Regler för ersättning av utförd tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för ersättning av utförd tid"

Transkript

1 Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL), delegerad HSL samt avlösarservice och ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala nämndernas förvaltning

2 Innehåll 1 INLEDNING IT-SYSTEM Registrering av tid hos den enskilde Leverantörens IT-stöd Ansöka om tillgång till IT-system ERSÄTTNINGSPROCESS Beslut och beställning av insats Leverantör verkställer insats Registrering av insats Obligatoriska insatser Tillfällig registrering Efterregistrering Registrering vid makepar Överföra tid Kontroll av utförd tid Ersättning Avgift till den enskilde INSATSER ORDINÄRT BOENDE Hemtjänst SoL Delegerade HSL-insatser Avlösning anhörig SoL Ledsagning SoL Motiverande ledsagning SoL Boendestöd SoL Anhöriganställning Avlösarservice SoL Ledsagarservice LSS Avlösarservice LSS ERSÄTTNING Detta ingår i ersättningen Ersättningsnivåer Utförd mertid Ej utförda besök KONTAKTA OSS... 8

3 1 Inledning Västerås stad ersätter leverantörer för utförd tid. Leverantörer av hemtjänst, delegerad HSL, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt SoL samt avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS ska använda ett IT-stöd för att registrera utförd tid. Det är viktigt att den utförda tiden blir korrekt registrerad och överförd till Västerås stad. Den utförda tiden ligger till grund för att: säkerställa att den enskilde får den hjälp han/hon har rätt till den enskilde ska få rätt avgift leverantör ska få rätt ersättning fatta strategiska beslut och följa utvecklingen Regler för ersättning av utförd tid beskriver ersättningsprocessen, vilka regler som finns och hur registrering av utförd tid går till. 2 IT-system Processen med att registrera tid hos den enskilde, rapportera in den utförda tiden och sedan få ersättning är helt digitaliserad inom Västerås stad. Det innebär att leverantör måste ha IT-stöd som kan hantera denna process. Information som skickas mellan de olika IT-systemen kan i stora drag beskrivas enligt nedan: TELEFON 2. REGISTRERING LEVERANTÖRENS IT-STÖD 1. BESTÄLLNING 3. RAPPORTERING VÄSTERÅS STADS VERKSAMHETS- SYSTEM 4. ERSÄTTNING 1. Från Västerås stads verksamhetssystem går en beställning av till exempel hemtjänst till leverantörens IT-stöd. 2. Leverantören använder telefon eller motsvarande hos den enskilde för att registrera utförd tid, som sedan förs över till leverantörens IT-stöd. 3. Löpande under månaden överför leverantören utförd tid från sitt IT-stöd till Västerås stads verksamhetssystem. 4. Efter kontroll av utförd tid i stadens verksamhetssystem kan ersättning utbetalas. 1

4 2.1 Registrering av tid hos den enskilde Tiden registreras hos den enskilde med hjälp av telefon eller motsvarande. Om det finns behov av tonvalstelefon lånar sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, ut sådan telefon. Leverantören beställer telefon åt den enskilde på e-postadress 2.2 Leverantörens IT-stöd Leverantören väljer, förvaltar och bekostar själv det IT-stöd som ska användas för att registrera utförd tid hos den enskilde. IT-stödet ska kunna integreras med Västerås stads verksamhetssystem. Varje leverantör måste säkerställa anpassningar i sitt system, i samverkan med verksamhetssystemet. Lösningarnas utformning kommer att bero av leverantörernas överenskommelser med verksamhetssystemet. För att få en integration ska leverantör kontakta VIS-enheten (Verksamhetsinriktad systemförvaltning) inom Västerås stad, se avsnitt 6 Kontakta oss 2.3 Ansöka om tillgång till IT-system En leverantör måste ha tillgång till Västerås stads verksamhetssystem. Detta krävs för att kunna verkställa beslut om insatser, det vill säga acceptera beställningar från biståndshandläggare att utföra insatser hos den enskilde. Leverantör ansöker om behörighet till Västerås stads verksamhetssystem genom Västerås stads hemsida Blanketten som ska fyllas i heter Behörighetsansökan för IT-system SoL LSS. Det finns även en instruktion på hur blanketten ska fyllas i. När alla behörigheter är klara får leverantören genomgå en utbildning i verksamhetssystemet hos VIS-enheten, för kontaktuppgifter se avsnitt 6 Kontakta oss. 3 Ersättningsprocess För att processen med ersättning och avgifter ska fungera är det av största vikt att samtliga inblandade gör rätt och gör det i rätt tid. Vi är alla beroende av att samtliga steg fungerar, se bild nedan. Biståndsh. beslutar och beställer Leverantör verkställer insats Leverantör registrerar insats Utförd tid förs över till VHTsystem Kontroll av utförd tid kontra beställd tid Ersättning betalas till leverantör Avgift skickas till den enskilde 3.1 Beslut och beställning av insats Biståndshandläggare fattar beslut om insats och omfattning i form av tid. Den enskilde måste ha ett beslut för att tid ska kunna registreras i leverantörens IT-stöd och gälla som 2

5 underlag för ersättning och avgift. Om ett nytt beslut saknas eller ett befintligt inte längre är giltigt ska dialog ske med biståndshandläggare. Leverantören har ansvar att påtala för biståndshandläggaren om det uppstår förändrade behov hos den enskilde. Biståndshandläggare gör en beställning av insats i verksamhetssystemet. Det är den biståndsbedömda tiden per månad som blir den beställda tiden till leverantören. Den tiden utgör ramen för hur mycket tid den enskilde ska få utfört, denna tid får inte överstigas. 3.2 Leverantör verkställer insats Leverantören verkställer beställning i systemet. En automatisk överföring sker därefter av information om uppdraget till leverantörens IT-stöd. 3.3 Registrering av insats All utförd tid ska registreras i samband med leverantörens insats hemma hos den enskilde i leverantörens IT-stöd. Varje personal registrerar den utförda tiden och vilken typ av insats som utförts. Leverantören ska ha god internkontroll så att all registrering sker korrekt av personal Obligatoriska insatser Västerås stad har ett antal obligatoriska insatser som ska registreras. Hemtjänst SoL Delegerade HSL-insatser Avlösning anhörig SoL Ledsagning SoL Motiverande ledsagning SoL Boendestöd SoL Anhöriganställning Avlösarservice SoL Ledsagarservice LSS Avlösarservice LSS Tillfällig registrering Om den enskilde saknar beslut eller om beslutet inte längre är giltigt ska biståndshandläggare kontaktas. Möjligheter till att tillfälligt registrera tid för den enskilde utan beslut och beställning finns och registreras då manuellt. Den utförda tiden kan dock inte överföras till verksamhetssystemet innan ett giltigt beslut finns och beställningen är verkställd Efterregistrering I vissa situationer måste leverantören efterregistrera utförda insatser då det inte är möjligt att registrera dem hos den enskilde. Det gäller endast för: Kollektiva insatser Vissa insatser sker åt flera personer samtidigt. Det kan t ex gälla inköp och apoteksärenden. Underleverantörer Leverantör kan använda underleverantörer för t ex inköp. Underleverantörer rapporterar då utförd tid till leverantören. 3

6 Insats som inte kan utföras hemma hos den enskilde Kontakt med sjukvård, myndigheter eller där den enskilde enbart träffar personal utanför bostaden Registrering vid makepar När insatser utförs hos personer som bor tillsammans, så kallade makepar, ska beviljad tid registreras på respektive person. Vid insatser som utförs för bådas räkning samtidigt, som städning, är det viktigt att tiden fördelas lika. Detta ska inte blandas ihop med dubbelbemanning. Tid hos makepar innebär att det är en personal som utför beviljad insats för båda personerna samtidigt. Dubbelbemanning är två personal som under samma tidpunkt utför omvårdnad hos den enskilde. 3.4 Överföra tid Överföring av den registrerade tiden ska ske löpande under månaden till Västerås stads verksamhetssystem. Brytdatum för när överföring senast ska ske finns på Västerås stads hemsida. Innan överföring av den utförda tiden kan ske ska den samlade tiden godkännas av leverantörens verksamhetsansvarige. Det ska göras löpande innan fastställt datum för inrapportering. Leverantören ska ha en fungerande internkontroll så att överföring sker i tid. Efter datum för inrapportering får inte leverantören göra några förändringar eller korrigeringar. Om det finns behov av korrigeringar efter detta datum måste ersättningshandläggare på SNF kontaktas. Efterrapportering av tid från tidigare månader ska vara högst tillfälliga. Retroaktiv ersättning kan enbart utgå för efterrapportering av utförd tid en månad bakåt i tiden. 3.5 Kontroll av utförd tid Ersättningshandläggare på SNF kontrollerar den utförda tiden mot beställd tid. Även biståndshandläggare följer upp utförd tid med fokus på den enskildes behov. Om felaktigheter upptäcks sker korrigeringar både för innevarande månad samt retroaktivt. 3.6 Ersättning Utförd tid ligger till grund för leverantörernas ersättning. När den utförda tiden är kontrollerad publiceras statistiken på Västerås stads hemsida, under stöd & omvårdnad /utförare och leverantörer. Därefter sker utbetalning till leverantören för utförd tid 30 dagar efter datum för godkännande. 3.7 Avgift till den enskilde Den enskildes avgift grundas bland annat på utförd registrerad tid. Därför är det viktigt att den utförda tiden registreras korrekt. Fakturor till personer med beviljat bistånd skickas en gång per månad efter det att kontroller av den utförda tiden genomförts. 4 Insatser ordinärt boende Nedan följer en kort beskrivning av de insatser som är ersättningsbara. 4.1 Hemtjänst SoL 4

7 Hemtjänst innebär bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses praktiskt hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp samt post- och bankärenden. Personlig omvårdnad avser de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det kan innebära hjälp med att värma eller tillaga mat, äta och dricka, klä sig, sköta personlig hygien, ledsagning mm. 4.2 Delegerade HSL-insatser Hemsjukvårdens sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast kan delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till hemtjänsten. Tid för utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i den beviljade tidsramen (SoL). Tiden för delegerade HSL-insatser ska registreras och ersätts på samma sätt som hemtjänst. 4.3 Avlösning anhörig SoL Avlösning av anhörig som vårdar en närstående innebär tillfälligt övertagande av anhörigs vård och omsorg. Avlösning av närståendevårdare i hemmet upp till högst 12 timmar per månad är avgiftsfri för den enskilde. Om avlösningen överstiger 12 timmar per månad är den överstigande delen av tiden avgiftsbelagd. 4.4 Ledsagning SoL Om den enskilde inte självständigt klarar att ta sig till och från en aktivitet beviljas hemtjänst i form av ledsagning. Ledsagning innebär inte hjälp och stöd under själva aktiviteten. Finns det behov av hjälp och stöd under aktiviteten beviljas hemtjänst. 4.5 Motiverande ledsagning SoL Motiverande ledsagning beviljas den som har behov utöver den ledsagning som kan ingå i avgiftsbelagd hemtjänst. Motiverande ledsagning innebär stöd av följeslagare ute i samhället med syfte att bryta isolering. Motiverande ledsagning är avgiftsfritt för den enskilde. 4.6 Boendestöd SoL Boendestöd riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, missbruksproblem eller till personer som av andra skäl har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt liv i vardagliga situationer. Stödet utformas genom att uppmuntra, vägleda, stödja och motivera den enskilde. Boendestöd är avgiftsfritt för den enskilde. 4.7 Anhöriganställning Leverantören kan välja att utföra beviljade hemtjänstinsatser med hjälp av personal som är anhörig till den enskilde, så kallad anhöriganställd. Anhöriga som saknar adekvat utbildning och enbart arbetar hos en eller flera närstående får enbart anställas för serviceinsatser och egenvård. När anhöriga utan adekvat utbildning anställs betraktas det ur ersättningssynpunkt inte som hemtjänst utan som anhöriganställning och ersätts med en annan taxa, se Västerås stads hemsida. 5

8 4.8 Avlösarservice SoL Föräldrar/motsvarande som har barn under 18 år med funktionsnedsättning och inte tillhör personkretsen för LSS kan beviljas avlösarservice SoL. Med insatsen avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att personal tillfälligt övertar omvårdnaden från föräldrarna /motsvarande. 4.9 Ledsagarservice LSS Ledsagarservice LSS syftar till att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och bryta isolering. Insatsen är avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön Avlösarservice LSS Med avlösarservice LSS avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en personal tillfälligt övertar omvårdnaden från anhörig. 5 Ersättning Ersättning ges för tid som utförts och registrerats hos den enskilde som sedan förs över till Västerås stads verksamhetssystem. 5.1 Detta ingår i ersättningen I ersättningen ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande som till exempel personalkostnader, ob-tillägg, dubbelbemanning, kostnader för kringtid, resor, administration, dokumentation, lokaler, transporter, material, personalens utlägg i samband med ledsagning, utrustning för tjänstens utförande och fortbildning. Dubbelbemanning Dubbelbemanning ingår i ersättningen och avser tid då två personal utför insatsen personlig omvårdnad under samma eller överlappande tidpunkt hos den enskilde. Vid registrering loggar den ena personalen insatsen personlig omvårdnad och den andra personalen dubbelbemanning. Ersättningen beräknas på den tid som finns registrerad för personlig omvårdad. Tiden som finns registrerad för dubbelbemanning används endast för uppföljning av hur mycket tid som utförts, då själva ersättningen redan finns inräknad i grundersättningen. Det räknas inte som dubbelbemanning då två personal utför olika insatser, till exempel serviceinsatser och personlig omvårdnad, under samma eller överlappande tidpunkt hos den enskilde. serviceinsats under samma eller överlappande tidpunkt hos den enskilde. Hälsningstid De leverantörer som inte använder sig av QR-kod eller liknande får ersättning i form av schablontid för hälsning med tre minuter per utfört besök. Dokumentation av genomförandeplan När genomförandeplanen upprättas tillsammans med den enskilde i dennes hem ingår det i den beviljade tiden och ersättning utgår. Administrativ tid på kontoret för att upprätta genomförandeplanen ingår i administrativ tid och ersätts redan i timersättningen. Därför ska inte den tiden registreras separat. 6

9 Om det går åt mer tid än beviljat i samband med upprättande av genomförandeplan hemma hos den enskilde påverkar det den enskildes avgift eftersom den utförda registrerade tiden ligger till grund för avgiften. Rimligen bör en uppgörelse med den enskilde göras om att antingen Måltider planen upprättas inom ramen för beviljad tid och andra insatser utförs i mindre omfattning, eller extra tid registreras för ändamålet och den enskilde betalar för det. Hjälp vid måltider registreras som hemtjänst och ersätts enligt taxan för hemtjänst. Leverantör får inte ersättning för utförd tid som avser leverans av matlåda. Detta gäller oavsett om leverantören levererar kall eller varm mat. 5.2 Ersättningsnivåer Ersättning utgår för faktisk utförd tid inom ramen för beviljad tid. Leverantör får olika ersättning beroende på insats, under eller över 140 timmar, om insatsen utförs i tätort eller landsbygd samt om insatsen sker under dag eller natt. Definition av tätort och landsbygd finns på Västerås stads hemsida. Där framgår alla nyckelkodsområden och vilka av dessa som räknas som tätort och landsbygd. Om den enskilde sammantaget får mindre än 140 timmar utfört utgår en högre ersättning än om den enskilde får 140 timmar eller mer. Den lägre ersättningen gäller från första timmen. Den enskilde kan få en eller flera av insatserna hemtjänst, ledsagning SoL, delegerad HSL och avlösning SoL utförda under månaden av samma leverantör. Dessa insatser kan sammantaget uppgå till mer än 140 timmar per månad vilket innebär att den lägre ersättningen för dessa insatser gäller från första timmen. Definitionen av dag respektive natt är: Dag: kl 07:00-21:59 Natt: kl 22:00-06:59 Ersättningsnivåerna omräknas varje år och beslutas av äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade. Beslutet fattas i oktober året innan ersättningen ska börja gälla. Nya ersättningar gäller från och med den 1 januari respektive år. För gällande ersättningsnivåer se Västerås stads hemsida. 5.3 Utförd mertid Om utförd tid överstiger biståndsbedömd tid utgår ingen ersättning för mertiden i normalfallet. Dock kan leverantör få ersättning för mer tid än vad som finns i beslutet under en kortare period, t ex om den enskilde behöver mer tid på grund av akut sjukdom. Leverantören måste kontakta biståndshandläggaren för att få ett godkännande av det utökade tillfälliga behovet. Biståndshandläggaren och leverantören ska dokumentera den tillfälliga utökningen av tid i journalanteckningen. Det är viktigt att leverantören och biståndshandläggarna har ett bra samarbete för att kontinuerligt följa upp ärendet hos den enskilde. 5.4 Ej utförda besök Besök hos den enskilde kan innehålla en eller flera insatser. Insats kan exempelvis vara dusch eller städning som utförs hos den enskilde. Ett besök kan innehålla en eller flera insatser. 7

10 Orsak Avböjt besök Ingen hemma Besök som inte kan utföras ersätts olika beroende på situation, se tabell nedan. Ersättning till leverantör Planerad tid innevarande dygn registreras och ersätts om den enskilde inte hört av sig senast kl 12:00 dagen innan. Planerad tid innevarande dygn registreras och ersätts om den enskilde inte hört av sig senast kl 12:00 dagen innan. Avgift till den enskilde Tas ut för första besöket och baseras på planerad tid. Tas ut baserad på planerad tid. Kommentar Avböjt besök kan avse olika situationer: Den enskilde öppnar hemma men vill inte ha besök Den enskilde avbokar för sent Då den enskilde inte öppnar går det åt tid att eftersöka den enskilde. Då denna tid är svår att registrera exakt utgår ersättning för planerad tid. Avbokat besök Ingen ersättning. Ingen avgift. Den enskilde har avbokat i tid. Avböjda insatser under pågående besök Det är endast när ett helt besök med dess planerade insatser inte kan genomföras som informationen i ovanstående tabell gäller. Om den enskilde avböjer enstaka insatser under besöket, ska dessa avböjda insatser inte registreras och därmed inte ersättas. Exempel: Den enskilde tar emot ett besök som innehåller städning och dusch. Den enskilde avböjer dusch. Ersättning utgår för städningen. 6 Kontakta oss Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Frågor som handlar om Biståndsbeslut, den enskildes förändring av behov Ersättning, överförd tid, regler för ersättning Kontakta Biståndshandläggare Kontaktuppgifter Se under Politik & demokrati/stadens organinsation/ Förvaltningar/ Sociala nämndernas förvaltning Ersättningshandläggare IT-stöd, tekniskt hur man gör överföring, behörigheter, integrationer Allmänna frågor, övrigt Objektspecialist VIS-enheten Sociala nämndernas förvaltning

Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Regler för registrering och ersättning av utförd tid Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för 2013-12-17 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för utförare...

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst 2016-12-13 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015

STATISTIKUPPGIFTER. Det förekommer olika tidsangivelser i frågorna: den 1 oktober 2015 hela oktober månad 2015 STATISTIKUPPGIFTER Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) Mängduppgifter 2015 Avser: Statistiken I denna blankett ska uppgifter redovisas

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTN ADER

AVGIFTER OCH KOSTN ADER 1 AVGIFTER OCH KOSTN ADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/223-NF-004 Helene Karlsson - aw791 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/223-NF-004 Helene Karlsson - aw791 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-11-23 Dnr: 2015/223-NF-004 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Biståndsenheten funktionsnedsättning Nämnden

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING AVGIFTER inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 6 avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer