STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08"

Transkript

1 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun

2 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas synpunkter samt skapa engagemang i utvecklingsarbetet. Medborgare, näringsliv och kommun på samma våglängd. Därför lyckas vi. Vision för Vingåkers kommun Tillvägagångssätt Flens kommun har sedan tre år besökt företag i kommunen. Vingåkers kommun beslutade att använda sig av samma koncept men under namnet Stora besöksdagen - för näringslivet i Vingåkers kommun. En arbetsgrupp av tjänstemän och förtroendevalda samt en arbetsgrupp från näringslivsrådet arbetade fram detaljerna inför Stora besöksdagen. Enkäten har sedan bearbetats av en grupp tjänstemän samt analyserats av informationsansvarig och näringslivsansvarig. Den Stora besöksdagen ägde rum onsdagen 23 maj Över 70 företag i Vingåkers kommun från olika branscher och geografiska lägen fick besök av en tjänsteman och en förtroendevalda. En enkät fylldes i och resultatet presenteras i en rapport först till Kommunstyrelsen sedan till media samt företag den 13 augusti. Nästa steg Företagare, tjänstemän och förtroendevalda verkar vara eniga att företagsbesök arrangerat på detta sätt gynnar kontakten. Vi är positiva till att införa Stora besöksdagen som ett årligt arrangemang. Vi rekommenderar dock att tidigare lägga dagen nästa år och föreslår torsdagen 18 april Förvaltningschefsgruppen ansvarar för att ta tillvara på enkätsvaren samt den mängd med kommentarer som inkommit. 25 företagare efterfrågade kontakt angående specifika ärenden under besöksdagen. Slutsatser från företagsbesöken ligger till grund för ett antal åtgärder och utvecklingsarbete. En åtgärdsplan beskriver arbetet och hur kommentarer bör besvaras. Idén med en åtgärdsplan bör vara del av presentationen för företag och media den 13 augusti. Presentation visas sedan för allmänheten på Företagsmässan lördagen 1 september. Det är viktigt att ta tillvara det förtroende som företagarna visat oss i omfattande dialog med tjänstemän och förtroendevalda. Uppnå syftet med Stora besöksdagen samt att företag känner att deras enkätsvar var av betydelse och tjänstemän och förtroendevalda välkomnas för nya företagsbesök Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 1 av

3 Antal anställda A. Enmansföretag (0 anställda) 6 9 B. Mikroföretag (1-9 anställda) 38 56,7 C. Småföretag (10-49 anställda) 19 28,4 D. Medelstort företag ( anställda) 4 6 E. Stort företag (> 250 anställda) 0 0 Total ,5% (67/68) 1. Var finns företagets marknad? A. Främst lokalt 32 45,1 B. Främst i länet 15 21,1 C. Främst i Mälardalen 17 23,9 D. Nationellt 14 19,7 E. Internationellt 8 11,3 F. Annat 20 28,2 Total ,3 100 % (71/71) Våra företag har sin marknad främst lokalt, sekundärt i länet och Mälardalen. Ett mindre antal (7) har sin marknad internationellt. Vi noterar att under svaret F ( annat) så svarade de 20 företagen bl.a. delar av samtliga områden, KFV regionen, Norden och Närke omnämndes. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 2 av

4 2. Tror du/ni att företaget kommer att växa? A. Ja 40 56,3 B. Nej 28 39,4 C. Obesvarad/vet ej 3 4,2 Total % (71/71) Tror företaget kommer växa. Ser du/ni hinder som kan bromsa utvecklingen? Det är glädjande att 56 % av företagen vi besökte anser att företagen kommer att växa. Av dessa 40 företag är det 12 stycken som inte ser något hinder för denna tillväxt. Däremot är det 6 stycken som hänvisar till att kommunen skulle hindra deras utvecklingen genom bl.a. angående upphandling, bygglov, samarbete och parkering. Andra hinder är det lokala och globala ekonomiska läget (5st) och personal rekrytering (4st) som anses vara anledningar som skulle bromsa utvecklingen. Tror ej företaget kommer växa. Varför? Speciell anledning? Av de 28 företag som inte tror företaget kommer att växa så är det värt att notera att så många som 12 är nöjda av olika anledningar med företaget redan nu. Konkurrens anger 7 företagare som anledningen att de inte tror på tillväxt. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 3 av

5 3. Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? A. Ja 45 65,2 B. Nej 16 23,2 C. Obesvarad/vet ej 8 11,6 Total ,2% (69/71) Det glädjer oss att 65 % anser Vingåkers kommun vara en attraktiv plats för näringslivet. Det geografiska läget nämner många företagare som en anledning. Liten kommun som erbjuder närhet, småskalighet och korta beslutsvägar omnämns också. Outletområdet blir också omnämnt flera gånger som en tillgång. Av de 16 som inte är lika nöjda så nämns brist på lokaler, att Vingåkersborna själva är dåliga ambassadörer, upphandlingar samt att skolorna behöver prioriteras. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 4 av

6 4. HUR kan kommunens attraktionskraft förbättras? Denna fråga delades upp i öppna svar, synpunkter på kommunikation, IT/bredband och nyetableringar. Engagemanget från företagarna är märkbar med många kommentarer. Bland de 78 spontana/öppna svaren fanns kritiska kommentarer om följande förbättringar som behövs: Ämne Antal kommentarer Attityder från tjänstemän, förtroendevalda eller Vingåkersborna 13 Företagsetablering eller nyföretagande 9 Välskötta gator, parker och liknande 8 Boende 7 Skolor 6 Trafik/kommunikation 6 Besöksnäring 5 Information/marknadsföring 5 Handel 4 Handläggning 4 Samverkan (t.ex. med Örebro och Katrineholm) 3 Aktiviteter/fritid 3 Kontakt 3 Social service/migrationsverket 2 Sedan frågade vi efter synpunkter på kommunikation, IT/bredband och nyetableringar. Synpunkter kommunikationer Märkbart var kommentarer om tågstopp, buss och bättre förbindelser till Örebro. Speciellt kommenterades att åtminstone behålla tågtrafiken som den är nu men gärna öka turer. Efterfrågan om bättre tåg till och från Stockholm omnämndes. Fler bussar till ytterområdena samt cykelbana till Båsenberga fritidsområde var en annan kommentar. Bättre förbindelser till Örebro med bl.a. direktlinje önskades också. Synpunkter IT/bredband Enhälligt var att bredband fungerar bra i centralorten och inte alls bra i ytterområden. Flera förlorar affärsmässigt på att inte ha bra bredband. Synpunkter nyetableringar Bland kommentarerna fanns önskan om billiga industriområden, gärna 1kr tomter även här. Att uppmärksamma befintliga företag och ta hand om nya företag. En idé är med ett faddersystem. En levande Köpmangata omnämndes också. Kommentar också om att kommunen kunde hjälpa till med t.ex. pappersexercis samt förbättrad attityd från tjänstemän var också sätt som kommunens attraktionskraft kunde förbättras. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 5 av

7 Vad skulle ni kunna göra om ni hade bättre internetuppkoppling? Företagarna svarar att med bättre internet uppkoppling skulle de förbättra administrationen och kundservicen. Flera företag har berättat om att deras verksamhet drabbas av den dåliga internetuppkopplingen. Vi noterar dock att 32 stycken företagare av 68 har inga problem och vi tolkar detta som att de är nöjda med sin internetuppkoppling. 5. Har ni problem att rekrytera kompetent personal? A. Ja 23 33,8 B. Nej 40 58,8 C. Obesvarad/Vet ej 5 7,4 Total ,8% (68/71) De flesta företagare vi besökte har inte problem att rekrytera kompetent person (58,8 %). Flera företagare som har problem att rekrytera kompetent personal kommenterar bl.a. att de hyr in hjälp utifrån. Flera nämner att restaurangskolan och tekniska praktiska gymnasiet i Katrineholm hjälper till att förse Vingåkers företag med utbildad personal. Vi noterar att vissa företagarna inte vill anlita praktikanter av att de har dålig erfarenhet, det nämns även att företagen anser sig inte ha tid att lära upp. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 6 av

8 6. Behövs kompetensutveckling/ utbildning? A. Ja 35 50,7 B. Nej 30 43,5 C. Obesvarad/vet ej 4 5,8 Total ,2% (69/71) Företagen överlag inser behovet av kompetensutveckling och värderar fortlöpande utbildning högt. Branschspecifika behov inom teknik och industriområdet omnämns. Dessutom nämns behov av kunskap inom IT, ledarskap samt marknadsföring. Många lär upp personal själva med internutbildning. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 7 av

9 7. Har du de senaste två åren haft kontakt med kommunen? A. Nej, inte alls 7 10,4 B. Ja, med förtroendevalda 31 46,3 C. Ja, med tjänstemän (ej tillståndshandläggare) 46 68,7 D. Ja, med tillståndshandläggare 32 47,8 E. Obesvarad 0 0 F. Annat 6 9 Total ,1 94,4% (67/71) Majoriteten av kontakten företagen haft med kommunen är med tjänstemän som inte är tillståndshandläggare, därefter har de haft en hel del kontakt med förtroendevalda och tillståndshandläggare. Hur upplevde du kontakten med kommunen? Områden som företagarna haft kontakt med kommunen är bl.a. företagsfrallor, näringslivsråd, samarbeten, tillståndshantering, privat för byggärenden, m.m. Enkätsvaren visar att kontakten för det mesta bra är med kommunen. Det mesta av den negativa kritiken handlar om tillsyn och tillståndshandläggare som är svåra att få tag på. Mer kontakt önskas från/med förtroendevalda. En stark kommentar kommunen får ta till sig är att kommunens tjänstemän och förtroendevalda bör uppmärksamma att Marsjö är del av Vingåkers kommun. 8. Hur kan kontakten med kommunen bli (ännu) bättre? Kontakt är viktigt anser företagarna med tillgänglighet, spontanta träffar, mötesplatser. Det finns ett informationsbehov. Snabbare handläggning och återkoppling. En idé från en företagare är fadderskap där tjänstemän och förtroendevalda har fadderföretag för att fler ska ha kontakt med näringslivet och att det finns en kontinuitet. Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 8 av

10 9. Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? Viktig med information. Informera löpande vad som är på gång, inte invänta officiellt beslut. Vissa vill gärna ha i pappersform andra föredrar e-post. Vingåker För Dig och företagsfrallorna får bra kritik. 10. Upplever du konkurrens från kommunen? A. Ja 8 11,6 B. Nej C. Obesvarad/vet ej 1 1,4 Total ,2% (69/71) Största delen av företagarna (hela 87 %) upplever inte någon konkurrens från kommunens verksamheter. Endast 8 företagare upplevde konkurrens från kommunen. Vi noterar att kommunen behöver internt, för egna personalen, bli tydligare med vilka vi har avtal och skriva avtal där vi saknar sådant. Summering Vi tackar företagen samt tjänstemän och förtroendevalda för det arbete som ligger till grund för denna rapport. Vi ser framemot nästa Stora besöksdag 2013! Rapport Stora besöksdagen 2012 Sida 9 av

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Perspektiv på landsbygdsföretagande. Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet

Perspektiv på landsbygdsföretagande. Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet Perspektiv på landsbygdsföretagande Landsbygdsföretagarnas villkor och verklighet Rapport Från företagarna Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod... 2 Definitioner... 3 Landsbygder och landsbygdsföretag

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer