Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne"

Transkript

1 Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort sett all offentligt finansierad verksamhet. Dessa förändringar drivs starkt framåt av regeringen, vilket har gjort att flera nya lagar som kommer att förändra vård- och omsorgssektorn, har antagits, exempelvis LOV, lagen om valfrihetssystem. För kommunerna är det frivilligt om man vill införa ett valfrihetssystem, men för landstingen och regionerna är det tvingande inom primärvården. I Skåne har vi infört hälsoval inom primärvården samt inom flera andra områden till följd av införandet av LOV. De uttalade motiven bakom hälsovalet är ökad makt och valfrihet åt brukarna, samt sänkta kostnader och ökad kvalitet. Inom Region Skåne, som är den enskilt största arbetsgivaren inom vård och omsorg i Skåne, finns en uttalad ambition och vilja både från Regionala Tillväxtnämnden och Hälso- och sjukvårds nämnden att uppmuntra egna anställda till ett ökat entreprenörskap som kan leda till antingen start av egen verksamhet eller till utveckling inom befintlig verksamhet i form av tjänste- eller produkt innovationer. Som ett led i detta arbete beslöt Regionala tillväxtnämnden i december 2010 att Näringsliv Skåne skulle genomföra projektet, Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne. Projektperioden varade från december 2010 till mars Projektets främsta mål var att medverka till att höja kunskapen hos presumtiva entreprenörer inom mödrahälsovården kring förutsättningarna för att bedriva vård- och omsorg i privat regi. Hälsoval inom mödrahälsovården startade den 1 september Slutsatser som gjorts från tidigare projekt, Ökad kunskap och mångfald inom vård och omsorg i Skåne, som Näringsliv Skåne genomförde under perioden , är att blivande entreprenörer inom vård- och omsorgssektorn ofta har en gedigen kunskap om sin profession och sin verksamhet. Vad man däremot saknar är kompetens att starta och driva företag. De vårdgivare som ingår i ett kundvalssystem möter en ny spelplan med nya villkor där många utförare tidigare varit anställda och nu gått till att vara ägare istället. Vidare behöver entreprenörstänkandet mogna fram utifrån att branschen under lång tid präglats av offentligt drift och där utförare ser sig själv främst som anställda och inte som potentiella ägare. Detta kräver ett förändrat förhållningssätt både till sin egen roll och till sitt företag för att framgångsrikt kunna driva sitt företag på denna nya marknad. Mot bakgrund av erfarenheter som hittills gjorts på området ser vi stora vinster i att i presumtivt syfte erbjuda entreprenörsinitiativ i form av olika insatser och aktiviteter. Projektets syfte och mål Den 1 mars 2011 startade projektet, Entreprenörskapshöjande insatser och

2 samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne vars mål var att höja kunskapen och kompetensen för presumtiva entreprenörer som ville driva offentlig finansierad mödrahälsovård i privat regi inom Hälsoval Skåne. Genom att höja kunskapen kring företagande och visa på förutsättningar för att bedriva vård och omsorg i privat regi, kan vi på så sätt stärka entreprenörskapet hos presumtiva entreprenörer och förbättra förutsättningarna att långsiktigt driva eget företag. För att uppnå målsättningen har vi planerat och genomfört ett antal olika insatser som vi utifrån tidigare erfarenheter i projektet, Ökad kunskap och mångfald inom vård och omsorg i Skåne, sett varit framgångsrika. Även genomförda utvärderingar har visar på att just kunskapen kring företagande och dess förutsättningar är avgörande för att lyckas. Fokus för projektet har varit att öka entreprenörskapet och höja kunskapen om att äga och driva företag. Utbildningar och seminarier har erbjudits på flera platser runt om i Skåne. Vidare har projektet erbjudit kunskap för rådgivare gällande att driva företag med offentliga medel i privat regi. Seminarier för både Region Skåne politiker och tjänstemän har genomfört under 2012 vars syfte är att öka förståelsen för småföretagarens villkor. Målgruppen för projektet Personer eller grupper som är intresserade av att driva offentligt finansierad mödrahälsovård i privat regi inom Hälsoval Skåne Rådgivare inom Coompanion, Nyföretagarcentrum, Almi företagspartner Skåne, privata och kommunala rådgivningsaktörer Tjänstemän och politiker inom Region Skåne Målsättningen med projektet Projektets främsta mål har varit att medverka till höjd kunskap hos inom målgruppen Projektet skulle även höja kunskapen och medvetenheten hos rådgivaraktörer kring de specifika behov som finns hos de privata företag som driva inom hälso- och sjukvårdssektorn Projektet har även haft till uppgift att höja kunskapen om offentligt finansierad vård och omsorg i privat regi för Region Skånes tjänstemän och politiker. Projektets insatser och arbetsgång: Fokus har legat på att höja kunskapen och kompetensen kring företagande och visa på möjligheten till entreprenörskap inom mödrahälsovården utifrån start av hälsoval den 1 sept Vissa personer har valt att starta företag men vissa har valt att undersöka möjligheten och sedan valt annat alternativ. Det är ett stort steg att ta från att vara anställd offentligt till att blir privat företagare. Att ta detta steg tar olika lång tid beroende på vem man är och vilka erfarenheter man bär med sig.

3 Projektet har använt sig av de fem samordningsbarnmorskor som finns inom Region Skåne för att nå ut med kunskap om projektet till alla berörda inom Region Skåne. Samordningsbarnmorskorna har till uppgift att bland annat att sprida ny kunskap samt samordna utbildningar för länets barnmorskor. Alla barnmorskor har fått samma möjlighet att ta del av projektets olika insatser och aktiviteter. Vi har valt att genomföra följande insatser utifrån erfarenheter som gjorts i tidigare projekt, Ökad kunskap och mångfald inom vård och omsorg i Skåne, där vi sett stora vinster med att göra insatser både på för den enskilde individen och i grupp. Entreprenörskapskvällarnas målsättning har varit att visa på möjligheten för eget företagande och visa på goda förebilder. Vidare har vi sett att upplägget med Entreprenörskolan för presumtiva entreprenörer, där utbildningen genomförs i grupp, verkligen ger deltagarna höjd kunskap genom att man hör andra berätta om sina företagsidéer och man själv får svara på frågor om sitt tilltänkta företag. Detta upplägg i kombination med individuell rådgivning där varje presumtiv entreprenör får specifikt berätta om sig och sitt företag, har visat sig vara framgångsrikt och lyckat koncept. Projektet har kombinerat ovan beskrivna insatser med insatser för politiker och tjänstemän för att möjliggöra bättre förutsättningar för entreprenörerna. Vi har sett att ökad kunskap om offentligt finansierad vård och omsorg i privat regi samt ökad förståelse för småföretagares villkor är av avgörande betydelse för ett lyckat genomfört hälsoval. Insatser för rådgivarsystemet har utformats för att kunna höja kunskapen kring de specifika behov av information, rådgivning och finansiering som behövs för att driva ett privat företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Projektet har även omvärldsbevakat vård- och omsorgs området. Där det funnits initiativ som varit relevanta för målgruppen har vi valt att vara en aktiv part. Bland dessa relevanta initiativ finns satsningar på vårdcheckar, Främja kvinnors företagande och Projekt Entré (förstudie kring inkubationsmiljö för branschen). Genomförda insatser: Entreprenörskapskvällar att starta eget Under våren 2011 genomförde vi flera entreprenörskapskvällar på flera orter runt om i Skåne, där vi informerade om vilka möjligheter Hälsovalet innebär för de medarbetare som var intresserade av att starta företag. Programmet innehöll: Att vara entreprenör och företagare Vad innebär Lagen om valfrihetssystem, LOV Aktuell ackreditering, vilka villkor gäller här i korthet Att driva företag och olika bolagsformer

4 Vilken hjälp finns att få externt? Rådgivare från olika organisationer har informerat om sin verksamhet och sitt utbud. Röster från verkligheten, en företagare berättar sin historia Medverkade på dessa träffar var resurser från Näringsliv Skåne, Koncernkontoret, Strateg Hälso & Sjukvård Anne-Marie Scholander. Almi Företagspartner, Agneta Spånberg, Nyföretagacentrum Guy Rambeck och Coompanion, Olof Eriksson samt olika företagare från branschen. Antal som deltagit: 94 personer Entreprenörskolan för presumtiva entreprenörer inom mödrahälsovården Vi har vänt oss till de personer som vill utveckla en Mödrahälsovårdsverksamhet och som har som målsättning att söka ackreditering inom Hälsovalet. Utbildningen har genomfört både som dags- och kvällskurs. Utbildningen har tagit upp följande ämnen: Införandet av valfrihetssystem vad innebär det? Olika former av entreprenörskap, att driva företag i nätverk eller ensam. Beskrivning av uppdraget vad skall ingå? Villkor för ackrediteringen. Vilken är vår verksamhetsprofil och vår marknad? Ekonomin i företaget arbete med budget. Vilken företagsform skall vi välja? Möjlighet att vara underleverantör. Ett första förslag till verksamhetsplan För entreprenörskolan har Almi Företagspartner varit vår samarbetspartner och utförare där har varit företagsrådgivare Agneta Spånberg, som är expert inom området. Hon har både drivit företag inom branschen samt varit rådgivare under många år. Väl förtrogen med branschens specifika krav och väl insatt i de förhållanden som gäller för att driva företag inom LOV. Agneta Spånberg har även skrivit material för Tillväxtverkets räkning. Detta material har använts i vår utbildning. Antal som deltagit: 34 personer Individuella möten Individuella möten för de blivande företagare som velat få mer kunskap och stöd efter genomförd entreprenörskola. Individuella möten har även använts i de fall

5 man inte velat ingå i grupp. Vi har anpassat upplägg, tid och ort efter de behov som har funnits. Genomförare har varit både Almi Företagspartner och Näringsliv Skåne. Har skett löpande under hela projektet. Antal som deltagit: 30 personer Nätverk för företag inom mödrahälsovården Projektet har startat ett nätverk för entreprenörer inom mödrahälsovården som kan utgöra en arena för att upprätthålla en bra dialog med målgruppen. Vidare finns det stora vinster med att företagen träffas och utbyter erfarenheter och tankar om sina verksamheter. Träffarna har genomförts under våren 2012 och kommer förhoppningsvis att fortsätta under hösten Det kommer i snitt 15 personer per träff.

6 Lär och kunskapsseminarium för politiker och tjänstemän inom Region Skåne Projektet har genomfört ett seminarium den 20 april 2012 för politiker och tjänstemän. Syftet med eftermiddagen var att sprida kunskap och erfarenheter utifrån det projekt vi har drivit inom mödrahälsovården under samt även från tidigare projekt , Ökad kunskap och mångfald inom vård och omsorg i Skåne. Vidare fanns en målsättning att starta en dialog mellan olika berörda parter inom Region Skåne för fortsatt arbete för frågan om ett ökat entreprenörskap inom vård och omsorg. Antal som deltagit: 46 personer Lär och kunskapsseminarium för rådgivaraktörer Under våren 2012 har projektet erbjudit rådgivaraktörer i Skåne en mötesplats för att inhämta ny kunskap och utbyta erfarenheter gällande branschen vård och omsorg. Rådgivaraktörerna har även medverkat på entreprenörskapskvällarna för att visa sin roll för blivande entreprenörer. Förstudie Projekt Entré, behov av stöd och insatser för utveckling av livskraftiga tjänsteföretag inom hälsa, vård, omsorg och rehabilitering Projektet har valt att delta i en nationell förstudie med flera olika aktörer. Förstudiens mål har varit att beskriva och kartlägga de förutsättningar och behov av företagarstöd som råder för entreprenörer inom vård, hälsa, omsorg och rehabilitering. Effektmålet var att förstudiens resultat skall kunna ligga till grund för att kunna starta utvecklingsprojekt med fokus på framgångsrikt och hållbart företagande inom vård, hälsa, omsorg och rehabilitering. Resultatet från förstudien finns i separat rapport. Se bilaga 4, slutrapport av förstudie för Projekt Entré. Pilotutbildning för entreprenörer inom vård och omsorg I samarbete med projektet Främja kvinnors företagande, som Näringsliv Skåne är projektägare för, genomför vi under 2012 ett affärsutvecklingsprogram för 20 företag. Målgruppen har varit kvinnor som äger och driver företag inom branschen som vill bli framgångsrika företagare. Målsättningen med Främja kvinnors företagande är att möjliggöra tillväxt för företag som ägs och drivs av kvinnor utifrån att möjligheterna idag ser helt olika ut för kvinnor och män som driver företag. Vårdcheckar för Skåne Under hösten 2011 fick Skåne och fyra andra län möjligheten att delta som pilotlän för Tillväxtverkets satsning för utvecklingscheckar. Detta projekt har löpt på parallellt med aktuellt projekt. Vi har inom detta projekt samarbetat med Almi Företagspartner. Näringsliv Skåne har suttit i beredningsgruppen tillsammans med Almi Företagspartner. Vi haft 130 företag som sökt vårdcheckar och vi har delat ut 4 milj. sek.

7 Seminarium kring vård och omsorg i Helsingborg 30 maj 2012 Projektet har genomfört ett halvdags seminarium tillsammans med Almi Halland. Syftet med dagen vara att lyfta fram företag som använt vårdcheckarna på ett givande sätt. Tillväxtverket finansierade dagen. Externa samarbetsaktörer i projektet Projektet har haft ett flertal olika externa samarbetsaktörer som har tillfört kunskap och kontakter in i projektet. Vi har sett från tidigare projekt att en framgångsfaktor är att projektet i sig ingår i ett större sammanhang. I detta projekt har vi samarbetat med följande parter: Almi Företagspartner, Vårdföretagarna, Vårdförbundet, Coompanion Skåne, Nyföretagarcentrum, Malmö Högskola, Lund Universitet, Företagarna Region Syd och Tillväxtverket. Nationell referensgrupp Projektet har ingått i en nationell referensgrupp för området vård- och omsorg. Syftet med denna grupp har varit att höja kunskapen om området, utbyta idéer och få en aktuell bild av det nationella nuläget inom branschen. Tillväxtverket har varit sammankallande part. Forskningsperspektiv i projektet Caroline Wigren Kristoferson från Lunds Universitet har tagit del av projektets olika insatser och medverkat vid ett antal aktiviteter. Genom sitt perspektiv som entreprenörskapsforskare har Caroline bidragit med kunskap om hur en ny bransch bildas och formas. Caroline Wigren Kristofersons slutsatser redovisat i separat rapport. Se bilaga 2, Lärdomar från projektet, Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne. Referenspersoner för projektet: Ulf Kyrling, Region Skåne, Näringsliv Skåne Carin Daal, Region Skåne, Näringsliv Skåne Christine Jersby, Region Skåne, Näringsliv Skåne Rita Jedlert, Region Skåne, koncernkontoret Anne-Marie Scholander, Region Skåne, koncernkontoret Johan Larsson, Region Skåne, koncernkontoret Olof Eriksson, Coompanion Caroline Wigren Kristoferson, Lunds Universitet, Entreprenörskapsforskare Agneta Spånberg, Almi Företagspartner Anna Manhem, Tillväxtverket, projektledare Vård och omsorg Susanna Johansson, Tillväxtverket, programansvarig Vård och omsorg Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet Sussi Nilsson, Vårdförbundet Eva Ohlstenius, Företagarna Region Syd Guy Rambeck, Nyföretagarcentrum Helsingborg

8 Erfarenheter av projektet Det vi har fått förstärkt kunskap om i detta projekt, bekräftar det vi sett tidigare, att målgruppen är väldigt duktiga i sin yrkesroll men oerfarna av att driva företag och att inneha rollen som företagare och ägare. För att lyckas med att driva sitt företag och att utvecklas i en ung och tuff bransch krävs det både insikt i och förståelse för behovet av företagskunskap. Vissa väljer att själv lära sig mer om företagande och vissa väljer att samarbeta med kompetenta partners som kan driva företag. Oavsett vilken väg de presumtiva entreprenörerna valt, har projektet kunnat tillföra kunskap och vi ser att vi har varit en viktig part i deras väg mot företagande. De blivande entreprenörerna har uppfattat ett stort intresse och ett stort engagemang från Region Skånes sida genom att detta projekt har funnits till för de blivande entreprenörerna och varit en resurs under deras uppstart. Det har även varit goda reaktioner från de medarbetare som valt att stanna kvar i sin anställning, men som fått möjligheten att utforska sina framtida företagsidéer. När nya regler och nya förutsättningar kommer skapas det möjlighet för nya marknader och branscher att ta form. Detta är ingen snabb process utan det tar tid både för marknaden och för aktörerna att finna nya tillvägagångssätt. Regler skall anpassas, system skall justeras, nya sätt att föra över information skall arbetas fram. Det är då av största vikt att både tjänstemän och politiker som tar beslut om förutsättningarna för branschen och marknaden förstår hur de kan påverka utfallet av mångfalden av utförare. Det är av avgörande betydelse att man besitter kunskap och förståelse för företagarens vardag och verklighet för att kunna skapa system som är gångbara för båda parter. Vi har börjat denna process inom Region Skåne och vi inom projektet hoppas kunna fortsätta tillföra ny kunskap som kan leda till ökad förståelse för företagarens vardag. En viktig aspekt är att vi finner fram till en struktur inom Region Skåne för hur vi vill arbetar med entreprenörskap inom vård- och omsorgsområdet. Det finns stora vinster med att ha ett arbetssätt för hur vi tar hand om de företag som startar och som vi behöver bygga upp ett affärsmässiga förhållningssätt till. Som ett led i detta arbete kan man skapa nätverk för företagen. Vi ser ett behov av nätverk mellan olika utförare där man får träffas, utbyta idéer och tankar på ett neutralt plan. Vinsten med att skapa plattformar för nätverk mellan företag är att de nya tankar och idéer som uppkommer kan i sin tur leda till nya innovationer och nya företag. Här kan Region Skåne ta en aktiv roll och erbjuda denna plattform där vi samtidigt kan visa på vårt engagemang och få lära oss mer och om våra leverantörer. Vi inom projektet hoppas att satsningar för presumtiva entreprenörer kommer att fortsätta. Våra insatser som vi genomfört inom projektet gör skillnad för de personer som har valt att starta företag. För framtida satsningar är det av stort vikt att vi ökar vårt interna samarbete inom Region Skåne, så vi kan överföra och delge kunskap och erfarenheter om företagande. Vidare är det av stor vikt att finnas nära företagen som vill utvecklas inom vård och omsorgs branschen

9 genom att erbjuda specifika projekt eller uttalade kontaktytor. För att utmana oss själva inför framtiden hade det varit av stort intresse att se vad våra leverantörer tycker om företagsklimatet och Region Skåne förhållningssätt till sina leverantörer. Utvärdering av projektet Utvärdering har genomförts av extern part. Se bilaga 3, Utvärdering av Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne. Anna Nilsson Projektledare, Vård & Omsorg Avd. för Entreprenörskap Näringsliv Skåne

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Utvärdering av Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödravården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Utvärdering av Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödravården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Utvärdering av Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödravården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Av: Caroline Wigren-Kristoferson Programmet har varit psykologiskt värdefullt.

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

UTVÄRDERING AV INSATSER OCH AKTIVITETER KRING ÖKAT ENTREPRENÖRSKAP INOM VÅRD OCH OMSORG NYA VÅRDVAL

UTVÄRDERING AV INSATSER OCH AKTIVITETER KRING ÖKAT ENTREPRENÖRSKAP INOM VÅRD OCH OMSORG NYA VÅRDVAL Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Slutrapport Datum: 5 november 2014 2 [Month, year] UTVÄRDERING AV INSATSER OCH AKTIVITETER KRING ÖKAT ENTREPRENÖRSKAP INOM VÅRD OCH OMSORG NYA VÅRDVAL Datum den 5 november

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER Oktober 2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Om de svarande vård- och omsorgsföretagarna... 2 Huvudsakliga drivkrafter... 3 Hur mycket återinvesteras?... 4 Vad

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Bibbi Westhed, projektledare

Bibbi Westhed, projektledare Bibbi Westhed, projektledare Projekt Kompetensbyrån Genom individuella insatser och strategisk påverkan bidra till att utveckla och stärka sociala företag i Dalarna Kompetensbyrån Projektets övergripande

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer