aktiviteter såsm seminarier/aktiviteter. De målparametrar sm skall finnas kpplat till prjektet är: - Besök ch träffar i samtliga av länets kmmuner - Kntakt med 50 företag per år gällande finanseringsrådgivning - 80 rådgivningstillfållen per år - Ökad andel natinell finansiering tilllänet Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Prjektet kmmer ha sin målgrupp i företag sm behöver kapital i lika skeden. Allt från från blag sm står inför ägarskiften, nya maskiner ch exprtsatsningar, till unga tillväxtblag sm behöver kapital fr att tillvarata marknadsptential en. Det kan alltså handla m bidrag, lån, ägarkapital, leasing ch kundfinansiering. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) Science Park prjektleder arbetet ch kmmer ha en finansieringsltsfunktin bestående av en finansieringsrådgivare sm är anställdikntrakterad samt en tillhörande supprtfunktin sm kan bidra till infrmatinsspridning, aktiviteter ch bidragsansökningar. Genm att ha en funktin bestående av flera individer kan vi minska risken att detta blir allt fr persnberende ch vi kan dessutm säkerställa en bredare kmpetensbas inm prjektet. Science Park har redan idag erfarenhet av att hjälpa blag med kapitalanskaffning, då med fkus på unga tillväxtblag. Genm en senir finansieringsrådgivare med erfarenhet av traditinellt näringsliv, blir erbjudandet kmplett. Det finns redan idag någt sm vi kallar Finansieringsprtalen.se där reginens företag kan få infrmatin m de ffentliga finansieringslösningar sm finns tillgängliga. Detta kmmer ligga inm arbetet ch därmed ytterligare stärka satsningen. Lgiskt blir att nyttja den unika infrastruktur sm är uppbyggd genm Science Parks ndsystem. Därtill finns prgram ch tjänster sm ytterligare kan frstärka servicen till blagen. Det kan exempelvis handla m internatinalisering ch försäljning. Finansieringsltsfunktinen kmmer frenklat att arbeta med fem mduler. -Partners - Seminarier ch infrmatinsspridning - Enskilda rådgivningstillfållen Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 ~,, ,~, Blankettversin Antal sidr 5~) - Enldare finansieringsprcess -Kmplett finansieringsprcess Partners handlar m att kppla upp ch upprätthålla arbetet mt de aktörer sm redan idag jbbar i anslutning till dessa frågr. Det handlar m banker, revisinsblagen, Almi, Företagsjuren mfl. Dessutm mt det investeramätverk Science Park redan idag har ch mt de natinella aktörer sm tillhandahåller finansiering, såsm Vinnva, EKN ch Tillväxtverket Genm seminarier sprids infrmatin m lika finansieringslösningar ch ckså m vilka tjänster vi tillhandahåller. Enskilda rådgivningstillfållen kmmer vara aktuella i de fallen det handlar m enklare frågeställningar eller i de fall vi anser att det inte är lämpligt att arbeta vidare med blaget. En enklare finansieringsprcess kan handla m att finansieringsrådgivaren tillsammans med blaget kmmer överens m att gemensamt arbeta igenm delar av finansieringsprcessen. Inm denna mdul kan maximalt 20-40h läggas på respektive blag. slutligen kan finansieringsrådgivaren ch blaget ta ett helhetsgrepp kring prcessen, vilket då innebär ett mfattande arbeta från start till mål. Den typen av prcess kmmer innebära >40h. Den typen av insatser kräver betalning från deltagande företag. Tidplan (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Uppstart av prjektet ch aktivitetsplanering l jan 31mars Uppstart rådgivning blag l jan 3ldec2016 K vartalsvisa styrgruppsmöten l jan 3ldec2016 Genmfåra 2 infrmatinstilfållen/seminarier per halvår l jan 3ldec2016 med fkus på finansieringsfrågr Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den reginala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på För att en regin skall utvecklas ur ett näringslivsperspektiv behöver kapitalfårsärjningen vara väl fungerande. Detta är särskilt viktigt får en regin i utveckling. Skall reginen få ett breddat näringsliv kmmer tillgången till riskvilligt kapital vara avgörande, vilket även ökar reginens attraktinskraft mt entreprenörer ch fåretagare. Att öka möjligheterna att hitta rätt finansiering får våra företag är såldes i linje med den reginala utvecklingsstrategin. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt 'ämställdhet Prjektet har sm mål att öka finansieringsmöjligheterna får blag sm har svårt att hitta lämplig finansiell prdukt. Det kmmer exempelvis innebära att grupper sm idag står långt Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: O l Fax: O l E-pst:

9 ~'&.,~, Blankettversin Antal sidr 6~ ifrån relevanta finansieringslösningar krnmer ha större möjlighet att nå nödvändiga resurser får tillväxt. Detta genm direkta insatser i blagen ch genm infrmatinspridning. Vår bedömning är att prjektet krnmer bidra psitivt till de hrisntella målen. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Science Park Jönköping har idag en verksamhet sm bland annat hjälper startups ch tillväxtblag att hitta rätt finansiering. I ch med finansieringslts-funktinen krnmer dck detta arbete att breddas vesäntligt då vi tidigare inte haft resurser att bearbeta länets företagare sm helhet. Genm Science Park lönköpings sarnarbete ch verksamhetsledning av Science Park systemet i lönköpings län, finns en naturlig lkal fårankring ch närhet. Detta krnmer underlätta arbetet med att nå ut i hela länet, vilket krnmer vara en fårutsättning får att detta långsiktigt skall bli ett framgångsrikt prjekt. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) I detta prjekt deltar ett flertal partners ch erfarenheterna krnmer att samlas upp ch fårhpningen är att satsningen kan bli permanent efter prjektets slut. Infrmatinen runt prjektet krnmer spridas i deltagande aktörers nrmala kanaler. Då det finns en vana vid att arbeta med prjekt, krnmer detta inte utgöra några prblem. Uppföljning/utvärdering av prjektet Prjektet krnmer utvärderas löpande. Detta genm den prjektgrupp sm krnmer tillsättas ch utvärderingen krnmer göras utifrån satta mål i denna prjektplan. Därtill krnmer utvärdering ske kring aktiviteterna ch insatserna sm görs mt blagen får att därigenm iterera ch utveckla metden får genmfårandet I prjektet krnmer vi även utvärdera vilka målgrupper sm har störst behv av våra insatser. Slutligen skall en utvärdering ske kpplat till hur riggningen ch implementeringen skall se ut efter prjekttidens slut. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: E-pst:

10 tf~.,~~ Blankettversin Antal sidr 7(~) Kstnadsbud get* Kstnadsslag 20l Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: l Lönekstnad per timme: 460 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader Intäkter - Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa (A) l l Finansierin * Finansiär 20l Ttalt Reginfårbundet i lönköpings län Bankerna (3 st) Länsstyrelsen Science Park Alm i EKN Summa (B) l *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda tab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: O l Fax: O l E-pst:

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer