Datum Dnr Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet"

Transkript

1 Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen medverkar som part vid EGF-ansökan (Europeiska globaliseringsfonden) till EU och uppdrar till regionstyrelsens ordförande att underteckna ansökan. 2. Regionstyrelsen medverkar tillsammans med Sony Mobile Communication AB i en särskild satsning för stöd till entreprenörer och start-ups inom mobilområdet och anslår kr ur regionstyrelsens anslag till förfogande för att verksamheten skall kunna inledas omedelbart. 3. Regionstyrelsens intention är att medverka som part vid uppbyggnaden av en nationell testbädd för mobil hälsa och anslår kr ur regionstyrelsens anslag till förfogande för att verksamheten skall kunna inledas omedelbart. 4. Regionstyrelsens intention är att medverka som part vid bildandet av ett nationellt institut inom mobilområdet och uppdrar åt regiondirektören att redovisa förslag på genomförande, överenskommelse med regeringen och avtal. Sammanfattning Omstruktureringen av telekomsektorn i Skåne ställer stora krav på samarbetet inom regionen och mellan regional och nationell nivå. Region Skåne och Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har därför enats om att tillsammans med Sony Mobile Communications AB i dialog med regeringen lägga fram förslag på ett antal regionala och nationella åtgärder. Ordförandes förslag till beslut omfattar s del av dessa gemensamma insatser. C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \s medverkan i utvecklingen av Mobil-området i Skåne\ RS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) En fortsatt stark utveckling inom mobilområdet är avgörande förutsättning för att den internationella konkurrenskraften i svensk industri skall kunna upprätthållas. Utvecklingen inom området mobil hälsa är på motsvarande sätt en avgörande förutsättning för att hälso- och sjukvården skall kunna möta medborgarnas krav och de utmaningar som bland annat en åldrande befolkning utgör. beslut och insatser är av dessa skäl av mycket stor betydelse för såväl industrin som hälso- och sjukvården. För att de förändrade förutsättningarna inom området i Skåne skall kunna tillvaratas krävs beslut som ger omedelbar effekt och beslut som skapar långsiktiga förutsättningar. Föreslagna insatser kommer att bidra till ökad tillväxt, nya företag, fler arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraft i Skåne. s medverkan ligger helt i linje med rollen som ledande, drivande och tillväxtskapande utvecklingsaktör, den internationella innovationsstrategin samt den uttalade målsättningen att år 2020 vara Europas mest innovativa region. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget En fortsatt stark utveckling och hög kompetens inom mobil området är avgörande förutsättning för att den internationella konkurrenskraften i svensk industri skall kunna upprätthållas. Svensk industris förmåga att koppla upp sig mot internet och molnet med stöd av 5G är kritisk för den nyindustrialisering som svenska företag står inför. Regeringen har inlett en särskild satsning på detta område. Svensk industri har med Ericsson som motor inlett en mycket kraftfull satsning på molnteknologi och 5G. Ett särskilt 5G-program är under utveckling och området kommer att bli en viktig del av en kommande forskningsproposition. Utvecklingen inom området mobil hälsa är på motsvarande sätt en helt avgörande förutsättning för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det är med stor säkerhet inte möjligt att genom ökade investeringar i dagens teknik och tjänster uppfylla medborgarnas krav och de utmaningar som en åldrande befolkning utgör. Uppkopplingen mot molnet genom 5G är på samma sätt som för industrin en kritisk faktor för framtiden. Regions Skåne har mot denna bakgrund en unik roll av nationell och internationell betydelse. s behov av nya lösningar inom hälso- och sjukvårdsområdet är en stor tillgång för såväl medborgare, patienter och företag. Mobilhälsolösningar bör ses som en investering vilken bidrar till ökad kapacitet och kvalitet. Om rätt beslut fattas i rätt tid. är som stor offentlig aktör en mycket viktig partner och kund för entreprenörer och företag. Få liknande organisationer i världen har på ett strukturerat sätt lyckats med att öppna upp sin verksamhet så att de kan

3 Datum (5) bidra till nya lösningar i verksamheten och samtidigt drar till sig internationellt intresse från entreprenörer. I Skåne finns inom mobilområdet världsunik kompetens inom industrin, vid Lunds universitet och vid Malmö högskola. Det skånska ekosystemet är Sveriges starkaste/bäst lämpade för mobilhälsolösningar. Samtidigt finns genom regionbildningen och samarbetet i Forsknings- och Innovationsrådet en nationellt unik kombination av möjligheter. Det unika ligger främst i närvaron av kompetens i hela värdekedjan och det faktum att hälso- och sjukvården till stor del finns i en gemensam offentlig organisation under en politisk ledning. Att dessa förutsättningar samexisterar på en plats, i en region, är helt unikt nationellt och internationellt. Ordförandes förslag utgör s erbjudande och förslag till övriga parter och intressenter på regional och på nationell nivå, såväl inom offentliga sektor (kommuner/universitet/högskolor) som inom industrin. Förslaget bygger på att övriga parter ser samma värde och bidra på ett motsvarande sätt. För att de förändrade förutsättningarna inom området i Skåne skall kunna tillvaratas krävs såväl beslut ger omedelbar effekt och beslut vilka skapar långsiktiga förutsättningar. För att förutsättningarna skall tas till vara krävs ett antal åtgärder. Att det skapas en nationellt och internationellt attraktiv plattform för mobila lösningar i Skåne. En plattform vars olika delar förstärker varandra och där helheten och den sammanhängande värdekedjan utgör den största tillgången Att och kommuner i Skåne identifierar de största och viktigaste behoven ur perspektivet mobil hälsa. En del av behoven har redan identifierats i s Life Science strategi. Det väsentliga är att behoven är så angelägna att de i perioden intill 2020 är aktuella för upphandling. En stor fördel är om några av behoven är gemensamma mellan och kommunerna i Skåne. Exempelvis lösningar för flödet av akuta patienter till sjukhusen och för flödet av patienter som är medicinskt färdigbehandlade till kommunerna. Andra områden som diskuterats är förebyggande av diabetes bland unga och behandling av cancer bland äldre. Att och kommunerna gemensamt utnyttjar den kompetens och förmåga som byggts upp under senare år inom innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling. Region Skåne har under de senaste åren gjort stora framsteg och föreslås ta initiativet till en regional satsning inom innovationsupphandling. Initiativet bör ske i nära samarbete med regeringen. Att utnyttjar tidigare avsatta resurser för innovationsupphandling och under 2015 tar fram förslag på en fond för finansiering av innovationsupphandling. Att tillsammans med andra aktörer investerar i uppbyggnaden av ett nationellt/-internationellt institut. Institutet ges

4 Datum (5) en nyckelroll i uppbyggnaden av det nationella programmet för 5G och mobila plattformar. Målet att institutet 2020 till betydande del är uppdragsfinansierat av industrin och offentliga aktörer. Institutet är primärt ett verktyg att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen genom ett mer konkurrenskraftigt, digitaliserat näringsliv. Ett nationellt institut inom RISE skall ses som en vidareutveckling av MAPCI. Målet bör vara att samla relevanta delar regionalt och nationellt. Institutet bör utformas i nära samarbete med forskningen vid Lunds universitet och Malmö högskola och måste på regeringens uppdrag stödjas av nationella myndigheter som Vinnova. Att utnyttjar de erfarenheter som finns kring testbäddar och investerar i en internationell attraktiv plattform och tjänst. Testbädden/-arna bör utformas i nära samarbete med det nationella institutet och Vinnova. Möjligheten att bygga en nationell nod och ett tioårigt program för Mobil hälsa bör studeras särskilt. Vilka delar som bör finns i s verksamhet och vid institutet bör studeras särskilt. Att drar nytta av Innovation Skåne AB för att tillsammans med Sony Mobile Communications AB stödja medarbetare som friställs och vill vidareutveckla sitt entreprenörskap och starta företag. Att går in som partner i en EGF-ansökan tillsammans med Arbetsförmedlingen och övriga partner. En ansökan kräver ingen motfinansiering från eller andra aktörer. Syfte är att så långt möjligt utnyttja de EU-medel som kan finnas tillgängliga för satsningar vid omställningar som den nuvarande. Målet är att kunna utnyttja medlen för exempelvis satsningen på entreprenörer som vill starta företag enligt ovan. Tillsammans bildar ovanstående åtgärder en nationell och internationell helhetslösning. En plattform där de olika delar förstärker varandra och där helheten och den sammanhängande värdekedjan utgör den största tillgången. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I avvaktan på resultatet av ansökan till Europeiska globaliseringsfonden avsätter under innevarande år medel till Innovation Skåne AB för att nedanstående insatser skall kunna ingångsättas omedelbart. Start-ups i samarbete med Sony Projektledare att planera och leda hela insatsen av Innovation Skåne, inkubatorer och andra, nära Sony, kr. Stöd till events, information, matchmaking, attraktion av entreprenörer, kr. Arbete med inkubatorer m fl. i existerande start-ups, kr Totalt: kr

5 Datum (5) Testbäddar Projektledare med uppdrag att driva en konkretiseringsfas av ett testbäddsprojekt, augusti till december, kr. Leverans av en implementeringsplan inklusive budget, processer och konkretiserat erbjudande. Stöd till events och kringaktiviteter, kr. Totalt: kr. Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag till förfogande. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till s policyer och övergripande beslut Av budget 2015 och verksamhetsplan för framgår att arbetet med tillväxt- och utvecklingsfrågor är ett prioriterat område och att detta arbete fordrar en kontinuerlig analys. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Hur uppföljning skall ske Regiondirektör skall regelbundet lämna rapporter till regionstyrelsen om hur verksamheten bedrivs och utvecklas, skall på relevant sätt vara företrädd på styrelsenivå. Utvärdering skall göras inför beslut om fortsatt medverkan Henrik Fritzon Ordförande Lars-Åke Rudin Tf regiondirektör

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

En handlingsplan för Skånes maritima sektor

En handlingsplan för Skånes maritima sektor Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Område samhällsplanering Enheten för miljöstrategier BILAGA 1 Peter Askman Miljöstrateg 044-3093293 peter.askman@skane.se Datum 2015-02-27 Dnr 1300749

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter

Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-24 KS-2010/731.109 1 (4) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Stiftelsen Flemingsberg

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN

Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN Verksamhetsplan och budget 2014 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2013:04 Fastställd av Regionstyrelsen 20 juni 2013 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2013 Foto: www.smalandsbilder.se.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer