Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund"

Transkript

1 Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare med utländsk härkomst genom att knyta forskningsresurs till projektet för att dra lärdom av erfarenheterna. Detta ska kunna leda till förbättrade insatser till denna grupp företagare samt kartlägga behov av fortsatta forskningsinsatser inom området. Projektplan Bakgrund Företagandet bland personer med utländsk härkomst är större än genomsnittet. Skåne har en större andel av befolkningen som är födda utanför norden än Sverige i genomsnitt (13 % i Skåne och 10 % riksgenomsnittet). Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund är oftare soloföretag än företag som drivs av företagare med svensk bakgrund. Samtidigt är viljan att växa stor bland småföretagare, särskild bland dem födda utomlands. De är dessutom mer benägna att anställa. Ett av de hinder som finns för företagare med utländsk härkomst är avsaknaden av ett brett nätverk och möjligheterna till kompetensutveckling. För att öka tillväxten i regionen krävs bland annat ökad kunskap och ökade insatser riktade tillföretagare med utländsk härkomst. Det finns generellt en begränsad kunskap om hur företagandet ser ut i målgruppen, i vilka branscher finns man, vilka problem och hinder möter man. Undantaget är IFS, internationalla företagarföreningen, som länge arbetat med denna målgrupp. I Skåne ha nyligen en kartläggning av utrikes födda företagare i regionen som kommer vara en viktig grundsten i att arbeta vidare med denna målgrupp. Herbert Felixinstitutets förslag till pilotprojekt inom delprogram 2 Nätverk som stöd för utveckling syftar till att genomföra ett nätverks- och kompetensutvecklingsprojekt som samtidigt följs av en forskare för att dra nyttiga erfarenheter om processen och nyttan av denna typ av aktivitet. Av den grupp av företagare som ska delta i projektet ska minst 40 % vara kvinnor. org.nr Medborgarhuset i Eslöv bankgiro Eslöv

2 Projektets syfte och mål Med en ansats av praktiskt lärande och följeforskning kommer tillämpningen att ske genom implementering, informationsinsamling och utvärdering av projektet. Man kommer att kunna dra slutsatser genom formella intervjuer, växelverkan och observationer av de medverkande. Initiativet kommer definitivt förenkla ett lärande agerande arbetssätt, vara ett bra underlag för fortsatt forskning samt för liknande projekts vidareutveckling. Utgångspunkten är att varje individ eller deras respektive företag kommer att bli föremål för en genomgripande fallstudie som undersöker effekterna av projektet som kommer att till största delen kommer att fokusera utvecklingen av företaget. Den övergripande målsättningen av dessa nätverksgrupper där vi låter varje individuellt företag växa och att se om det uppstår positiva effekter av att etablera denna nätverksmodell. 4 komponenter 1. Supporten entreprenörerna ger varandra 2. Rekryteringen av kvalitativa inspiratörer till företagarna 3. Nätverksträffar med högkvalitativa föreläsare 4. Support till andra företag och främja andra liknande grupper Målgrupp Företagare med utländsk härkomst med 1 eller flera anställda med representation från olika branscher.. Företaget ska vara etablerat och stå inför en tillväxtfas. Minst 40 % av företagarna ska vara kvinnor. Mål för projektet Vårt förslag och projektet som helhet kommer att leda till en ny akademisk kunskap, vilket i sin tur, kan bli en del i kunskapsöverföringen och slutligen leda till att bättre stödja företagare av utländsk härkomst. Minst 80 % av de deltagande företagarna ska ha fått tillgång till nya konatakter för att stärka sin affärsutveckling. Minst 40 % av de deltagande företagarna ska ska vara kvinnor Slutligen tror vi att vårt förslag och med vår speciella styrka, med existerande nätverk inom området invandrares företagande och kompetens, kommer att tillförsäkra att aktiviteterna inom nätverksgruppen och den efterföljande forskningen kommer att dra upp nya policyområden och praktiskt handlande utifrån ett helhetstänkande som ska vara till intresse för NUTEK som organisation och inte minst ge drivkrafter till deltagarna i nätverksgrupperna.

3 Projektorganisation och samarbetspartners Det övergripande ansvaret har Nutek tillsammans med Herbert Felixinstitutet som samarbetspartner. Ska kontinuerligt följa projektet och rapportera till Nutek om projektets fortgång. Genomförandet kommer att ske tillsammans med Eslövs kommun som kommer att står för en del av medfinansieringen och ansvara för anställningen av projektledaren. Verksamhetsledare: Ingemar Jeppsson kommer för Herbert Felixinstitutet ha det övergripande ansvaret för projektet. Projektledare: Ska operativ arbeta med projektet såsom planera nätverksträffar, göra en analys av företagens och företagarens behov av kompetensutveckling, samordna verksamheten och rapportera till verksamhetsledaren. Tjänsten ska vara placerad på Herbert Felixinstitutets kansli och institutet är arbetsgivaransvarig. Kommunledningskontoret på Eslövs kommun är löneutbetalare. För att ta fram företagare till projektet kommer Herbert Felixinstitutet att samarbeta med IFS, internationella företagarföreningen. Rekrytering av erfarna företagare söker vi samarbete med Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Till projektet kommer det kopplas en Think Tank med rollen som ska följa projektet och vara en diskussionspartner under projekttiden. Den kommer bestå av intressenter som IFS, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Ekonomihögskolan i Lund. Projektet kommer även att stå under Region Skånes övergripande partnerskap som omfattar hela programmet. Forskning: Ska göra en studie kring företagens status i startskedet av projektet, följa projektet samt göra en studie i slutskedet för att bedöma vilka effekter nätverket gett. Forskningen kommer att vara kopplad till Ekonomihögskolan vild Lunds universitet. Herbert Felixinstitutet har en unik position att driva detta projekt. Institutets etniska och grundläggande värden passar perfekt in ett projekt inom detta område. Vi känner, som ett nationellt institut, att vi ligger geografisk väl till för att vara samordnare på en lokal och regional nivå. Institutet disponerar över kunskapen om villkoren för invandrares företagande i form av vår gäst professor Monder Ram och doktorand Craig Mitchell. En annan av Herbert Felixinstitutets styrkor är att man under sin verksamhetstid visat förmågan att samla ett antal aktörer med olika motiv för att arbeta med invandrares entreprenörskap. En av dessa viktiga aktörer är IFS. IFS har förfogande över en stor klientbas (i form av nystartade eller växande företag) från vilken vi kan skapa ett perfekt urval för en pilotgrupp. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en annan organisation som Herbert Felixinstitutet har nära kontakt med. Tillsammans med dem finns det goda förutsättningar att hitta företagsledare med bred kompetens och erfarenhet. För alla skånska projekt inom programområdet kommer Region Skåne att koordinera projekten, planera och genomföra olika kunskapsspridande insatser. Detta gör att varje projekt kan få inspiration och kunskaper från andra aktörer.

4 Genomförande - Rekrytera en projektledare som tar hand om projektet i sin helhet - Rekrytera en forskare som gör en studie på nätverksgruppen medlemmar och vilken effekt projektet ger företaget - Identifiera möjliga kandidater (företag i tillväxtfasen med utländsk härkomst, varav minst 40 % kvinnor). Förslagsvis 5-8 st. med hjälp av IFS. - Identifiera en grupp kompetenta och engagerade företagare som kommer att vara en tillgång för gruppen och har möjlighet att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som gruppen behöver med hjälp av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Minst 40 % ska vara kvinnor. - Ett första nätverksmöte planeras till december med en inspirerande föreläsare. - Januari och februari. Intervjuer med företagarna om deras speciella behov. Samtidigt inleds en studie kring var respektive företag står idag. Vilka problem och utmaningar man står inför i sin tillväxtfas nätverksträffar under året på olika platser i regionen gärna ute på företagen. - Mellan nätverksträffarna ska utbyte ske mellan deltagande företagen och mentorerna - Under projekttiden kommer forskningen att följa hur processen går vidare. Efter avslut kommer man att återigen göra en studie i syfte att se hur nätverksprojektet gett effekter i respektive företag. - Slutet på december och början på januari görs en utvärdering. - Februari Mars redovisa resultatet av pilotprojektet på seminarium anordnat av Region Skåne runt hela programmet. Projektets regionala omfattning kommer att stäcka sig över Skåne. Projektet kommer att samordnas inom det av Region Skånes utsedda partnerskap Uppföljnings- och resultatspridning Efter projektets slut kommer det dels att göra en utvärdering av själva projektet som sådan men även en forskarrapport kring hur projektet påverkat de medverkande företagarnas affärs- och egna kompetensutveckling. Forskningsresultatet kommer att samordnas med de likande projekt som genomförts i Storbritannien av Herbert Felixinstitutets gästprofessor Monder Ram. De olika rapporterna kommer att tryckas och distribueras till intressenter och medverkande aktörer i nom programmet i och utanför Skåne. Region Skånes partnerskap har som ambition att genomföra ett antal seminarium i anslutning till programområdet där detta projekt ska presenteras Februari - Mars 2010: Utvärdering av projektet. Ansvar Projektledaren Februari - Mars 2010:forskarrapport sammanställd och distribuerad. Mars 2010: seminarium där bland annat projektets resultat presenteras, Ansvar Partnerskapet

5 Lägesrapporteringar och slutrapportering December 2008: Avrapportering projektets status och medverkande Mars 2009: Lägesrapportering Augusti 2009: Lägesrapportering December: Preliminär slutrapportering mars 2010: Slutrapportering Projektavslut Vårt förslag och projektet som helhet kommer att leda till en ny akademisk kunskap, vilket i sin tur, kan bli en del i kunskapsöverföringen och slutligen leda till att bättre stödja företagare av utländsk härkomst. Slutligen tror vi att vårt förslag och med vår speciella styrka, med existerande nätverk inom området invandrares företagande och kompetens, kommer att tillförsäkra att aktiviteterna inom nätverksgruppen och den efterföljande forskningen kommer att dra upp nya policyområden och praktiskt handlande utifrån ett helhetstänkande som ska vara till intresse för NUTEK som organisation och inte minst ge drivkrafter till deltagarna i nätverksgrupperna. Om slutsatsen efter projektet genomförande pekar på ett stort behov av denna åtgärd då är en fortsättning sannolik. Då kan man göra de förändringar som en utvärdering påtalar och man kan spetsa mötestillfällena så att de ger företagarna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Vid en eventuell fortsättning kommer projektet att fortsatt söka medel ur programmet företagare med utländsk bakgrund. Projektet genomförs i samarbete med

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer