.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,"

Transkript

1 .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd, R18713, återremitterat , 4 Förslag till beslut: l.loo.oookr 1:1-medel år kr l: l-medel år 20 15, prgns kr l : l-medel år 2016, prgns 2. Förstudie ch prjektering av fastighet till Barnfilmbyn, R3914 Förslag till beslut: kr l :l-medel år Krattsamling Bigas - Reginal samverkan fr prduktin, infrastruktur, R4114 Förslag till beslut: kr l :l-medel år 2014

2

3 Referens Mikael Gustafssn ~~ "~ 9 JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektuamn: Pr_jektägare: År ch månad för pr,jektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Gnsjöreginens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB Nytt l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginfrbundets kmmentarer till ansökan: Under längre tid har det i Gnsjöreginen (GGVV) drivits en tanke m ökat kmmunall näringslivssamarbete i hela länet. Parallellt med detta har man med start under 2012 genrfört en mfattande frstudie i Gnsjöreginen där man analyserat reginens utmaningar ch utvecklingsbehv med bl.a. medfinansiering från Tillväxtverket ch i nära samverkan med näringslivet. Ett resultat av frstudien är att bilda det gemensamma rgan sm beskrivs i denna ansökan för att i samverkan mellan kmmunerna ch näringslivet möta framtida utmaningar ch vidta nödvändiga åtgärder. Arbetsmdellens utfrmning ger möjlighet till en önskvärd vidareutveckling där hela länets näringslivsarbete samrdnas på ett tydligare sätt. Och bl.a. härfr finns avsatt resurser i prjektet fr erfarenhetsspridning ch lärande till övriga länet. Sm framgår av bilagd reviderad ansökan är ägarfrhållandena genmgående 50/50 mellan kmmunerna resp. näringslivsfreträdare. Sammanfattningsvis är inriktningen att ledamöter i styrelsen utgörs av rdförandena i resp. kmmunstyrelse samt näringslivsfårening/råd med vardera 4 ledamöter med lika många suppleanter. Härutöver ska ytterligare en ledamt utses gemensamt sm även ska vara rdfrande i styrelsen. För närmare infrmatin kring detta hänvisas till ansökan. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel Fax: E-pst: vr.vw.reginjnkping.se 1 jkpg

4 Referens Mikael Gustafssn ~'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 2(3) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Hela satsningen kan ses sm ett sätt att möta frågan kring "Reginal kraftsamling ch ledarskap" sm lyfts fram sm betydelsefullt i den reginala utvecklingsstrategin. Detta stöds även av OECD:s analys. Härutöver kan prjektet förväntas ha str påverkan vad gäller att stärka det befintliga näringslivet sm i Gnsjöreginen tydligt dmineras av industri vilket kpplar an mt strategin m en internatinellt ledande industriregin. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: lxi Psitiv O Neutral O Negativ Kmmunikatiner: ~ Psitiv O Neutral O Negativ Innvatin: l:isi Psitiv O Neutral O Negativ Klimat ch energi: O Psitiv ~ Neu tra l O Negativ Attrakt i vitet: l:isi Psitiv O Neutral O Negativ Glbalisering: IZI Psitiv O Neutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: l:isi Psitiv O Neutral O Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: Sökt belpp utgör 50 % av kstnaderna. I ch med att det finns ett lärande ch erfarenhetsspridning till övriga länet inbyggt i prjektet, bedöms sökt belpp rimligt. Förslag till särskilda villkr för beslut: Ansökan m utbetalning skall göras minst två gånger per år ch senast 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget fr årets beslut förfalla. Årlig förlängningsansökan krävs. Med detta frslag till beslut anser Reginfrbundet att medfinansieringsåtaganden är fullgjrda vad gäller prjektinitiativ under prjektets löptid. I samband med frsta ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginfrbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut År 2014 År 2015 År kr l kr l kr 1:1-medel l :I-medel, prgns l : l-medel, prgns Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr.

5 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPINGS LAN Beteckning R18713 Antal sidr 3(3) l 2g Natinell strategisk priritering Natinell ämneskategrisering Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: r-- År År Kstnader Egen persnal l J (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: 1980 År 2016 Ttalt l Lönekstnad per timme: 514 Externa tjänster T.ka l kstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspcci fikatin i bi laga) Summa kstnader T Summa n täkter År Finansiär Kmmunerna i GGVV l l Näringslivsblaglmtsv. GGVV Reginfrbundet l l Summa A' r A'r 2016 Ttalt l 08/ l Förutsättningar för beslutet Reginfrbundets riktlinjer samt handledning f r ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

6 ~~ ~, JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversln Antalsidr 1(10) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u 1ppg1 "ft er m prje " ktt e Prjektnamn Gnsjöreginens Näringslivsråd Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad u 1ppg1 "ft er m s "" k an d e Prjektagare E-pst Gislaveds Näringsliv AB anders~gna.se Pstadress Telefn Anderstrpsvägen Pstnummer ch rt Mbiltelefn Gislaved Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? ~Ja D Nei OJa~ Nei.. Arbetsstallanummer enhgt Stat1St1ska centralbyrån (Tfn: ) p rje. k t l e d are Namn Anders Ahlström E-pst Telefn se van Mbiltelefn se van Eknmihantering Namn Telefn Christina Anderssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- c h finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Ort ch datum Gislaved l JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Vastra Strgatan 18 A Tel: Far E-pst

7 AV& 9;, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettveraln Antalsidr 2(1 O) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Gnsjöreginens Näringslivsråd (GNR) Sammanfattning av prjektet (Max 2 tecken) Under ett drygt år har en reginal mbilisering genmförts av näringslivet ch kmmunerna i Gnsjörcginen. Arbetet har drivits under benämningen "Framtid Gnsjöreginen" ch utförts av näringslivsrganisatinerna på uppdrag av kmmunerna. Utgångspunkten för arbetet är vikande beflkningsunderlag ch mfattande strukturförändringar i näringslivet. Mer än 60 möten ch seminarier har genmförts. Över 100 persner - företagare, plitiker, frskare ch tjänstemän- har deltagit ch bidragit med ideer till prjektet sm avslutades smmaren Från företagarhål l har man varit speciellt fkuserad på att arbetet med Framtid Gnsjöreginen ch etableringen av Gnsjöreginens Näringslivsråd ska ge knkreta ch mätbara resultat. Del övergripande målet med Framtid Gnsjöreginen är att etablera ett gemensamt tillväxtarbete i frm av ett näringslivsråd/ näringslivsrgan i Gnsjörcgincn. Fyra huvudsakliga delmål har definierats ch genmförts: A. En kartläggning av näringslivets utvecklingsbehv ch viljeinriktningar med reginens tillväxtarbete har genmförts bland fretagen ch i kmmunerna i Gnsjöreginen. B. En arbetsmdell fr analys ch priritering av gemensamma satsningar fr reginens tillväxt inm näringslivet har tagits fram ch prcessats i samverkan mellan det reginala näringslivet ch kmmunerna i Gnsjörcgincn. C. En struktur fr en gemensam utvecklingsrganisatin/ett gemensamt näringslivsråd har tagits fram av näringslivsblagen, kmmun-, företags- ch reginala representanter i samarbete med prcessledaren. D. Ett frslag till en gemensam utvecklingsrganisatin/näringslivsråd ch dess verksamhetsinriktning har förankrats i det lkala/reginala näringslivet i Gnsjöreginen. Ovanstående arbete har dkumenterats i en slutrapprt sm fårdigställts i juni Näringsl ivet ch kmmunerna har beslutat alt bilda Gnsjöreginens Näringslivsråd. Det frtsatta arbetet ska inriktas mt fuande huvudmråden. l. Företagens knkurrenskraft 2. Reginens attraktivitet 3. Kmpetensförsörjning ch -utveckling Se bilaga 1 Prjektbeskrivning för mer detaljerad infrmatin Prjektet har en stark kppling till RUS, Reginal Utvecklingsstrategi för Jönköpings län. Delstrategin "En internatinellt ledande industriregin" kan ses sm en referens till det tänkta arbetet. Samtliga aktivietcr ch prjekt i Gnsjöreginens näringslivsråd kmmer att beröra del strategin. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jnköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A T et: Fax: E pst

8 ~!6.,~, JÖNKÖPINGSLÅN Blankettven~ln Antal sidr 3(1 O) Framtid Gnsjöreginen kmmer att rganiseras i frm av en ideell frening med medlemmar från företag, näringslivsblag, näringslivsrganisatiner ch kmmuner. Den av parterna bildade ideella freningen Gnsjöreginens näringslivsråd, ägs till 50% av de fyra kmmunerna ch till 50% av de fyra kmmunernas lkala näringslivsfreningar/råd. Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med att hantera de behv sm uttryckts av näringslivet, samt i pågående ch framtida prjekt sm är relaterade till de behven. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift sm rådgivande instans for näringslivsfrågr sm berör reginallkmmunal utveckling. Den ideella föreningen styrs med hjälp av sitt ändamål ch sina stadgar, sm fastställs på årliga årsmöten ch eller/extra medlemsmöten.verksamheten ska underställas kmmunal revisin samt en extern revisr. Gnsjöreginens Näringslivsråd ska genmfra en årlig tillväxtknferens sm är öppen fur alla i reginen ch i hela länet. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Det huvudsakliga syftet med prjektet är samverkan ch bättre samrdning med bibehållen lkal förankring vad beträffar näringslivsfrågrna i Gnsjöreginen. Genm Gnsjöreginens Näringslivsråd skapas en ny rganisatinsstruktur med syfte att driva gemensamma utvecklingsfrågr ch prjekt samt bidra till en ökad natinell ch internatinell knkurrenskraft för näringslivet. strukturen skall fungera sm ett utvecklingsrgan i Gnsjöreginen, men även sm en möjlighet för övriga länet att ta till sig. Vi vill betna att detta inte är en traditinellt näringslivsarbete. Samarbetet bygger på behvsinventeringen ch dialg mellan näringslivet, kmmunemas plitiker ch tjänstemän, där vi inventerat nuläge, framtida behv ch pågående verksamhet. Vi har sammanställt en trteckning över pågående näringslivsprjekt sm bedrivs i samverkan mellan eller i enskilda GGVVkmmuner (Bilaga 2). Vi bedömer att de fyra GGVV kmmunerna är ett naturligt mråde fr samarbete, ch att en förbättrad ch fördjupad samverkan är helt ungänglig bl.a. därfr att de fyra GGVVkmmuncrna står inför liknande utvecklingsmöjligheterch utmaningar inm de närmaste åren. I dialgen mellan näringslivet ch kmmunernas plitiker ch tjänstemän har flera andra argument lagts fram sm talar för samarbete, bl.a: - Större underlag fr strategiska prjekt; - Finansiella fördelar (större gemensam budget); -Bättre samlad kunskap m vilka "vi" är när vi söker ss ut i världen, när vi marknadsf6r ss sv.; -Mindre dubbelarbete ch slöseri genm att vi kan undvika bl.a. kmmunvisa: kmpetenspaket fr nyföretagare, gymnasiesklr med snarlika prfiler sinsemellan, turismsatsningar, fritidsutbud, hemvändarprjckt eller attraktivitetsinsatsert marknadsföring, sv.; -Bättre sammanställning, selektering, bearbetning ch spridning av strategisk infrmatin m utvecklingsfrågr (statistik m t.ex. pendling, arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, etc); JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönkping l Besksadress: Vastra Strgatan 18 A Tel Fax: E-pst: se www regionjonkpmg.se

9 69& ~, Blankettversin JÖNKÖPINGS LÅN Antal sidr 4(10) - En gemensam arena ch "en väg in" för externa aktörer (Lex. BRJ, andra reginer, Reginförbundet, högsklr/universitet etc) sm vill samarbeta inm mråden sm pririteras av näringslivet i GR; - Näringslivsansvariga kan "lyfta" frågma sm är av gemensamt intresse för många företag i fyra kmmuner till GR-nivån. Det blir således en förbättrad samrdning ch samsyn kring vilka frågr sm måste pririteras bland insatserna sm sker till förmån för företagen i GGVV -reginen. -Samrdnad spridning av gda erfarenheter till andra kmmuner i länet ch i Sverige. -Möjlighet att uveckla en arbetsmdell-en plattfrm- ett arbetssätt sm kan användas även inm andra mråden sm inte primärt är näringslivsfrågr (t.ex. integratinsmrådet). Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Övergripande verksamhetsmål. Det övergripande målet för Gnsjöreginens Näringslivsråd föreslås vara: Att bidra till att bryta den negativa dynamiken i frm av arbetstillfällen ch knkurrenskraft. Gnsjöreginen är i hög grad berende av sin stra andel tillverkande företag, sm i sin tur är berende av det internatinella knjunkturläget ch av att kunna uppvisa såväl en hög kmpetens sm en hög prduktivitet för att vara knkurrenskraftig. En ytter! igare utmaning/möjlighet i detta läge är att majriteten av reginens tillverkande företag består av många små ch medelstra företag. Vi bygger en förstärkt plattfrm för att kunna möta framtidens krav på knkurrenskraft ch nya kmpetenser. Mål Gnsjöreginens Närings livsråd skall bidra till att öka tillväxten i näringslivet ch till en beflkningstillväxt i Gnsjöreginen genm att utveckla de valda strategiska mrådena: 1. Företagens knkurrenskraft i frm av uppstart av nya marknader i Tyskland ch de Nrdiska länderna 2. Reginens attraktivitet. Här är näringslivsrådet endast rådgivande, varför inget prjektmål kan sättas. 3 Kmpetensförsörjning ch -utveckling. Samtliga näringslivets behv skall vara kart lagda ch aktiviteter uppstartade inm prjekttiden. Rådet ska vara pådrivande ch remissinstans i aktiviter/samverkansprjekt inm alla de tre strategiska mrådena. Prjektet fkuserar på lärande ch m intresse finns kan erfarenheterna ch kunskaperna spridas till övriga kmmuner i länet. På så sätt kan samarbetsprcessen verka för att stärka näringslivet i hela Jönköpingsreginen. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel Fax: E-pst reginfrbundet~reglnjnkplng. se www regnjnkping.se

10 ~!6 94, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antel sidr 5(10) Verksamheten är i huvudsak prjektbaserad ch kmmer att styras ch ledas av Gnsjöreginens Näringslivsråd. Följande samarbetsförslag har framkmmit i prjekt "Framtid Gnsjöreginen" m inriktning på framtida insatser: l. Företagens knkurrenskraft - Ett gemensamt internatinaliseringsprjekt gentemt i första hand Tyskland ch övriga nrdiska länder för att skapa nya marknader. Även lkala/reginala plattfrmar sm Elmia ch Affårsracet ses sm betydelsefulla resurser för att utveckla för detta prjekt. - En gemensam ambitin att GGW-kmmunema skall representera "Sveriges bästa lkala företagsklimat". (Idag är man inte långt ifrån det målet i såväl Svenskt Näringslivs Företagsenkät ch SKL:s servicemätning). Detta är primärt kmmunernas uppgift, men näringslivsrådet blir ett rådgivande rgan för reginens näringsliv. -En gemensam satsning på "Inward Investments" i Gnsjöreginen Här handlar det m utveckla samarbetet med Business Sweden för att främja utländska investeringar i reginen.detta arbete skall krdineras med Reginförbundets internatinella satsningar samt det lkala, redan utvecklade arbetet, exempelvis inm mässverksamhet - Omvärldsbevakning, alltifrån mdemabl-verktyg fr ett företags kmpetensutveckling till kntakter med relevanta mvärldsbevakare/ nyhetsspridare sm är av intresse för reginens företag. I prjektet ska ett gemensamt verktyg för mvärldsbevakning tas fram ch utvärderas, för att sen implementeras lkalt i Gnsjöreginen. I nästa fas skall övriga av länets kmmuner beredas plats i verktyget, vilket stärker dess innehåll. 2. Reginens attraktivitet a. Bende/livsmiljöutveckling - Näringslivsrådet verkar sm pådrivare ch remissinstans samt medverkar i de utvecklingsprjekt sm skall bidra till den reginala attraktinskraften. Företagen själva utgör ju en viktig del av den reginala attraktinskraften i Gnsjöreginen. b. J n frastrukturutveckling - I den här frågan finns redan ett kmmunplitiskt samarbete inm GGVV sm i sin förlängning även är en del av det reginala arbetet. T dessa frågr kan Gnsjöreginens näringslivsråd agera remissinstans för den gemensamma näringslivs- ch samhällsutvecklingen ch särskilt i de frågr sm har betydelse för näringslivet. - PPP -prjekt, gemensamma investeringar sm delas mellan de ffentliga ch de privata delarna av näringslivet, har blivit alltmer vanliga under senare år. Eftersm näringslivsstrukturen i Gnsjöreginen huvudsakligen handlar m SME:s så kan Näringslivsrådet spela en rll även i detta avseende, utöver att enbart vara remissinstans till de investeringar sm skall göras i vägar, bstäder etc. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jånkåping J Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: O Fax: E-pst

11 .,;, 6~ JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antalsidr 6(10) 3. Kmpetensförsörjning ch -utveckling -Samtliga näringslivets behv skall vara kartlagda ch knkreta aktiviteter uppstartade inm prjekttiden. Verktyg får kmpetensfårsörjningsanalyser samt får en gemensam knjunkturbarmeter får reginen skall tas fram. - Ökad samrdning av såväl enskilda teknikprjekt (t.ex. det pågående autmatinsprjektet) ch yrkesutbildningar sm näringslivet (ch då framförallt industrin) kräver. - Ökad reginal samverkan mellan utbildningsaktörer ch näringsliv. Uppdraget från näringslivet (de ca. 80 fåretagen sm ingått i referensgruppen) är tydligt. Näringslivet kräver att kmpetensprblematiken löses en gång får alla. För att klara detta behövs en översyn av innehåll ch resurser i samtliga studiefrmer, från grundskla till högskla. I nästa steg planerar vi att utveckla de lika delprjekten sm beskrivs övergripande van. Arbetet börjar med att kartlägga branschernas behv ch identifiera de resurser (persner, finansiering, kunskap, etc.) sm behövs för att driva arbetet i de lika delprjekten framåt. Prjektet ARK; autmatin för reginal knkurenskraft är ett gtt exempel, sm kan användas får att illustrera hur vi tänker ss att de lika delprjekten skall rganiseras ch bedrivas. I ARK har lika behv kartlagts, därefter har externa resurspersner: knsulter, rganisatiner, frskare, etc. anlitats, sm samarbetar med prjektledning ch styrgrupp. Här skall nämnas att behven i sin tur kmmer att ställa krav på kartläggning ch ackreditering av reginens/länets samlade kmpetenser. l ARK prjektet identifierades behv inm bl.a. innvatin ch frskning. Vi fårväntar ss att ckså prcessen i Framtid Gnsjöreginen kmmer att leda fram tillliknande behvsbilder, ch att de kan tillgdses genm samverkan med bl.a. IIögsklan i Jönköping, Innvatinsfabrik Småland, Science Park-systemet ch Almi. Här skall nämnas ytterligare ett önskemål sm uttryckts av näringslivet i Gnsjöreginen, ch sm rör aktiviteter. Näringslivets representanter önskar fler tillfållen till möten, "hearings", frukstmöten, etc. m for näringslivet angelägna ch aktuella frågr. Vi vi ll tillmötesgå även detta önskemål ch behv inm ramen får prcessen, ch räknar med att börja planera för dessa möten från l. Flera av de aktuella frågrna sm t.ex. "kmpetensutveckling", "attraktivitet" ch "mvärldsbevakning" ryms dck inm "prjektmrådena" ch kan därfår samrdnas inm ramen för verksamheten sm sker inm respektive delprjekt ' Organisatin Framtid Gnsjöreginen kmmer att rganiseras i en ideell fårening med medlemmar från företag, näringslivsblag, näringslivsrganisatiner ch kmmuner. Den av parterna bildade ideella fåreningen Gnsjöreginens näringslivsråd, ägs till 50% av de fyra kmmunerna ch till 50% av de fyra kmmunernas lkala näringslivsfåreningar/råd. Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 4 är representanter från näringslivet (en från respektive kmmun) samt 4 representanter från kmmunerna. Dc kmmunala representanterna är JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönkbping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax E-pst

12 ~~.,~, Blankettversin JÖNKÖPINGS LÅN Antal sidr 7(1 O) utsedda av respektive kmmunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en rdförande sm skall representeras av näringslivet. Den ideella föreningen styrs med hjälp av sitt ändamål ch sina stadgar, sm fastställs på årliga årsmöten ch eller/extra medlemsmöten. Verksamheten ska underställas kmmunal revisin samt en extern revisr. Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med de av näringslivet framtagna behven ch därtill nuvarande ch kmmande prjekt. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift sm rådgivande instans för frågr av reginallkmmunal karraktär sm berör näringslivet. Kpplat till van nämnda ideella fö rening bildas ett aktieblag, Business Gnsjöreginen AB, vars syfte är att äga ch driva, för Gnsjöreginen, gemensamma prjekt gällande näringslivsutveckling. Aktieblaget ägs till l 00% av Gnsjöreginens näringslivsråd (GNR). Under våren 2014 genmförs en beredning ch knstituering av rganisatinen sm beräknas starta Tidplan (AnQe nar i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Uppstart av rganisatin ch rekrytering av krdinatr ch följefrskare. Ansökan m prjektstöd för mvärdsbevakning, internatinallisering, kmpetensutveckling. Starta upp delar av mvärldsbevakning så sm inköpsindex ch kmpetensbehv. Utveckla delar av befintliga internatinella samarbetspartners. Utveckla lkala/reginala plattfrmar för affårsutbyte. Vidareutveckling av mvärldsanalys genm framtagning av nya verktyg ch samarbeten. Uppbyggnad av nätverk, affårsplattfrmar i Tyskland ch de nrdiska länderna. Ta fram verktygen for att säkerställa kmpetensbehv. Bygga en fungerande plattfrm för Inward Investments. Starta analys av branschbehv ch uppbyggnad av kmpetenspl Vidarutveckling av uppstartade aktiviteter. Samverkan med andra kmmuner kring branschbehv ch ev. ansökan m gemensamma resurser för genmförande. Utvärdering ch planering av kmmande plattfrm JÖNKÖPING$ LÄN Pstadre$$: Bx 255. SE Jönköping l Besksadress: Vastra Strgatan 18 A T et: Fax: E-pst:

13 ~~.,~, Blankettvrsin JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 8(10) attraktivitet ch kmpetensförsörjning ch -utveckling. Gnsjöreginens näringslivsråd kan ses sm ett utvecklingsprjekt for hela länet, en plattfrm sm kan kpieras ch spridas. Långsiktigt kan ett sådant samarbete stärka hela länets näringslivsutvecklingsarbete, vilket ckså ligger helt i linje med Regin Jönköping ch RUS-arbetet. Ett sådant samarbete skulle långsiktigt kunna få samma effekt sm mtsvarande näringslivsrgan i Halland, Skåne ch Västra Götalandsreginen. Vi ser prjektet sm en inledande fas, ett lärprjekt sm övriga delar av länet kan ta del ch inspireras av. Prjektet fasar väl in i det tänkta RUS arbetet ch kan härledas till det i RUS nämnda "Reginal kraftsamling ch ledarskap" Exempelvis citatet: l såväl utvärderingen av det tidigare reginala utvecklingsprgrammet (RUP) sm i dialgen inm ramen fr detta arbete, har just frånvarn av en sådan mtr lyfts fram sm en svaghet ch etl hinder för utveckling. Här behövs reginal kraftsamling ch ledarskap. OECD understryker bland annat taljande: Engagera unga människr i reginal utveckling Klargör rllerna för dc aktörer sm hanterar reginal utveckling Stärka det reginala ledarskapet Ge ytterligare stöd ch kraft åt reginala utvecklingsprgram Främja ch stärk den reginala planeringen mellan reginer Vidareutveckla det itentlig-privata samspelet Främja kmmunöverskridande samarbete Delstrategin "En internatinellt ledande industriregin" kan ses sm en referens till det tänkta arbetet Samtliga aktivieter ch prjekt i Gnsjöreginens näringslivsråd kmmer att beröra delstrategin. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) Gnsjöreginens näringslivsråd ska skapa ett mer hållbart samhälle för tillväxt sm tar hänsyn till miljön ch ger plats för integratin ch mångfald. Jämställdhetsfrågan kmmer att lyftas upp i prjektet i syfte att få mer jämställda arbetsplatser. Detta kmmer att ske inm riktade kmpetensprjekt for näringslivet samt genm ett utvecklat samarbete med sklrna i reginen för påverkan av elevernas attityder i framtida yrkesval. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm ar sarskiljande ch unikt) Gnsjöreginen näringslivsråd är en samlande kraft ch en arena får tillväxtfrågr sm inte det enskilda näringslivsblaget klarar att driva på egen hand. Det unika är den direkta frankringen i näringslivet sm utgör stmmen i Gnsjöreginens Näringslivsråd. Den samlande kraften ger nya möjligheter att forankra ch strategiskt driva utvecklingsfrågr med reginal tillväxtptential De lkala utvecklingsfrågrna kmmer dck även frtsättningsvis att drivas av de enskilda kmmunerna/näringslivsblagen. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jnköping l Besksadress: Vastra Strgatan 18 A T et: Fax: E-pst: lrjl

14 ~~.,~, Blankettversln JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 9(1 O) Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Gnsjöreginens näringslivsråd har en egen hemsida där all infrmatin m prjekt ch samarbeten kmmer att finnas tillgänglig. Gnsjöreginens näringslivsråd planerar en årlig knferens med fkus på tillväxtfrågr. Många av aktiviteterna i prjektet kmmer vara publika ch kmmuniceras via media ch Internet. Uppföljning/utvärdering av prjektet Prjektets huvudmän näringslivsblag ch kmmuner i Gnsjöreginen kmmer att få löpande infrmatin kring prjektets utveckling. Sm finansiär ch reginal utvecklingssamrdnare kmmer Reginfrbundet ha en adjungerad rll i rådet. Sm patt i det reginala länsarbetet skall prjektet löpande avrappprteras vid Reginfrbundets näringslivs möten. Vidare, där intresse finns, kmmer vi att åka ut till de lika kmmunerna ch fredra resultat ch arbete. Eftersm prjektet är av "piltkaraktär", ch syftar till att vara en lärande prcess, kmmer vi att kppla en prcessutvärderare till prjektet. Prcessutvärderaren skall vara ett stöd i den lärande prcessen, genm att flja hela prcessen ch kntinuerligt fra dialg med prjektets ledning ch andra centrala aktörer. Prcesutvärderaren ansvarar fr att dkumentera ch identifiera de erfarenheter ch kunskaper sm prjektets aktörer inhämtar utefter vägen, ch ge frslag till hur lärandet kan tillvaratas, spridas ch investeras i "Framtid Gnsjöreginens" utvecklingsarbete, samt fr framtida reginal utvecklif!_g_ i länet. JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönk6ping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: O Fax: E-pst:

15 6~6 9Ä9 JÖNKÖPINGS LÄN B lan kettve... in Antalsidr 1 0(1 O) s na s u 1get K t d b d Kstnadsslag Ar2014 Ar2015 Ar2016 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: 1980 Lönekstnad per timme: 514 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (galler inte medel från Reinförbundet) övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader lntakter - Summa (A) Il mans1enng * Finansiar Ar2014 Kmmun l Ar 2015 Ar 2016 l l Ar20 Ttalt Näringslivsblag Reginförbund l Summa (B) l l l *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fallen, får du fram ratt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstamma med summan i (B). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jnköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

16 Referens Britt Wennerström, ~'& "~' JÖNKÖPING$ LÄN ~!(tf l/t'!v lr;'jv Beteckning R 3914 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjcktnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för pr,jektavslut: Status: Förstudie ch prjektering av fastigbet till Barnfilmbyn Snickerba Mariannelund AB Nytt l Tidigare beslut: ~tbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Ansökan mfattar en frstudie ch prjektering av en framtida unik fastighet inm knceptet Bamfilmbyn Mariannelund. Denna förstudie behövs för att ta knceptet Barnfilmbyn vidare til l ett prjekt sm ska presenteras för intressenter på ctl attraktivt sätt genm visualisering av vad sm är tänkt att åstadkmmas i frm av byggnader, utställning ch aktivitetsplatser samt för att utveckla en affärsplan m.m. Målet är att 2016 kunna öppna Barnfilmbyn med utställning, aktivitetscentrum för barn ch ett natinellt barnfilmcentrum. Design, visualisering ch prjektering ska ske genm att i dialg med arkitekter gestalta tmt ch byggnader. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: En kppling kan göras till delstrategierna Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag ch En glbal livsmiljö. Det första med betning på arkitektur ch visualisering ch det andra attraktivitet samt mötesplats. En plats för barnfilm är ckså av intresse fr många i länet, reginen ch natinellt. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping! Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: E-pst: l

17 Referens Britt Wennerström, ~,,. 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN. Beteckning R 3914 Antal sidr 2(3) Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: Psitiv ~ Neutral Kmmunikatiner: D Psitiv ~ Neut r al Innvatin: I8J Psitiv O Neutral Klimat ch energi: D Psitiv 18JNeutral Attraktivitet: I8J Psitiv O Neutral Glbaliscring: I8J Psitiv O Neutral Reginal kraftsamling ch ledarskap: D Psitiv 18JNeutral O Negativ O Negativ D Negativ D Negativ D Negativ O Negativ O Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: Efter att ha gjrt en eknmisk bedömning föreslås reginstyrelsen besluta att prjektet beviljas kr under Samråd har skett med Länsstyrelsen. Förslag till särskilda villkr för beslut: Medlen beviljas under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar mtsvarande belpp. Ansökan m utbetalning ska göras två gånger ch då senast den 30 april En rapprt angående frstudien ska lämnas till Reginförbundet efter genmförandet. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut År kr 1:1-Medel Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr ch kr. J lg Natinell strategisk priritering Natinell äm11eskategrisering OECD-grupp O E CD-ämne

18 Referens Britt Wennerström, ~~ "~' JÖNKÖPING$ LÅN Beteckning R 3914 Antal sidr 3(3) Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm följer: År År Ksh1ader Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: 850 Lönekstnad per timme: 294 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundct) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Summa År År Finansiär Länsstyrelsen Reginförbundet Egen insats Summa År 20 Ttalt l l År 20 Ttalt Förutsättningar för beslutet Reginförbundet medfin an sierar prjektet under Reginförbundets riktlinjer samt handledning fö r ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

19 ~~.,~, JÖNKÖPINGS LÄN ANKOM 2C:4-03- O 1 i Dnr.. ~.f.!f Blankettversin Antal sidr 1 (4) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u 1ppgr 'ft er m prje. kt e t Prjektnamn Förstudie ch prjektering av fastighet till Barnfilmbyn Mariannelund Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) T talkstnad l l kr l kr Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Snickerba Mariannelund AB (svb) claes.markstedt~gmai l.cm Pstadress Telefn c/ Emilkraften, Verdandigatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn 59R 97 Mariannelund Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir *) Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? C8l Ja D Nej D Ja~ Nei.... Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn: ) Prje k t l edare Namn Telefn Clacs Markstcdt E-pst Mbiltelefn Eknmihantering Namn Telefn JUrgen Beck E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads - ch finansieringsbudget ska bifgas {se bilaga) Ort ch datum Mariannelund 3 mars 20 J 4 Namnförtydligande Claes Markstedt. Anmärknin * CFAR-nummer ännu e tilldelat JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Vasfra Strgatan 18 A Tel: Fax: E pst reginfrbundet reglnjnkplng.se WNW.regJnjnkping.se

20 f~.,~, Blankettversln JÖNKÖPINGS län Antal sidr 2(6) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län ( ) ) Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Prjektet sammanfattas bäst med nedanstående "Syfte" Prjektet pågår under periden ch kstnadsberäknas til l mnkr. Finansieringen är tänkt vara 850 tkr från ffentliga finansiärer ch 150 tkr i eget arbete. Bakgrunden till ansökan har redvisats i en tidigare inlaga sm bifgas sm bilaga l, Se särskil t punktema 2-6 Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Syftet med denna ansökan är att med stöd av ffentlig finansiering genmföra en förstudie ch prjektering av en framtida unik fastighet (barnfllmhus) inm knceptet Barnfilmbyn Mariannelund. Förstudien ch prjekteringen behövs för att kunna ta knceptet Barnfilmbyn vidare till ett prjekt, sm kan presenteras för intressenter på etl atlraktivt sätt genm visualisering av vad sm är tänkt att åstadkmmas i fnn av byggnader, utställning ch aktivitetsplatser ch för att utveckla affårsplan mm. ( ' Mål {Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Målet för denna ansökan är att kunna ta ett fram ett gediget underlag sm kan förevisas ptentiella finansiärer ch investerare avseende Barmfilmbun Mariannelund. Det långsiktiga målet är att 2016 kunna öppna Barnfilmbyn med utställning, aktivitetscentrum för barn ch ett natinellt barnfilmcentrum ch att göra Mariannelund till en spels i en småländska "kulturtriangel" med Spira i Jönköping ch Vandalarum i Värnarna sm de två andra spetsarna. ( a aktörer, sm till ideella krafter. Genm förande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) Prjektet genmförs i flera lika steg. Steg l. Design, visualisering ch prjektering. Prjektet Barnfilmbyns tilltänkta byggnader ch anläggningar, utställningar ch tekniktillämpningar måste ges en högre grad av knkretin. Detta sker genm att i dialg med arkitekter, sm får i uppdrag att gestalta tmt ch byggnader. Här handlar det m barnfilmhusets placering på den aktuella tmten, husets arkitektniska utfrmning exteriört, hur parkeringar skall anrdnas, hur Filmhuset kan interagera med närliggande fastighet ch andra akt i vitctsplatser. Eftersm Barnfilmhuset ska uppfattas sm en spännande upplevelse är det ckså viktigt att nga tänka igenm husets interiör ch alla dess funktiner sm museum, JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E pst. wvm.regin)nkplng.se

21 ~'&.,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 3(6) verkstad, egenprducerad film, shp mm. Utöver detta kmmer en mängd tekniker att tillämpas för att möjliggöra en upplevelse utöver det vanliga. Allt detta skall kunna visualiseras i gd tid innan Bamfilmhuset står klart. Förstudie skall i detta steg belysa vilken arkitektnisk lösning sm är möjlig, visualisera den samt prjektera för en etablering av det tilltänka Bamfilmhuset inklusive nödvändig teknik. Steg 2. Finansieringsaspekter Fastighets- ch utvecklingsblaget Snickerba Mariannelund AB, svb har uppdraget att skapa de finansiella förutsättningarna för byggandet av Batmfilmhuset innefattande utställning, teknik mm. Blaget bildas i maj 2013, ch en extra blagsstämma med nyemissin genmfördes i ktber samma år. Ambitinen med nyemissinen var art få ett eget aktiekapital på lägst 500 tkr ch max 2 mnkr. Inm blaget har en finansieringskmmitte (FK) bildats med blagets rdförande Claes Markstedt, reginutredaren UlfFranssn, ch fd finansministern Allan Larsen. FK har genm lika uppvaktningar hs reginala privata ch ffentliga aktörer försökt skapa förankring för prjektets genmförande. Detta förankringsarbete måste frtsätta även på natinell, kanske även nrdisk ch internatinell nivå. Utöver detta måste filmbranschen invlveras. Kntakter har tagit på såväl natinell sm på branschnivå. (b l a Svensk filmindustri, Kulturb1yggan, Abba-museet, Film i Skåne) En långsiktig fmansieringsplan sm inkluderar, såväl investeringen, sm framtida driftkstnader ingår i steg 2. Såväl Snickerba, sm knceptet Barnfilmbyn behöver dessutm en affärsplan sm kan redvisas för tilltänkta finansiärer. Steg 3. Samarbetspartners ch utvidgat kntaktnät. Knceptet Barnfilmbyn Mariannelund är unikt. Någt liknande har inte gjrt någn annanstans. Mt den bakgrunden är framgångsfaktrer i sammanhanget gda samarbetspartners ch kntaktnät av hög kvahte. Bland blagets aktieägare finns kända namn musikerna Gerg Riedel, Björn Ulveus, fd ministrar sm. LeifPagrtsky, Lars Engqvist, fd landshövdingen Gösta Gunnarssn, jurnalisten Christina Jutterström, entreprenören Pigge Verkelin. I steg 3 vill vi utvidga kntaktnätet ch i större utsträckning fkusera på möjliga samarbetspartnerns. Tidplan (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Steg l (se van) april-2014 dec Steg 2 juni dec Steg 3 dec 2014 april2015 Aktiviteterna framgår av särkild bilaga 2 Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den reginala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: E-pst:

22 ~'&.,~, Blankettversln JÖNKÖPING$ LÄN Antal sidr 4(6) Det är vår övertygelse att detta prjekt, sm syftar till. att skapa förutsättningar för att förverkliga knceptet Barnfilmbyn Mariannelund,".inkluderar tre av RUSENs delstrategiernämligen: Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag. Ett inkluderande samhälle En glballivsmiljö Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag. I det här prjektet kmmer kunskapsintensiva företag att användas, när det gäller, arkitektur, prjektering, museiinstallatin, ny tekning för visualisering av såväl knceptet sm utställningar. Detta i det krta perspektivet på längre sikt när/m etableringen är klar kmmer behvet av kunskapsintensiva verksamheter att finnas kvar, inte minst inm F U inm filmbranschen, marknadsfötingen. I Eksjö kmmun finns idag viss visualiseringskmpetens inm näringslivet. Animatin finns sm mindre bransch ch utbildningsplattfnn (gyprgram med riksintag). Ett fördjupat samarbete mellan Bamfilmbyn. Snickerba ch branschen för animatin ch visualisering blir dänned möjlig. Prjektet ch knceptet barnfilmbyn bidrar, m det skulle förverkligas, även till andra näringar kan växa fram med tanke på de kalkylerade antal besökande. Sm exempel kan nämnas restauranger & cafeer mm. Bedömningen är ckså att detta stödjer utvecklingen av KKN-näringarna ch sm dessutm innebär fördjupade kntakter med Högsklan i Jönköping Ett inkluderande samhälle För ett sammanhållande samhälle är det viktigt med stödjande miljöer ch att barnens levnadsvillkr är de bästa tänkbara, men ckså att de äldre har ett attraktivt innehållsrikt liv. I Barnfilmbyn Mariannelund ch i Barnfilmhuset kan man mötas över generatinsgränser, avsett etnicitet ch dela upplevelser i fnn av rörlig bild. Men kan även mfatta alla de natur- ch kulturvärden sm mger Barnfilmbyn Mariannelund. Här kan man skratta, skapa ch uppleva tillsammans vilket skänker scial trygghet ch bidrar till att inkludera gammal sm ung. En glballivsmiljö I en tid av frtsatt urbanisering innebär det en utmaning för landsbygden att knytas samman med mvärlden. För det fdras gda kmmunikatiner ch en ökad digitalisering. Om dessa förutsättningar i fnn av kmmunikatiner ch tillgänglig digital teknik finns även förutsättningarna för en levande attraktiv ch scialt fungerande landsbygd. Detta skapar även förutsättningar för att mvärlden är en integrerad del av det lkala samhället. Barnfilmbyn Mariannelund ch denna förstudie bidrar till att öka nyfikenhet på andra kulturer (genm film ch utställningar, besöksmål) ch bidrar dänned till ett mer kreativt, dynamiskt, öppet ch JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E pst:

23 ~'&.,~~9 Blankettversln REG IONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 5(6) tillåtande samhällsklimat ch sm dessutm resulterar till ökad mångfald ch en förbättrad inte ratins rcess för kmmunens invandrare Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt j ämställdhet) De hsisntella kriterierna ökad mångfald ch integratin är delvis beskrivna van i Ett inkluderande samhälle samt En glbal livsmiljö. Beflkningsökningen de senaste åren Eksjö kmmun har uteslutande bertt på en betydande invandring. Dessutm har kmmunen två flyktingförläggningar i kmmunen, Mariannelund ch Eksjö. Integratinsfrågan är därför mycket viktig ur alla aspekter. Barnfilmbyn ch Barnfilmhuset skapar en möjlighet till en dialg, skratt ch upplevelser avsett etnisk härkmst eller ålder. En integratinsprcess sm innefattar exempelvis skla-barnfilmhuset- skulle rätt hanterad kunna öka förståelsen får skilda kulturer, genm lika dkumentatiner via rörlig bild. Eftersm detta prjekt i hög grad är såväl ett destinatins- ch tillväxtprjekt sm ett kulturprjekt kan knstateras att många anställa inm just museibranschen eller andra kulturinstirutiner är kvinnr. Skulle prjektet genmföras fås en bättre balans i segratinen på arbetsmarknaden. Ordinarie verksamhet - prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Sm nämns i inledningen av denna ansökan är knceptet Barnfilmbyn Mariannelund i sig unikt cb särskiuandc, finns inget mtsvarande exempel. Mer specifikt är det på det sätt sm det kmmande filmhuset kmmer att spegla barnfilmens histria ch dess framtid ressknferenser mm REGIONFORBUNDET JON KÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

24 ~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN Blankettversln Antal sidr 6(6) K s t na d s b u d 1ge t* Kstnadsslag Ar 2014 Ar 2015 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: 850 Lönekstnad per timme: 294 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet l Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader Intäkter Summa (A) l l Finans errng * Finansiär Ar20l4 Ar 2015 Ar Länsstyrelsen( ansökan) Regin förbundet( ansökan) Eget arbete/ Snickerba Summa (B) Ar Ttalt J *Tabellerna för kstriadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm ~tt använda!ab-tangenten mellan fälten, fårdu fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: YNIW.reginjnkping.se

25 Referens Emil Hesse ~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R 4114 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjcktnamn: Pr j cktägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Kraftsamling Bigas - Reginal samverkan för prduktin, infrastr uktur ch användning Energikntr Nrra Småland/Swerea SWECAST Nytt l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Prjektet syftar till att öka samverkan mellan lika bigasintressenter i lönköpings län ch därmed stärka tre mråden- ökad prduktin, förbättrad infrastruktur ch ökad användning av bigas. Länets bigasaktörer saknas i dagsläget stöd ch samrdning ch har dätmed inte samma möjligheter sm finns i reginer där det finns en reginal samrdning för att stimulera bigassektrn. Klimatrådet för lönköpings län har i ett förslag till kmmande åtgärdsprgram kpplat till Energi- ch klimatstrategin pekat på behvet av en reginal samrdning kring bigas ch även lyft fram Energikntr Nrra Småland sm en tänkbar aktör. I det kmmande reginalfndsprgrammet kmmer frågr kring klimat ch frnyelsebara energikällr att vara en str del, det är därfr angeläget att l önköpings län påböljar ett strategiskt arbete inm mrådet sm på sikt kan utvecklas ch även drivas med ED-finansiering. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: 1 kpg

26 Referens Emil Hesse ~,,. ~, JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R 4114 Antal sidr 2(3) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala u tvecklingsstrategin, RUS l prjektet finns det kpplingar sm berör både dimensinerna, scial, eklgisk ch eknmiskbållbarhet, men även till visinen, målmrådena ch de lika delstrategiema. Klimatsmart prduktin av energi är en framgångsfaktr sm trligtvis kmmer att bli ännu viktigare i framtiden. Bigasbranschen är ung ch innvativ, samarbetet stärker kunskapsuppbyggnaden vilket kan leda till innvativa lösningar ch utveckling. Bigas är ett närprducerat ch miljövänligt bränsle där lönköpings län har gda förutsättningar ch mycket råvara, inte minst m skgsråvara kan användas i högre utsträckning i framtiden. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: ~ Psitiv O Neutral Kmmunikatiner: r.8'j Psitiv O Neutral Innvatin: izi Psitiv O Neutral Klimat ch energi: r.8'j Psitiv O Neutral Attraktivitet: O Psitiv!Z~ Neutral Glbalisen ng: O Psitiv izi Neutral Reginal kraftsamling ch ledarskap: izi Psitiv O Neutral O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp Ansökan gäller kr under 9 månader. Bifall freslås. Förslag till särskilda villkr för beslut Ansökan m utbetalning ska göras minst två gånger ch senast den 15 december I samband med fårsta ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad fr den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker killliler Reginfårbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg finns på hemsid an. Medelsbeslut År kr 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr.

27 Referens Em il Hesse ~~ ~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R 4114 Antal sidr 3(3) 2 Natinell strategisk priritering loc Natinell ämneskategrisering Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: År År År Kstnader Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: 670 Lönekstnad per timme: 400 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader Intäkter Summa Ar År År Finansiär Ttalt Länsstyrelsen i lönköpings län Reginförbundet lönköpings län Energi kntr Nrra Småland Summa Förutsättningar för beslutet Reginfrbundets riktlinjer samt handledning får ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

.,~,. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella näringar i ett lokalt/regionalt perspektiv

.,~,. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella näringar i ett lokalt/regionalt perspektiv Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158.,~,. JÖNKÖPING$ LÄN u fire t~~ J l!-- l Zs ~1t1 Beteckning R7313 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad fr prjektstart:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivsplitiskt prgram 2017-05-08 2 (10) INNEHÅLL 1. INLEDNING. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2.1 Fakta 4 2.2 Platsens attraktin 4 2.3 Förhållningssätt.. 5 3. ÖVERGRIPANDE MÅL 6 3.1 Näringslivsklimat...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Arbetsprogram för Betalningsrådet

Arbetsprogram för Betalningsrådet Arbetsprgram för Betalningsrådet 2017-2019 DATUM: 2017-10-04 Organisatin av arbetet Detta arbetsprgram mfattar periden ktber 2017 till ktber 2019 ch är baserat på de förslag på aktiviteter sm deltagarna

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gemensam programbeskrivning

Gemensam programbeskrivning Utbildningsbeskrivning Den kmpnerande musikern Krt presentatin/allmänt Nrges Musikkhøgskle i Osl (NMH), Högsklan för scen ch musik vid Götebrgs Universitet (HSM) ch Rytmisk Musikknservatrium i Köpenhavn

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer