1(8) Verksamhetsplan Antagen vid årsmöte 1 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015"

Transkript

1 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015

2 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella företagarföreningarna och Östhammars kommun och andra för näringslivet relevanta aktörer, samt aktivt driva för företagen i Östhammar gemensamma frågor. Nuläge Företag i Samverkan är en ideell förening med sex medlemmar: de ideella företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund/Gräsö, Österbybruk och Östhammar/Hargshamn samt Östhammars kommun. På styrelsemötena deltar även representant för Vuxenutbildningen som adjungerad. Föreningen bildades april 2013 som en följd av tidigare års gemensamt drivna kompetensutvecklingsprojekt. I oktober 2013 beviljades föreningen sek i projektmedel via mervärdesprogrammet för ett tre-årigt projekt Insatser inom kompetens, finansiering och affärsmöjligheter. Föreningen har två anställda en verksamhetsledare (100 %) samt en handelsutvecklare (50 %). Tillsammans har föreningarna ca 400 medlemmar, främst från gruppen solo, mikro och småföretag. De bidrar kraftigt till samhällsekonomin, men saknar personalavdelning som sköter kompetensfrågor, har små resurser till kompetensutveckling och ringa tid att delta i samverkansforum annat än de lokala företagarföreningarna. I Östhammars kommun finns ca 2600 företag registrerade med säte i kommunen. Av dem är 97 % solooch mikroföretag. Närmare en fjärdedel av soloföretagen och en femtedel av mikroföretagen har en omsättning under 100 tkr. Andelen kvinnor på VD-poster ligger över riksgenomsnittet, men kvinnor och personer med utländsk bakgrund är mer underrepresenterade än i Uppsala län samt riket som helhet. Under 2014 registrerades/nyaktiverades 180 nya företag med säte i Östhammars kommun. Kunskapen om hur näringslivet ser ut i kommunen branschfördelning, samhällsekonomisk betydelse, verksamhet är ofta bristfällig bland företagare, politiker, tjänstemän, skola och allmänhet.

3 3(8) En stor andel företag finns inom jord-och skogsbruk. De företagen har vi inte nått ut till under de tidigare kompetensutvecklingsprojekt och de har heller inte speciellt uppmärksammats vare sig av företagarföreningarna eller kommunen. Omvärlden och framtiden: trender som påverkar oss 1. Ökande internationalisering Ökande internationalisering ökar vår känslighet för konjunkturnedgångar och strukturförändringar. En utjämnande faktor kan vara ett starkt näringsliv spridd över många branscher. 2. Kamp om kompetens Kommande förmodat slutförvar lockar andra stora aktörer att etablera sig i kommunen. Kompetensförsörjningsfrågan kommer att bli än mer avgörande för tillväxt och hållbarhet i kommunen. Företagen måste kunna rekrytera personal och ev. medföljande måste hitta sysselsättning. Det förutsätter ett diversifierat näringsliv. Presumtiva inflyttade måste hitta bostad och uppleva ett rikt fritidsutbud och en bra skola. Liknande situation med kommande brist på kompetens har föranlett många kommuner att aktivt arbeta med inflyttning med hela processen att attrahera, välkomna och integrera talanger (kompetens som behövs på platsen). I den processen deltar skola, näringsliv och övrig kommunal verksamhet. 3. Utmaning att upprätthålla och utveckla företagarföreningarnas roll Företagarföreningarnas roll som representanter för främst solo-, mikro - och småföretag är nödvändig att behålla och stärka för att Företag i Samverkan ska förbli en kompetent och offensiv dialogpartner i näringslivsfrågor. Företagarföreningarna fungerar olika väl på de olika orterna och olika väl över tid, men gemensamt är att det mesta ideella arbetet utförs av en begränsad grupp, oftast styrelsen. Det krävs satsningar för att göra styrelsearbetet mer attraktivt och medlemskapet i föreningarna mer attraktivt.

4 4(8) 4. Livfulla och attraktiva centralorter inte en självklarhet Handelsindex för sällanköpsvaror är låg i kommunen. Flera butiker i centrala lägen på samtliga orter har lagt ner eller befaras lägga ner. Vi har definierat problemet till tre av varandra beroende områden: behov av affärsutvecklingsprogram för gruppen handlare, vilket genomfördes under 2014, ibland bristande samverkan med kommunen i t.ex. parkeringsfrågor, tillgänglighetsfrågor samt bristande köptrogenhet hos boende i kommunen. Vision Visionen är att Östhammars kommun har en stark, välmående och lönsam grupp företag samt en väl fungerande samverkan mellan det lokala näringslivet, skolan och övrig kommunal verksamhet och andra aktörer, som är av betydelse för näringslivets utveckling lokalt. Mål och syfte Under arbetar föreningen med fem fokusområden enligt beviljat mervärdesprojekt. Prioriteringar och inriktningar inom de fem fokusområdena varierar mellan verksamhetsåren, beroende av omvärld, behov och resurser. Syftet samt övergripande målsättningar och aktiviteter beskrivs under respektive fokusområde nedan. De övergripande målsättningarna och aktiviteterna bryts ned i en detaljerad handlingsplan för 2015, som löpande följs upp. Fem fokusområden : 1. Kompetensförsörjning Syfte: Inför det första Lokala Kompetensforumet i november 2012 gjordes en inventering av kommande kompetensbehov på 103 företag från spridda branscher i Östhammars kommun. Drygt 70 % av företagen var medlemmar i en av de lokala företagarföreningarna och 88 % var solo-och mikroföretag. Företagen säger sig behöva kompetensutveckla personalen inom bl.a. data och IT samt ekonomi/försäljning/marknadsföring med totalt motsvarande 280 utbildningsplatser. Företagens uppskattade nyanställningsbehov är 29 personer under 2013 och 62 personer inom 2-5 år, främst inom rollerna företagsledning och försäljning/marknadsföring. Inventeringen ger en indikation om det stora behovet av kompetensutveckling och den potential som finns i företagen i Östhammars kommun. Erfarenheter från tidigare projekt visar också nyttan med att samordna program för affärsutveckling för de mindre företagen. Vi vill aktivt bidra till matchning av utbud och efterfrågan på kompetens i kommunen, i huvudsak via Lokalt Kompetensforum i samverkan med kommunens Vuxenutbildning. Tillsammans med Vuxenutbildningen kommer vi att arbeta med metoder för kompetensinventering samt samordning/mäklande av gemensamma utbildningar. Det senare är dock inte högprioriterat område under förbereda och genomföra Lokalt Kompetensforum, inventera företagens kompetensbehov, samverka med andra kommuner i Norduppland och med Regionförbundet för att hitta möjliga samarbeten kring kompetensförsörjning samt i viss mån samordna/mäkla lokalt arrangerade utbildningar

5 5(8) 2. Finansiering och projektstöd utvecklingsprojekt Syfte: Att företagen i Östhammars kommun i högre grad tar del av de finansieringsmöjligheter som finns genom EU-medel och nationellt/regionalt tillsatta medel ger fler möjligheter att utveckla sin verksamhet och kompetens att ta tillvara olika finansieringsformer i framtiden. Vi vill aktivt inventera, bevaka, sprida information om och i största möjliga mån ta tillvara finansieringsmöjligheter för utveckling av företagen, företagarföreningarna och Företag i Samverkan. Området finansiering prioriteras ned något under 2015 i väntan på nya ansökningsomgångar inom Leader och EU. - bevaka och sprida information om kommande utlysningar och finansieringsmöjligheter samt aktivt samverka med övriga kommuner i Norduppland kring möjligheter till gemensam ansökan om EU-medel för företags-/kompetensutveckling. 3. Upphandling Syfte: Fler affärer ska hamna hos företagen i kommunen, vilket bidrar till hållbarhet på sikt. Vi vill aktivt sprida information om kommande och pågående upphandlingar som berör Östhammars kommun samt agera stöd för vår målgrupp i att lämna anbud enskilt och/eller gemensamt. Vi vill bidra till att fler företag lämnar anbud till kommunen och tar del av affärsmöjligheter genom de större företagen och till att det sker mer samverkan i anbuden. - löpande inventera och sprida information om vilka upphandlingsbehov och leverantörskrav som kommunen och de större företagen har 4. Handelsutveckling Syfte: En höjning av handelsindex för sällanvaruhandel bidrar till utveckling av besöksnäringen och väntas ge spridningseffekter även till företag inom andra branscher. Vi vill arbeta för en levande handel genom att stärka centrumhandeln, öka samverkan med besöksnäringen och stärka engagemang och samverkan mellan handlare. - i samverkan med andra aktörer ta fram en strategi för handelsutveckling i kommunen, inventera och sprida information om statistik/nuläge för handeln, bilda arbetsgrupper och råd för särskilda frågor och samordna gemensam marknadsföring

6 6(8) 5. Stärkt nätverk Syfte: Ett stärkt Företag i Samverkan innebär en förutsättning och en möjlighet till taktisk och praktisk samverkan mellan även de mindre företagen inom det lokala näringslivet, kommunen och andra aktörer av betydelse för näringslivets utveckling. Information och kommunikation: Vi vill aktivt informera om samverkansforumets arbete. Vi vill stärka vår roll som kommunikationskanal mellan företagen, kommunen och andra aktörer. Stärka företagarföreningarnas roll: Ett ökat antal medlemmar är en viktig del för fortsatt starka lokala företagarföreningar och ett väl fungerande gemensamt arbete i FiS. Vi vill för företag som inte är engagerade i företagarföreningarna synliggöra nyttan med medlemskap och möjligheten att vara med och påverka för näringslivet aktuella lokala frågor Ökad kompetens i företagarföreningarnas styrelser: Vi vill årligen utbilda nytillkomna styrelsemedlemmar, då deras engagemang och kompetens är avgörande Synliggöra företagandet: vi vill sprida aktuell information om hur företagsstrukturen ser ut och vilken betydelse den har samhällsekonomiskt. Vi vill också tydliggöra rollen som remissinstans till kommunen och vill hitta metoder och kanaler för att fånga upp företagarnas behov och för förankring. FiS vill vara en arena för dialog, en plattform, där företagarföreningarna och kommunen samverkar. Vi vill särskilt prioritera fokusområdet stärkt nätverk under aktivt informera om och marknadsföra vår verksamhet och vårt arbete i relevanta forum, bidra till att öka och synliggöra nyttan med medlemskap i företagarföreningarna, arrangera mötesplatser/träffar för företagarföreningarnas styrelser och medlemmar, arbeta för att hitta metoder för att fånga upp företagens behov, erbjuda styrelseutbildning för företagarföreningarnas styrelser och löpande etablera/utveckla dialog med aktörer som direkt berör näringslivet

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer