Diarienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer 003-2012-2073"

Transkript

1 1(14) ANKOM Datum Diarienummer O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx Jönköping II 1/ tf Ii r l BESLUT m fördelning av medel för affärs- ch innvatinsutveckling under år 2013 inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Beslut Tillväxtverket beslutar att tilldela medel till Reginförbundet Jönköping för genmforande av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande under år 2013, enligt regeringens beslut N2011/0/ENT. Beslutet gäller från beslutsdatum till ch med den 28 februari 2015 under forutsättning att Tillväxtverket erhäller medel fr är 2013 enligt regeringsuppdraget. Beslutet mfattar även foljande bilagr: 1. Fördelning av medel per regin/län för är Villkr fr beslutet Beslutsmtivering Företagandet är generellt lägt i Sverige. Andelen företag sm drivs av kvinnr är prcent. Under 2010 startades 32 prcent av företagen av kvinnr ch sju prcent av kvinnr ch män gemensamt. När fler företag drivs ch utvecklas av kvinnr tas fler affårsideer till vara ch nya affårsmdeller utvecklas. Det ökar förnyelsen ch dynamiken i näringslivet, ch därmed Sveriges möjligheter till ökad knkurrenskraft ch hållbar eknmisk tillväxt. Reginalt tillväxtansvarig aktör far fatta beslut m medfinansiering av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs foretagande. Tillväxtverket fördelar medel till reginalt tillväxtansvarig aktör med utgångspunkt i tidigare framtagen fordelningsnyckel for prgrammet Främja kvinnrs företagande. Fördelningen mellan länen sker dels genm ett garanterat belpp, dels en fordelning efter fyra indikatrer vilka framgår av bilaga 1. Reginalt tillväxtansvarig aktör är ansvarig gentemt Tillväxtverket enligt detta beslut med tillhörande villkr. Upplysning Medlen för 2013 betalas ut i frsktt under första kvartalet Tillväxtverket kmmer att tilldela medel till reginalt tillväxtansvarig aktör för genmförande av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser under år 2014 under förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget. Medel for 2014 betalas ut under är 2014 efter att reginalt tillväxtansvarig aktör fattat beslut m medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hs Tillväxtverket. 1 (14)

2 VERKET-. I Beslut i detta ärende har fattats av t f generaldirektören Birgitta Böhlin. Anneli Sjögren, chef fr avdelningen Entreprenörskap ch företagsutveckling, Äsa Lövelius Kebert, tf chef för enheten Entreprenörskap ch Gunilla Thrstenssn, prgramansvarig för Främja kvinnrs företagande, har varit med vid den slutliga handläggningen. Föredragande har varit Jenny Idebr, prjektledare för affars- ch innvatinsutveckling inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. "'"... ny Id l P jektledare Affärs- ch innvatinsutveckling Främja kvinnrs företagande

3 VERKET- Bilaga 1 till Tillväxtverkets beslut Fördelning av medel per regin/län tör år 2013 Reginalt tillväxtansvariga aktörer tilldelas medel för att fatta beslut m medfinansiering av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Enligt regeringens beslut ska medlen fördelas med utgångspunkt i tidigare framtagen fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln består dels av garanterade medel, krnr till varje regin, dels av medel sm frdelas efter följande fyra indikatrer: 1) Antal kvinnr bsatta i länet 2) Andelen företagare bland de sysselsatta kvinnrna i länet 3) Andelen nyföretagare sm är kvinnr i länet 4) Andelen arbetslösa kvinnr i länet Fördelningen mellan län/reginer har justerats sedan föregående beslutsperid utifrån reginalt tillväxtansvarig aktörers efterfrågan på medel ch Tillväxtverkets samlade bedömning av reginalt tillväxtansvariga aktörers återrapprtering. Fördelningen kan under beslutsperiden ändras genm beslut av Tillväxtverket vilket framgår av villkren i punkt 5.2. Resterande medel för a fårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser under år 2013 ch 2014 kmmer att fördelas vid ett senare tillfålle, under förutsättning att medel erhålls enligt regeringsuppdraget. Minst kvinnr ska delta i insatserna ttalt i Sverige under periden Av tabellen nedan framgår antalet kvinnr sm minst bör delta i insatserna fördelat på län/regin under prgramperiden R nfl änh- _1 Länsstyrelsen Stckhlm Reginförbundet Uppsala Reginförbundet Sörmland Reginförbundet Östsam Reginförbundet Jönköping Regin Södra Småland Regin Kalmar Regin Gtland Regin Blekinge Regin Skåne Regin Halland Regin Våstra Götaland Regin Värmland Reginförbundet Örebr Länsstyrelsen Västmanland Regin Dalarna Regin Gävlebrg Länsstyrelsen Västernrrland Regin Västerbtten Länsstvrelsen Nrrbtten Sverige Medp1 fr 201" kr kr ' kr kr kr kr kr kr kr kr ' kr kr kr kr kr kr ' kr kr kr kr kr Beräknat antal kvinnr sm.ska,nås är

4 VERKET-. Bilaga 2 till TilIväxverkets beslut Villkr tör beslutet 1. Bakgrund ch tillämpningsmråde 1.1 Tillämpningsmråde Dessa villkr tillämpas på beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsntvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Besluten tas av reginalt tillväxtansvariga aktörer i respektive län ch den reginalt tillväxtansvariga aktören ansvarar för prgrammets genmfrande på reginal nivå. Prgrammet kan genmföras genm upphandling enligt lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling eller genm utlysning av prjektmedel. Reginalt tillväxtansvarig aktör i respektive län/regin ansvarar för att affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna genmfors enligt regeringsuppdraget ch i enlighet med detta beslut. Insatserna ska vara riktade till kvinnr sm driver fretag, sm ska starta företag eller sm vill utveckla innvativa ideer. Dessa insatser ska ge kvinnr, enskilt eller i grupp, tillgång till affars- ch innvatinsutveckling fr att utveckla sina företag, ideer eller att starta företag. Det kan handla m att utveckla nya affarsmdeller för att öka lönsamheten ch stärka knkurrenskraften. Det kan ckså innebära att utveckla en ide mt kmmersialisering. Några exempel på hur detta kan genmföras är utbildning, rådgivning, cachning, mentrskap ch affarsutvecklande nätverksaktiviteter. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska vid beredning ch beslut priritera insatser utifrån urvalskriterierna under punkt Syfte, målgrupper ch mål 2.1 Syfte Syftet för prgrammet Främja kvinnrs företagande är att skapa tillväxt ch förnyelse i svenskt näringsliv genm att fler företag drivs ch utvecklas av kvinnr. 2.2 Målgrupper 1) Kvinnr sm driver fretag, ensam eller tillsammans med andra, ch sm vill utveckla fretaget. 2) Kvinnr sm ska starta fretag. 3) Kvinnr sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr eller kncept. 2.3 Mål Målgrupper: Omkring 60 % av deltagarna ska vara kvinnr sm driver företag, ensam eller tillsammans med andra, ch sm vill utveckla företaget. Omkring 30 % av deltagarna ska vara kvinnr sm ska starta foretag. Omkring 10 % av deltagarna ska vara kvinnr sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr ch kncept mt kmmersialisering.

5 Av deltagarna ttalt ska: Minst '5 % ha utländsk bakgrund (född utmlands eller i Sverige med två fciräldrar sm är födda utmlands). Minst '5 % vara under 35 år. Resultatmål: TILLVÄXT VERKET Minst 70 % av deltagarna anser att de genm insatsen fått med sig användbara verktyg eller fardigheter sm möjliggör affarsutveckling. Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de utvecklat sina affarsnätverk. Minst 70 % av de deltagare sm vill starta fciretag anser att deltagandet bidragit till att utveckla en affarside. Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de fått ökad drivkraft att starta ch utveckla företag. Minst 50 % av deltagarna anser att insatserna bidragit till en utvecklad affarsmdell. Minst 50 % av deltagarna sm redan driver fciretag anser att insatsen bidragit till fcirnyelse genm t ex nya kundgrupper, nya gegrafiska marknader, nya tjänster, varr, kncept, etc. Minst 50 % av de deltagarna sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr eller kncept anser att deltagandet bidragit till att utveckla iden vidare. Effektmål: Minst 75 % av de kvinnr sm inte hade fciretag vid prjektets början ska vid prjektets slut ha startat ett företag eller planerar att göra det inm tre är. Tillväxt i minst 50 % av de redan befintliga företagen vid prjektslut eller inm de närmsta 3 åren, genm: ökad msättning, ökad lönsamhet, nyanställningar, att fler har blivit heltidsföretagare 3. Kriterier tör reginalt tillväxtansvariga aktörers beredning av ärenden 3 talimänt Genmförandet av prgrammet kan genmfciras genm upphandling enligt lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling eller genm utlysning av prjektmedel. 3.2 Urvalskriterier Vid beredning ch beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser ska en priritering ske mellan insatserna. Pririteringen ska utgå från regeringens ch Tillväxtverkets beslut med mål ch villkr. Följande urvalskriterier ska beaktas: Spridning mellan flera lika prjektägare. Minst hälften av de beslutade affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna ska pågå i grupp över tid. Insatser sm arbetar med en tydlig målgrupp ska pririteras framför blandade målgrupper, exempelvis persner sm vill utveckla sina företag, sm har bestämt sig för att starta företag, innvatörer eller en viss bransch. Insatserna ska utgå från målgruppens behv ch efterfrågan gällande innehåll ch upplägg. Beprövade mdeller ch metder med psitiva erfarenheter ska pririteras.

6 Insatser med deltagaravgifter ska pririteras. Spridning mellan lika branscher. Inga krav ska ställas på företagsfrm eller företagsstrlek. Gegrafisk spridning inm länet/reginen. Inm insatserna ska kmpetens finnas inm mrådena a fars- eller innvatinsutveckling samt inm kvinnrs företagande, jämställdhet eller genus. Möjlighet för resultatet att leva vidare efter insatsens slut. TILLvÄXT VERKET-. Regeringen har lyft fram branscher där många kvinnr driver företag ch sm därmed är särskilt viktiga för kvinnrs företagande: Gröna näringar (LRF:s definitin: Företag sm har jrd, skg, trädgård eller landsbygdens miljö sm grundläggande resurser i sin verksamhet.) 1jänste- ch servicesektrn Kreativa ch kulturella näringar Vård ch msrg Utbildning IT ch Internet for ökad affarsnytta i företag sm drivs i gles- ch landsbygd. Utveckling ch kmmersialisering av innvatiner Tillväxtverket ser gärna att affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna även riktas till kvinnr verksamma inm traditinellt mansdminerade branscher eller branscher sm reginalt tillväxtansvarig aktör bedömer vara särskilt viktiga i länet/reginen. Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att prjektmedel inte används i rdinarie verksamhet hs prjektägaren. Se punkt Upphandling Vid genmförande av prgrammet genm upphandling ska förutm lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling, regeringens beslut ch Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkr följas. För att upphandling av genmförare ska vara möjligt krävs att insatsen är 100 prcent finansierad. 3-4 Krav på regelverk Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att genmförandet sker enligt gällande lagar ch förrdningar samt regeringens ch Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkr. 3.5 Bidragsgrundande kstnader Prgrammet Främja kvinnrs företagande finansierar högst 65 prcent av de kstnader sm är bidragsgrundande. Följande kstnader är bidragsgrundande: Lönekstnader Externa tjänster Lkalkstnader ch utrustning Ersättning till föredragshållare utan F-skattsedel Resekstnader Övriga kstnader for genmförandet Bidrag i annat än pengar från extern aktör. Se punkt Bidrag i annat än pengar från extern aktör Med bidrag i annat än pengar från extern aktör menas tillhandahållande av förvärvsarbete, lkaler, utrustning eller material från extern aktör utan att stödmttagaren behöver betala för det ch sm är till nytta för stödmttagaren. Detta får räknas sm ett värde ch därmed sm en medfinansiering. Bidrag i annat än pengar redvisas ftast inte i bkföringen utan redvisas i samband med ansökan m

7 VERKETutbetalning genm en specifikatin eller ett intyg. Maximalt 20 prcent av insatsens ttala budget får utgöras av bidrag i annat än pengar. 4. Förutsättningar för fördelning av medel till län/reginer Tillväxtverket avser att fora en löpande dialg med reginal tillväxtansvarig aktör m insatserna. 4.1 Lärande ch delaktighet i framtagandet av strategi Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ta fram en strategi sm bidrar till att kvinnr ch män efter prgrammets slut fär del av det företagsfrämjande systemet på lika villkr. I arbetet med affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser ska reginalt tillväxtansvarig aktör aktivt delta för att strategin ska fä verkan i det rdinarie företagsfrämjande systemet i respektive län/regin. Integrering av kvinnrsföretagande i det reginala tillväxtarbetet Under beslutsperiden tg reginalt tillväxtansvariga aktörer fram frstudier sm innehåller en beskrivning av förutsättningarna fr kvinnr ch män att ta del av det fretagsfrämjande systemet i respektive län/regin, samt en analys ch förslag på hur reginalt tillväxtansvarig aktör ska arbeta för att kvinnrs foretagande ska integreras i det reginala tillväxtarbetet. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska under åren arbeta med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet for att öka möjligheten för kvinnr ch män att ta del av det rdinarie företagsfrämjande systemet på lika villkr. Detta kan innebära internt ch externt arbete fr att frändra strukturerna, sm till exempel att ställa krav i utlysningar ch upphandlingar att insatser ska följas upp på antal l"vinnr ch män eller att se över marknadsföring ch kmmunikatin ur ett genusperspektiv. Det kan ckså innebära att integrera kvinnrs företagande i befintliga prgram ch strategier, i befintliga mötesplatser ch affarsnätverk eller att skapa en arena fr lärande ch erfarenhetsutbyte m kvinnrs företagande mellan företagsfrämjande aktörer i länet/reginen. Reginalt tillväxtansvarig aktör får använda högst krnr per år för detta arbete. Arbetet ska redvisas i lägesrapprter ch i slutrapprten for affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna. Kmpetenshöjande insatser En del av Tillväxtverkets arbete med i samarbete ta fram en strategi för att kvinnr ch män ska få del av det fretagsfrämjande systemet på lika villkr består av kmpetenshöjande insatser. Dessa kmpetenshöjande insatser kmmer att utföras av en knsult sm upphandlats av Tillväxtverket ch kmmer till viss del ske i samarbete med reginalt tillväxtansvarig aktör. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska vara knsulten behjälplig genm att: bidra till att den kmpetenshöjande insatsen når målgruppen i respektive län/regin. bistå med lkal för genmförandet av den kmpetenshöjande insatsen, i de fall det är möjligt. Tillväxtverket kmmer att skicka mer infrmatin m hur insatserna ska genmföras till kntaktpersnen hs reginalt tillväxtansvarig aktör. Reginala mötesplatser VaIje län/regin ska, enskilt eller tillsammans med ett annat län/regin, anrdna ch genmföra minst en reginal mötesplats under åren , dck senast 30 nvember Målgrupper för de reginala mötesplatserna är främst reginala beslutsfattare, representanter från det fretagsfrämjande systemet ch andra delaktiga i att genmföra prgrammet. Syftet är att finna frmer fr att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet ch i det rdinarie företagsfrämjande systemet samt att synliggöra kvinnrs företagande ch dess betydelse för näringslivet. Utöver detta kan reginalt tillväxtansvarig aktör styra innehållet utifrån reginens

8 behv ch förutsättningar. Det är även möjligt att genmföra den reginala mötesplatsen tillsammans med annat arrangemang sm riktas till samma målgrupp. TILLVÄXT VERKET-. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska medverka till att skapa intresse i lkalfreginal media. Reginalt tillväxtansvariga aktörer ansvarar för all planering ch genmförande. Den reginala mötesplatsen ska anrdnas av reginalt tillväxtansvariga aktörer i samråd med Tillväxtverket ch folja det natinella tema sm Tillväxtverket tagit fram for de reginala mötesplatserna. Tillväxtverket ska få möjlighet att delta i prgrammet ca 30 minuter på respektive reginal mötesplats. Den reginala mötesplatsen ska dkumenteras ch Tillväxtverket ska få ta del av denna dkumentatin. Högst krnr av de tilldelade medlen får avsättas per län/regin for att anrdna en eller flera reginala mötesplatser. Träffar för erfarenhetsutbyte Reginalt tillväxtansvarig aktör ska delta i de träffar för erfarenhetsutbyte sm Tillväxtverket anrdnar. Medel får avsättas för resa ch eventuell lgi får högst två persner per träff. Tillväxtverket kmmer att anrdna 2-4 träffar per år ch Tillväxtverket står för träffarnas knferens kstnader. Prgrammet Främja kvinnrs företagande på reginal nivå Reginalt tillväxtansvarig aktör ska bidra till att hela prgrammets delar hänger ihp på reginal nivå. Prgrammets målgrupper, ambassadörer för kvinnrs företagande, prjektledare för Affarsutveckling inm gröna näringar ch för Entreprenörskap vid universitet ch högskla, bör inkluderas i aktiviteter på reginal nivå. 4.2 Medel Reginalt tillväxtansvariga aktörer får fatta beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser for de medel sm tilldelats respektive län/regin för åren Medlen ska knkurrensutsättas Medlen ska knkurrensutsättas genm utlysning av prjektmedel eller genm att genmfora en upphandling. Medlen ska fördelas till lika prjektägare eller direkt till företag i frm av knsultcheckar i de län där detta är möjligt enligt gällande lagar ch förrdningar. Medfinansiering Prgrammet Främja kvinnrs företagande finansierar högst 65 prcent av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatsernas kstnader. 35 prcent medfinansiering krävs ch kan bestå av reginala utvecklingsrnedel, strukturfndsmedel, medfinansiering från prjektägare samt deltagaravgifter. Utgångspunkten är att insatserna ska ha deltagaravgifter. För att upphandling av genmförare ska vara möjligt krävs att insatsen är 100 prcent finansierad. Medlens användningsmråde Medlen ska användas för att medfinansiera affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser, anrdna reginala mötesplatser, arbeta med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet samt for att delta på de träffar för erfarenhetsutbyte sm Tillväxtverket anrdnar. Arbete sm genmfårs utanför dessa mråden får inte finansieras med prgrammets medel. Medlen får därmed inte användas till attitydförändrande eller strukturförändrande insatser utöver högst kr per år, enligt punkt 4.1. Avgränsningar Genmförandet sm sker på reginal nivå får inte finansieras med prgrammets medel, varken hs reginalt tillväxtansvarig aktör eller hs andra aktörer. Inga medel får användas för att täcka lönekstnader hs reginalt tillväxtansvarig aktör eller övriga kstnader för genmfårandet av prgrammet. Det innebär att dessa medel inte får användas till utlysning av prjektmedel, hantering av ansökningar, upphandling av

9 VERKET- genmförare, samrdning, marknadsföring, uppföljning eller utvärdering av prgrammet pä reginal nivä. TiIlväxtverket har särskilda medel avsatta inm prgrammet Främja kvinnrs företagande för entreprenörskap vid universitet ch högskla. I de fall ansökningar inm detta mräde inkmmer till reginalt tillväxtansvarig aktör ska en avstämning göras med ansvarig handläggare pä Tillväxtverket. Medel får ej användas i rdinarie verksamhet Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att prjektmedel ej används i rdinarie verksamhet hs prjektägaren. Utbetalning ch rekvirering Medel för affars- ch innvatinsutveckiingsinsatser 2013 överförs till reginalt tillväxtansvariga aktörers bankknt i försktt under Tillväxtverket kmmer att tilldela medel till reginalt tillväxtansvarig aktör för genmförande av affars- ch innvatinsutveckiingsinsatser under är 2014 under förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget. Medel för 2014 betalas ut under år 2014 efter att reginalt tillväxtansvarig aktör fattat beslut m medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hs Tillväxtverket. Medlen ska rekvireras senast 15 maj Omfördelning av medel Samtliga medel ska beslutas reginalt före äterrapprteringen den 15 mars Medel sm inte är beslutade reginalt vid äterrapprteringen 15 mars 2014 kan mfördelas av TiIlväxtverket. Omfördelningen sker med utgängspunkt i de väntelistr pä insatser sm reginerna skickar till Tillväxtverket i samband med återrapprteringen 15 mars Detta för att säkerställa att alla medel kmmer till nytta under beslutsperiden. Viktiga datum Samtliga medel ska vara beslutade reginalt senast den 15 mars Medlen för 2014 ska rekvireras senast den 15 maj 2014, under forutsättning att Tillväxtverket erhällit medel enligt regeringsuppdraget. Ej förbrukade medel äterbetalas till Tillväxtverket senast den l februari Återföring av medel I de fall krnr eller mer äterförs frän prjektägare till reginalt tillväxtansvarig aktör ska Tillväxtverket infrmeras m detta senast tvä månader efter insatsen har avslutat,. Tillväxtverket tar be,lut huruvida medlen,ka äterföras till Tillväxtverket ch mfördelas till ett annat län. I första hand används medlen i en annan affars- ch innvatinsutveckiingsinsats inm länet/reginen, förutsatt att insatsen överensstämmer med Tillväxtverkets beslut med mål ch villkr. Ej utbetalda medel Ej utbetalda medel ska återbetalas till Tillväxtverket senast den 1 februari Registrering i Nyps Affars- ch innvatinsutveckiingsinsatserna ska registreras i Nyps i samband med att beslut fattas av reginalt tillväxtansvariga aktörer. Registreringen görs under en särskild detaljerad stödtyp under Prjektmedel sm heter "Främja kvinnrs företagande , Affars- ch innvatinsutveckiing". VaIje insats ska registreras sm ett enskilt ärende. Tillväxtverket ska under hela ärendehandläggningen få tillgång till de uppgifter sm registreras reginalt i Nyps.

10 VERKET-. Ett ärende i Nyps kan inte registreras med två betalvägar. När insatser finansieras med lika medel får vissa insatser registreras på medel från Främja kvinnrs företagande ch andra på t ex reginala utvecklingsmedel Nya användare i Nyps behöver behörighet. Det rdnas lkalt i varje rganisatin i GAS. Det behövs en RSA-dsa för att få åtkmst till CitrixjNyps. Den lkala kntaktpersnen för Nyps beställer RSA-dsan hs Tillväxtverket. Utbetalningar inm Främja kvinnrs fciretagande hanteras manuellt i reginalt tillväxtansvarig aktörs eget eknmisystem. 4.4 Kmmunikatin TilIväxtverkets lgtyp ska användas i all extern kmmunikatin. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska, vid kntakter med externa intressenter ch ptentiella ch befintliga prjektägare, i allt material ch i samtliga kanaler infrmera m att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket genm att expnera lgtypen. Även i material sm tas fram av prjektägare ska Tillväxtverkets lgtyp användas. Prgrammets symbl "Kvinnrs företagande stärker Sverige" ska finnas på de reginalt tillväxtansvarigas webbplats ch vid kmmunikatin m awirs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna. Gällande de reginala miitesplatserna, kmptetensutvecklingsinsatser samt reginernas arbete med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet, kan prgramsymblen användas där reginalt tillväxtansvariga anser det skäligt. Prgramsymblen ska alltid användas tillsammans med Tillväxtverkets lgtyp. Tillväxtverkets lgtyp ch prgramsymbl finns att ladda ner på Tillväxtverkets webbplats KVINNORS FÖRETAGANDE STÄRKER SVERIGE TILLVÄXT VERKET- 4.5 Återrapprteringskrav Reginalt tillväxtansvarig aktör ska återrapprtera till Tillväxtverket. Äterrapprteringen ska ske enligt särskilda mallar sm Tillväxtverket tagit fram ch senast det datum sm Tillväxtverket angivit. Tillväxtverket skickar mallar for återrapprtering till kntaktpersnen hs reginalt tillväxtansvarig aktör. AJla uppgifter ska skickas till Tillväxtverket i digital frm till Äterrapprtering 15 mars 2013 Lägesrapprt max 1 A4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive arbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett Äterrapprtering 31 ktber 2013 Lägesrapprt max 1 A4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive arbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett

11 Återrapprtering 15 mars 2014 Lägesrapprt max 1 1\4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive TILLVÄXT VERKETarbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett. Väntelista med namn på insatsen, prjektägare, krt beskrivning, mälgrupp ch belpp. Slutrapprt 15 december 2014 Reginalt tillväxtansvariga ska lämna in en slutrapprt för arbetet med affars- ch innvatinsutveckling inm Främja kvinnrs företagande till Tillväxtverket. Tillväxtverket kmmer att ta fram en särskild mall fr slutrapprten. Den kmmer bland annat att innehålla: Affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser Reginala mötesplatser Kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet - aktiviteter, resultat ch utmaningar Erfarenheter Tillsammans med slutrapprten ska reginalt tillväxtansvarig aktör lämna in: Slutgiltig återrapprtering enligt särskild blankett fr medlen Slutgiltig prjektlista med samtliga insatser beslutade under åren enligt särskild blankett. I de fall återrapprtering inte sker enligt detta beslut kan medel återkrävas av Tillväxtverket. Sista datum för återrapprtering 15 mars ktber mars 2014 Slutrapprt 15 december Uppföljning Tillväxtverket kmmer att följa upp affårs- ch innvatinsutvecklingsprjekten genm en webbenkät sm skickas till deltagarna när respektive insats har avslutats. Utöver detta har Myndigheten för tillväxtplitiska utvärderingar ch analyser, Tillväxtanalys, fått uppdraget att göra en effektutvärdering efter prgrammets slut vilket ställer krav på att samla in rganisatinsnummer ch persnnummer. Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att deltagaruppgifter för de persner sm deltagit i affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna skickas till Tillväxtverket digitalt ch enligt särskild Excel-mall till Samtliga uppgifter i mallen ska fyllas i för vaije deltagare. Dessa uppgifter ska vara Tillväxtverket tillhanda innan respektive insats har avslutats. Slutdatum for respektive insats ska anges. För att göra en deltagarfrteckning krävs gdkännande enligt PUL, Pel'snuppgiftslagen. Därfr har Tillväxtverket tagit fram ett infrmatinsblad m detta, sm ska delas ut till de persner sm deltar i insatserna. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska, i samband med beslut m beviljade medel, skicka Tillväxtvel'kets infrmatinsblad m PUL till prjektägarna så att det når de persner sm deltar i affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna.

12 VERKET-.. I I de fall deltagaruppgifter inte inkmmer enligt detta beslut kan medel återkrävas av Tillväxtverket 5. Ändring eller upphävande av beslut samt mfördelning ch återkrav Reginalt tillväxtansvarig aktör ska snarast rapprtera till Tillväxtverket m arbetet enligt detta beslut avbryts eller försenas. 5.1 Upplysning m mfördelning av medel Medel sm ej beslutats av reginen före återrapprteringen 15 mars 2014 får mfördelas av Tillväxtverket 5.2 Ändring av beslut Tillväxtverket får ändra beslut m grund föreligger för mfördelning av medel mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer enligt regeringens beslut ch detta beslut Reginalt tillväxtansvarig aktör ska i förväg inhämta Tillväxtverkets gdkännande vid: Ändringar av inriktningen på beredningsarbetet jämfört med detta beslut Anstånd med rapprtering Annan väsentlig förändring, t ex prjekt sm inte startade eller m reginen inte kmmer att förbruka tilldelade medel 5.3 Upphävande av beslut Tillväxtverket har rätt att upphäva hela eller delar av detta beslut m: Grund för mfördelning mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer föreligger enligt regeringens beslut ch detta beslut Beslut m fördelning av medel har fattats på grund av riktiga eller vilseledande uppgifter från reginalt tillväxtansvarig aktör. Beredningsarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutet eller tillämpliga lagar ch förrdningar. Reginalt tillväxtansvarig aktör bryter mt de villkr sm är förknippade med medlen. 504 Återkrav av medel Tillväxtverket har rätt att återkräva utbetalda medel med ränta från dagen för utbetalning m: Grund för mfördelning mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer föreligger enligt regeringens beslut ch detta beslut ch medel betalats ut till reginalt tillväxtansvarig aktör. Medlen har fordelats på grund av riktiga eller fullständiga uppgifter från reginalt tillväxtansvarig aktör. Om reginalt tillväxtansvarig aktör inte fullgjrt sina förpliktelser enligt beslutet. 5.5 Revisin Tillväxtverket har rätt att hs reginalt tillväxtansvarig aktör granska handläggningen ch ta del av handlingar sm kan ge upplysningar m verksamhet ch eknmi. TilIväxtverket har alltid rätt att begära in underlag eller specifikatiner för att avgöra m en kstnad får finansieras med prgrammets medel

13 VERKET- 6, Statsstöd Om finansiering avser insatser sm mfattas av artikel 107,1 i fördraget m Eurpeiska uninens funktinssätt, ansvarar reginalt tillväxtansvarig aktör att ta hänsyn till Eurpeiska kmmissinens f6rrdning eeg) 1998/2006 m försumbart stöd, EU:s statsstöds regler gäller t ex m företag tar tillgång till affarsutvecklingsinsatser till reducerad eller ingen kstnad,

14 VERKET-, Sändlista Länsstyrelsen i Stckhlms län Reginförbundet Sörmland Reginförbundet Uppsala län Reginförbundet Östsam Reginförbundet Jönköpings län Reginförbundet Södra Småland Reginförbundet i Kalmar län Regin Gtland Regin Blekinge Regin Skåne Regin Halland Västra Götalandsreginen Regin Värmland Reginförbundet Örebr län Länsstyrelsen i Västmanlands län Regin Dalarna Reginförbundet Gävlebrg Länsstyrelsen i Västernrrlands län Regin Jämtland Länsstyrelsen i Nrrbttens län Regin Västerbtten Kpia för kännedm Verket för innvatinssystem, VINNOVA Myndigheten för tillväxtplitiska utvärderingar ch analyser, Tillväxtanalys Statens Jrdbruksverk Skgsstyrelsen ALM! Företagspartner AB Cmpanin Kperativ utveckling Sverige J bs & Sciety Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsalas län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Krnbergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Gtlands län Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Örebr län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävlebrgs län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västerbttens län

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö Sidan 1 (5) Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö 1. Inledning Denna bilaga beskriver Indikatrerna

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Förenklad lägesrapport *... * " * " Europeiska flyktingfonden

Förenklad lägesrapport *... *  *  Europeiska flyktingfonden Förenklad lägesrapprt *... * " * " Eurpeiska flyktingfnden *...... " * Eurpeiska återvändandefnden Uppgifter m prjektet EF-nummer R15-009 Prjektets namn REVA-rättssäkert ch effektivt verkställighetsarbete

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Jämställdhet och mångfald 2009-2011

Jämställdhet och mångfald 2009-2011 Bilaga 2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF HR Jämställdhet ch mångfald 2009-2011 1. Förvaltningen övergripande...3 2. Syfte...4 3. Arbetsförhållanden...4 3.1. Mål...4 3.1.1. Nuläge...4 3.2. Sjukfrånvar...5

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 26.9.2016 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2016 (PROFI 3) Ansökningar kan lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst under ansökningstiden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-11-28. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-11-28. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Reginstyrelsen 2012-11-28 Reginstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 28 nvember klckan 10.00 15.00 Plats: Möckelsnäs Herrgård,

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer