Främja kvinnors företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Främja kvinnors företagande"

Transkript

1 Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

2 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Proportionerna mellan andelen kvinnor och andelen män som driver företag är däremot lika i de flesta av dessa länder. Kvinnor är underrepresenterade bland såväl företagare som nyföretagare. Andelen nyföretagande kvinnor har dock ökat kraftigt de senaste femton åren, vilket tyder på att skillnaderna är på väg att minska. Cirka 23% av företagen i Skåne drivs av kvinnor, vilket är samma nivå som riksgenomsnittet. 32% av de nystartade företagen startas av kvinnor och 7% av kvinnor och män gemensamt, även här ligger Skåne som riksgenomsnittet. Kvinnors förtagande har ökat med 16% i Skåne sedan 2006, vilket kan jämföras med mäns företagande som ökat med 7% samma period. De allra flesta företag är små. Både kvinnor och män driver i hög grad solo- och mikroföretag, men den genomsnittliga företagsstorleken tenderar att vara något mindre bland kvinnor. 61% av alla företag i Skåne ägda av en kvinna är soloföretag, 36% har 1-9 anställda och 3% har anställda. Motsvarande siffror för riket är 55%, 40% och 5%. Det svenska företagandet är lika könssegregerat som arbetsmarknaden i stort. Kvinnor och män tenderar att vara sysselsatta i olika branscher, även om kvinnor finns i alla branscher. Kvinnor återfinns i stor utsträckning i handel, hälso-och sjukvård samt inom kultur och personlig service medan män oftare än kvinnor är verksamma inom branscherna bygg och tillverkning. Könsskillnaderna i yrkesval återspeglas alltså även i företagandet. Den vanligaste branschen där kvinnor i Skåne verkar är handel, 24%, följt av juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 21% och Kultur, nöje, fritid och annan service, 21%. Vissa av verksamhetsområdena där kvinnor är överrepresenterade kännetecknas av låg företagaraktivitet, t ex inom vård- och omsorgssektorn. Här är företagaraktiviteten låg både bland kvinnor och män. Att många kvinnor är sysselsatta inom sådana sektorer kan därmed vara ett av flera skäl till den stora könsskillnaden i andelen företagare totalt sett tog regeringen initiativet till det nationella programmet, Främja kvinnors företagande. Nutek (numera Tillväxtverket) fick uppdraget att genomföra och samordna programmet. I regeringens beslut står: Programmet ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler av de företag som drivs av kvinnor växer. Programmet ska även bidra till att fler kvinnor kan tänka sig att starta företag, väljer att driva företag på heltid och anställer. Insatserna ska även höja kunskapen och kompetensen om kvinnors företagande hos allmänhet, i samhället och hos offentliga aktörer, samt synliggöra företagande kvinnor. När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer till vara och nya affärsmodeller utvecklas. Det ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet, och därmed Sveriges och Skånes möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet blir lika vanligt som bland män skulle det innebära nya företag med nya jobb i Sverige. Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

3 Främja kvinnors företagande , NATIONELLT PROGRAM - FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE satsade regeringen 100 miljoner kronor per år inom programmet Främja kvinnors företagande. Skåne tilldelades kronor årligen för medfinansiering av affärs och innovationsutvecklingsinsatser riktade till kvinnor som ville utveckla sina företag eller starta företag. Under har programmet omfattat 65 miljoner kronor per år, varav Skåne tilldelats kr per år. Förutom affärs- och innovationsutveckling har Tillväxtverket satsat på entreprenörskap vid universitet och högskola och att synliggöra kvinnors företagande t ex genom ambassadörer för kvinnors företagande. Tillväxtverket arbetar även med att ta fram och sprida fakta och statistik om företagare och företagandet. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män ska få del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Strategin ska vara klar och lämnas in till regeringen den 15 april REGIONALFONDEN Region Skåne beviljades tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge finansiering till kvinnors företagande genom regionalfondsprojektet Affärsutveckling för kvinnor (Åtgärd 1.2 Utveckling av nya och befintliga företag ). Finansieringen från regionalfonden var miljoner kronor under , vilket växlades upp med den nationella finansieringen från programmet Främja kvinnors företagande. LANDSBYGDSPROGRAMMET Ett samarbete inleddes med Länsstyrelsen under 2008 och 2009 gällande ansökningar riktade till kvinnor på landsbygden. Länsstyrelsen medfinansierade genom Landsbygdsprogrammet projekt riktade till denna målgrupp. Landsbygdsprogrammet hade under den här perioden en stor arbetsbelastning, vilket gjorde att besluten kunde ta flera månader att skicka ut till projektägarna. Detta orsakade mycket oro och projektstartsfördröjningar, vilket blev ohållbart. Samarbetet förlängdes därför inte kommande år. FINANSIERING Summa Tillväxtverket Region Skåne Regionalfonden Övrig finansiering* * Landsbygdsprogrammet, kommuner, projektägares finansiering, deltagaravgifter, Sparbanksstiftelsen GENOMFÖRANDE Fördelningen av medlen har skett genom utlysning 1-2 gånger om året och i några fall genom upphandling. Medfinansieringen vid utlysning har fått uppgå till högst 65 procent, resterande har projektägaren finansierat genom egen finansiering, annan medfinansiär och deltagaravgifter. Både privata och offentliga aktörer har kunnat söka och få medfinansiering. Beredningen av de inkomna ansökningarna har gjorts av en beredningsgrupp på 4-5 personer från Näringsliv Skåne. Även jämställdhetssakkunnig från Länsstyrelsen var med i början av programperioden. Ansökningarna har bedömts utifrån hur väl insatsen kommer att bidra till att starta nya företag och utveckla befintliga i syfte att öka den regionala tillväxten och skapa nya arbetstillfällen, spridning över målgrupperna, geografisk spridning samt fördelning privata och offentliga projektägare. Under första programperioden fattades beslut om medfinansiering av Regionala tillväxtnämnden, under andra programperioden fick Näringsliv Skåne utökad delegationsnivå och har fattat beslut om medfinasiering i beredningsgruppen. I några fall har affärsutvecklingsprogram upphandlats, bl a i samarbete med projektet Entreprenörskap inom vård och omsorg, där en särskild satsning gjordes riktad mot företagare inom vård och omsorg. Ett annat värdefullt samarbete har varit med Kultur Skåne med vilken en gemensam arbetsgrupp utlyste Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

4 medel för affärsutvecklingsprogram riktade till företag inom den kreativa och kulturella sektorn. Ett annat exempel på samarbete är den upphandling av ett program riktat mot företagare inom besöksnäringen, där Tourism in Skåne varit en aktiv samarbetspartner. Exempel på projektägare som beviljats medfinansiering till affärs- och innovationsutvecklingsinsatser är Almi Företagspartner AB, Coompanion Skåne, Venture Lab, Malmö högskola, Företagarna, IUC Skåne AB, Piku AB, Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst och Herbert Felix institutet. Flertalet av de framgångsrika affärsutvecklingsprogrammen har innehållit föreläsningar och gruppträffar där ämnen som t ex ledarskap, marknadsföring och försäljning, varumärke, ekonomi etc har avhandlats. I kombination med individuell rådgivning för varje enskilt företag har detta visat sig vara ett vinnande koncept. Det har varit värdefullt att träffas i grupp, med möjligheter till affärsutveckling genom ett utökat nätverk, i kombination med den individuella rådgivningen. MÅLGRUPPEN Under programperioderna har kvinnor deltagit i de affärs- och innovationsutvecklingsprojektet som erbjudits i 107 affärsutvecklingsinsatser. Fördelningen hos deltagarna har varit enligt nedan. Målgrupp 1. Kvinnor som driver företag, ensam eller tillsammans med andra, och som vill att deras företag ska utvecklas: 70% Målgrupp 2. Kvinnor som ska starta företag: 30% Andel under 35 år: 25% Andel utrikesfödda: 13,5% Andel från tjänste-och service sektorn: 52% Andel från kreativa och kulturella näringar: 18,5% Andel från vård & omsorg, utbildning, gröna näringar i gles-och landsbygd samt insatser för affärsinriktad IT-och webbanvändning: 29,5% UTVÄRDERING FBA Holding AB (numera Kontigo AB) gjorde våren 2010, på uppdrag av Region Skåne, en utvärdering av Främja kvinnors företagandes första programperiod. Till grund låg projektägarnas dokumentation, ett trettiotal intervjuer med projektägare och projektdeltagare och en webbenkät mejlad till deltagare. Svarsfrekvensen för enkäten var 41 procent. I början av 2011 gjordes en kompletterande uppföljning av satsningens förlängda år, Även vid denna uppföljning gjordes intervjuer med projektägare och projektdeltagare och en webbenkät mejlad till drygt 700 personer. Svarsfrekvensen för enkäten var 55 procent. Under programmet andra del har Näringsliv Skåne och Tillväxtverket gjort uppföljning på resultatet av slutförda insatser. KVANTITATIVA RESULTAT Kvantitativa effekter, som ökad omsättning och fler anställda uppstår oftast på längre sikt, men redan kort efter avslutade projekt kunde man se att satsningen genererat både kvantitativa och kvalitativa resultat. Av de som var företagare vid insatsen början anger 38% att omsättningen förbättrats 37% att lönsamheten förbättrats 8% att antalet anställda ökat Satsningen har också helt eller delvis bidragit till att 125 nya företag startats. Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

5 KVALITATIVA RESULTAT Deltagarna anser att satsningen lett till en ökad professionalisering av sin verksamhet, ett ökat affärsnätverk, värdefulla kontakter och nya affärsmöjligheter. Det finns också exempel på deltagare som erbjudits styrelseuppdrag. Deltagarna är mycket nöjda med kompetensen hos aktörerna, både hos föreläsare och rådgivare. KONFERENSER OCH MÖTESPLATSER Varje region ska, enskilt eller tillsammans med annan region, anordna och genomföra regionala mötesplatser. Målgruppen för mötesplatserna är främst regionala beslutsfattare, representanter från det företagsfrämjande systemet och andra delaktiga i att genomföra programmet. Syftet är att finna former för att integrera kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet och synliggöra kvinnors företagande och dess betydelse för näringslivet. Den regionala mötesplatsen ska anordnas av regionalt tillväxtansvariga aktörer i samråd med Tillväxtverket. Under den första programperioden arrangerades Region Skåne två större konferenser i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Under andra programperioden har Region Skåne arrangerat en större konferens och slutkonferensen för programmet är i skrivandets stund under planering. Framgångsrik som företagare, 11 februari 2010 Konferensen vände sig till projektdeltagare, projektledare, näringslivsansvariga, rådgivare och politiker och platsen var Börshuset i Malmö. Programmet innehöll goda exempel, paneldebatt mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Tillväxtverket och Företagarna på ämnet Hur kan vi stärka kvinnors företagande? Programmet innehöll även work shops: Hur får vi in fler kvinnor i styrelser?, Finns manligt och kvinnligt entreprenörskap?, Vad gör en affärsängel?, Hur når vi unga kvinnor som är intresserade av att starta företag? Kvinnors företagande skapar tillväxt, 25 november 2010 Konferensen vände sig till projektdeltagare, projektledare, näringslivsansvariga, rådgivare och politiker och platsen var Yllan i Kristianstad. Programmet innehöll goda exempel med projektdeltagare och projektledare, presentation av projektresultat samt föreläsningar: Möjligheter och utmaningar inom tjänstesektorn med Angeli Sjöström, Kan en kommun göra skillnad? med representanter från Höganäs och Ronneby kommun samt en föreläsning av Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm, som forskat om kvinnors företagande. Vägar till ett dynamiskt näringsliv Kvinnors företagande en tillväxtfaktor för regional utveckling, 23 januari 2013 Konferensen vände sig till beslutsfattare på regional och kommunal nivå, näringslivsansvariga och representanter från det företagsfrämjande systemet och arrangerades i Regionhuset i Malmö. Förra näringsminister, Maud Olofsson, var inbjuden och talade om hur vi skapar ett dynamiskt näringsliv. Kontigo presenterade den förstudie som gjorts på uppdrag av Region Skåne och en skånsk företagare berättade om sin företagsresa. Tillväxtverkets programansvarig för Främja kvinnors företagande presenterade fakta och statistik om kvinnors företagande. Lyft näringslivet, 5 nov 2014 Konferensen kommer att vända sig till beslutsfattare på regional och kommunal nivå, näringslivsansvariga och representanter från det företagsfrämjande systemet och arrangeras i Regionhuset i Malmö. Programmet är under planering men bland de inbjudna talarna är Tillväxtverket och Kontigo. Det blir också premiär på den film, om programmet och dess effekter, som är under inspelning. Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

6 FÖRSTUDIE Kvinnors företagande och utvecklingen av Skåne som innovativ region Tillväxtverket gav regionerna i uppdrag att göra en studie som beskriver förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i sin region, en analys och förslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Målet var att få fram ett åtgärdsförslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska bli en del av det regionala tillväxtarbetet. Förstudien ska medverka till att syftet med den nationella strategin som Tillväxtverket ska ta fram kan uppnås. Det vill säga att bidra till att kvinnor och män efter Främja kvinnors företagande programmets slut ska få del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Förstudien har vidare koppling till regionernas uppdrag att jämställdhetsintegrera den regionala tillväxtpolitiken. Kontigo AB fick i uppdrag att utföra förstudien och undersökningen har haft tre målgrupper: Aktörer inom det företagsfrämjande systemet, projekt inom programmet Främja kvinnors företagande i Skåne och Ambassadörer för kvinnors företagande i Skåne. Kontigo har kommit fram till ett antal slutsatser och förslag. Bland förslagen är bl a att i ökad utsträckning integrera jämställdhet i det företagsfrämjande aktörernas ordinarie verksamhet och att utveckla och följa upp mätbara och könsuppdelade mål. Här menar man att Region Skåne har en viktig roll som aktiv kravställare gentemot aktörerna i det företagsfrämjande systemet. Vidare anser Kontigo att kopplingen mellan satsningen på främja kvinnors företagande och internationella innovationsstratgin behöver synliggöras, liksom kopplingen i det regionala näringslivsprogrammet. Man behöver också fördjupa satsningar på särskilda branscher och områden där kvinnor i större utsträckning är verksamma än i regionens etablerade styrkeområden och kluster. SKAPA SAMSYN HOS AKTÖRERNA I DET FÖRETAGSFRÄMJANDE SYSTEMET Inför avslutande av programmet Främja kvinnors företagande har Region Skåne bjudit in aktörerna i det företagsfrämjande systemet samt de projektledare som drivit projekt inom programmet för att i en gemensam ansats skapa en samsyn kring hur arbetet med kvinnors företagande ska bedrivas efter programmets slut. Kontigo är upphandlade för att leda arbetet och målet är att ta fram en handlingsplan för hur vi kan förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande i Skåne framöver. Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

7 Efter programmets slut förutsättningarna för kvinnors företagande Det företagsfrämjande systemet i Sverige är uppbyggt främst för att stötta företag verksamma i tillverkningsindustrin, branscher där den övervägande delen av företagarna är män. Många kvinnor verkar inom yrken där det inte är lika lätt att starta företag och utanför branscher som företagsfrämjare traditionellt vänt sig till. Företag som drivs av kvinnor är underrepresenterade bland mottagare av företagsstöd jämfört med hur fördelningen ser ut i det totala företagsbeståndet. Den största delen av skillnader i fördelningen mellan företag som drivs av kvinnor respektive män kan förklaras av branschtillhörighet respektive företagsstorlek. Kvinnor driver i större utsträckning företag inom branscher som exkluderas från företagsstöd. I absoluta tal beviljades mäns företag 1,4531 miljarder kronor i företagsstöd under Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Män söker i snitt mer än dubbelt så högt belopp i företagsstöd än kvinnor. I genomsnitt söker kvinnor kronor och män kronor Kvinnors företag beviljas i snitt kr och mäns företag kronor i företagsstöd under Breddaktörerna får 14 procent och spetsaktörerna får 86 procent av den offentliga finansieringen till företagsfrämjande. Spetsaktörerna har en låg andel kvinnor som kunder. Tillväxtverkets slutsats när det gäller regionalt företagsstöd är att det finns ett behov av att genomföra en översyn av förordningar och regelverk och tolkningen av dessa. Kompetenshöjande insatser behövs i syfte att höja handläggares genus-och branschkompetens med fokus på kvinnors företagande kopplat till regional tillväxt. Information, t ex genom riktad marknadsföring, behöver därtill utformas och sprida på ett sätt som medvetet tar in aspekter kopplade till bransch och kön. Ett annat viktigt verktyg för att synliggöra fördelningen av stöd mellan företag är att alltid ha könsuppdelad statistik. Region Skåne är en viktig aktör i arbetet med att aktivt driva frågan kvinnors företagande framåt och bör även efter programmets slut fortsätta arbeta för att skapa förutsättningar för män och kvinnor att på lika villkor ta del av det företagsfrämjande systemet. Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti

8 Foto: Anders Ebefeldt, Studio E Region Skåne Kristianstad Telefon: Skane.se Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Regeringen vill att fler kvinnor ska bli företagare, det är en viktig tillväxtfråga för Sverige. Genom de här satsningarna hoppas jag fler kvinnor vill starta, driva och växa i sina företag Anders Ebefeldt,

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014

Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2014-01-28 RS140069 Ann-Mari Bartholdsson Näringsliv 035-179887 Ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Regionalt uppdrag till Nyföretagarcentrum Halland 2014 Förslag

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Dokument. Rapport. Datum. April, 2015 FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE 2011- SLUTUTVÄRDERING

Dokument. Rapport. Datum. April, 2015 FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE 2011- SLUTUTVÄRDERING Dokument Rapport Datum April, 2015 FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE 2011-2014 SLUTUTVÄRDERING FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE 2011-2014 SLUTUTVÄRDERING Ramboll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm Sweden

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr Ulf Kyrling Ulf.kyrling@skane.se Datum 2016-06-27 Version Dnr 1 (7) Bilaga till beslutsförslag 2016-06-27, dnr 1602102 Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Skåne är på väg att positionera sig

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner?

Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Regionalt utvecklingskapital Vad består vårt utvecklingskapital av och hur ser det ut i andra regioner? Utbildningsdag 20 oktober 2016 Hans Nylund Avdelningen för regional utveckling Norrbottens läns landsting

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp PM Datum April, 2014 EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP 28 MARS EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Slutrapport. Främja kvinnors företagande Golden Rules of Leadership (63)

Slutrapport. Främja kvinnors företagande Golden Rules of Leadership (63) Slutrapport Främja kvinnors företagande 2011 2014 Golden Rules of Leadership 2013 2014 1 (63) 2 (63) Slutrapport Främja kvinnors företagande 2011-2014, dnr 012-2011-1068 Golden Rules of Leadership 2013-2014,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer