Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för registrering och ersättning av utförd tid"

Transkript

1 Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt avlösarservice och ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala nämndernas stab

2 Innehåll 1 INLEDNING 1 2 IT-SYSTEM Telefon hos brukaren Västerås stads verksamhetssystem Leverantörens IT-stöd Ansöka om tillgång till IT-system 2 3 ERSÄTTNING Utförd tid Biståndsbedömd tid Biståndsbeslut saknas Dokumentation Mattjänst Makepar Ej utförda besök Ersättningsnivåer 5 4 REGISTRERING Process Beslutad tid Beställning Registrering Överföra tid Kontroll av utförd tid Fakturera Avgift till brukaren Aktivitetskoder (SNS-koder) Hemtjänst SoL och delegerade HSL-insatser Avlösning anhörig SoL Motiverande ledsagning SoL Boendestöd SoL Kvalificerat boendestöd Anhöriganställning Dubbelbemanning SoL Avlösarservice SoL Ledsagarservice LSS Avlösarservice LSS Efterrapportering 9 5 KONTAKTA OSS 10 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Nyckelkodsområden Västerås stad Ansökan om behörighet till Västerås stads nät (Citrix i administrativa nätet) Ansökan om behörighet till verksamhetssystem (Procapita och Synergi)

3 1 Inledning Västerås stad ersätter leverantörer för utförd tid. Därför ska alla leverantörer av hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt SoL samt avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS, avlösning och ledsagning enligt SoL samt avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS använda ett IT-stöd för att registrera utförd tid. Det är viktigt att den utförda tiden blir korrekt registrerad och överförd till Västerås stad. Den utförda tiden ligger till grund för att: leverantör ska få rätt ersättning brukare ska få rätt avgift säkerställa att brukaren får den hjälp den har rätt till fatta strategiska beslut och följa utvecklingen Det här dokumentet beskriver vilka regler som finns och hur registrering av utförd tid går till. 2 IT-system Processen med att registrera tid hos brukare, rapportera in den utförda tiden och sedan få ersättning är helt digitaliserad inom Västerås stad. Det innebär att leverantör måste ha ITstöd som kan hantera denna process. Information som skickas mellan de olika IT-systemen kan i stora drag beskrivas enligt nedan: 1. Från Västerås stads verksamhetssystem går en beställning av tex hemtjänst till leverantörens IT-stöd. 2. Leverantören använder brukarens telefon för att registrera utförd tid, som sedan förs över till leverantörens IT-stöd. 3. Efter varje månads slut rapporterar leverantören utförd tid från sitt IT-stöd till Västerås stads verksamhetssystem. 4. Kontroll sker i stadens verksamhetssystem och därefter kan ersättning utbetalas. 2.1 Telefon hos brukaren För att kunna registrera tid hos brukare krävs det att den enskilde har en tonvalstelefon. Om en brukare inte har sådan telefon lånar Sociala nämndernas stab, Västerås stad, ut sådan telefon. Leverantören beställer telefon åt brukaren på e-postadress 1

4 2.2 Västerås stads verksamhetssystem Västerås stad använder ett verksamhetssystem som heter ProCapita och levereras av TietoEnator Healthcare & Welfare AB. ProCapita utgör stadens digitala socialregister. 2.3 Leverantörens IT-stöd Leverantören väljer, förvaltar och bekostar själv det IT-stöd som ska användas för att registrera utförd tid hos den enskilde. IT-stödet ska kunna integreras med Västerås stads verksamhetssystem. Varje utförare måste säkerställa anpassningar i sitt system, i samverkan med TietoEnator. Lösningarnas utformning kommer att bero av utförarnas överenskommelser med TietoEnator. För att få en integration ska leverantör kontakta VIS-enheten inom Västerås stad, se avsnitt 5 Kontakta oss för kontaktuppgifter. 2.4 Ansöka om tillgång till IT-system En leverantör måste ha tillgång till följande system: Västerås stads nätverk Detta krävs för att få tillgång till nedanstående två system ProCapita Detta krävs för att kunna verkställa beslut om insatser, det vill säga acceptera en beställning från biståndshandläggare att utföra insatser hos en brukare. Synergi Här registreras synpunkter och klagomål, Lex Sahra och Lex Maria. Leverantören kommer att få begränsad åtkomst till IT-systemen för att kunna genomföra sitt åtagande. Först ansöker leverantör om behörighet till nätverket på blankett som finns som bilaga 2. När leverantör fått tillbaka uppgifter med användarid kan ansökan till ProCapita och Synergi göras. Behörighet till dessa program söks på blankett som finns i bilaga 3. När alla behörigheter är klara får leverantören genomgå en utbildning hos VIS-enheten, för kontaktuppgifter se avsnitt 5 Kontakta oss. 2

5 3 Ersättning Ersättningen till leverantören grundas på den utförda tiden hos brukaren. Leverantören får ersättning enligt fastställda timbelopp. Efter att kontroller har genomförts av Sociala nämndernas stab av utförda timmar skickar leverantören en faktura till Västerås stad. Fakturering av leverantör och därefter utbetalning sker en gång per månad. I ersättningen för utförd tid ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande som till exempel personalkostnader, ob-tillägg, dubbelbemanning, kostnader för kringtid, resor, administration, lokaler, transporter, material, personalens utlägg i samband med ledsagning, utrustning för tjänstens utförande och fortbildning. 3.1 Utförd tid Med utförd tid avses den tid som utförs hos brukaren. För att få ersättning krävs att den tid som utförs registreras hos brukaren och sedan överförs till Västerås stads verksamhetssystem. Viss tid som utförs kan inte registreras hos brukaren, men ger ändå rätt till ersättning. Den tiden som utförs måste då efterregistreras manuellt, läs mer i avsnitt 4.3 Efterrapportering Biståndsbedömd tid Det är den biståndsbedömda tiden per månad som också blir den beställda tiden till leverantören. Den biståndsbedömda tiden utgör riktlinjen för hur mycket tid en brukare ska få utfört. Utförd tid ska inte överstiga biståndsbedömd tid totalt på en månad. Variationer på enskilda besök behöver inte godkännas av biståndshandläggarna. Det kan till exempel inträffa om en brukare vill byta insats. Vid byte av insats används meddelandekategorin annat insatsval. Det är viktigt att leverantören har ett bra samarbete med biståndshandläggarna för att kontinuerlig följa upp ärendet hos brukaren. Om utförd tid överstiger biståndsbedömd tid (beställd tid) utgår ingen ersättning för mertiden i normalfallet. Dock kan leverantör få ersättning för mer tid än vad som finns i beslutet under en kortare period, tex om en brukare behöver mer tid på grund av akut sjukdom. Leverantören måste då kontakta biståndshandläggare för godkännande och sedan dokumentera detta i fältet för händelse av vikt i ProCapita Biståndsbeslut saknas Om utförare saknar beslut på nya brukare eller om beslutet gått ut på befintliga brukare ska biståndshandläggare kontaktas. Möjligheter till att tillfälligt registrera tid på brukare utan beslut och beställning finns och registreras då manuellt. Den utförda tiden kan dock inte överföras till ProCapita förrän ett giltigt beslut finns och beställningen är verkställd Dokumentation Dokumentation av genomförandeplan ersätts som utförd tid för den tid som går åt för att tillsammans med brukaren upprätta planen i dennes hem. Administrativ tid på kontoret för att skriva in genomförandeplan i dator ingår i administrativ tid och ersätts redan i timersättningen och därför ska inte den tiden registreras separat. Om det går åt mer tid än vad som är beviljat för upprättande av genomförandeplan hemma hos brukaren påverkar det brukarens avgift eftersom den utförda registrerade tiden ligger till grund för avgiften. Rimligen bör en uppgörelse med brukaren göras om att antingen 1. planen upprättas inom ramen för beviljad tid och andra insatser utförs i mindre omfattning, eller 2. extratid registreras för ändamålet och brukaren betalar för det. 3

6 3.1.4 Mattjänst Leverantör får inte ersättning för utförd tid som avser leverans av matlåda. Detta gäller oavsett om leverantören levererar kall eller varm mat. Leverantören får ersättning för distribution av matlåda genom att brukaren betalar leverantören för levererad mat enligt det pris som fastställts av äldrenämnden. All annan måltidshjälp registreras som hemtjänst och ersätts enligt taxan för hemtjänst Makepar När insatser utförs hos brukare som bor tillsammans, så kallade makepar, ska tiden registreras på respektive brukare. Vid insatser som utförs för bådas räkning samtidigt, tex städning, är det viktigt att tiden registreras med hälften på vardera brukare. Detta ska inte blandas ihop med dubbelbemanning, se avsnitt Dubbelbemanning SoL. Tid hos makepar innebär att det är en personal som utför insats för två brukare. Dubbelbemanning är två personal som utför insats för en brukare. 3.2 Ej utförda besök Med besök avses helt besök hos brukare och kan innehålla en eller flera insatser. Insats är en typ av uppgift, till exempel dusch som utförs hos en brukare. Exempelvis kan ett besök innehålla insatserna dusch och städ. Besök som inte kan utföras ersätts olika beroende på situation, se tabell nedan. Orsak Ersättning till leverantör Avgift till brukare Kommentar Avböjt besök Ingen hemma Planerad tid innevarande dygn registreras och ersätts om brukaren inte hört av sig senast kl 12:00 dagen innan. Planerad tid innevarande dygn registreras och ersätts om brukaren inte hört av sig senast kl 12:00 dagen innan. Tas ut för första besöket och baseras på planerad tid. Tas ut baserad på planerad tid. Avböjt besök kan avse olika situationer: Brukaren öppnar hemma men vill inte ha besök Brukaren avbokar för sent Då brukaren inte öppnar går det åt tid att eftersöka brukaren. Då denna tid är svår att registrera exakt utgår ersättning för planerad tid. Avbokat besök Ingen ersättning. Ingen avgift. Brukaren har avbokat i tid. Det är endast när ett helt besök inte kan genomföras som ovanstående gäller. Om brukaren avböjer enstaka insatser under besök, utgår ersättning och avgift för det faktiska utförda tiden. Avböjda insatser registreras som avböjd insats men ger aldrig ersättning. Exempel: En brukare som tar emot ett besök som innehåller städ och dusch. Brukaren avböjer dusch. Ersättning utgår för tiden besöket varade. 4

7 3.3 Ersättningsnivåer Ersättning utgår per utförd timme. Leverantör får olika ersättning dels beroende på om det utförs i tätort eller landsbygd samt om det sker under dag eller natt dels vilken typ av insats det är. Definition av tätort och landsbygd finns i bilaga 1 där det framgår alla nyckelkodsområden och vilka av dessa som räknas som tätort och landsbygd. Definitionen av dag respektive natt är: Dag: kl 07:00-21:59 Natt: kl 22:00-06:59 Ersättningen för hemtjänst, ledsagning och avlösning beror även på hur många timmar en enskild brukare får utfört från en och samma leverantör under en månad. Om den enskilde får mindre än 140 timmar utfört utgår en högre ersättning än om den enskilde får mer än 140 timmar utfört. Ersättning 2012 Hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL <140 tim 140 tim Ledsagarservice enligt LSS Avlösarservice enligt LSS och enligt SoL Tätort dag 353 kr 315 kr 263 kr 302 kr Tätort natt kr 929 kr 263 kr 302 kr Landsbygd dag 408 kr 358 kr 263 kr 339 kr Landsbygd natt kr kr 263 kr 339 kr Anhöriganställning 194 kr 194 kr Ersättningsnivåerna omräknas varje år och beslutas av äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade. Beslutet fattas i oktober året innan ersättningen ska börja gälla. Nya ersättningar gäller från och med den 1 januari respektive år. 5

8 4 Registrering All tid som utförs ska registreras i leverantörens IT-stöd. Leverantören ska ha god internkontroll så att all registrering sker korrekt av personal. Överföring av den registrerade tiden ska ske en gång per månad till Västerås stads verksamhetssystem. Datum för när överföring senast ska ske finns på Västerås stads webbplats Process För att hela processen med ersättning och avgifter ska fungera är det av största vikt att samtliga inblandade gör rätt och gör det i rätt tid. Vi är alla beroende av att samtliga steg fungerar, se bild nedan Beslutad tid Biståndshandläggare fattar beslut om insats och omfattning i form av tid per månad. Brukare med beslut är en förutsättning för att tid ska kunna registreras i leverantörens ITstöd och gälla som underlag för ersättning och avgift. Om utförare saknar beslut på nya brukare eller att beslutet gått ut på befintliga brukare ska dialog ske med biståndshandläggare kring detta. Leverantören har ansvar att påtala för biståndshandläggaren om förändrade behov hos brukaren Beställning Biståndshandläggare gör en beställning i ProCapita och leverantören verkställer det i systemet. En automatisk överföring sker därefter av information om uppdraget till leverantörens IT-stöd Registrering All utförd tid ska registreras kontinuerligt av leverantören hos brukaren i dennes hem. Varje personal registrerar den utförda tiden i IT-stödet och anger vilken typ av insats som utförts, se avsnitt 4.2 Aktivitetskoder (SNS-koder). Den utförda tiden signeras/godkänns kontinuerligt av medarbetarna. Variationer på enskilda besök behöver inte godkännas av biståndshandläggarna om det ryms inom bistådsbedömd tidsram. Det kan tex inträffa om en brukare vill byta insats. Vid byte av insats används meddelandekategorin annat insatsval. Läs mer i avsnitt Biståndsbedömd tid Överföra tid Den utförda tiden ska överföras till Västerås stads IT-system en gång per månad, senast det datum som fastställts enligt lista på efter den månad tiden har utförts. 6

9 Innan överföring av den utförda tiden kan ske ska den samlade tiden godkännas av leverantörens verksamhetsansvarige. Det kan göras löpande eller innan fastställda datum för inrapportering. Korrigeringar kan göras antingen i IT-stödet eller i ProCapita. Efter datum för inrapportering får inte leverantören göra några förändringar eller korrigeringar. Om det finns behov av korrigeringar efter detta datum måste ersättningshandläggaren på SNS kontaktas, för kontaktuppgifter se avsnitt 5 Kontakta oss Kontroll av utförd tid Ersättningshandläggare på SNS kontrollerar den utförda tiden mot beställd tid. Om felaktigheter upptäcks sker korrigeringar. Även biståndshandläggare följer upp utförd tid med fokus på den enskilde brukaren Fakturera Utförd tid ligger till grund för brukares avgift och leverantörens ersättning. Ett underlag som visar hur mycket utförd tid som leverantör får ersättning för skickas med e-post till alla leverantörer. Därefter kan leverantör skicka faktura på beloppet till Västerås stad. Faktura skickas till: Avgift till brukaren Västerås Stad Ref: BEBB597 Box Västerås Brukarens avgift grundas bland annat på utförd registrerad tid. Därför är det även av den orsaken viktigt att den utförda tiden registreras korrekt. Fakturor till samtliga brukare skickas en gång per månad efter det att kontroller av den utförda tiden genomförts. 4.2 Aktivitetskoder (SNS-koder) I det IT-stöd som utförd tid registreras ska det finnas minst dessa koder som talar om vilken typ av insats som utförts: Hemtjänst SoL och delegerade HSL-insatser Avlösning anhörig SoL Motiverande ledsagning SoL Boendestöd SoL Boendestöd SoL kvalificerat Anhöriganställning Dubbelbemanning Avlösarservice SoL Ledsagarservice LSS Avlösarservice LSS Leverantör kan välja att specificera ytterligare eller ha fler koder, det är dock viktigt att de koderna då kan grupperas ihop till ovanstående koder vid överföring av utförd tid till Västerås stad Hemtjänst SoL och delegerade HSL-insatser Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses praktiskt hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. 7

10 Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det kan innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig, sköta personlig hygien, ledsagning m m. Den enskilde får ett biståndsbeslut som avser hemtjänst om insatser översatt i tid, timmar och minuter. Tidsramen kan inte förändras utan ett nytt biståndsbeslut. Ordinationer och delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser beviljas inte av biståndshandläggare och tid för utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser finns inte inom den beviljade tidsramen. Tiden för delegerade HSL-insatser ska dock registreras och ersätts på samma sätt som hemtjänst Avlösning anhörig SoL Avlösning av anhörig som vårdar en närstående innebär tillfälligt övertagande av anhörigs vård och omsorg. Avlösning av närståendevårdare i hemmet upp till max 12 timmar per månad är avgiftsfri för brukaren. Om avlösningen överstiger 12 timmar per månad är den överstigande delen av tiden avgiftsbelagd Motiverande ledsagning SoL Motiverande ledsagning beviljas den som har behov av ledsagning utöver den ledsagning som kan ingå i avgiftsbelagd hemtjänst. Motiverande ledsagning innebär stöd av följeslagare ute i samhället med syfte att bryta isolering. Motiverande ledsagning är avgiftsfritt för den enskilde Boendestöd SoL Boendestöd riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, missbruksproblem eller till personer som av andra skäl har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv i vardagliga situationer. Boendestöd är avgiftsfritt för den enskilde Kvalificerat boendestöd Boendestöd för personer som bedöms vara i behov av ett mer kvalificerat boendestöd. Det gäller situationer när den enskildes funktionsnedsättning och oförmåga är så omfattande att det är extremt komplicerat att ge rätt stöd för dessa komplexa behov Anhöriganställning Leverantören kan välja att utföra beviljade hemtjänstinsatser med hjälp av personal som är anhörig till brukaren, så kallad anhöriganställd. Som anhöriganställd räknas personal som är släkt med brukaren, oavsett om personen delar hushåll eller ej med brukaren utför serviceinsatser hos brukaren ej har adekvat vårdutbildning När detta är uppfyllt betraktas det ur ersättningssynpunkt inte som hemtjänst utan ersätts med en annan taxa, se avsnitt 3.3 Ersättningsnivåer. Tid som utförs av anhöriganställd registreras inte i leverantörens IT-stöd utan ska registreras direkt i Procapita av utföraren Dubbelbemanning SoL Koden för dubbelbemanning ska användas då två personal utför insatsen personlig omvårdnad under samma eller överlappande tidpunkt hos samma brukare. Den ena personalen använder kod för insatsen avseende personlig omvårdnad, den andra använder koden för dubbelbemanning. Ersättningen beräknas på den tid som finns registrerad på koden för personlig omvårdad. Tiden som finns registrerad för dubbelbemanning används 8

11 endast för uppföljning av hur mycket tid som utförts, då själva ersättningen redan finns inräknad i grundersättningen, se avsnitt 3. Det räknas inte som dubbelbemanning då två personal utför olika insatser, t ex serviceinsatser och personlig omvårdnad, under samma eller överlappande tidpunkt hos samma brukare. insatsen serviceinsats under samma eller överlappande tidpunkt hos samma brukare. I sådana fall ska det framgå av genomförandeplanen att brukaren accepterar att två personer kommer samtidigt. Tiden registreras av respektive personal på rätt insats Avlösarservice SoL Avlösarservice ges till föräldrar/motsvarande med funktionshindrade barn under 18 år som inte tillhör personkretsen för LSS. Insatsen avses avlösning i det egna hemmet. Avlösarservice beviljas dag- och kvällstid fram till 22.00, men tiden kan utsträckas när det finns särskilda skäl Ledsagarservice LSS Ledsagarservice LSS syftar till att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och bryta isolering. Insatsen är avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön Avlösarservice LSS Med avlösarservice LSS avses avlösning i det egna hemmet, dvs att en personal tillfälligt övertar omvårdnaden från anhörig. 4.3 Efterrapportering I vissa situationer måste leverantören efterrapportera utförda insatser då det inte är möjligt att registrera dem hos den enskilde. Det gäller för: Kollektiva insatser Vissa insatser sker åt flera brukare samtidigt. Det kan t ex gälla inköp, apoteksärenden och distribution av varm mat. Underleverantörer Leverantör kan använda underleverantörer för t ex matdistribution eller inköp. Underleverantörer rapporterar då utförd tid till leverantören. Insats som inte kan utföras hemma hos den enskilde Kontakt med sjukvård, myndigheter, närstående eller god man. Anhöriganställd Då anhörig utför serviceinsatser, se avsnitt Anhöriganställning. Efterrapportering ska göras och insatserna ersätts. 9

12 5 Kontakta oss Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Frågor som handlar om Kontakta Kontaktuppgifter Biståndsbeslut, brukare, förändring av behov Biståndshandläggare Se under Politik & demokrati/stadens organinsation/ Förvaltningar/ Sociala nämndernas stab Ersättning, överförd tid, regler för ersättning, fakturor, betalning, anhörigstöd IT-stöd, tekniskt hur man gör överföring, behörigheter, integrationer Allmänna frågor, övrigt Ersättningshandläggare , Objektspecialist VIS-enheten Sociala nämndernas stab

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för 2013-12-17 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för utförare...

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015 STATISTIKUPPGIFTER Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) Mängduppgifter 2015 Avser: Statistiken I denna blankett ska uppgifter redovisas

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTN ADER

AVGIFTER OCH KOSTN ADER 1 AVGIFTER OCH KOSTN ADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst 2016-12-13 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01

LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 LifeCareMobil förtydligande kring insatser, ersättning och debitering gäller from 2015 01 01 Verkställigheter och insatser för hemtjänstpersonal SoL Hemtjänst Personlig omvårdnad Följande insatser ingår

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer