Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00"

Transkript

1 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl Myndighetsnämnden för teknik ch miljö Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna trsdagen den 31 mars 2005 kl Kallade tjänstemän Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldssn, chef för Miljö ch bygglv Jenny Wieszks, miljöplanerare Eva Jram, miljöinspektör Katarina Brundell, nämndsekreterare Vallentuna den 8 mars 2005 Un Arfvidssn Ordförande Katarina Brundell Sekreterare 1. Justerande:... 1 (27)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Uppföljning av tillsynsplanen för livsmedel Tillsynsplan för livsmedel Tillsynsplan för djurskydd Tillsynsutredning Revidering 2004/ Vallentuna Prästgård 1:169, Susannes friskvård - Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1988:950) m miljösanktinsavgifter Vallentuna Prästgård 1:165, Berit Henrikssns Ftvård Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Vallentuna-Rickeby 1:40, Salng GR8 Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Vallentuna prästgård 1:168, Kirpraktiken Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Vallentuna Prästgård 1:169, Ell s Nail and bdycare Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Uppföljning av 2004 års internkntrllplan Internkntrllplan 2005 för samhällsbyggnadsnämnden ch myndighetsnämnden för teknik ch miljö Verksamhetsberättelse för Ombudgeteringar i 2004 års bkslut Kmmunplan Våtmarkspark ch prgram för Björkby-Kyrkviken Miljöstipendiet Anmälningar...27 Sid 2 (27)

3 2. Uppföljning av tillsynsplanen för livsmedel Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö gdkänner helårets uppföljning av tillsynsplanen för livsmedel Ärendet Enligt tillsynsplanen för 2004 ska en uppföljning av planen göras, för att redvisa för nämnden m uppsatta mål uppnåtts. Inspektiner Enligt planen skulle 18 inspektiner utföras under Under året har 16 inspektiner ch 19 övriga tillsynsbesök/uppföljande besök gjrts. Flera av bjekten har besökts mer än en gång. Samtliga inspektiner har resulterat i skriftliga åtgärdskrav. Livsmedelsprvtagning Målet enligt tillsynsplanen för 2004 är att ta 19 st livsmedelsprv. Antalet prvtagningar var 16 st. Dricksvattenprvtagning Av de 14 livsmedelsverksamheter sm har egen dricksvattentäkt har 7 stycken fått sitt vatten analyserat under år Egenkntrllprgram De flesta verksamheter har egenkntrllprgram. Endast ett fåtal har reviderat det enligt HACCP, ett system de är skyldiga att använda i uppförandet av egenkntrllprgram. Framöver kmmer mycket tid att läggas på att få alla att förstå vikten av att ha egentillsyn enligt detta system. Gdkännande av livsmedelslkal 4 beslut m gdkännande av livsmedelslkal har utfärdats, samt 2 beslut m gdkännande efter ändring av verksamhet/lkal. Anmälan m övertagande Under året har det inkmmit 8 st anmälningar m övertagande av livsmedelslkal. 16-tillstånd 9 stycken tillfälliga tillstånd enligt 16 har utfärdats. PIK-prjekt PIK-prjektet för 2004 är klart. Det innebar prvtagning på fläskprdukter för att kartlägga förekmst av Yersinia. 3 (27)

4 Övrigt En del tid har gått åt att anrdna en kurs i livsmedelshygien ch egentillsyn för verksamhetsutövare inm livsmedelsmrådet. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade ut ett erbjudande m kursen till samtliga livsmedelsverksamheter. Antalet deltagande var 71 ch de km från 31 lika företag. Samtliga deltagare tyckte det var en bra kurs. Sammanfattning Målen för 2004 har uppnåtts. 4 (27)

5 3. Tillsynsplan för livsmedel 2005 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö antar upprättad tillsynsplan för livsmedel Ärendet Enligt livsmedelslagstiftningen ska tillsynsmyndigheten varje år utarbeta en plan för den årliga tillsynsverksamheten. Livsmedelstillsynen skall verka för att kmmuninvånarna skyddas mt skadliga eller tjänliga livsmedel samt för att redligheten upprätthålles. Planens syfte är att strukturera livsmedelstillsynen inm kmmunen samt att åskådliggöra verksamhetens mfattning. Handlingar i ärendet 1. Tillsynsplan för livsmedel (27)

6 4. Tillsynsplan för djurskydd Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö antar upprättad tillsynsplan för djurskyddet Ärendet Varje år utarbetas en plan för den årliga kmmunala tillsynsverksamheten med avseende på djurskydd. Djurskyddstillsynen skall verka för att kmmunens djur behandlas väl ch skyddas mt nödigt lidande ch sjukdm. Planens syfte är att strukturera djurskyddstillsynen inm kmmunen samt att åskådliggöra verksamhetens mfattning. Handlingar i ärendet 1. Tillsynsplan för djurskydd (27)

7 5. Tillsynsutredning Revidering 2004/2005 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö antar tillsynsutredningen för Ärendet Av tillsynsförrdningen för miljöbalken framgår att en myndighet sm har tilldelats perativa tillsynuppgifter inm miljöbalkens mråde, ska avsätta resurser för tillsynsarbetet sm i tillräcklig grad svarar mt behvet av tillsyn samt ha persnal med tillräcklig kmpetens för tillsynsarbetet. Nämnden har även mtsvarande ansvar inm djurskydds-, livsmedels-, smittskydds- ch tbakslagstiftning. Myndigheten ska 1. utreda tillsynsbehvet inm sina ansvarsmråden samt varje år uppdatera utredningen. 2. föra ett register över de verksamheter sm frdrar återkmmande tillsyn. 3. för varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas. Planen ska baseras på utredningen m tillsynsbehv ch verksamhetsregistret. 4. regelbundet följa upp ch utvärdera tillsynsverksamheten. Myndighetsnämnden för teknik ch miljö har ansvaret för den perativa tillsynen inm lagstiftningarnas mråden, för större delen av de verksamheter sm återfinns i kmmunen. Kmmunen har inte övertagit några perativa tillsynsuppgifter från länsstyrelse eller annan myndighet. I tillsynsplaneringen ingår följande mment. 1. En kartläggning av innebörden av perativa tillsynsansvaret för myndighetsnämnden för teknik ch miljö. Det innebär en avgränsning av arbetsmrådet, lika typer av bjekt samt identifiering av arbetsuppgifter. 2. Verksamhetsregistrets användning identifieras ch rutiner införs. 3. En utredning av tillsynsbehvet, dels på de bjekt sm är kända, dels på övriga typer av ärenden. 4. En inventering av resurserna med avseende på persnal ch kmpetens. I detta ingår ckså en avstämning av m de befintliga resurserna överensstämmer med resursbehvet. 5. En årlig tillsynsplan, för respektive lagstiftning, i vilken ska anges utifrån vilka grunder tillsynen ska bedrivas, hur ansvaret för lika 7 (27)

8 tillsynsmråden är fördelat, samt den huvudsakliga planeringen för tillsynsinsatserna under året. 6. En utvärdering av genmförda insatser ch revidering av tillsynsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningens har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Handlingar i ärendet 1. Bilaga 1-11, förteckning över tillsynsarbetet på respektive mråden 8 (27)

9 6. Vallentuna Prästgård 1:169, Susannes friskvård - Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1988:950) m miljösanktinsavgifter Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö beslutar: att Susanne Friskvård med stöd av 30 kap 1 miljöbalken ch punkt 1.1 i bilaga till förrdningen m miljösanktinsavgifter, skall betala en miljösanktinsavgift på 1000 krnr. Orsaken är att verksamhetsutövaren tagit lkal för hygienisk behandling i bruk innan anmälan gjrts till den kmmunala nämnden.. att beslut m miljösanktinsavgift får, efter sista betalningsdagen, verkställas såsm en dm sm vunnit laga kraft (30 kap. 5 andra stycket miljöbalken). att Susanne Friskvård skall betala dubbel miljösanktinsavgift vid frtsatt överträdelse eller m överträdelsen upprepas inm två år (3 förrdning 1998:950 m miljösanktinsavgifter). att avgiften skall betalas till Kammarkllegiet senast 30 dagar efter nämndens beslutsdatum ch avgiften kmmer att debiteras på särskild faktura. Belppet förfaller till betalning även m nämndens beslut överklagas. Detta beslut kan överklagas hs miljödmstlen. Lagrum Enligt förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd 38 punkt 3 skall den sm avser att driva lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling göra anmälan till den kmmunala nämnden innan lkalen eller anläggningen tas i bruk. Enligt bilagan till förrdning (1998:950) m miljösanktinsavgifter, punkt 1.1 skall verksamhetsutövare sm innan anmälan har gjrts tar i bruk lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras betala en miljösanktinsavgift på kr. Ärendet Under juni månad 2004 annnserade Relaxcenter i Vallentuna Steget m att de skall ha öppet hus den 17 juni. Relaxcenter består av ett flertal entreprenörer sm bedriver lika företag med inrikning mt hygieniska behandlingar. Ett av företagen är Susanne Friskvård. 9 (27)

10 Susanne Friskvård utför lika massagebehandlingar sm avslappningsmassage, armamassage, taktil- ch energimassage. Någn anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens enhet miljö ch bygglv gjrdes inte innan lkalen tgs i bruk. Efter att förvaltningen påpekat detta inkm en anmälan den 15 nvember Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att underlaget i ärendet visar att överträdelserna i fråga skett ch ansvarig för betalning av miljösanktinsavgift är Susanne Friskvård. Att miljösanktinsavgift skall tas ut för denna typ av lagbrtt bestäms av 1 förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter. Enligt 30 kap. 1 tredje stycket miljöbalken ska avgiften påföras även m överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av aktsamhet. Miljösanktinsavgift skall dck inte tas ut m det är uppenbart skäligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några skäl för att avgiften i detta fall skulle vara skälig. Det finns heller inga skäl till att frångå den nrmala betalningstiden på 30 dagar. Miljösanktinsavgiften tillfaller staten. Expedieras till Näringsidkaren: Susannes Friskvård, Susanne Larssn, Hjälmstavägen 2A, Vallentuna Kammarkllegiet 2 ex jämte försättsblad till beslut m miljösanktinsavgift i 2 ex Naturvårdsverket 2 ex Akt 10 (27)

11 7. Vallentuna Prästgård 1:165, Berit Henrikssns Ftvård Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö beslutar: att Berit Henrikssns Ftvård med stöd av 30 kap 1 miljöbalken ch punkt 1.1 i bilaga till förrdningen m miljösanktinsavgifter, skall betala en miljösanktinsavgift på 1000 krnr. Orsaken är att verksamhetsutövaren tagit lkal för hygienisk behandling i bruk innan anmälan gjrts till den kmmunala nämnden. att beslut m miljösanktinsavgift får, efter sista betalningsdagen, verkställas såsm en dm sm vunnit laga kraft (30 kap. 5 andra stycket miljöbalken). att Berit Henrikssns Ftvård skall betala dubbel miljösanktinsavgift vid frtsatt överträdelse eller m överträdelsen upprepas inm två år (3 förrdning 1998:950 m miljösanktinsavgifter). att avgiften skall betalas till Kammarkllegiet senast 30 dagar efter nämndens beslutsdatum ch avgiften kmmer att debiteras på särskild faktura. Belppet förfaller till betalning även m nämndens beslut överklagas. Detta beslut kan överklagas hs miljödmstlen. Lagrum Enligt förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd 38 punkt 3 skall den sm avser att driva lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling göra anmälan till den kmmunala nämnden innan lkalen eller anläggningen tas i bruk. Enligt bilagan till förrdning (1998:950) m miljösanktinsavgifter, punkt 1.1 skall verksamhetsutövare sm innan anmälan har gjrts tar i bruk lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras betala en miljösanktinsavgift på kr. Ärendet Under juni månad 2004 annnserade Relaxcenter i Vallentuna Steget m att de skall ha öppet hus den 17 juni. Relaxcenter består av ett flertal entreprenörer sm bedriver lika företag med inrikning mt 11 (27)

12 hygieniska behandlingar. Ett av företagen är Berit Henrikssns ftvård där medicinsk ftvård bedrivs. Någn anmälan av verksamheten till tillsynsmyndigheten enligt 38 förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd hade inte gjrts av verksamhetsutövaren, i detta fall Berit Henrikssns Ftvård. Under smmaren ch hösten 2004 har förvaltningen varit i kntakt med verksamhetsutövaren ch uppmanat denne att inkmma med en anmälan inkm anmälan till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren infrmerar i sin anmälan m att verksamheten upphört sedan den 4 december Samhällsbyggnadsförvaltningen anser, trts att verksamheten upphört, att underlaget i ärendet visar att överträdelserna i fråga skett ch ansvarig för betalning av miljösanktinsavgift är Berit Henrikssns Ftvård. Att miljösanktinsavgift skall tas ut för denna typ av lagbrtt bestäms av 1 förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter. Enligt 30 kap. 1 tredje stycket miljöbalken ska avgiften påföras även m överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av aktsamhet. Miljösanktinsavgift skall dck inte tas ut m det är uppenbart skäligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit någn rsak till att avgiften i detta fall skulle vara skälig. Det finns heller inga skäl till att frångå den nrmala betalningstiden på 30 dagar. Miljösanktinsavgiften tillfaller staten. Expedieras till Näringsidkaren: Berit Henrikssns Ftvård, Åsvägen 42, Vallentuna Kammarkllegiet 2 ex jämte försättsblad till beslut m miljösanktinsavgift i 2 ex Naturvårdsverket 2 ex Akt 12 (27)

13 8. Vallentuna-Rickeby 1:40, Salng GR8 Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö beslutar: att Salng GR8 med stöd av 30 kap 1 miljöbalken ch punkt 1.1 i bilaga till förrdningen m miljösanktinsavgifter, skall betala en miljösanktinsavgift på 1000 krnr. Orsaken är att verksamhetsutövaren tagit lkal för hygienisk behandling i bruk innan anmälan gjrts till den kmmunala nämnden. att beslut m miljösanktinsavgift får, efter sista betalningsdagen, verkställas såsm en dm sm vunnit laga kraft (30 kap. 5 andra stycket miljöbalken). att Salng GR8 skall betala dubbel miljösanktinsavgift vid frtsatt överträdelse eller m överträdelsen upprepas inm två år (3 förrdning 1998:950 m miljösanktinsavgifter). att avgiften skall betalas till Kammarkllegiet senast 30 dagar efter nämndens beslutsdatum ch avgiften kmmer att debiteras på särskild faktura. Belppet förfaller till betalning även m nämndens beslut överklagas. Detta beslut kan överklagas hs miljödmstlen. Lagrum Enligt förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd 38 punkt 3 skall den sm avser att driva lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling göra anmälan till den kmmunala nämnden innan lkalen eller anläggningen tas i bruk. Enligt bilagan till förrdning (1998:950) m miljösanktinsavgifter, punkt 1.1 skall verksamhetsutövare sm innan anmälan har gjrts tar i bruk lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras betala en miljösanktinsavgift på kr. Ärendet Under december månad 2003 startade Salng GR8 upp frisörverksamhet i på Tuna Trg 25. Tidigare verksamhet i lkalen var en ftaffär. Någn anmälan enligt 38 förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd gjrdes inte innan lkalen tgs i bruk. Så snart samhällsbyggnadsförvaltningens enhet miljö ch 13 (27)

14 bygglv fått vetskap m verksamheten kntaktade verksamhetsutövaren för att få in en anmälan. Anmälan inkm den 12 nvember Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att underlaget i ärendet visar att överträdelserna i fråga skett ch ansvarig för betalning av miljösanktinsavgift är Salng GR8. Att miljösanktinsavgift skall tas ut för denna typ av lagbrtt bestäms av 1 förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter. Enligt 30 kap. 1 tredje stycket miljöbalken ska avgiften påföras även m överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av aktsamhet. Miljösanktinsavgift skall dck inte tas ut m det är uppenbart skäligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några skäl för att avgiften i detta fall skulle vara skälig. Det finns heller inga skäl till att frångå den nrmala betalningstiden på 30 dagar. Miljösanktinsavgiften tillfaller staten. Expedieras till Näringsidkaren: Salng GR8, Linda Latti, Tuna Trg 25, Vallentuna Kammarkllegiet 2 ex jämte försättsblad till beslut m miljösanktinsavgift i 2 ex Naturvårdsverket 2 ex Akt 14 (27)

15 9. Vallentuna prästgård 1:168, Kirpraktiken Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö beslutar: att Kirpraktiken med stöd av 30 kap 1 miljöbalken ch punkt 1.1 i bilaga till förrdningen m miljösanktinsavgifter, skall betala en miljösanktinsavgift på 1000 krnr. Orsaken är att verksamhetsutövaren tagit lkal för hygienisk behandling i bruk innan anmälan gjrts till den kmmunala nämnden. att beslut m miljösanktinsavgift får, efter sista betalningsdagen, verkställas såsm en dm sm vunnit laga kraft (30 kap. 5 andra stycket miljöbalken). att Kirpraktiken skall betala dubbel miljösanktinsavgift vid frtsatt överträdelse eller m överträdelsen upprepas inm två år (3 förrdning 1998:950 m miljösanktinsavgifter). att avgiften skall betalas till Kammarkllegiet senast 30 dagar efter nämndens beslutsdatum ch avgiften kmmer att debiteras på särskild faktura. Belppet förfaller till betalning även m nämndens beslut överklagas. Detta beslut kan överklagas hs miljödmstlen. Lagrum Enligt förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd 38 punkt 3 skall den sm avser att driva lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling göra anmälan till den kmmunala nämnden innan lkalen eller anläggningen tas i bruk. Enligt bilagan till förrdning (1998:950) m miljösanktinsavgifter, punkt 1.1 skall verksamhetsutövare sm innan anmälan har gjrts tar i bruk lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras betala en miljösanktinsavgift på kr. Ärendet Under juni månad 2004 annnserade Relaxcenter i Vallentuna Steget m att de skall ha öppet hus den 17 juni. Relaxcenter består av ett flertal entreprenörer sm bedriver lika företag med inrikning mt hygieniska behandlingar. Ett av företagen är Kirpraktiken. 15 (27)

16 Kirpraktiken bedriver kirpraktikbehandlingar i ett av rummen på Hjälmstavägen 2A. Tidigare har verksamheten haft lkaler i en intilliggande fastighet på Hjälmstavägen 4. Någn anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens enhet miljö ch bygglv gjrdes inte innan den nya lkalen tgs i bruk. Efter att förvaltningen påpekat detta inkm en anmälan den 15 nvember Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att underlaget i ärendet visar att överträdelserna i fråga skett ch ansvarig för betalning av miljösanktinsavgift är Kirpraktiken. Att miljösanktinsavgift skall tas ut för denna typ av lagbrtt bestäms av 1 förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter. Enligt 30 kap. 1 tredje stycket miljöbalken ska avgiften påföras även m överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av aktsamhet. Miljösanktinsavgift skall dck inte tas ut m det är uppenbart skäligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några skäl för att avgiften i detta fall skulle vara skälig. Det finns heller inga skäl till att frångå den nrmala betalningstiden på 30 dagar. Expedieras till Näringsidkaren: Kirpraktiken, Anneli Tivla, Artingevägen 10, Vallentuna Kammarkllegiet 2 ex jämte försättsblad till beslut m miljösanktinsavgift i 2 ex Naturvårdsverket 2 ex Akt 16 (27)

17 10. Vallentuna Prästgård 1:169, Ell s Nail and bdycare Miljösanktinsavgift enligt 30 kap miljöbalken, punkt 1.1 i bilaga till förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Myndighetsnämnden för teknik ch miljö beslutar: att Ell s Nail and bdycare med stöd av 30 kap 1 miljöbalken ch punkt 1.1 i bilaga till förrdningen m miljösanktinsavgifter, skall betala en miljösanktinsavgift på 1000 krnr. Orsaken är att verksamhetsutövaren tagit lkal för hygienisk behandling i bruk innan anmälan gjrts till den kmmunala nämnden. att beslut m miljösanktinsavgift får, efter sista betalningsdagen, verkställas såsm en dm sm vunnit laga kraft (30 kap. 5 andra stycket miljöbalken). att Ell s Nail and bdycare skall betala dubbel miljösanktinsavgift vid frtsatt överträdelse eller m överträdelsen upprepas inm två år (3 förrdning 1998:950 m miljösanktinsavgifter). att avgiften skall betalas till Kammarkllegiet senast 30 dagar efter nämndens beslutsdatum ch avgiften kmmer att debiteras på särskild faktura. Belppet förfaller till betalning även m nämndens beslut överklagas. Detta beslut kan överklagas hs miljödmstlen. Lagrum Enligt förrdning (1998:899) m miljöfarlig verksamhet ch hälsskydd 38 punkt 3 skall den sm avser att driva lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling göra anmälan till den kmmunala nämnden innan lkalen eller anläggningen tas i bruk. Enligt bilagan till förrdning (1998:950) m miljösanktinsavgifter, punkt 1.1 skall verksamhetsutövare sm innan anmälan har gjrts tar i bruk lkaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras betala en miljösanktinsavgift på kr. Ärendet Under juni månad 2004 annnserade Relaxcenter i Vallentuna Steget m att de skall ha öppet hus den 17 juni. Relaxcenter består av ett flertal entreprenörer sm bedriver lika företag med inrikning mt hygieniska behandlingar. Ett av företagen är Ell s Nail and bdycare. 17 (27)

18 Ell s Nail and bdycare bedriver bland annat lika hand- ch nagelbehandlingar där kunden erbjuds bland annat nagelförlägning, nagelförstärkning ch manikyr. Dessutm erbjuds s.k Air brush tanning, där kunden sparyas med medel sm gör kunden brun. Någn anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens enhet miljö ch bygglv gjrdes inte innan lkalen tgs i bruk. Efter att förvaltningen påpekat detta inkm en anmälan den 12 nvember Ett infrmatinsblad sm delas ut av verksamhetsutövaren beskriver även lika ftvårdsbehandlingar sm utförs av, vilket inte har anmälts av verksamhetsutövaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att underlaget i ärendet visar att överträdelserna i fråga skett ch ansvarig för betalning av miljösanktinsavgift är Ell s Nail and bdycare. Att miljösanktinsavgift skall tas ut för denna typ av lagbrtt bestäms av 1 förrdningen (1998:950) m miljösanktinsavgifter. Enligt 30 kap. 1 tredje stycket miljöbalken ska avgiften påföras även m överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av aktsamhet. Miljösanktinsavgift skall dck inte tas ut m det är uppenbart skäligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit några skäl för att avgiften i detta fall skulle vara skälig. Det finns heller inga skäl till att frångå den nrmala betalningstiden på 30 dagar. Miljösanktinsavgiften tillfaller staten. Expedieras till Näringsidkaren: Ell s nail and bdycare, Linda Leffner, Östergården 72, Vallentuna Kammarkllegiet 2 ex jämte försättsblad till beslut m miljösanktinsavgift i 2 ex Naturvårdsverket 2 ex Akt 18 (27)

19 11. Uppföljning av 2004 års internkntrllplan Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden/Myndighetsnämnden för teknik ch miljö gdkänner redvisningen ch överlämnar den till kmmunstyrelsen. Ärendet Enligt kmmunens reglemente för intern kntrll ska nämnderna löpande följa upp det interna kntrllsystemet inm sina verksamhetsmråden. Varje år ska nämnderna upprätta en plan för uppföljning av lika delar av den interna kntrllen. Rapprt över genmförd uppföljning skall lämnas till kmmunstyrelsen att redvisas i samband med årsredvisningen för det gångna året. Gällande internkntrllplan antgs av myndighetsnämnden för teknik ch miljö den 1 april 2004 ch av samhällsbyggnadsnämden den 23 mars Följande rutiner har särskilt kntrllerats under 2004: Debitering av tillsynsavgifter Leverantörsfaktura/utanrdning/attest Rehabilitering Kntrll av mer- ch övertid Pstmttagning, pst, fax, e-pst Registrering, diarium, hantering av handlingar Delegatiner Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Handlingar i ärendet 1. Internkntrllplan för Tjänsteskrivelse daterad (27)

20 12. Internkntrllplan 2005 för samhällsbyggnadsnämnden ch myndighetsnämnden för teknik ch miljö Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till internkntrllplan för 2005 gdkänns. Ärendet Alla nämnder skall varje år fastställa internkntrllplaner. Detta framgår av reglemente för intern kntrll i Vallentuna kmmun sm antgs av kmmunfullmäktige i december 2000 ch gäller från ch med Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat rutinbeskrivning sm beskriver hur internkntrllen för respektive rutin är utfrmad ch vem sm skall genmföra kntrllen. För varje år skall nämnden fastställa en kntrllplan för det kmmande året genm att välja ut några av rutinerna. För 2005 föreslås att samma mråden sm 2004 läggs in i internkntrllplanen. Den interna kntrllen kan delas i redvisnings- ch administrativ kntrll sm syftar till att uppnå säkerhet i system ch rutiner, främja effektivitet i rganisatinen ch förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. I reglementet preciseras vilket ansvar kmmunstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningschefer ch verksamhetsansvariga har. Det anges ckså vilka dkument sm skall upprättas samt hur uppföljning ch rapprtering skall gå till. Planen bör innehålla följande delar: - Prcess, det vill säga rutin eller system. - Kntrllmment, det vill säga vad kntrllaktiviteten syftar till att säkerställa. - Kntrllansvarig - Frekvens, det vill säga hur fta kntrllen sker samt - Kntrllmetd - Hur rapprteringen skall ske. Handlingar i ärendet 1. Internkntrllplan ch rutinförteckning. 20 (27)

21 13. Verksamhetsberättelse för 2004 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik ch miljö gdkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse. Ärendet Förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelser för nämndernas verksamhetsmråden under Utfrmningen följer en kmmungemensam mall för den skall ingå i kmmunens gemensamma årsredvisning för Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) resultat visar ttalt på ett översktt på 115 tkr för 2004 ch myndighetsnämnden för teknik ch miljö (MTM) visar på ett undersktt på 39 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden har tre resultatenheter vars verksamhet särredvisas budgetmässigt med särskilda eknmiska ramar för respektive enhet. De verksamheter sm utförs av samhällsbyggnads-förvaltningen utanför resultatenheter har en samlad ram. Den ram sm MTM har avser att täcka endast kstnaderna för själva det plitiska nämndarbetet. Resultat för de lika mrådena i tkr: SBN exklusive resultatenheter MTM - 39 Resultatenheterna Avfallshantering Vattenförsörjning ch avlppshantering TuFa, Tunafastigheter Handlingar i ärendet 1. Verksamhetsberättelse för SBN/MTM inklusive persnalberättelse 21 (27)

22 14. Ombudgeteringar i 2004 års bkslut Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Ombudgeterade medel, 164 tkr, till resultatenheten Avfallshantering tillförs kstnadsbudget för avfallstransprter. Ombudgeterade medel, tkr, till resultatenheten TuFa tillförs budget för planerat underhåll av egna fastigheter. Ombudgeterade medel, tkr, för verksamheten exklusive resultatenheter tillförs följande mråden: planerat vägunderhåll 220 tkr trafiksäkerhetsåtgärder 500 tkr parkåtgärder 300 tkr explatering 200 tkr administratin, inventarier 213 tkr Ärendet Kmmunledningen har haft genmgångar kring 2004 års bkslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan m mbudgeteringar av de översktt respektive undersktt sm redvisas i bkslutet. Kmmunstaben har tagit fram följande förslag till mbudgeteringar för driftbudgeten: Samhällsbyggnadsnämnden/MTM tkr SBN:s resultatenheter * TuFa tkr * Avfallshantering 164 tkr Gällande regler Enligt de regler för styrning ch uppföljning av eknmi ch verksamheter i Vallentuna kmmun, sm fastställdes av kmmunfullmäktige den 20 december 2004, är huvudprincipen att nämnd för med sig de eknmiska över- ch undersktt sm redvisas i bkslut till kmmande budgetår. Överföringen sker på anslagsbindningsnivå ch beslutas av kmmunfullmäktige. Kmmentarer till beslutsförslag Resultatenheten Avfallshantering Kstnaderna för avfallstransprter ökar under Budgeten kan kmma att behöva justeras ytterligare under året för att erhålla balans. Under senare år har tidigare ackumulerat översktt tagits i anspråk ch kvarvarande översktt från 2004 beräknas inte vara tillräckligt för att få ett budgetmässigt nllresultat Resultatenheten TuFa Ett antal åtgärder för planerat underhåll har senarelagts ch bland de åtgärder sm har hög priritet kan nämnas att åtgärda Kårstasklans 22 (27)

23 tak (beräknad kstnad tkr) ch dräneringsarbete vid Plishuset ch Hövdingavägen. Planerat vägunderhåll: Markåtgärder krävs längs Stckhlmsvägen för att tillskapa kmmunalt vägmråde. Vägverket hade vägrätt vilket inte går att överföra till kmmun. Trafiksäkerhetsåtgärder: Angelägna trafikåtgärder finns enligt plan ch däri ingår beslutade brtagande av två väggupp, ett på Banvägen ch det andra på Teknikvägen, sm ingick i försöksverksamhet. Parkåtgärder: En åtgärdsplan finns för att säkra parklekplatser så att de klarar EU:s kvalitetskrav. Explatering: VA-utredningar i mvandlingsmråden. Administratin: Inköp av rullkpiatr till kntret sm ersättning för tidigare uttjänta maskin samt inköp av skanner inför övergång till skanning av fakturr. 23 (27)

24 15. Kmmunplan Dnr (27)

25 16. Våtmarkspark ch prgram för Björkby-Kyrkviken 25 (27)

26 17. Miljöstipendiet 2005 Dnr (27)

27 18. Anmälningar Anmälningsärenden redvisas vid nämndens sammanträde. 27 (27)

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 24 augusti 2004 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 24 augusti 2004 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik och miljö AU Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 24 augusti

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007 Myndighetsnämnden för teknik ch miljö arbetsutsktt 18 september 2007 Plats ch tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats ch tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala %i)h 12-0,2 K Uppsala "KOMMUN Handläggare Göran Hedefalk KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2012-01-27 BUN-2011-0298 Barn- ch ungdmsnämnden Ansökan m bidrag till öppen förskla

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen. Teknisk servicenämnd

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen. Teknisk servicenämnd NÄMND Översiktlig granskning/revisin av den Intern styrningen h kntrllen BILAGA 1 Teknisk servienämnd Teknisk servienämnd Teknisk servienämnd bibehåll h frtsätt av mer behv av mer behv ev analys/ev Mål

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (5) Bilaga 2 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehållsförteckning Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 2 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 18.00 K U N G Ö R E L S E 2015-04-09 Kmmunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 1800 Ärenden 1 Upprp ch val av prtklljusterare samt kungörande av tid ch plats

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

s*'f;dhewforentng 1. Stämmans SkLtateio 3. Valav sekreterare för stämman. o Stämman beslutade att utse

s*'f;dhewforentng 1. Stämmans SkLtateio 3. Valav sekreterare för stämman. o Stämman beslutade att utse SkLtatei s*'f;dhewfrentng www.ski ntebp rta en. se Prtkl I för Ordina rie höststä mma, Skinteb Samfä ll ighetsförening (SSF). 20t+ll-z0 19.00 i K8. Närvarande: 32 medlemmar samt ca 20 bstadsrättsägare.

Läs mer

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S)

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) 1 Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 09.00-11.00 ande Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) Övriga närvarande Maria Engvall, miljösamordnare, Aila Delopoulos,

Läs mer