VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen"

Transkript

1 VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10

2 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen skapas genom att matcha kvalificerad kompetens med potentiella behov hos teknikbaserade tillväxtföretag och genom att göra det möjligt för små och medelstora företag att utveckla och exploatera outnyttjade affärsoch produktidéer. vinnvinn startade i Göteborg 2003 och året därpå i Skåne, idag är det även etablerat i Kalmar, Jönköping, Uppsala och Värmland. vinnvinn bygger på ett både beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt som innehåller två processer: VINNVINN KARRIÄR vinnvinn fungerar som en mötesplats för matchning mellan tillgänglig specialistkompetens och tillväxtföretags kompetensbehov. Små och medelstora företag kan genom karriärspåret tidigarelägga anställningar genom en förenklad rekrytering där de under 4 6 månader kan knyta till sig en arbetslös specialist till ett avgränsat projekt. Företaget betalar endast kronor i månaden. Motkravet är att företaget ska ha en ambition att anställa. VINNVINN ENTREPRENÖR En projektgrupp söker aktivt upp icke exploaterade affärs- och produktidéer som ligger utanför ett företags kärnverksamhet. Sedan får ett team av arbetslösa specialister förädla idén fram till ett marknadstest, både när det gäller teknik och affärsmässighet. Vid ett positivt marknadstest förs idén vidare antingen inom det befintliga företaget eller genom att teamet av arbetssökande själva startar ett företag. Finansiering av vinnvinn karriär och vinnvinn entreprenör sker genom arbetsmarknadsmedel och regionala utvecklingsinsatser. Förutsättningarna Förutsättningarna för genomförandet av VINNVINN skapas av ett samarbete mellan etablerade aktörer med inriktning på ekonomisk tillväxt som företagskluster, innovationsstödjande aktörer och kommunala/regionala näringslivsorganisationer samt med arbetsmarknadsaktörer som Länsarbetsnämnder, Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd.

3

4 VARFÖR VINNVINN? Tillgång till specialiserad och kvalificerad arbetskraft är en av de starkaste drivkrafterna för tillväxt i regioner och nationer. Genom omstruktureringar i utvecklings- och forskningsintensiva storföretag friställs ett stort antal högt kvalificerade specialister, samtidigt som teknikbaserade småföretag inte rekryterar i enlighet med sin potential. Innovationer förblir oexploaterade i brist på entreprenörer, nyutexaminerade akademiker har svårigheter att få sitt första kvalificerande jobb. Dessa förhållanden är en stor förlust för både individ och samhälle. Mot bakgrund av detta tog vinnova 2003 initiativet till vinnvinn. Initiativet agerar både i arbetsmarknadssystemet där målsättningen är att ge nya jobb genom att stimulera och utveckla rörligheten hos specialiserad kompetens samt i innovationssystemet där målsättningen är att både skapa nya företag och att öka tillväxten i befintliga företag. vinnvinn kan användas som en modell för en dynamisk arbetsmarknad. Det kan också fungera som en funktion i regionala innovationssystem med fokus på ökad rörlighet av specialistkompetens till branscher med hög tillväxtpotential. VINNVINN som ett nationellt initiativ VINNVINN har visat sig vara framgångsrikt i att mobilisera aktörer i de regionala innovationssystemen, inklusive Länsarbetsnämnder/Arbetsförmedlingar och Trygghetsråd, och att använda bland annat friställd arbetskraft som tillväxtkompetens i etablerade och nystartade företag. Målsättningen är nu att skapa en nationell etablering av VINNVINN. Detta hoppas vi kunna uppnå framöver genom att sanktioner ges till Länsarbetsnämnderna med möjlighet till upphandling av VINNVINN Karriär och VINNVINN Entreprenör.

5

6 ALLA VINNER PÅ VINNVINN VINSTER FÖR Arbetssökande (t.ex. friställda, nyutexaminerade) får nya nätverk av tillväxtföretag där deras kompetens efterfrågas, med möjlighet till ett nytt utvecklande jobb. Företagen får snabbt ny specialiserad kompetens genom en kostnadseffektiv och enkel rekryteringsprocess samt hjälp att genomföra produktidéer. Regionen behåller specialistkompetens och får ett innovativt och växande näringsliv. Samhället i stort ökad tillväxt i små och medelstora företag, minskade kostnader för arbetslöshetsersättning samt ökade skatteintäkter. ÖVER ALL FÖRVÄNTAN I GÖTEBORG När krisen för telekomjätten Ericsson var som värst 2003 fick ett stort antal högutbildade människor lämna sina jobb vid företagets anläggningar i Göteborgstrakten. Ett projekt inleddes för att matcha den kompetens som frigjorts med de behov som fanns på marknaden. Projektet fick namnet vinnvinn. Bakom arbetet stod Business Region Göteborg, Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och vinnova. Ganska snabbt togs det fram ett koncept där tillväxtföretag med ambitioner att anställa gavs en enkel och informell förrekrytering så att kvalificerade friställda kunde komma in i företagen och arbeta med avgränsade projekt. Vi kallade det för en karriärplats, berättar Bengt- Göran Bengtner, som är nationellt ansvarig för vinnvinn. Viktiga samverkansparter var Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen som möjliggjorde att de arbetssökandes aktivitetsstöd kunde användas. Målet det första året var att ett hundratal arbetssökande skulle ingå och att hälften av dem skulle bli anställda. Men det målet har klart överträffats. Över 240 personer har hittills fått jobb via vinnvinn i Göteborg. Idag får runt 80 procent av dem som går in i karriärplats ett jobb, säger Bengt-Göran Bengtner. Idag är vinnvinn en etablerad funktion i Göteborg. Det värde som skapas i karriärplatser uppskattas till 28 miljoner på årsbasis. Bengt-Göran Bengtner, nationellt ansvarig för VINNVINN

7 SER AFFÄRSMÖJLIGHETER I VÄDRET Krister Hammar har i många år jobbat med utveckling av smhi:s verksamhet. Han blev tillfrågad av Business Arena Imaging, ett vinnvinn entreprenör-projekt i Skåne, om smhi har några projekt som de inte lyckats gå i mål med. Vi har haft flera idéer om att leverera mer innehåll med väderanknytning till t.ex. nyhetsredaktioner, men vi har inte haft den kompetens eller de resurser som behövs för att realisera dem, säger Krister Hammar. Genom vinnvinn såg smhi möjligheten att få göra ett marknadstest för denna typ av produkter samt att få tillgång till relativt omfattande produktutveckling utan större finansiella insatser. Business Arena Imaging har som målsättning att låta team av arbetssökande utveckla företags produktidéer och därigenom skapa nya kvalificerade jobb både i befintliga och nya företag. I december 2005 startade ett team av fyra personer projektet med att utveckla tilläggstjänster till smhi. Den ursprungliga projektidén var att komplettera de rent statistiska väderuppgifterna med grafiska presentationer till tidningarna. Det visade sig dock att det marknaden ville ha var rörlig grafik på nätet. En av dem som jobbat i projektet är Weine Alenius, som är mycket positiv till Business Arena Imaging. Med relativt små medel så lyfter man människor, får dem att tänka mer positivt och bli kreativa. Projektet gör att individer tar initiativ. Och han är själv ett lysande exempel på att ta initiativ då han till hösten (2006) bildar aktiebolag tillsammans med en av de övriga projektdeltagarna. Förslag till affärsavtal med smhi finns redan framtaget och listan med förslag på nya produkter är lång. Tänkbara kunder för den rörliga grafiken är t.ex. tidningar, turistnäringen samt kommuner. Läs mer på Kontakter: Dan Sjögren, VINNOVA, Bengt-Göran Bengtner, nationellt ansvarig,

8 VINNVINN ett initiativ som matchar potentiella rekryteringsbehov hos tillväxtföretag med existerande kompetens hos friställda och nyutexaminerade gör det möjligt för små och medelstora företag att utveckla och exploatera outnyttjade affärs- och produktidéer med hjälp av kvalificerad kompetens från arbetsmarknaden. erbjuder kontakter och aktiviteter där man stärker de arbetssökandes engagemang, kompetens och attraktionskraft och ger individerna möjlighet att själva vara delaktiga i att skapa nya jobb. är både generiskt och skalbart. Det är flexibelt nog att kunna användas i regioner med skilda förutsättningar, samt i både mindre och större regioner. förstärker de regionala innovationssystemen och ger konkreta verktyg för kompetensförsörjning. ISSN , DANAGÅRD GRAFISKA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S SY S T E M S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S VINNOVA, SE Stockholm. Sweden Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)