BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER"

Transkript

1 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas i del III. I del IV specificeras nivåerna för budgetpsterna sm består av enhetsbidrag enligt i avtalet. Del IV ger en översikt över vilka typer av kntrller förmånstagaren kan bli föremål för ch vilka de tillhörande styrkande handlingarna är. II. REGLER FÖR RAPPORTERING Enligt artiklarna I.4.2 ch I.4.3 i avtalet ska förmånstagaren använda verktyget Mbility Tl+ för rapprtering av aktiviteterna för vilka bidrag har beviljats. Alla bligatriska fält i verktyget ska fyllas i. III. KOMPLETTERANDE EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 2 Endast strategiska partnerskap mellan sklr A. Bidragsberättigande aktiviteter Förmånstagaren ska säkerställa att aktiviteterna sm genmförs med bidraget för prjektet är enligt reglerna i Erasmus+-prgramguiden. Genmförda aktiviteter sm inte uppfyller reglerna i Erasmus+-prgramguiden vilka kmpletteras av reglerna i denna bilaga ska knstateras vara icke av NK ch bidragsbelppen sm mtsvarar de berörda aktiviteterna ska återbetalas i sin helhet. Återbetalningen ska mfatta alla budgetpster inm vilka ett bidrag beviljats för den icke aktiviteten. Den minimilängden för mbilitetsaktiviteter sm specificeras i prgramguiden är den krtaste längden för aktiviteten brträknat restiden. B. Bidragsberättigande kstnader 1. Allmänt Kstnader beaktas endast inm de budgetpster för vilka finansiering har beviljats enligt bilaga II. Budgetöverföringar måste följa begränsningarna definierade i avtalets artikel I.3.2. Inga budgetöverföringar är tillåtna till en budgetpst för vilken inget bidrag ansöktes i ansökan eller för vilken inget bidrag beviljats enligt bilaga II. Det enda undantaget gäller budgetpsten stöd för specialbehv till vilken en budgetöverföring kan göras även m inget bidrag ursprungligen ansöktes för den. 1

2 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc 2. Prjektadministratin Förmånstagaren ska genmföra aktiviteterna ch prducera resultaten sm ska täckas av denna budgetpst enligt det sm anges i bidragsansökan ch sm har gdkänts av NK för krdinatrn i avtalet. Partnerrganisatin. Förmånstagaren ska bidra till rapprten över prjektets aktiviteter ch resultat sm ska inlämnas av krdinatrn på hela prjektets vägnar. Om förmånstagaren är krdinerande rganisatin. Förmånstagaren ska rapprtera över prjektets aktiviteter ch resultat på hela prjektets vägnar. 3. Transnatinella partnermöten Förmånstagaren ska rapprtera antalet deltagare i transnatinella partnermöten i Mbility Tl+. För varje deltagare ska deltagarens namn, avreseplats ch aktivitetsplats anges samt avståndsgruppen fastställas med hjälp av nline-avståndsräknaren. Mbility Tl räknar ut bidragsbelppet autmatiskt utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. Antagandet är att avreseplatsen är den rt där den sändande rganisatinen är etablerad ch aktivitetsplatsen den rt där den mttagande rganisatinen är etablerad. Om en annan avrese- eller aktivitetsplats rapprteras, ska förmånstagaren ange rsaken till detta i Mbility Tl+. Förmånstagaren ska för alla deltagare kunna påvisa ett frmellt samband till persnerna sm deltar i transnatinella partnermöten, antingen sm persnal engagerad i prjektet (på yrkesmässig eller frivillig bas) eller sm elever inm förmånstagarrganisatinen. Deltagande i transnatinella partnermöten sm äger rum hemland är inm denna budgetpst, förutsatt att aktiviteterna inbegriper deltagare från prjektets förmånstagarrganisatiner i minst två lika prgramländer ch att avståndet mellan avreseplatsen ch ankmstplatsen enligt specifikatinerna van är åtminstne 100 km enligt nline-avståndsräknaren. 4. Prduktin av resultat Prjektet ska prducera de resultat sm uppges i bidragsansökan ch sm gdkänts av NK i avtalet. Förmånstagaren ska bidra till att prducera de resultat sm uppges i bidragsansökan ch sm gdkänts av krdinatrns NK i avtalet. Förmånstagaren ska rapprtera de genmförda aktiviteterna ch de prducerade resultaten i Mbility Tl+ för hela prjektets del. Förmånstagaren ska inlämna bevis över prjektresultaten för hela knsrtiet, vilka ska laddas upp på VALOR Disseminatin Platfrm senast i samband med slutrapprten. 2

3 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Förmånstagaren ska i Mbility Tl+ rapprtera antalet arbetsdagar per persnalkategri utifrån arbetsscheman sm upprättas för varje persn sm direkt deltar i att prducera prjektets resultat. Mbility Tl räknar ut bidragsbelppet autmatiskt utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna per persnalkategri för det berörda landet. För att betraktas sm persnal för prduktinen av prjektets resultat, måste persnerna vara engagerade, antingen yrkesmässigt eller på frivillig bas, i utbildning, praktik eller ungdmars icke-frmella lärande, ch de kan mfatta lärare, handledare, rektrer, ungdmsarbetare ch icke-undervisande persnal. Förmånstagaren måste i alla fall kunna visa på ett frmellt samband med den berörda persnalmedlemmen avsett m persnen är engagerad i prjektet på yrkesmässig eller frivillig bas. Obs: Persnal sm arbetar för förmånstagaren utifrån ett servicekntrakt (t.ex. översättare, webbdesigners sv.) betraktas inte sm persnal vid den berörda rganisatinen. Deras arbetstid kan därför inte räknas in i prduktin av resultat, men kan vara inm särskilda kstnader på de villkr sm specificeras i mtsvarande del nedan. Persnalkategrin sm tillämpas på respektive persn måste vara en av de fyra kategrierna sm räknas upp i del III av denna bilaga. När det gäller persnal sm arbetar för förmånstagaren på frivillig bas, sammanhänger den tillämpliga kategrin inte med persnens yrkesbild, utan med det uppdrag sm persnen utför för prduktinen av prjektets resultat. Persnalkstnader för chefer ch administrativ persnal förväntas ingå i budgetpsten Prjektets administratin ch genmförande. Dessa kstnader kan användas i budgetpsten Immateriella resultat endast m man ansökt m detta ch NK hade gdkänt det enligt bilaga II. 5. Spridningsevenemang Arrangerandet av spridningsevenemang är bara m förmånstagaren har ansökt m det ch NK har gdkänt det i avtalets bilaga II. Om prjektet inte prducerar de resultat sm det ansökt m ch NK gdkänt, betraktas spridningsevenemang i anknytning till dessa resultat inte heller sm. Om NK har beviljat bidrag för prduktin av flera typer av resultat, men bara vissa av dessa prduceras, ska NK fastställa i vilken utsträckning respektive spridningsevenemang är. Endast deltagare sm inte kmmer från prjektets deltagande rganisatiner enligt bilaga I kan inräknas i antalet persner sm utgör grund för beräkningen av bidragsbelppet. Spridningsevenemangen kan äga rum bara i det land där förmånstagaren är etablerad. Krdinatrn ska i Mbility Tl+ rapprtera m evenemangen, immateriella resultat i samband med spridningsevenemangen, ledande ch deltagande rganisatiner, det mttagande landet, ch antal lkala ch internatinella deltagare. 3

4 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc 6. Transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning Förmånstagaren ska rapprtera alla transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning i Mbility Tl+. Förmånstagaren får vid behv lägga till en resdag genast före utlandsaktivitetens första dag ch en resdag genast efter utlandsaktivitetens sista dag; dessa extra resdagar beaktas vid beräkningen av det individuella stödet. Om inga resr genmfördes, ska förmånstagaren rapprtera den situatinen för alla berörda deltagare i Mbility Tl+. För att fastställa vilken avståndsgrupp sm ska tillämpas ska förmånstagaren använda avståndsräknaren sm finns på kmmissinens webbplats: Antagandet är att avreseplatsen är den rt där den sändande rganisatinen är etablerad ch ankmstplatsen den rt där den mttagande rganisatinen är etablerad. Om en annan avrese- eller ankmstplats rapprteras, ska förmånstagaren ange rsaken till detta i Mbility Tl+. Förmånstagare ska för varje deltagare i en aktivitet för lärande, undervisning eller utbildning utmlands sm pågår i mer än 2 månader rapprtera m språkförberedelser genmfördes med hjälp av bidraget sm beviljats för språkstöd. Mbility Tl+ räknar ut bidragsbelppen för resr, individuellt stöd ch språkstöd utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. Bidragsberättigande transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning är: Blandad mbilitet sm kmbinerar krtvarig fysisk mbilitet (5 dagar 2 månader) med virtuell mbilitet; Elevgruppers krtvariga utbyten (5 dagar 2 månader); Elevers långvariga studiembilitet (2 12 månader); Långvariga undervisnings- eller utbildningsperider (2 12 månader): Krtvariga gemensamma persnalutbildningar (5 dagar 2 månader). Transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning måste äga rum i prgramländer där förmånstagaren eller dess prjektpartnerrganisatiner är etablerade. Persners deltagande i Blandad mbilitet ch Krtvariga gemensamma persnalutbildningar (transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning) sm äger rum i deras hemland är inm denna budgetpst, förutsatt att aktiviteterna inbegriper deltagare från prjektets förmånstagarrganisatiner i minst två lika prgramländer ch att avståndet mellan avreseplatsen ch ankmstplatsen enligt specifikatinerna van är åtminstne 100 km enligt nline-avståndsräknaren. Bidragsberättigande deltagare i transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning är persner sm har ett direkt samband med förmånstagaren i någn av följande kategrier: 4

5 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Elever i alla åldrar med sklpersnal sm ledare (i krtvariga utbyten för elevgrupper); Elever sm är 14 år eller äldre ch går på heltid i en skla sm deltar i det strategiska partnerskapet (i långvarig studiembilitet för elever): Lärare, handledare ch annan undervisande samt administrativ persnal anställd av förmånstagaren. Förmånstagaren ska i alla dessa fall kunna påvisa ett frmellt samband till persnerna sm deltar i transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning, antingen sm persnal engagerad i prjektet (på yrkesmässig eller frivillig bas) eller sm elever. 7. Stöd för specialbehv Förmånstagaren ska i Mbility Tl+ rapprtera m extra bidrag för specialbehv har använts för någn deltagare med specialbehv. Förmånstagaren ska i Mbility Tl+ rapprtera typen av extra kstnader samt det faktiska belppet för de extra kstnaderna. Stödet för specialbehv inkluderar kstnader sm direkt hänför sig till deltagare med specialbehv ch deras följeslagare sm deltar i transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning. Samma typ av kstnader kan inte räknas in under både bidragspster sm baseras på enhetskstnader ch bidragspster sm baseras på faktiska kstnader. 8. Särskilda kstnader Särskilda kstnader kan endast mfatta kstnaderna sm ingår i avtalets artikel II Bidrag för särskilda kstnader kan ansökas endast för underleverans av varr ch tjänster, kstnader för avskrivning av utrustning eller andra köpta tillgångar samt för finansiell säkerhet m sådan krävs enligt avtalet. Underleverans av tjänster är begränsat till tjänster sm inte kan tillhandahållas av förmånstagaren på grund av vederbörligen mtiverade rsaker. Utrustningen kan inte inbegripa nrmal kntrsutrustning (såsm brdsdatrer, bärbara datrer, skrivare, prjektrer sv.) eller utrustning sm förmånstagaren använder för sin nrmala verksamhet (såsm utrustning i datrklasser eller för utbildningssyften sm ingår i den nrmala lärplanen). Förmånstagaren ska i Mbility Tl+ rapprtera typen av utgifter ch de faktiska särskilda kstnadernas belpp. Samma typ av kstnader kan inte räknas in under både bidragspster sm baseras på enhetskstnader ch bidragspster sm baseras på faktiska kstnader. 5

6 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Vid inköp, hyra eller leasning av utrustning kan endast det belpp sm mtsvarar andelen av utrustningens användning för prjektet inräknas i kstnaderna. Kstnader för avskrivning av utrustning eller andra tillgångar (nya eller begagnade) ska beräknas enligt kstnadernas bkföring eknmiska rapprtering, förutsatt att tillgången förvärvats i enlighet med artikel II.9 ch att avskrivning görs enligt internatinella redvisningsnrmer ch förmånstagarens sedvanliga redvisningsmetder. Förmånstagaren måste tillhandahålla alla styrkande handlingar för särskilda kstnader i samband med slutrapprten. C. Nedsättning av bidraget för tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande Otillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet knstateras genm NK:s utvärdering av följande: Slutrapprten inlämnad av förmånstagaren; Prdukter ch resultat sm prjektet prducerat; NK kan även ta hänsyn till infrmatin från andra relevanta källr sm bevisar att prjektet inte genmförs i enlighet med de avtalsenliga bestämmelserna. Övriga infrmatinskällr kan vara uppföljningsbesök, skrivbrdskntrller eller kntrller på plats utförda av NK. Slutrapprten utvärderas utifrån kvalitetskriterier ch pängsätts på en skala med högst 100 päng. Om slutrapprten ttalt får under 50 päng, minskar NK det slutliga bidragsbelppet på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet, även m alla aktiviteter sm rapprterats var ch faktiskt ägde rum. Slutrapprten, prdukterna ch resultaten utvärderas av NK tillsammans med mbilitetsdeltagarnas eventuella rapprter med en gemensam uppsättning kvalitetskriterier sm fkuserar på: Hur väl prjektets genmförande överensstämde med den gdkända bidragsansökan De genmförda aktiviteternas kvalitet ch deras överensstämmelse med prjektets mål Kvaliteten hs prdukter ch resultat sm prjektet prducerat Läranderesultat ch inverkan på deltagarna I vilken utsträckning prjektet visade sig vara innvativt eller kmplettera andra initiativ I vilken utsträckning prjektet visade sig tillföra mervärde på EU-nivå I vilken utsträckning prjektet använde effektiva kvalitetsmätare samt mätare för att evaluera prjektets resultat 6

7 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Inverkan på de deltagande rganisatinerna För aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning: kvaliteten på de praktiska arrangemangen till stöd för mbiliteten, när det gäller förberedelser, uppföljning ch stöd till deltagarna under deras mbilitetsperid, kvaliteten på arrangemangen för erkännande/tillgdräknande av deltagarnas läranderesultat Kvaliteten ch mfattningen hs genmförda spridningsaktiviteter Prjektets ptentiella bredare inverkan på individer ch rganisatiner utöver dem sm direkt deltar i prjektet En minskning av bidraget på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande tillämpas på det slutliga belppet för kstnader ch minskningen utgör: 25 % m slutrapprtens ttalpäng är 41 50; 50 % m slutrapprtens ttalpäng är 26 40; 75 % m slutrapprtens ttalpäng är IV. Belpp sm tillämpas för enhetsbidrag Prgrammråde 2 Endast strategiska partnerskap mellan sklr 1. Prjektadministratin Bidrag för den krdinerande rganisatinens aktiviteter: 500 EUR per månad Bidrag för de övriga deltagande rganisatinernas aktiviteter: 250 EUR per deltagande rganisatin per månad 2. Transnatinella partnermöten 7

8 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Resan längd mellan 100 ch 1999 km: 575 EUR per deltagare per möte Resans längd 2000 km eller mer: 760 EUR per deltagare per möte Obs: Resans längd syftar på avståndet mellan avreseplatsen ch aktivitetsplatsen 3. Prduktin av resultat Endast prgramländer Chef Lärare/Handledare/Frskare Ungdmsarbetare Tekniker Administrativ persnal Belpp per dag i EUR Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein, Nrge Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland, Strbritannien, Island Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Prtugal, Slvenien Bulgarien, Estland, Kratien, Lettland, Litauen, Ungern, Plen, Rumänien, Slvakien, f.d. jugslaviska republiken Makednien, Turkiet Spridningsevenemang 8

9 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc 100 EUR per lkal deltagare (dvs. deltagare från landet där evenemanget äger rum) 200 EUR per internatinell deltagare (dvs. deltagare från andra länder) 5. Transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning a. Resebidrag Resans längd mellan 100 ch 1999 km: 275 EUR per deltagare Resans längd 2000 km eller mer: 360 EUR per deltagare Obs: Resans längd syftar på avståndet mellan avreseplatsen ch aktivitetsplatsen, medan belpp mfattar bidraget för resa både till ch från aktivitetsplatsen. b. Individuellt stöd Krtvariga aktiviteter Krtvariga gemensamma persnalutbildningar Krtvariga aktiviteter för inlärare (blandad mbilitet, krtvarig elevmbilitet) Till ch med aktivitetens 14:e dag: 100 EUR per dag per deltagare + från ch med aktivitetens 15:e till ch med 60:e dag: 70 EUR per dag per deltagare Till ch med aktivitetens 14:e dag: 55 EUR per dag per deltagare + från ch med aktivitetens 15:e till ch med 60:e dag: 40 EUR per dag per deltagare Långvariga aktiviteter Långvariga undervisnings- eller utbildningsperider Till ch med aktivitetens 14:e dag: B1.5 per dag per deltagare + från ch med aktivitetens 15:e till ch med 60:e dag: B1.6 per dag per deltagare + från ch med aktivitetens 61:e dag ch upp till 12 månader: B1.7 per dag per deltagare Elevernas långvariga mbilitet B1.8 per månad per deltagare 9

10 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Mttagande land Långvariga undervisnings- eller utbildningsperider Elevernas långvariga aktiviteter i EUR per dag i EUR per månad B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Irland Grekland Spanien Frankrike Kratien Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Plen Prtugal Rumänien Slvenien Slvakien Finland Sverige Strbritannien f.d. jugslaviska republiken Makednien Island Liechtenstein Nrge Turkiet c. Språkstöd 150 EUR per deltagare 10

11 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc V. Bestämmelser för styrkande handlingar Enligt artikel II.20 kan förmånstagaren blir föremål för kntrller ch revisiner med avseende på avtalet. Syftet med kntrller ch revisiner är att fastställa m förmånstagaren har administrerat bidraget i enlighet med reglerna i avtalet för att kunna definiera det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. För detta ändamål kan förmånstagaren bli föremål för följande typer av kntrller: Kntrll av slutrapprten: NK kntrllerar i sina lkaler slutrapprteringen för att fastställa det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. Denna typ av kntrll utförs för alla förmånstagare; Skrivbrdskntrll: Detaljerad kntrll av styrkande dkument i NK:s lkaler, vanligen under eller efter slutrapprteringen, m avtalet ingår i NK:s sampel för skrivbrdskntrller sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell skrivbrdskntrll utifrån sin riskbedömning; Kntrller på plats: Kntrll lkaler eller i någn annan lkal sm är relevant för prjektets genmförande. Förmånstagaren kan bli föremål för en kntrll på plats m avtalet ingår i NK:s sampel för kntrller på plats sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell kntrll på plats utifrån sin riskbedömning. Det finns två typer av kntrller på plats: Kntrll på plats under aktiviteten: kntrll sm utförs under prjektets genmförande Kntrll på plats efter aktiviteten: kntrll sm utförs efter prjektets slut ch vanligen efter kntrll av slutrapprten; I tabellen nedan specificeras vad NK verifierar för varje budgetpst inm de lika typerna av kntrller. Förmånstagaren ska bservera att NK för alla typer av kntrller även kan begära handlingar eller bevis sm specificeras för en annan typ av kntrll i tabellen nedan. För kntrllerna ska förmånstagaren inlämna de styrkande dkumenten i riginal. Om förmånstagaren inte har rättslig behörighet att skicka riginalhandlingarna till NK för slutrapprten eller skrivbrdskntrller, får förmånstagaren i stället skicka en kpia. NK ska returnera riginalen av de styrkande handlingarna till förmånstagaren när analysen av handlingarna är slutförd. 11

12 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Prgrammråde 2 Endast strategiska partnerskap mellan sklr Budgetpst Kntrll av slutrapprten Skrivbrdskntrll Kntrll på plats under aktiviteten Kntrll på plats efter aktiviteten Prjektadministratin Slutrapprt Prjektresultaten uppladdade på Disseminatin Platfrm Slutrapprt Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt Bkföring av prjektkstnaderna redvisning Transnatinella partnermöten Slutrapprt Slutrapprt Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt Bkföring av prjektkstnaderna redvisning Prduktin av resultat Slutrapprt Prjektresultaten uppladdade på Disseminatin Platfrm Slutrapprt Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt Bkföring av prjektkstnaderna redvisning Spridningsevenemang Slutrapprt Slutrapprt Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt Bkföring av prjektkstnaderna redvisning Transnatinella aktiviteter för lärande, undervisning ch utbildning Slutrapprt Slutrapprt Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt Bkföring av 12

13 SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc Budgetpst Kntrll av slutrapprten Skrivbrdskntrll Kntrll på plats under aktiviteten Kntrll på plats efter aktiviteten prjektkstnaderna redvisning Stöd för specialbehv Slutrapprt Slutrapprt artikel II.16.4 Genmförande ch av aktiviteten samt deltagarna Slutrapprt artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna redvisning Särskilda kstnader Slutrapprt artikel II.16.4 Slutrapprt artikel II.16.4 Aktivitetens genmförande ch Slutrapprt artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna redvisning 13

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus OSA III_KA205_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER KA102_2015_Annex III Eknmiska ch avtalsmässiga regler_sv_clean BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ Villkr för att få skriva på ett EU-medbrgarinitiativ ALLMÄNNA KRAV För att få stödja ett medbrgarinitiativ måste du vara medbrgare i ett EUland ch tillräckligt gammal för att få rösta i Eurpaparlamentsval

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare Uppdaterad 2016-05-17 PERSONALHANDBOK Arbetare Inm Bemanningsavtalet Arbetare 1 Välkmmen till Uniflex! Vi hppas att du skriva trivas bra hs ss sm arbetsgivare ch med våra kunder sm din arbetsplats. För

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer