KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför personkontroller vid gränserna (K(2006) 5186 slutlig) SV SV

2 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför personkontroller vid gränserna (K(2006) 5186 slutlig) EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och av följande skäl: (1) Genom kommissionens rekommendation av den 6 november 2006, K(2006) 5186 slutlig, inrättades en Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal (Schengenhandbok) med gemensamma riktlinjer, bästa praxis och rekommendationer om gränskontroll. (2) Kommissionen har förbundit sig att regelbundet uppdatera handledningen för gränsbevakningspersonal. (3) Handledningen bör anpassas till antagandet av rådets beslut 2011/842/EU av den 13 december 2011 om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Furstendömet Liechtenstein 1. (4) Handledningen bör klargöra situationen när det gäller giltigheten för uppgifter om barn i föräldrars pass efter utgången den 26 juni 2012 av den övergångsperiod som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/ av den 6 maj 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/ om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna. (5) Handledningen bör ge vägledning för verifiering av äktheten hos de uppgifter som lagras i ett biometriskt pass. (6) För att ta hänsyn till EG-domstolens dom av den 19 februari 2009 i mål C-228/06, Mehmet Soysal och Ibrahim Savatli, ändrades genom kommissionens rekommendation av den 29 september 2009 (K (2009)7376 slutlig) den praktiska handledningen för gränsbevakningspersonal och infördes riktlinjer om rörligheten för turkiska medborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser för att tillhandahålla tjänster inom EU. Till följd av en dom av den 14 mars 2012 av Raad van EUT L 334, , s. 27. EUT L 142, , s. 1. EUT L 385, SV 2 SV

3 State (högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Nederländerna) bör turkiska medborgare som är bosatta och utövar sin yrkesverksamhet i Turkiet kunna resa in i Nederländerna, på liknande sätt som i Tyskland och Danmark, utan en Schengenvisering för kortare vistelse, i syfte att tillhandahålla tjänster där. Den praktiska handledningen bör därför ändras för att ta hänsyn till denna dom. HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE. 1. Att bilagan till rekommendation av den 6 november 2006 (K(2006) 5186 slutlig) ändrad genom rekommendation av den 29 september 2009 (K(2009) 7376 slutlig) ändras i enlighet med bilagan till denna rekommendation. 2. Att medlemsstaterna översänder de ändringar av den praktiska handledningen för gränsbevakningspersonal som anges i denna rekommendation till de nationella myndigheter som ansvarar för personkontroller vid gränserna. Utfärdat i Bryssel den På kommissionens vägnar Cecilia MALMSTRÖM Ledamot av kommissionen SV 3 SV

4 BILAGA (1) I innehållsförteckningen ska punkt 9.3 utgå och de nya punkterna 14 och 15 läggas till: 14 Verifiering av äktheten hos de uppgifter som lagras i ett biometriskt pass 15 Giltighet för uppgifter om barn i förälderns pass (2) I del I ska punkt 1 ersättas med följande: 1. SCHENGENSTATER (stater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut och har avskaffat gränskontroller vid de inre gränserna) 4 : 1. Österrike 10. Ungern 19. Norge 2. Belgien 11. Island 20. Polen 3. Tjeckien 12. Italien 21. Portugal 4. Danmark 13. Lettland 22. Slovakien 5. Estland 14. Liechtenstein 23. Slovenien 6. Finland 15. Litauen 24. Spanien 7. Frankrike 16. Luxemburg 25. Sverige 8. Tyskland 17. Malta 26. Schweiz 9. Grekland 18. Nederländerna (3) I avsnitt I i del II ska punkt 9.3 utgå och de nya punkterna 14 och 15 läggas till: 14. Verifiering av äktheten hos de uppgifter som lagras i ett biometriskt pass För att säkerställa effektiva gränskontroller bör äktheten och integriteten hos uppgifter som lagras i mikrochip verifieras vid kontroll av biometriska pass. 4 Bulgarien, Cypern och Rumänien är ännu inte Schengenstater fullt ut, men tillämpar de gemensamma bestämmelserna om gränskontroll vid de yttre gränserna. SV 4 SV

5 För att verifiera att uppgifter på mikrochippet har införts av en behörig myndighet och inte har ändrats bör innehållet i chippet autentiseras med hjälp av passiv autentisering. Dokumenttillverkarens certifikat bör verifieras mot rotcertifikatet för det utfärdande landet. Om möjligt bör chipautentisering användas för att kontrollera att chippet är äkta. 15. Giltighet för uppgifter om barn i förälderns pass Förordning (EG) nr 444/ föreskriver att vid utgången av en treårig övergångsperiod den 26 juni 2012 kommer följande system för innehavare av pass som utfärdas av Schengenstaterna tillämpas: 1. Från och med den 26 juni 2012 måste alla barn, oavsett ålder, ha ett eget pass. 2. Efter detta datum får barn inte resa endast på grundval av att de är inskrivna i föräldrarnas pass. 3. Föräldrarnas pass är fortfarande giltiga för innehavarna själva efter den 26 juni 2012, även om barnens namn finns inskrivna. Förordning (EG) nr 2252/2004 6, ändrad genom förordning (EG) nr 444/2009 är inte tillämplig på Förenade kungariket och Irland. Den ska inte heller tillämpas på pass som utfärdats av länder utanför EU och Schengenområdet. Bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG 7 gäller när EU-familjer reser från en medlemsstat till en annan (antingen mellan Schengenländerna utan kontroller när de passerar inre gränser eller mellan Schengen och ett icke- Schengenland), när de åker till ett tredjeland eller när de återvänder från ett tredjeland till en medlemsstat. I enlighet med artikel 5.4 i direktivet ska avsaknad av ett individuellt pass för barn som står införda i sina föräldrars pass inte automatiskt leda till avslag på att lämna eller resa in i en medlemsstat. Om det inte finns rimliga tvivel beträffande identiteten och nationaliteten hos de barn som står införda i sina föräldrars pass, bör förevisande av förälderns pass i princip betraktas som bevis på att de berörda barnen, i egenskap av EU-medborgare, omfattas av fri rörlighet enligt direktivet. Emellertid bör rätten för EU-medborgare, oavsett ålder, att fritt röra sig och uppehålla sig inte användas för att kringgå förordning (EG) nr 444/2009. (4) I del IV: I förteckningen över relevanta rättsakter ska följande punkt läggas till: EUT L 142, , s. 1. EUT L 385, , s. 1. EUT L 158, , s. 77. SV 5 SV

6 Rådets beslut 2011/842/EU av den 13 december 2011 om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Furstendömet Liechtenstein (EUT L 334, , s. 27) (5) Riktlinjer om rörligheten för turkiska medborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser för att tillhandahålla tjänster inom EU bör ersättas med följande text: SV 6 SV

7 RIKTLINJER OM RÖRLIGHETEN FÖR TURKISKA MEDBORGARE SOM PASSERAR EU-MEDLEMSSTATERNAS YTTRE GRÄNSER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER INOM EU 1 Dessa riktlinjer har till syfte att klargöra läget beträffande skyldigheten att ha visering för kortare vistelse för turkiska medborgare som är bosatta och utövar sin yrkesverksamhet i Turkiet när de reser in på en medlemsstats territorium för att tillhandahålla tjänster där (nedan kallade turkiska medborgare). Detta klargörande är en följd av EG-domstolens dom av den 19 februari 2009 i mål C-228/06, Mehmet Soysal och Ibrahim Savatli, där domstolen fastställer att turkiska medborgare som är bosatta i Turkiet och reser till en medlemsstat i syfte att där tillhandahålla tjänster för ett i Turkiet etablerat företags räkning, inte är skyldig att ha en visering för att resa in på den berörda medlemsstatens territorium om denna medlemsstat inte krävde någon visering vid tidpunkten för ikraftträdandet för dess del av tilläggsprotokollet av den 23 november 1970 till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet av den 12 september Begränsade undantag från viseringskravet I princip måste turkiska medborgare ha en visering för att kunna resa in på en eller flera medlemsstaters territorium för en kortare vistelse (högst tre månader under en sexmånadersperiod). En turkisk medborgare som är bosatt och utövar sin yrkesverksamhet i Turkiet kan emellertid resa in i en medlemsstat utan visering i syfte att tillhandahålla tjänster, under förutsättning att samtliga villkor nedan är uppfyllda: 1. Viseringsfri inresa är endast tillåten i Tyskland, Danmark och Nederländerna 3. Turkisk medborgare som reser in på någon av dessa två medlemsstaters territorium via en eller flera andra medlemsstaters territorium måste ha en visering för transiteringen genom dessa andra medlemsstater. 2. Syftet med besöket faller inom ramen för tilläggsprotokollets frysningsklausul (standstill), dvs. fall där Tyskland/Danmark/Nederländerna vid tidpunkten för ikraftträdandet av protokollet för deras del inte krävde visering för turkiska medborgare som reste in på deras territorium för att tillhandahålla tjänster Dessa riktlinjer kan nås genom den länk som anges i kommissionens rekommendation av den 29 september 2009 (K (2009) 7376 slutlig). Dessa riktlinjer är en preliminär reaktion på domstolens dom. De föregriper inte resultatet av den fullständiga analysen av domstolens dom. De går inte heller i närmare detalj in på frågan om resor i samband med etableringsrätt eller tjänstemottagares resor. De är tillämpliga oavsett om det krävs arbetstillstånd eller inte. Orsaken till detta är att dessa tre medlemsstater vid tidpunkten för protokollets ikraftträdande för deras del inte krävde visering av turkiska medborgare som reste in på deras territorium i syfte att tillhandahålla tjänster (enligt de villkor som anges i punkt 2). SV 7 SV

8 Tyskland: fall där turkiska medborgare som är bosatta och utövar sin yrkesverksamhet i Turkiet reser in på tyskt territorium för en vistelse på högst två månader i syfte att lagligen tillhandahålla tjänster där i egenskap av anställd hos en arbetsgivare som är etablerad i Tyskland, antingen som mobil arbetstagare (chaufför) anställd inom gränsöverskridande passagerar- eller godstransporter (utom ambulerande handel) eller för att utföra monterings- eller underhållsarbete eller reparationer på levererade anläggningar eller maskiner, eller i syfte att lagligen tillhandahålla tjänster där i form av betalda föreläsningar eller uppträdanden av särskilt konstnärligt eller vetenskapligt värde eller betalda idrottsprestationer. För Danmark/Nederländerna: fall där turkiska medborgare som är bosatta och utövar sin yrkesverksamhet i Turkiet reser in på danskt/nederländskt territorium för en eller flera vistelser med en varaktighet på högst tre månader, i syfte att lagligen tillhandahålla tjänster där på tillfällig basis, antingen för egen räkning (en turkisk medborgare som utövar förvärvsverksamhet som egenföretagare) eller för ett i Turkiet etablerat företags räkning (turkiska medborgare som är lagligt anställda av ett sådant företag och som tillfälligt sänts till Danmark/Nederländerna av sin arbetsgivare för att där tillhandahålla tjänster). En turkisk lastbilschaufför som är etablerad i Turkiet och reser till Danmark/Nederländerna för att leverera varor till ett företag etablerat i Danmark/Nederländerna anses till exempel tillhandahålla tjänster i den medlemsstaten. Som tillhandahållare av tjänster anses även turkiska arkitekter, byggnadsarbetare, advokater, systemvetare, handelsagenter, vetenskapsmän, föreläsare, artister, installatörer och instruktörer som installerar eller reparerar maskiner eller ger instruktioner om deras användning, professionella idrottsutövare och tränare osv. som är etablerade i Turkiet och reser till Danmark/Nederländerna inom ramen för ett kontrakt. Turkiska medborgare som anländer till den yttre gränsen utan en visering för den eller de medlemsstater där de avser att tillhandahålla en tjänst måste kunna bevisa att de uppfyller villkoren för undantag från viseringskravet för tillhandahållare av tjänster (se definitionen ovan). De turkiska medborgarna måste kunna bevisa att de är lagligen etablerade i Turkiet (t.ex. genom att uppvisa ett intyg utfärdat av handelskammaren eller något annat bevis för att de faktiskt tillhandahåller tjänster i Turkiet) och, i tillämpliga fall, att arbetsgivaren är etablerad i Turkiet och att de är lagligt anställda av denne, och att de reser för att tillhandahålla en tjänst på tillfällig basis i den berörda medlemsstaten (genom att uppvisa t.ex. ett kontrakt som ingåtts med tjänstemottagaren). Det åligger de enskilda medlemsstaterna att lämna mer detaljerade instruktioner till de behöriga myndigheterna om vilka handlingar tillhandahållare av tjänster ska visa upp. Praktiska instruktioner 4 Fall 1. Inresa till en medlemsstat från ett tredjeland (inbegripet Förenade kungariket och Irland) 4 Denna redogörelse är inte uttömmande utan tar endast upp de vanligaste situationerna. SV 8 SV

9 1.1. Turkiska medborgare som reser till Polen (eller någon annan medlemsstat med viseringskrav) med flygplan eller fartyg, i syfte att tillhandahålla tjänster där. Det krävs visering för resor till Polen (och alla andra medlemsstater med viseringskrav) 1.2. Turkiska medborgare som reser till Tyskland/Danmark/Nederländerna (medlemsstater utan viseringskrav) med flygplan eller fartyg, i syfte att tillhandahålla tjänster där. När det gäller turkiska medborgare som anländer till den tyska/danska/nederländska gränsen utan en Schengenvisering ska de behöriga myndigheterna på grundval av en granskning av de uppvisade handlingarna fastställa om de turkiska medborgarna kan anses uppfylla kraven för befrielse från viseringskravet på grund av resans syfte. Om så är fallet ska gränsbevakningspersonalen tillåta dem att resa in på Tysklands/Danmarks/Nederländernas territorium utan visering. Om de turkiska medborgarna ansöker om visering för kortare vistelse från tyska eller danska konsulära myndigheter ska dessa myndigheter underrätta dem om att de är undantagna från viseringskravet för resor till Tyskland/Danmark/Nederländerna och av denna anledning inte utfärda någon visering till dem. Fall 2. Inresa till en medlemsstat genom transitering genom en eller flera andra medlemsstater 2.1. Turkiska medborgare som reser till Polen (eller någon annan medlemsstat med viseringskrav) genom bland annat Tyskland, i syfte att tillhandahålla tjänster i Polen. Det krävs visering för resor till Polen. En Schengenvisering utfärdad av Polen, såsom varande resans huvuddestinationen, gör det möjligt för dess innehavare att transitera alla andra Schengenstater samt Bulgarien, Cypern och Rumänien (se del II avsnitt I punkt 9.2 i handledningen) Turkiska medborgare som reser till Tyskland/Danmark/Nederländerna (medlemsstater utan viseringskrav) genom Bulgarien, Ungern och Österrike (medlemsstater med viseringskrav) i syfte att tillhandahålla tjänster uteslutande i Tyskland/Danmark/Nederländerna. Även om turkiska medborgare inte behöver någon visering för att resa in på tyskt/danskt/nederländskt territorium i syfte att t.ex. köra lastbil eller leverera varor till ett tyskt/danskt/nederländskt företag så måste de dock ha en visering för att transitera Bulgarien, Ungern och Österrike. Om de turkiska medborgarna ansöker om visering för kortare vistelse från tyska/danska/nederländska konsulära myndigheter ska dessa myndigheter underrätta dem om att de är undantagna från viseringskravet för resor till Tyskland/Danmark/Nederländerna och av denna anledning inte utfärda någon visering till dem. De ska emellertid underrätta dem om att det krävs visering för en del av resan. Eftersom de inte behöver någon visering för att resa in i den medlemsstat som är resans huvuddestination, men däremot för transiteringen genom andra medlemsstater ska de turkiska medborgarna ansöka om visering för kortare vistelse från de konsulära myndigheterna för den medlemsstat i Schengenområdet som de först reser in i (i detta fall Ungern). SV 9 SV

10 Om en turkisk medborgare infinner sig vid t.ex. den ungerska gränsen utan en visering ska gränsbevakningspersonalen neka denne inresa till Schengenområdet 5. I undantagsfall 6 kan de utfärda en visering vid gränsen (se del II avsnitt I punkt 7 i handledningen). Även om Bulgarien och Rumänien inte utfärdar Schengenviseringar så tillåter de innehavare av Schengenviseringar att transitera genom sitt territorium (se del II avsnitt I punkt 9.2 i handledningen). Fall 3. Inresa i en medlemsstat efter en vistelse i en annan medlemsstat Turkiska medborgare som lagligen vistas utan visering i Tyskland (en medlemsstat utan viseringskrav) där de tillhandahåller tjänster och som reser till Danmark eller Nederländerna (medlemsstater utan viseringskrav) eller till Österrike (eller någon annan medlemsstat med viseringskrav) i syfte att tillhandahålla tjänster där. Under dessa omständigheter är de turkiska medborgarna undantagna från viseringskravet för inresan i Danmark/Nederländerna. För inresan i Österrike fordras dock en visering. De turkiska medborgarna ska ha erhållit denna visering innan resan till Tyskland om resan till Österrike redan var planerad, eller åtminstone senast i Tyskland, innan de ankommit till den österrikiska gränsen. Det är den medlemsstat i Schengenområdet som de först reser in till efter vistelsen i Tyskland/Danmark/Nederländerna som ska behandla viseringsansökan (i detta fall Österrike). En turkisk medborgare som reser direkt till Tyskland med flyg utan visering, t.ex. för att ersätta en annan lastbilschaufför som blivit sjuk i Tyskland och köra lastbilen från Tyskland tillbaka till Turkiet, måste ha en visering för att kunna köra lastbilen genom andra medlemsstater på vägen tillbaka till Turkiet. I detta fall kommer ersättningsföraren även att kunna köra lastbilen genom Danmark eller Nederländerna utan visering, under förutsättning att alla övriga villkor är uppfyllda. 5 6 På grundval av artiklarna 5 och 13 i kodexen om Schengengränserna. Rådets förordning (EG) nr 415/2003 av den 27 februari 2003 om utfärdandet av viseringar vid gränsen, inbegripet till sjömän i transit. SV 10 SV

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 2015/0006 (COD) PE-CONS 36/15 CODIF 76 SCHENGEN 21 FRONT 129 COMIX 276 VISA 215 CODEC 877 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2004 KOM(2004) 92 slutlig 2004/0033 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Promemoria Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG)

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 735 slutlig GRÖNBOK om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) I. INLEDNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Strasbourg den 15 mars 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2009 KOM(2009) 560 slutlig KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:19 Målnummer: UM6594-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-12 Rubrik: En kvinna som ansökt om en Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.12.2010 KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 (Finlands författningssamlings nr 268/2013) Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer