Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun"

Transkript

1 Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen , 33

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund ch syfte med styrdkumentet Förväntat resultat Utgångspunkter i beredningsarbetet Uppdragstagare Tidsramar Beredningsförutsättningar Områden i behv av fördjupad analys Avgränsningar Viktiga intressenter i beredningen Aktivitets- ch tidplan Förankring ch infrmatinsspridning Prjektbeställare Prjektledare Styrgrupp Referensgrupper ch referenspersner Budget Riskanalys... 12

3 1 Inledning Nyköpings kmmun står inför flera stra utmaningar under de kmmande åren, inte minst gällande beflkningstillväxt, utveckling av kmmunen ch mstrukturering av trafikflödet. I det krta perspektivet så sker en del förändringar i ch med etablering av ett resecentrum, förändringar i sklverksamheten ch utökad verksamhet vid Rsvalla. I ett längre perspektiv sker förändringar sm är kpplade till en ökad beflkningstillväxt, resecentrum ch framtida utveckling vid Skavsta ch införlivandet av Ostlänken. Genm en framsynt trafik-ch transprtplanering sm främjar hållbart resande kan man maximera nyttan av dessa nya resecentrum. I den fördjupande översiktsplanen sm fastställdes 2013 i kmmunfullmäktige står det angivet att: Infrastrukturplanen från 2010 ska uppdateras. I revideringen bör en tydlig priritering mellan trafikslag i stadens lika delar anges. Åtgärder för att minska biltrafiken ska även framgå. 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet Syftet med framtagandet av en transprtplan för Nyköpings kmmun är att ge förutsättningar för en tydlig tranprtplanering sm främjar hållbart resande. En bärande målbild för Transprtplanen är att gång, cykel ch kllektivtrafik är pririterade ch att den ger förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Övergripande mål: Att skapa ett hållbart transprtsystem. Detta genm att öka andelen gångtrafikanter, cyklister ch kllektivtrafikresandet ch därmed minska andelen biltransprter i kmmunen. Det ska vara lätt att göra rätt i transprtsystemet. Kmmunens behv av en Transprtplan är akut då alla förändringar Nyköping står inför har stark bäring på hur vi planerar för trafik. Kmmunen behöver en framsynt trafik-ch transprtplanering sm främjar hållbart resande ch inte bygger in kmmunen i kstsamma ch hållbara system.

4 Transprtplanen ska innehålla: Stöd för att utveckla ett hållbart transprtsystem i Nyköpings tätrt innehållande principiella ch strategiska vägval i ch med att Nyköpings kmmun är en tillväxtrt. Vägledning för hur man ska arbeta strategiskt med transprtplanering. Identifiera viktiga bytespunkter mellan lika trafikslag. Identifiera huvudvägar, huvudcykelstråk ch stråk för kllektivtrafik ch tung trafik både i ett krt ch långt perspektiv. Stöd för kllektivtrafiken sm innebär både allmän inklusive reginbuss ch särskild kllektivtrafik ch sm kan delas in i fyra viktiga steg: Transprtplanen tas fram av SHB, Strategienheten, Katarina Bergkvist med utgångspunkt i KS beslut KK 14/ Beställare av uppdraget är Mats Dryselius, chef SHB ch utförare är Strategienheten. 1.2 Förväntat resultat Transprtplan för Nyköpings kmmun är en strategi. Enligt beslutet sm tgs i KS ska Transprtplanen ersätta befintlig infrastrukturplan ch vara en tematisk fördjupning av översiktsplanen för Nyköpings kmmun. Framtagandet av en transprtplan är ett prjekt sm kmmer att ske i etapper: Etapp 1 innebär att ta fram analyser, åtgärdsvalsstudier ch underlag för vidare inriktningsbeslut. Etapp 2 bygger på de kmmande inriktningsbesluten. En transprtplan beräknas vara fastställd i kmmunfullmäktige, förankrad ch implementerad i rganisatinen senast utgången av Utgångspunkter i beredningsarbetet Styrdkument ch natinella mål sm ska beaktas i framtagandet av Transprtplanen är: Visin 2020 Energiplanen ÖP 2014 Infrastrukturplanen 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Nyköpings kmmun 2015

5 Transprtplitiska målen: Att säkerställa en samhällseknmiskt effektiv ch långsiktigt hållbar transprtförsörjning för medbrgare ch näringslivet till ch från Nyköpings tätrt ch dess knutpunkter. Funktinsmål: Transprtsystemets utfrmning, funktin ch användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med gd kvalitet ch användbarhet. Hänsynsmål: Transprtsystemets utfrmning, funktin ch användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generatinsmålet för miljö ch miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Fyrstegsprincipen (Trafikverkets arbetsstrategi): Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in lika aspekter ch skeden i utvecklingen av transprter ch av vår infrastruktur. Hållbart resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen, sm handlar m att bearbeta attityder ch att framhålla ch marknadsföra hållbara resval. Vi ser det sm en viktig uppgift att föra en kntinuerlig diskussin m hur resandet kan ptimeras så långt sm möjligt. Tänk m Det första steget handlar m att först ch främst överväga åtgärder sm kan påverka behvet av transprter ch resr samt valet av transprtsätt. Optimera Det andra steget innebär att genmföra åtgärder sm medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Bygg m Vid behv genmförs det tredje steget sm innebär begränsade mbyggnatiner. Bygg nytt Det fjärde steget genmförs m behvet inte kan tillgdses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar ch/eller större mbyggnadsåtgärder. 1.4 Uppdragstagare Strategienheten på SHB ansvarar för beredning ch framtagning av styrdkumentet. 1.5 Tidsramar Uppdraget att ta fram en transprtplan tilldelades av KS. Prjektets första etapp ska vara avslutat till årsskiftet 2014/2015. En transprtplan kan beräknas vara fastställd i kmmunfullmäktige, förankrad ch implementerad i rganisatinen senast utgången av februari 2016 m man följer de tidsramar sm krävs för PBL prcessen..

6 1.6 Beredningsförutsättningar Följande kmpetenser behövs för att ta fram transprtplanen: Trafikplanerare Miljö/Hållbarhetsstrateg Prjektsamrdnare Ostlänkenansvarig Översiktlig planering Planerare Kmmunikatör Mark-ch explatering Kllektivtrafikstrateg Väghållaren GIS/Kartstöd Övriga resurser sm behövs för genmförandet är Micrsft Prject Plan. Ram för Prjektledarens arbetstid är 20 % från ch med maj 2014 till december 2014 ch 50 % under Att resurser finns tillgängliga för prjektet säkerställs genm att prjektbeställaren blir överens med respektive resursägare m att de ställer kmpetenser eller övriga/materiella resurser till förfgande. Överenskmmelserna dkumenteras skriftligt. Individuell resurssäkring sker i samband med prjektplanens framtagande när prjektledaren frmar prjektgruppen. Prjektledaren ansvarar för att kntakta persnernas resursägare för att säkerställa deras deltagande i prjektgruppen. Prjektbeställaren har ansvar för att stötta prjektledaren i detta arbete. Kstnader för prjektet: Knsultstöd Interna tjänster, prjektledning, specialistkmpetens etc. Seminarier Studiebesök Datastöd

7 2 Områden i behv av fördjupad analys Frågr sm ska besvaras i Transprtplanen är: Det ska framgå vilka principer, pririteringar ch strategiska vägval sm ska gälla enligt målsättningen. Det ska framgå hur man har tagit hänsyn till pririteringar med avseende på kllektivtrafik, cykel, gång ch övriga trafikslag. Ökad användning av kllektivtrafik Definiering av önskad restidskvt. Framtagning av nyckeltal för att mäta ökad användning ch strategier för att få människr att välja att åka mer kllektivt. Ökat cyklande Framtagning av nyckeltal för att mäta ökad användning. Strategier för att underlätta för cyklister. Framkmlighet Räddningstjänst Gång Cykel Kllektivtrafik Tung trafik Handikappsanpassningar Trafiksäkerhet Trygghet Strategier för hur man ska arbeta för att uppnå en högre grad av trafiksäkerhet. Definitin av vad menas med trygghet ch vilka kvalitéer ska eftersträvas. Pålitligt ch rbust transprtsystem Belastningsberäkningar på hårt utsatta vägar. Definiera nyckeltal. Visa på hur miljöpåverkan kan minimeras genm att ta fram smarta hållbara lösningar.

8 Tydliggörande av beröringspunkter till andra styrdkument Nulägesanalys Stråkanalys inklusive målpunkter Resevaneundersökningar Vilka flyttar in till Nyköping ch vad är fkus för dem Trafikutredningar Flöden ch kapacitet på transprtnätet ch dess knsekvenser. Framtidscenari kpplat till en analys Stråkanalys inklusive målpunkter. Resevaneundersökningar. Vilka flyttar in till Nyköping ch vad är fkus för dem. Beräkningar på hur mycket trafik sm väntas genereras i Nyköping kpplat till de stra huvudstråken ch lika verksamheter ch bstadsmråden sm beräknas uppföras. Belastningsberäkningar på vägnätet ch identifiering av svaga punkter. 3 Avgränsningar Följande ingår inte i uppdraget ch beredningen: Markmrådens lämplighet för transprtändamål skall inte prövas eller fastställas genm denna plan Skärgårdstrafik ch båttrafik Tågtrafik 4 Viktiga intressenter i beredningen Näringslivsenheten Energimyndigheten Trafikverket Transprtstyrelsen Andra kmmuner Reginförbundet

9 Skavsta Kllektivtrafikmyndigheten BUK Landstinget Räddningstjänsten Scial msrg Transprtföretag: Taxi Bussblag Tung trafik - Knsulter med relevant kunskap - Jämförbara kmmuner (liknande strlek, tillväxt, trafiksituatin ex.vis) 5 Aktivitets- ch tidplan Aktivitet Datum Framtagande av samrådshandling 12 jan - 12 apr 2015 KS-beslut m samråd 13 apr 2015 Samråd 1 maj - 30 juni 2015 Framtagande av utställningshandling 1 juli - 27 sept 2015 KS-beslut m utställning 28 sept 2015 Utställning 15 kt - 15 dec 2015 Framtagande av antagandehandling 16 dec - 14 feb 2016 Gdkännande i KS 15 feb 2016 Antagande i KF 15 mars 2016

10 6 Förankring ch infrmatinsspridning Samhällsbyggnad, KLK, Tekniska, KS, KF är de primära målgrupperna sm behöver infrmeras m framtagning av styrdkumentet. Detta kmmer att ske i lika fra. Dels wrkshps dels infrmatin i KF ch KS. 6.1 Prjektbeställare Prjektbeställare är Mats Dryselius chef för Samhällsbyggnad Nyköpings kmmun. Prjektbeställaren ansvarar för att: - säkerställa att prjektet har ett tydligt syfte ch mål - finansiering ch resurser säkerställs - priritera vilken faktr av tid, resurser ch kvalitet sm är viktigast i prjektet - aktivt stödja prjektledaren under hela prjektet - säkerställa att resultatet kmmer till användning - leda styrgruppen (kallelse, dagrdning ch att leda mötet) Prjektbeställaren har befgenhet att besluta m prjektet samt, vid behv, avsluta det i förtid. 6.2 Prjektledare Prjektledare: Utsedd från Strategienheten SHB Prjektledaren har ansvar ch befgenhet att: - utarbeta prjektplan ch detaljplanera prjektet - frma prjektgruppen i samråd med prjektbeställare ch resursägarna - leverera resultat inm givna ramar i prjektbeställningen - ha en kntinuerlig dialg med prjektbeställaren - ge signaler m behv av förändringar - leda prjektet till avslut 6.3 Styrgrupp Styrgruppen är rådgivande ch fungerar sm stöd till prjektbeställaren för att ge en samlad bedömning av prjektet. Styrgruppen ska vara ett stöd vid eventuella förändringar i prjektet ch bidra vid bedömningen av dess knsekvenser.

11 Respektive styrgruppsmedlem ansvarar utifrån sin rdinarie rll i verksamheten för beslut, dess knsekvenser ch genmförande. 6.4 Referensgrupper ch referenspersner Referensgrupp: Tekniska Miljö Samhällsbyggnads styrgrupp Strategisk samrådsgrupp Utvecklingsavdelningen EU samrdnare Miljösamrdnare Flkhälsstrateg beredningsgrupp (eller mtsvarande) samt KSO sm ansvarar för kntrll- ch beslutspunkter i beredningsprcessen beslutande plitiskt rgan 7 Budget För framtagandet av Transprtplanen krävs det följande kmpetenser: Kmpetens Prjektledare Trafikplanerare Statistiker Kmmunikatör Samhällsplanerare/Översiktlig planering Miljö/Hållbarhetsstrateg Kllektivtrafikstrateg Resecentrumansvarig Ostlänkenansvarig Antal timmar 7 månader 3 månader 1 månad 2 v 2,5 månader 2 månader 1 månad 1 månad

12 Plan- ch naturenhetschef Gata, hamn ch park chef Chef för Strategienheten Mark-ch explatering GIS/Kartstöd 1 månad 1 månad 1 månad 2 veckr 3 veckr Kstnader ch resurser ryms inm de ramar sm uppdragstagaren förfgar över enligt uppdragsspecifikatinen, i dagsläget kr. 8 Riskanalys Den största risken i framtagningen av Transprtplanen är att det inte finns persnalresurser ch kmpetenser sm kan arbeta med uppdraget. Det pågår rekrytering av Trafik/planstrateg vars huvuduppgift kmmer att innefatta framtagandet av Transprtplanen. För att kunna ta fram en transprtplan krävs främst säkerställande av trafikplaneringsresurs sm ska kunna ta ansvar för kmmunens strategiska rll i planeringsarbetet gällande hållbara transprtlösningar för framtiden. Pririteringsrdning vid vägval: 1. Kvalitet 2. Tid 3. Kstnad Beställare Beredningsansvarig

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer