Diarienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer 003-2012-2073"

Transkript

1 1(14) ANKOM Datum Diarienummer O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx Jönköping II 1/ tf Ii r l BESLUT m fördelning av medel för affärs- ch innvatinsutveckling under år 2013 inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Beslut Tillväxtverket beslutar att tilldela medel till Reginförbundet Jönköping för genmforande av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande under år 2013, enligt regeringens beslut N2011/0/ENT. Beslutet gäller från beslutsdatum till ch med den 28 februari 2015 under forutsättning att Tillväxtverket erhäller medel fr är 2013 enligt regeringsuppdraget. Beslutet mfattar även foljande bilagr: 1. Fördelning av medel per regin/län för är Villkr fr beslutet Beslutsmtivering Företagandet är generellt lägt i Sverige. Andelen företag sm drivs av kvinnr är prcent. Under 2010 startades 32 prcent av företagen av kvinnr ch sju prcent av kvinnr ch män gemensamt. När fler företag drivs ch utvecklas av kvinnr tas fler affårsideer till vara ch nya affårsmdeller utvecklas. Det ökar förnyelsen ch dynamiken i näringslivet, ch därmed Sveriges möjligheter till ökad knkurrenskraft ch hållbar eknmisk tillväxt. Reginalt tillväxtansvarig aktör far fatta beslut m medfinansiering av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs foretagande. Tillväxtverket fördelar medel till reginalt tillväxtansvarig aktör med utgångspunkt i tidigare framtagen fordelningsnyckel for prgrammet Främja kvinnrs företagande. Fördelningen mellan länen sker dels genm ett garanterat belpp, dels en fordelning efter fyra indikatrer vilka framgår av bilaga 1. Reginalt tillväxtansvarig aktör är ansvarig gentemt Tillväxtverket enligt detta beslut med tillhörande villkr. Upplysning Medlen för 2013 betalas ut i frsktt under första kvartalet Tillväxtverket kmmer att tilldela medel till reginalt tillväxtansvarig aktör för genmförande av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser under år 2014 under förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget. Medel for 2014 betalas ut under är 2014 efter att reginalt tillväxtansvarig aktör fattat beslut m medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hs Tillväxtverket. 1 (14)

2 VERKET-. I Beslut i detta ärende har fattats av t f generaldirektören Birgitta Böhlin. Anneli Sjögren, chef fr avdelningen Entreprenörskap ch företagsutveckling, Äsa Lövelius Kebert, tf chef för enheten Entreprenörskap ch Gunilla Thrstenssn, prgramansvarig för Främja kvinnrs företagande, har varit med vid den slutliga handläggningen. Föredragande har varit Jenny Idebr, prjektledare för affars- ch innvatinsutveckling inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. "'"... ny Id l P jektledare Affärs- ch innvatinsutveckling Främja kvinnrs företagande

3 VERKET- Bilaga 1 till Tillväxtverkets beslut Fördelning av medel per regin/län tör år 2013 Reginalt tillväxtansvariga aktörer tilldelas medel för att fatta beslut m medfinansiering av affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Enligt regeringens beslut ska medlen fördelas med utgångspunkt i tidigare framtagen fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln består dels av garanterade medel, krnr till varje regin, dels av medel sm frdelas efter följande fyra indikatrer: 1) Antal kvinnr bsatta i länet 2) Andelen företagare bland de sysselsatta kvinnrna i länet 3) Andelen nyföretagare sm är kvinnr i länet 4) Andelen arbetslösa kvinnr i länet Fördelningen mellan län/reginer har justerats sedan föregående beslutsperid utifrån reginalt tillväxtansvarig aktörers efterfrågan på medel ch Tillväxtverkets samlade bedömning av reginalt tillväxtansvariga aktörers återrapprtering. Fördelningen kan under beslutsperiden ändras genm beslut av Tillväxtverket vilket framgår av villkren i punkt 5.2. Resterande medel för a fårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser under år 2013 ch 2014 kmmer att fördelas vid ett senare tillfålle, under förutsättning att medel erhålls enligt regeringsuppdraget. Minst kvinnr ska delta i insatserna ttalt i Sverige under periden Av tabellen nedan framgår antalet kvinnr sm minst bör delta i insatserna fördelat på län/regin under prgramperiden R nfl änh- _1 Länsstyrelsen Stckhlm Reginförbundet Uppsala Reginförbundet Sörmland Reginförbundet Östsam Reginförbundet Jönköping Regin Södra Småland Regin Kalmar Regin Gtland Regin Blekinge Regin Skåne Regin Halland Regin Våstra Götaland Regin Värmland Reginförbundet Örebr Länsstyrelsen Västmanland Regin Dalarna Regin Gävlebrg Länsstyrelsen Västernrrland Regin Västerbtten Länsstvrelsen Nrrbtten Sverige Medp1 fr 201" kr kr ' kr kr kr kr kr kr kr kr ' kr kr kr kr kr kr ' kr kr kr kr kr Beräknat antal kvinnr sm.ska,nås är

4 VERKET-. Bilaga 2 till TilIväxverkets beslut Villkr tör beslutet 1. Bakgrund ch tillämpningsmråde 1.1 Tillämpningsmråde Dessa villkr tillämpas på beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsntvecklingsinsatser inm prgrammet Främja kvinnrs företagande. Besluten tas av reginalt tillväxtansvariga aktörer i respektive län ch den reginalt tillväxtansvariga aktören ansvarar för prgrammets genmfrande på reginal nivå. Prgrammet kan genmföras genm upphandling enligt lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling eller genm utlysning av prjektmedel. Reginalt tillväxtansvarig aktör i respektive län/regin ansvarar för att affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna genmfors enligt regeringsuppdraget ch i enlighet med detta beslut. Insatserna ska vara riktade till kvinnr sm driver fretag, sm ska starta företag eller sm vill utveckla innvativa ideer. Dessa insatser ska ge kvinnr, enskilt eller i grupp, tillgång till affars- ch innvatinsutveckling fr att utveckla sina företag, ideer eller att starta företag. Det kan handla m att utveckla nya affarsmdeller för att öka lönsamheten ch stärka knkurrenskraften. Det kan ckså innebära att utveckla en ide mt kmmersialisering. Några exempel på hur detta kan genmföras är utbildning, rådgivning, cachning, mentrskap ch affarsutvecklande nätverksaktiviteter. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska vid beredning ch beslut priritera insatser utifrån urvalskriterierna under punkt Syfte, målgrupper ch mål 2.1 Syfte Syftet för prgrammet Främja kvinnrs företagande är att skapa tillväxt ch förnyelse i svenskt näringsliv genm att fler företag drivs ch utvecklas av kvinnr. 2.2 Målgrupper 1) Kvinnr sm driver fretag, ensam eller tillsammans med andra, ch sm vill utveckla fretaget. 2) Kvinnr sm ska starta fretag. 3) Kvinnr sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr eller kncept. 2.3 Mål Målgrupper: Omkring 60 % av deltagarna ska vara kvinnr sm driver företag, ensam eller tillsammans med andra, ch sm vill utveckla företaget. Omkring 30 % av deltagarna ska vara kvinnr sm ska starta foretag. Omkring 10 % av deltagarna ska vara kvinnr sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr ch kncept mt kmmersialisering.

5 Av deltagarna ttalt ska: Minst '5 % ha utländsk bakgrund (född utmlands eller i Sverige med två fciräldrar sm är födda utmlands). Minst '5 % vara under 35 år. Resultatmål: TILLVÄXT VERKET Minst 70 % av deltagarna anser att de genm insatsen fått med sig användbara verktyg eller fardigheter sm möjliggör affarsutveckling. Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de utvecklat sina affarsnätverk. Minst 70 % av de deltagare sm vill starta fciretag anser att deltagandet bidragit till att utveckla en affarside. Minst 70 % av deltagarna anser att insatsen bidragit till att de fått ökad drivkraft att starta ch utveckla företag. Minst 50 % av deltagarna anser att insatserna bidragit till en utvecklad affarsmdell. Minst 50 % av deltagarna sm redan driver fciretag anser att insatsen bidragit till fcirnyelse genm t ex nya kundgrupper, nya gegrafiska marknader, nya tjänster, varr, kncept, etc. Minst 50 % av de deltagarna sm vill utveckla innvativa ideer till nya tjänster, varr eller kncept anser att deltagandet bidragit till att utveckla iden vidare. Effektmål: Minst 75 % av de kvinnr sm inte hade fciretag vid prjektets början ska vid prjektets slut ha startat ett företag eller planerar att göra det inm tre är. Tillväxt i minst 50 % av de redan befintliga företagen vid prjektslut eller inm de närmsta 3 åren, genm: ökad msättning, ökad lönsamhet, nyanställningar, att fler har blivit heltidsföretagare 3. Kriterier tör reginalt tillväxtansvariga aktörers beredning av ärenden 3 talimänt Genmförandet av prgrammet kan genmfciras genm upphandling enligt lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling eller genm utlysning av prjektmedel. 3.2 Urvalskriterier Vid beredning ch beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser ska en priritering ske mellan insatserna. Pririteringen ska utgå från regeringens ch Tillväxtverkets beslut med mål ch villkr. Följande urvalskriterier ska beaktas: Spridning mellan flera lika prjektägare. Minst hälften av de beslutade affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna ska pågå i grupp över tid. Insatser sm arbetar med en tydlig målgrupp ska pririteras framför blandade målgrupper, exempelvis persner sm vill utveckla sina företag, sm har bestämt sig för att starta företag, innvatörer eller en viss bransch. Insatserna ska utgå från målgruppens behv ch efterfrågan gällande innehåll ch upplägg. Beprövade mdeller ch metder med psitiva erfarenheter ska pririteras.

6 Insatser med deltagaravgifter ska pririteras. Spridning mellan lika branscher. Inga krav ska ställas på företagsfrm eller företagsstrlek. Gegrafisk spridning inm länet/reginen. Inm insatserna ska kmpetens finnas inm mrådena a fars- eller innvatinsutveckling samt inm kvinnrs företagande, jämställdhet eller genus. Möjlighet för resultatet att leva vidare efter insatsens slut. TILLvÄXT VERKET-. Regeringen har lyft fram branscher där många kvinnr driver företag ch sm därmed är särskilt viktiga för kvinnrs företagande: Gröna näringar (LRF:s definitin: Företag sm har jrd, skg, trädgård eller landsbygdens miljö sm grundläggande resurser i sin verksamhet.) 1jänste- ch servicesektrn Kreativa ch kulturella näringar Vård ch msrg Utbildning IT ch Internet for ökad affarsnytta i företag sm drivs i gles- ch landsbygd. Utveckling ch kmmersialisering av innvatiner Tillväxtverket ser gärna att affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna även riktas till kvinnr verksamma inm traditinellt mansdminerade branscher eller branscher sm reginalt tillväxtansvarig aktör bedömer vara särskilt viktiga i länet/reginen. Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att prjektmedel inte används i rdinarie verksamhet hs prjektägaren. Se punkt Upphandling Vid genmförande av prgrammet genm upphandling ska förutm lagen (2007:1091) m ffentlig upphandling, regeringens beslut ch Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkr följas. För att upphandling av genmförare ska vara möjligt krävs att insatsen är 100 prcent finansierad. 3-4 Krav på regelverk Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att genmförandet sker enligt gällande lagar ch förrdningar samt regeringens ch Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkr. 3.5 Bidragsgrundande kstnader Prgrammet Främja kvinnrs företagande finansierar högst 65 prcent av de kstnader sm är bidragsgrundande. Följande kstnader är bidragsgrundande: Lönekstnader Externa tjänster Lkalkstnader ch utrustning Ersättning till föredragshållare utan F-skattsedel Resekstnader Övriga kstnader for genmförandet Bidrag i annat än pengar från extern aktör. Se punkt Bidrag i annat än pengar från extern aktör Med bidrag i annat än pengar från extern aktör menas tillhandahållande av förvärvsarbete, lkaler, utrustning eller material från extern aktör utan att stödmttagaren behöver betala för det ch sm är till nytta för stödmttagaren. Detta får räknas sm ett värde ch därmed sm en medfinansiering. Bidrag i annat än pengar redvisas ftast inte i bkföringen utan redvisas i samband med ansökan m

7 VERKETutbetalning genm en specifikatin eller ett intyg. Maximalt 20 prcent av insatsens ttala budget får utgöras av bidrag i annat än pengar. 4. Förutsättningar för fördelning av medel till län/reginer Tillväxtverket avser att fora en löpande dialg med reginal tillväxtansvarig aktör m insatserna. 4.1 Lärande ch delaktighet i framtagandet av strategi Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ta fram en strategi sm bidrar till att kvinnr ch män efter prgrammets slut fär del av det företagsfrämjande systemet på lika villkr. I arbetet med affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser ska reginalt tillväxtansvarig aktör aktivt delta för att strategin ska fä verkan i det rdinarie företagsfrämjande systemet i respektive län/regin. Integrering av kvinnrsföretagande i det reginala tillväxtarbetet Under beslutsperiden tg reginalt tillväxtansvariga aktörer fram frstudier sm innehåller en beskrivning av förutsättningarna fr kvinnr ch män att ta del av det fretagsfrämjande systemet i respektive län/regin, samt en analys ch förslag på hur reginalt tillväxtansvarig aktör ska arbeta för att kvinnrs foretagande ska integreras i det reginala tillväxtarbetet. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska under åren arbeta med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet for att öka möjligheten för kvinnr ch män att ta del av det rdinarie företagsfrämjande systemet på lika villkr. Detta kan innebära internt ch externt arbete fr att frändra strukturerna, sm till exempel att ställa krav i utlysningar ch upphandlingar att insatser ska följas upp på antal l"vinnr ch män eller att se över marknadsföring ch kmmunikatin ur ett genusperspektiv. Det kan ckså innebära att integrera kvinnrs företagande i befintliga prgram ch strategier, i befintliga mötesplatser ch affarsnätverk eller att skapa en arena fr lärande ch erfarenhetsutbyte m kvinnrs företagande mellan företagsfrämjande aktörer i länet/reginen. Reginalt tillväxtansvarig aktör får använda högst krnr per år för detta arbete. Arbetet ska redvisas i lägesrapprter ch i slutrapprten for affars- ch innvatinsutvecklingsinsatserna. Kmpetenshöjande insatser En del av Tillväxtverkets arbete med i samarbete ta fram en strategi för att kvinnr ch män ska få del av det fretagsfrämjande systemet på lika villkr består av kmpetenshöjande insatser. Dessa kmpetenshöjande insatser kmmer att utföras av en knsult sm upphandlats av Tillväxtverket ch kmmer till viss del ske i samarbete med reginalt tillväxtansvarig aktör. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska vara knsulten behjälplig genm att: bidra till att den kmpetenshöjande insatsen når målgruppen i respektive län/regin. bistå med lkal för genmförandet av den kmpetenshöjande insatsen, i de fall det är möjligt. Tillväxtverket kmmer att skicka mer infrmatin m hur insatserna ska genmföras till kntaktpersnen hs reginalt tillväxtansvarig aktör. Reginala mötesplatser VaIje län/regin ska, enskilt eller tillsammans med ett annat län/regin, anrdna ch genmföra minst en reginal mötesplats under åren , dck senast 30 nvember Målgrupper för de reginala mötesplatserna är främst reginala beslutsfattare, representanter från det fretagsfrämjande systemet ch andra delaktiga i att genmföra prgrammet. Syftet är att finna frmer fr att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet ch i det rdinarie företagsfrämjande systemet samt att synliggöra kvinnrs företagande ch dess betydelse för näringslivet. Utöver detta kan reginalt tillväxtansvarig aktör styra innehållet utifrån reginens

8 behv ch förutsättningar. Det är även möjligt att genmföra den reginala mötesplatsen tillsammans med annat arrangemang sm riktas till samma målgrupp. TILLVÄXT VERKET-. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska medverka till att skapa intresse i lkalfreginal media. Reginalt tillväxtansvariga aktörer ansvarar för all planering ch genmförande. Den reginala mötesplatsen ska anrdnas av reginalt tillväxtansvariga aktörer i samråd med Tillväxtverket ch folja det natinella tema sm Tillväxtverket tagit fram for de reginala mötesplatserna. Tillväxtverket ska få möjlighet att delta i prgrammet ca 30 minuter på respektive reginal mötesplats. Den reginala mötesplatsen ska dkumenteras ch Tillväxtverket ska få ta del av denna dkumentatin. Högst krnr av de tilldelade medlen får avsättas per län/regin for att anrdna en eller flera reginala mötesplatser. Träffar för erfarenhetsutbyte Reginalt tillväxtansvarig aktör ska delta i de träffar för erfarenhetsutbyte sm Tillväxtverket anrdnar. Medel får avsättas för resa ch eventuell lgi får högst två persner per träff. Tillväxtverket kmmer att anrdna 2-4 träffar per år ch Tillväxtverket står för träffarnas knferens kstnader. Prgrammet Främja kvinnrs företagande på reginal nivå Reginalt tillväxtansvarig aktör ska bidra till att hela prgrammets delar hänger ihp på reginal nivå. Prgrammets målgrupper, ambassadörer för kvinnrs företagande, prjektledare för Affarsutveckling inm gröna näringar ch för Entreprenörskap vid universitet ch högskla, bör inkluderas i aktiviteter på reginal nivå. 4.2 Medel Reginalt tillväxtansvariga aktörer får fatta beslut m medfinansiering av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser for de medel sm tilldelats respektive län/regin för åren Medlen ska knkurrensutsättas Medlen ska knkurrensutsättas genm utlysning av prjektmedel eller genm att genmfora en upphandling. Medlen ska fördelas till lika prjektägare eller direkt till företag i frm av knsultcheckar i de län där detta är möjligt enligt gällande lagar ch förrdningar. Medfinansiering Prgrammet Främja kvinnrs företagande finansierar högst 65 prcent av affars- ch innvatinsutvecklingsinsatsernas kstnader. 35 prcent medfinansiering krävs ch kan bestå av reginala utvecklingsrnedel, strukturfndsmedel, medfinansiering från prjektägare samt deltagaravgifter. Utgångspunkten är att insatserna ska ha deltagaravgifter. För att upphandling av genmförare ska vara möjligt krävs att insatsen är 100 prcent finansierad. Medlens användningsmråde Medlen ska användas för att medfinansiera affars- ch innvatinsutvecklingsinsatser, anrdna reginala mötesplatser, arbeta med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet samt for att delta på de träffar för erfarenhetsutbyte sm Tillväxtverket anrdnar. Arbete sm genmfårs utanför dessa mråden får inte finansieras med prgrammets medel. Medlen får därmed inte användas till attitydförändrande eller strukturförändrande insatser utöver högst kr per år, enligt punkt 4.1. Avgränsningar Genmförandet sm sker på reginal nivå får inte finansieras med prgrammets medel, varken hs reginalt tillväxtansvarig aktör eller hs andra aktörer. Inga medel får användas för att täcka lönekstnader hs reginalt tillväxtansvarig aktör eller övriga kstnader för genmfårandet av prgrammet. Det innebär att dessa medel inte får användas till utlysning av prjektmedel, hantering av ansökningar, upphandling av

9 VERKET- genmförare, samrdning, marknadsföring, uppföljning eller utvärdering av prgrammet pä reginal nivä. TiIlväxtverket har särskilda medel avsatta inm prgrammet Främja kvinnrs företagande för entreprenörskap vid universitet ch högskla. I de fall ansökningar inm detta mräde inkmmer till reginalt tillväxtansvarig aktör ska en avstämning göras med ansvarig handläggare pä Tillväxtverket. Medel får ej användas i rdinarie verksamhet Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att prjektmedel ej används i rdinarie verksamhet hs prjektägaren. Utbetalning ch rekvirering Medel för affars- ch innvatinsutveckiingsinsatser 2013 överförs till reginalt tillväxtansvariga aktörers bankknt i försktt under Tillväxtverket kmmer att tilldela medel till reginalt tillväxtansvarig aktör för genmförande av affars- ch innvatinsutveckiingsinsatser under är 2014 under förutsättning att Tillväxtverket erhåller medel för år 2014 enligt regeringsuppdraget. Medel för 2014 betalas ut under år 2014 efter att reginalt tillväxtansvarig aktör fattat beslut m medlen, registrerat besluten i Nyps samt rekvirerat medlen hs Tillväxtverket. Medlen ska rekvireras senast 15 maj Omfördelning av medel Samtliga medel ska beslutas reginalt före äterrapprteringen den 15 mars Medel sm inte är beslutade reginalt vid äterrapprteringen 15 mars 2014 kan mfördelas av TiIlväxtverket. Omfördelningen sker med utgängspunkt i de väntelistr pä insatser sm reginerna skickar till Tillväxtverket i samband med återrapprteringen 15 mars Detta för att säkerställa att alla medel kmmer till nytta under beslutsperiden. Viktiga datum Samtliga medel ska vara beslutade reginalt senast den 15 mars Medlen för 2014 ska rekvireras senast den 15 maj 2014, under forutsättning att Tillväxtverket erhällit medel enligt regeringsuppdraget. Ej förbrukade medel äterbetalas till Tillväxtverket senast den l februari Återföring av medel I de fall krnr eller mer äterförs frän prjektägare till reginalt tillväxtansvarig aktör ska Tillväxtverket infrmeras m detta senast tvä månader efter insatsen har avslutat,. Tillväxtverket tar be,lut huruvida medlen,ka äterföras till Tillväxtverket ch mfördelas till ett annat län. I första hand används medlen i en annan affars- ch innvatinsutveckiingsinsats inm länet/reginen, förutsatt att insatsen överensstämmer med Tillväxtverkets beslut med mål ch villkr. Ej utbetalda medel Ej utbetalda medel ska återbetalas till Tillväxtverket senast den 1 februari Registrering i Nyps Affars- ch innvatinsutveckiingsinsatserna ska registreras i Nyps i samband med att beslut fattas av reginalt tillväxtansvariga aktörer. Registreringen görs under en särskild detaljerad stödtyp under Prjektmedel sm heter "Främja kvinnrs företagande , Affars- ch innvatinsutveckiing". VaIje insats ska registreras sm ett enskilt ärende. Tillväxtverket ska under hela ärendehandläggningen få tillgång till de uppgifter sm registreras reginalt i Nyps.

10 VERKET-. Ett ärende i Nyps kan inte registreras med två betalvägar. När insatser finansieras med lika medel får vissa insatser registreras på medel från Främja kvinnrs företagande ch andra på t ex reginala utvecklingsmedel Nya användare i Nyps behöver behörighet. Det rdnas lkalt i varje rganisatin i GAS. Det behövs en RSA-dsa för att få åtkmst till CitrixjNyps. Den lkala kntaktpersnen för Nyps beställer RSA-dsan hs Tillväxtverket. Utbetalningar inm Främja kvinnrs fciretagande hanteras manuellt i reginalt tillväxtansvarig aktörs eget eknmisystem. 4.4 Kmmunikatin TilIväxtverkets lgtyp ska användas i all extern kmmunikatin. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska, vid kntakter med externa intressenter ch ptentiella ch befintliga prjektägare, i allt material ch i samtliga kanaler infrmera m att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket genm att expnera lgtypen. Även i material sm tas fram av prjektägare ska Tillväxtverkets lgtyp användas. Prgrammets symbl "Kvinnrs företagande stärker Sverige" ska finnas på de reginalt tillväxtansvarigas webbplats ch vid kmmunikatin m awirs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna. Gällande de reginala miitesplatserna, kmptetensutvecklingsinsatser samt reginernas arbete med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet, kan prgramsymblen användas där reginalt tillväxtansvariga anser det skäligt. Prgramsymblen ska alltid användas tillsammans med Tillväxtverkets lgtyp. Tillväxtverkets lgtyp ch prgramsymbl finns att ladda ner på Tillväxtverkets webbplats KVINNORS FÖRETAGANDE STÄRKER SVERIGE TILLVÄXT VERKET- 4.5 Återrapprteringskrav Reginalt tillväxtansvarig aktör ska återrapprtera till Tillväxtverket. Äterrapprteringen ska ske enligt särskilda mallar sm Tillväxtverket tagit fram ch senast det datum sm Tillväxtverket angivit. Tillväxtverket skickar mallar for återrapprtering till kntaktpersnen hs reginalt tillväxtansvarig aktör. AJla uppgifter ska skickas till Tillväxtverket i digital frm till Äterrapprtering 15 mars 2013 Lägesrapprt max 1 A4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive arbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett Äterrapprtering 31 ktber 2013 Lägesrapprt max 1 A4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive arbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett

11 Återrapprtering 15 mars 2014 Lägesrapprt max 1 1\4 med aktiviteter, resultat ch utmaningar inklusive TILLVÄXT VERKETarbetet med att integrera kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet Ifylld återrapprtering enligt särskild blankett för medlen Prjektlista med insatser beslutade enligt särskild blankett. Väntelista med namn på insatsen, prjektägare, krt beskrivning, mälgrupp ch belpp. Slutrapprt 15 december 2014 Reginalt tillväxtansvariga ska lämna in en slutrapprt för arbetet med affars- ch innvatinsutveckling inm Främja kvinnrs företagande till Tillväxtverket. Tillväxtverket kmmer att ta fram en särskild mall fr slutrapprten. Den kmmer bland annat att innehålla: Affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatser Reginala mötesplatser Kvinnrs företagande i det reginala tillväxtarbetet - aktiviteter, resultat ch utmaningar Erfarenheter Tillsammans med slutrapprten ska reginalt tillväxtansvarig aktör lämna in: Slutgiltig återrapprtering enligt särskild blankett fr medlen Slutgiltig prjektlista med samtliga insatser beslutade under åren enligt särskild blankett. I de fall återrapprtering inte sker enligt detta beslut kan medel återkrävas av Tillväxtverket. Sista datum för återrapprtering 15 mars ktber mars 2014 Slutrapprt 15 december Uppföljning Tillväxtverket kmmer att följa upp affårs- ch innvatinsutvecklingsprjekten genm en webbenkät sm skickas till deltagarna när respektive insats har avslutats. Utöver detta har Myndigheten för tillväxtplitiska utvärderingar ch analyser, Tillväxtanalys, fått uppdraget att göra en effektutvärdering efter prgrammets slut vilket ställer krav på att samla in rganisatinsnummer ch persnnummer. Reginalt tillväxtansvarig aktör ansvarar för att deltagaruppgifter för de persner sm deltagit i affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna skickas till Tillväxtverket digitalt ch enligt särskild Excel-mall till Samtliga uppgifter i mallen ska fyllas i för vaije deltagare. Dessa uppgifter ska vara Tillväxtverket tillhanda innan respektive insats har avslutats. Slutdatum for respektive insats ska anges. För att göra en deltagarfrteckning krävs gdkännande enligt PUL, Pel'snuppgiftslagen. Därfr har Tillväxtverket tagit fram ett infrmatinsblad m detta, sm ska delas ut till de persner sm deltar i insatserna. Reginalt tillväxtansvarig aktör ska, i samband med beslut m beviljade medel, skicka Tillväxtvel'kets infrmatinsblad m PUL till prjektägarna så att det når de persner sm deltar i affårs- ch innvatinsutvecklingsinsatserna.

12 VERKET-.. I I de fall deltagaruppgifter inte inkmmer enligt detta beslut kan medel återkrävas av Tillväxtverket 5. Ändring eller upphävande av beslut samt mfördelning ch återkrav Reginalt tillväxtansvarig aktör ska snarast rapprtera till Tillväxtverket m arbetet enligt detta beslut avbryts eller försenas. 5.1 Upplysning m mfördelning av medel Medel sm ej beslutats av reginen före återrapprteringen 15 mars 2014 får mfördelas av Tillväxtverket 5.2 Ändring av beslut Tillväxtverket får ändra beslut m grund föreligger för mfördelning av medel mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer enligt regeringens beslut ch detta beslut Reginalt tillväxtansvarig aktör ska i förväg inhämta Tillväxtverkets gdkännande vid: Ändringar av inriktningen på beredningsarbetet jämfört med detta beslut Anstånd med rapprtering Annan väsentlig förändring, t ex prjekt sm inte startade eller m reginen inte kmmer att förbruka tilldelade medel 5.3 Upphävande av beslut Tillväxtverket har rätt att upphäva hela eller delar av detta beslut m: Grund för mfördelning mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer föreligger enligt regeringens beslut ch detta beslut Beslut m fördelning av medel har fattats på grund av riktiga eller vilseledande uppgifter från reginalt tillväxtansvarig aktör. Beredningsarbetet inte bedrivs i enlighet med beslutet eller tillämpliga lagar ch förrdningar. Reginalt tillväxtansvarig aktör bryter mt de villkr sm är förknippade med medlen. 504 Återkrav av medel Tillväxtverket har rätt att återkräva utbetalda medel med ränta från dagen för utbetalning m: Grund för mfördelning mellan reginalt tillväxtansvariga aktörer föreligger enligt regeringens beslut ch detta beslut ch medel betalats ut till reginalt tillväxtansvarig aktör. Medlen har fordelats på grund av riktiga eller fullständiga uppgifter från reginalt tillväxtansvarig aktör. Om reginalt tillväxtansvarig aktör inte fullgjrt sina förpliktelser enligt beslutet. 5.5 Revisin Tillväxtverket har rätt att hs reginalt tillväxtansvarig aktör granska handläggningen ch ta del av handlingar sm kan ge upplysningar m verksamhet ch eknmi. TilIväxtverket har alltid rätt att begära in underlag eller specifikatiner för att avgöra m en kstnad får finansieras med prgrammets medel

13 VERKET- 6, Statsstöd Om finansiering avser insatser sm mfattas av artikel 107,1 i fördraget m Eurpeiska uninens funktinssätt, ansvarar reginalt tillväxtansvarig aktör att ta hänsyn till Eurpeiska kmmissinens f6rrdning eeg) 1998/2006 m försumbart stöd, EU:s statsstöds regler gäller t ex m företag tar tillgång till affarsutvecklingsinsatser till reducerad eller ingen kstnad,

14 VERKET-, Sändlista Länsstyrelsen i Stckhlms län Reginförbundet Sörmland Reginförbundet Uppsala län Reginförbundet Östsam Reginförbundet Jönköpings län Reginförbundet Södra Småland Reginförbundet i Kalmar län Regin Gtland Regin Blekinge Regin Skåne Regin Halland Västra Götalandsreginen Regin Värmland Reginförbundet Örebr län Länsstyrelsen i Västmanlands län Regin Dalarna Reginförbundet Gävlebrg Länsstyrelsen i Västernrrlands län Regin Jämtland Länsstyrelsen i Nrrbttens län Regin Västerbtten Kpia för kännedm Verket för innvatinssystem, VINNOVA Myndigheten för tillväxtplitiska utvärderingar ch analyser, Tillväxtanalys Statens Jrdbruksverk Skgsstyrelsen ALM! Företagspartner AB Cmpanin Kperativ utveckling Sverige J bs & Sciety Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsalas län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Krnbergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Gtlands län Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Örebr län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävlebrgs län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västerbttens län

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer