Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst."

Transkript

1 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning , Dnr Inledning ch syfte Ersättningsmdellen ska säkerställa att resurser fördelas till de lika utförarna utifrån de behv sm ska tillgdses hs brukarna. Den har utfrmats så att det ger alla utförare såväl kmmunala sm privata samma förutsättningar. Syftet med mdellen är att brukarna ska få de insatser de har behv av ch har beviljats vid biståndsbedömning. Ersättning ska utgå för den tid sm biståndshandläggarna bedömer behövs för att utföra de insatser sm brukarna har beviljats. Ersättningen till utförare av insatser baseras på den ttala beställda tid sm alla brukare i enheten genererar tillsammans. Ett schablnberäknat tillägg på 5 % av den beräknade ttaltiden kmmer att utgå för delegerade ch rdinerade häls-ch sjukvårdsinsatser. Bedömning av brukarnas behv Brukarnas behv av insatser för att uppnå en skälig levnadsnivå utreds av kmmunens biståndshandläggare. När det är utrett vilka behv brukaren har skall biståndshandläggaren göra en uppskattning av hur mycket tid det kan bedömas att det tar att utföra dessa insatser. Denna bedömda tidsåtgång kan ändras m brukarens behv förändras. Bedömning ch ändring av tider Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

2 görs vid behv men högst en gång per månad efter samråd. Se rutin för samråd Sida av 6 Kntrll av utförd tid hs brukare Utförarna kmmunala ch/eller enskilda grupper ska registrera den tid de utför hs brukaren med hjälp av Mbipen 1. Se rutiner för användning av Mbipen. Detta ger en möjlighet att följa upp utförarnas insatser i förhållande till beviljade insatser ch den beräknade tidsåtgången. Den uppföljning sm sker vid samråd kmmer att bygga på den uppföjning sm sker med hjälp av Mbipen. Timersättningens strlek Kmmunens kstnader för de verksamhetsdelar sm ingår i ersättningsmdellen är underlag för uträkningen av ersättningens strlek. Ersättningen utgår från biståndsbedömd tid den är dck beräknad så att den ska täcka utförares kstnader för allt arbete de utför även resr ch all övrig kringtid. Ett schablntillägg utgår för utförande av häls-ch sjukvårdsuppgifter. För att räkna ut hur str ersättningen per timma ska vara har den beräkningsmdell sm tagits fram av SKL använts. Ersättningen baseras på de lika faktrer sm påverkar utförarnas kstnader. Persnalkstnader, lkalkstnader, materialkstnader, administrativa kstnader, kstnader för verksamhetsledning ch reskstnader. Ersättningen per timma utgår för tid hs brukaren men timersättningens strlek är beräknad att täcka både tid hs brukaren ch kringtid. Kringtid Den ersättning sm utgår baseras på tid hs brukaren men innefattar alla de delar sm utföraren måste utföra för att ge brukaren den beviljade hjälpen. 1 Uppföljningsverktyg för att mäta utförd tid ch insats Sveriges Kmmuner ch Landsting Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

3 Ersättningen mfattar således även ersättning för resr, dkumentatin planering, ej biståndsbedömd dubbelbemanning mm Sida 3 av 6 Uppföljning Uppföljning ch eventuell justering av mdellen ch timersättningen kmmer att genmföras årligen. Vid uppföljningen tas hänsyn till förändringar i kstnadsläget avseende persnalkstnader ch övriga kstnader samt eventuella ändringar i ersättningen på grund av plitiska beslut. Ersättning Ersättning utgår för den beräknade tid sm tillsammans genereras av samtliga persner sm får hjälp av utförande enhet, kmmunal eller enskild, vilken framgår av beställningen. Ersättning per timma 014 Grundersättning per timma Tillägg persnlig mvårdnad per timma Tillägg glesbygd per timma 314 krnr 77 krnr 7 krnr För delegerade ch rdinerade häls-ch sjukvårdsuppgifter sm utförs av mvårdnadspersnalen i enheterna kmmer ett schablmberäknat tillägg på 5 % på den beräknade tiden för persnlig mvårdnad att utgå. Tillägg utgår ej för serviceinsatser. Larm För installatin av larm utgår ersättning för två timmar sm en engångsinsats. Ersättning för insatser sm utförts, hs en brukare, efter larm ingår i beställningen. Tid hs brukaren, på grund av att denne har larmat, ska registreras sm utförd tid via Mbipen. Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

4 Sida 4 av 6 Enbart larm Då en brukare enbart har larm ch inga andra insatser i frm av persnlig mvårdnad kmmer en schablntid på 15 min per månad att beställas ch ersättas. Schablntiden skall ge utföraren ersättning för den tid de svarar ch åtgärdar larm för de persner sm inte har andra insatser i den aktuella utförargruppen. Insatser sm utförs vid enstaka tillfällen på året. Vissa insatser sm fönsterputs, gardinupphängning, avfrstning av frys ch städning bakm spis utförs endast vid en eller ett fåtal gånger per år. Det finns en schablntid för hur mycket tid dessa insatser kan beräknas ta ch denna tid kmmer att delas upp ch räknas med 1/1 per månad. Tiden finns således med i det underlag sm ligger till grund för ersättningen ch insatsen ska utföras efter överenskmmelse med brukaren. Det är viktigt att inte glömma registrera när insatsen är utförd i Mbipen. Ersättning för insatser där det inte finns någn beställd tid Insatsen Ledsagning mvårdnad beställs utan att särskild tid specificeras. Denna insats utförs vid enstaka tillfällen ch ersätts enligt utförd tid nästkmmande månad. När insatsen är utförd ska den dkumenteras i mbipen, enligt rutiner för detta. Dubbelbemanning Dubbelbemanning pga. brukarens behv biståndsbedöms. Det framgår av brukarkrtet m dubbelbemanning är bedömd. Den beräknade tidsåtgången för persnlig mvårdnad utgår då vid de insatser där det behövs för att två persner ska utföra insatsen. Detta medför att dubbel tid utgår för specifik insats insats. Dubbelbemanning pga. av arbetsmiljömässiga skäl ligger i ett arbetsgivaransvar ch kan ej biståndsbedömas. Det utgår därför ingen extra ersättning. Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

5 Sida 5 av 6 Glesbygd ch tätrt Kmmunen anväder SCB 3 :s definitin av vad sm är tätrt respektive glesbygd ch det är varje brukares adress sm avgör. I kmmunen finns långa resvägar till vissa brukare. En högre ersättning utgår till brukare i glesbygd på grund av att kringkstnaderna i dessa ärenden beräknas bli högre. I Marks kmmun br ca 75 % av ens brukare i tätrt. Det skall framgå av beställningen/brukarkrtet m glesbygdstillägg ska utgå. Uppföljning Alla utförare ska använda Mbipen för att möjliggöra Marks kmmuns uppföljning av verksamheten. Det är med hjälp av Mbipen sm det är möjligt att följa upp utförd tid ch jämföra denna med den beräknade tidsåtgången. Omställelsetid, uppsägningstid, avböjda besök Om brukaren får förändrade förutsättningar eller avböjer besök utan uppsägning erhåller utföraren full ersättning för planerade insatser i 5 dagar inm uppsägningstiden. Brukaren har en uppsägningstid på 7 dagar vid planerade förändringar, t.ex. byte av leverantör, att brukaren skall resa brt eller att anhöriga under en tid skall hjälpa brukaren. Efter uppsägningstidens utgång utgår ingen ersättning. Om brukaren säger upp/avböjer besök senare än 7 dagar före planerad insats utgår ersättning i upp till 5 dagar enligt första stycket. van. Utföraren ska när förändringar i behvet uppmärksammas meddela biståndsbedömare. Avböjd tid ska registeras i mbipen enligt rutiner för detta. 3 Statistiska centralbyrån Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

6 Sida 6 av 6 Fakturering Utförare fakturerar Marks kmmun per hel kalendermånad. Marks kmmun betalar ut ersättning för utförd tjänst senast den 0:e påföljande månad för de fakturr sm inkmmit före den 10:e dagen i månaden. Utföraren ska ta fram ett ersättningsunderlag sm utgår ifrån av kmmunen beräknad tidsåtgång för hela enheten. Dkumenttyp: Dkumentansvarig: Giltig fr..m: Reviderad/Versin: Ej giltig fr m:

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer