Ekonomiska stöd till företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska stöd till företag"

Transkript

1 Ekonomiska stöd till företag 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer s. 9 Länsstyrelsen Västerbotten Regional tillväxt Vid frågor om sammanställningen kontakta: Hanna Sundén, tel

3 Ekonomiska stöd till företag Länsstyrelsen i Västerbottens län har möjlighet att delfinansiera tillväxtskapande insatser i enskilda företag och förfogar över olika typer av stöd till olika ändamål. De regionala företagsstöden utgör den största delen av Länsstyrelsens budget till företagsstöd och är ett viktigt verktyg för att främja hållbar tillväxt i länets företag. Stöden fokuseras på innovationsutveckling, ökad konkurrenskraft, nyföretagande, långsiktig lönsamhet och varaktiga sysselsättningstillfällen för båda könen. Länsstyrelsen har även möjlighet att bevilja stöd till kommersiell service. Utöver det regionala anslaget beviljar Länsstyrelsen stöd till företag inom Landsbygdprogrammet och den Europeiska Fiskerifonden. Under 2014 avslutades programperioden för åren och programperioden är under uppstart vilket har inneburit att det inte fattats några nya beslut om stöd till företag inom programmen. Det gör att det inte finns någon statistik för detta att redovisa i årets rapport. I denna rapport presenteras utfallet för Rapporten fokuseras i år helt på det regionala anslaget. Den första delen redovisar stödformerna Regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB), Regionalt investeringsstöd (RIS) och Innovationsfinansiering (SÅDD). Därefter presenteras utfallet för stödet till kommersiell service. All statistik kommer från Länsstyrelsen Västerbotten om inte annat anges. 2

4 Företagsstöd beviljade av Länsstyrelsen 2014 Regionala företagsstöd Under 2013 beviljades 62,5 miljoner kr i företagsstöd (FUB, RIS, SÅDD) till 155 företag för investeringar om totalt 171,5 miljoner kr. Jämfört med föregående år har färre antal stöd och ett mindre totalbelopp beviljats. Storleksmässigt är stöden i genomsnitt ungefär lika stora som föregående år, men det är alltså färre ärenden som har beviljats jämfört med Företagsledarens kön 21 % av de företag som beviljats företagsstöd drivs av en kvinna men enbart 7 % av de beviljade medlen har gått till dessa företag, det är precis lika mycket som Företag som drivs av en kvinna söker och beviljas beloppsmässigt mindre stöd. Ett genomsnittligt stöd för ett företag som drivs av en kvinna är i år kr och för ett företag som drivs av en man kr. Antal beviljade ärenden Totalt beviljat belopp Stödformer FUB Regionalt bidrag till företagsutveckling, RIS Regionalt investeringsstöd, SÅDD Innovationsfinansiering 3

5 Stödområden Stödområdena styr var i länet företagsstöd kan lämnas. Stödområde A utgörs, i grova drag, av inlandskommunerna och stödområde B är stora delar av kusten. Det finns vissa skillnader mellan de olika stödformerna. Länsstyrelsen hanterar inte Regionalt investeringsstöd i stödområde B, det görs av Tillväxtverket. Innovationsstöd kan till skillnad mot de andra stödformerna även beviljas till företag i Umeå tätort. Fördelning per kommun Skillnader mellan kommunerna beror på ett flertal faktorer, däribland regelverket som styr var stöd kan lämnas och efterfrågan från företag i kommunen. En stor andel av innovationsstöden återfinns i Umeå kommun vilket dels kan förklaras av närheten till universitetet och det stora antal nystartade avknoppningsföretag som finns där samt stödområdenas geografiska utbredning. Under 2014 har en stor andel av det totala stödbeloppet beviljats företag som är lokaliserade i Vilhelmina kommun. Ett företag i Kittelfjäll ska genomföra en stor investering, vilket får ett stort genomslag. I Skellefteå kommun har ett stort antal mikrobidrag beviljats, en stödform där företaget kan beviljas upp till kr, vilket är en av förklaringarna till att det i kommunen beviljats ett stort antal ärenden men att det totala beloppet inte är så stort. De gula punkterna i diagrammet nedan visar antal beviljade stöd per kommun och läses av mot skalan i diagrammets högerkant. Informationen om antal beviljade stöd och beviljat belopp i samma diagram ger en indikation på om det i kommunen har beviljats till största del stora eller små stöd. Stödformer FUB Regionalt bidrag till företagsutveckling, RIS Regionalt investeringsstöd, SÅDD Innovationsfinansiering 4

6 Beviljat stöd per bransch och företagsledarens kön Under 2014 beviljades mest företagsstöd till branschen övrig tillverkning, följd av turismbranschen, skog och trä samt byggverksamhet. Knappt 70 % av beviljat stöd har under 2014 gått till företag i dessa branscher. Inom branschen byggverksamhet återfinns bland annat ett företag som med hjälp av investeringsstödet ska modernisera och bygga om fastigheter som har betydelse för turismen i regionen. Stödet kan med andra ord sägas ha bäring på turismbranschen. I stapeln övrigt återfinns bland annat konsumenttjänster, forskning och utveckling samt media. Branschen övrig tillverkning har den största kommunvisa spridningen, där är företagen lokaliserade i 11 av länets 15 kommuner. Inom turism återfinns de flesta i Storumans kommun och inom Skog och trä finns de flesta företagen i Norsjö kommun. De stora beloppen har som tidigare nämnts gått till företag som drivs av män. Turism är den bransch som ligger i topp sett till beviljat belopp till företag som drivs av kvinnor. Investeringsändamål Vanligast är att stöd beviljas till så kallade hårda investeringar så som byggnader, maskiner, material och utrustning. En mindre andel av stöden går till mjuka investeringar, vilka utgörs av konsulttjänster, löner, marknadsföring, produktutveckling samt kostnader för patent och varumärke. Även de senaste fem åren har företagen till största del investerat i maskiner och byggnader. Stödformer FUB Regionalt bidrag till företagsutveckling, RIS Regionalt investeringsstöd, SÅDD Innovationsfinansiering 5

7 Befintliga och nystartade företag Under 2014 har knappt 40 % av de företag som beviljats företagsstöd varit nystartade och resterande ca 60 % befintliga (med minst två fastställda bokslut). Det är något fler befintliga företag som beviljats företagsstöd i år jämfört med förra året. Skillnaden ses framförallt inom innovationsfinansieringen. Under 2013 beviljades ca 60 % av innovationsstöden till nystartade företag, i år är förhållandet det omvända, 60 % av stöden har beviljats befintliga företag. Sett till antalet har flest nystartade företag beviljats Regionalt bidrag till företagsutveckling, vilket har sin förklaring i den stora ärendemängden inom den stödtypen. Antal beviljade ärenden Antal beviljade ärenden Bland de som beviljats företagsstöd under 2014 driver kvinnorna i större utsträckning nystartade företag, 60 % av beviljade stödärenden till kvinnors företag utgörs av nystartade företag. Bland de företag som drivs av män är bilden den motsatta, drygt 30 % av beviljade stöd har gått till nystartade företag. Detta överensstämmer även med utfallet för Kvinnor beviljas i större utsträckning mikrobidrag, en stödform inom det regionala bidraget till företagsutveckling som kan sökas av nystartade företag. Detta kan vara en av anledningarna till utfallet. Stödformer FUB Regionalt bidrag till företagsutveckling, RIS Regionalt investeringsstöd, SÅDD Innovationsfinansiering 6

8 Sysselsättning Företagsstöden ska bidra till tillväxt i länet och ett av syftena är nya arbetstillfällen. De stöd som beviljades under 2014 beräknas, enligt företagens egna prognoser, skapa ca 310 nya årsarbetskrafter. Det kan innebära nya arbetstillfällen eller att redan anställd personal går upp från deltid till heltid. En årsarbetskraft utgörs av 1650 timmar, vilket motsvarar en heltid. Beräknade sysselsättningseffekter registreras för stödformerna Regionalt bidrag till företagsutveckling och Regionalt investeringsstöd. Stöd till kommersiell service Länsstyrelsen beviljar stöd till kommersiell service till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i länet i syfte att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden. Stödet till butiker och drivmedelsstationer lämnas i form av investeringsbidrag och servicebidrag. Inom stödformen beviljas även hemsändningsbidrag till kommuner som subventionerar butiker som tillhandahåller hemsändning av varor till hushåll. Under 2014 beviljades stöd till kommersiell service med ca 8,9 miljoner kr fördelat enligt figuren till höger. Beviljat stöd kr (avrundat) Antal ärenden Hemsändningsbidrag Investeringsbidrag Servicebidrag

9 Investeringsbidrag Investeringsbidraget ges till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer som planerar att investera i exempelvis energibesparandeåtgärder, modernisering eller arbetsmiljöåtgärder. Det kan även gälla insatser för kompetensutveckling. Under 2014 har 3 dagligvarubutiker, 1 drivmedelsstation och 5 dagligvarubutiker med drivmedelsförsäljning beviljats investeringsstöd. De har främst investerat i om- eller tillbyggnationer, se figur till höger. Detta till skillnad mot 2013, då investeringsbidraget främst beviljades till investeringar i inredning och utrustning. Fördelning per kommun Precis som med de regionala företagsstöden varierar det från år till år vilka företag som är i färd med att genomföra större investeringar som de söker investeringsbidrag för, samt vilka företag som är i behov av servicebidrag. Under 2014 har investeringsbidrag beviljats till företag i 7 av länets kommuner och servicebidrag har beviljats till företag i 6 av kommunerna i länet. Det skiljer sig något mellan 2014 och 2013 var dessa företag är lokaliserade. Under 2013 genomförde flera företag i Vilhelmina kommun investeringar med hjälp av stöd från Länsstyrelsen, under 2014 är det ett flertal företag framförallt i Storuman som beviljats investeringsstödet. De gula punkterna i diagrammet visar antal beviljade ärenden och läses av mot skalan i diagrammets högerkant. Det ger en indikation på storleken på investeringarna som görs. 8

10 Avslutande kommentarer Under 2014 beviljades knappt 72 miljoner kronor i stöd till företag i länet. De olika stödformerna har något olika specifika syften och ändamål men ska alla bidra till ett diversifierat och konkurrenskraftigt näringsliv i länet. Företagen som beviljats regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling och investeringsbidraget inom stödet till kommersiell service beräknar att deras insatser ska leda till ungefär 310 nya årsarbetskrafter varav ca 48 % beräknas tillfalla kvinnor. Det går inte att urskilja några stora skillnader över tid i hur stöden har fördelats eller vilken typ av investeringar som genomförts. I mångt och mycket investerar företagen i liknande saker år från år, den största delen av beloppen går till hårda investeringar så som maskiner, inventarier och byggnationer. Även de branscher som företagen återfinns i återkommer från år till år men det varierar lite vilken av dem som ligger i topp. Fördelningen mellan kommunerna är det där det är störst variation från år till år, vilket framförallt beror på vilka företag som planerar investeringar som de i sin tur söker stöd för och var dessa företag är lokaliserade. Det som är relativt konstant när det gäller kommunfördelningen är att majoriteten av de företag som beviljas innovationsfinansiering befinner sig i Umeå kommun. De fyra branscher där det i år beviljats mest stöd är övrig tillverkning, turism, skog och trä samt byggverksamhet. Intressant att notera är att i tre av dessa är den geografiska spridningen liten, stöden inom turismnäringen är lokaliserade till Storumans kommun, inom skog och trä finns företagen framförallt i Norsjö kommun och byggverksamhet domineras av ett stort ärende i Vilhelmina. Inom övrig tillverkning däremot, är spridningen betydligt större, företagen återfinns i 11 av länets 15 kommuner. Mer information om de olika stödtyperna finns på länsstyrelsens hemsida, 9

11 10

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Företagandet på landsbygden

Företagandet på landsbygden Företagandet på landsbygden Stad eller land, gör det någon skillnad? I förhållande till stadsområden driver en större andel av landsbygdens befolkning egna företag, de fl esta utan anställda. Antalet företag

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN

FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN FÖRDELNING AV FÖRETAGSINSATSER MELLAN KVINNOR OCH MÄN I VÄSTERBOTTEN Sweco Eurofutures AB STOCKHOLM JUNI 2012 Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613 08 08 www.sweco.se

Läs mer

Företagsstöd till hästnäringen

Företagsstöd till hästnäringen Utvärdering av Företagsstöd till hästnäringen Forfatter: O S idst gemt: 31-10-2011 23:12:00 Sidst udskrevet: 31-10-2011 23:12:00 C:\Users\Oxford\Desktop\Utvärdering av f öretagsstöd till h ästnäringen_oxford

Läs mer

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 REGIONAL UTVECKLING Uppföljning och utvärdering av FUB Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 Författare: Roger Lilja 2011:19 Titel: Uppföljning

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande 1 Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten December 2012 2 Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten 2012-11-21 Per Persson Studie

Läs mer

Effektutvärdering av det regionala utvecklingsbidraget. En studie av effekter på svenska aktiebolag A2007:016

Effektutvärdering av det regionala utvecklingsbidraget. En studie av effekter på svenska aktiebolag A2007:016 A2007:016 Effektutvärdering av det regionala utvecklingsbidraget En studie av effekter på svenska aktiebolag Mattias Ankarhem, Niklas Rudholm, Shahiduzzaman Quoreshi Effektutvärdering av det regionala

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

Utredningen Service i glesbygd ska enligt direktiven lämna en delrapport senast den 31 augusti 2014. Härmed överlämnas rapporten.

Utredningen Service i glesbygd ska enligt direktiven lämna en delrapport senast den 31 augusti 2014. Härmed överlämnas rapporten. 2014-08-29 N2014:01/2014/11 Utredningen om Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden N 2014:01 Näringsdepartementet Huvudsekreterare Monika Selahn Telefon 08-4051186 E-post monika.selahn@regeringskansliet.se

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer