Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014"

Transkript

1 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare och utförare så att rätt ersättning kan utbetalas och erhållas. Grunderna för ersättning i kundval framgår av dokumentet Allmänna villkor Dnr: De som får insatser inom kundvalet benämns nedan kund oavsett vilken lagstiftning som ligger till grund för insatsen. Lagstiftarens intentioner avseende Lag om valfrihet (LOV) var att öka den enskildes möjlighet till valfrihet och begreppet kund symboliserar ett sådant synsätt. Med utförare menas det företag eller den organisation som levererar tjänsterna. Kunden kan när som helst göra ett omval och måste i en sådan situation välja en och samma utförare för såväl hemtjänsten som den basala hemsjukvården och hemrehabiliteringen. Makar måste välja samma utförare. Skälet till detta är att samordning och informationsöverföring ska fungera optimalt. 1.1 Tjänsternas omfattning Hemtjänst årets alla dagar klockan 07:00 22:00 Basal hemsjukvård årets alla dagar, till och med sjuksköterskenivå kl 07:00 17:00 och genom delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser klockan 07:00 22:00. Hemrehabilitering helgfria dagar måndag fredag klockan 08:00 17:00 De hembesök som är korrekt utförda utifrån biståndsbeslut men inledda eller avslutade utanför kundvalets tidsram ersätts mellan kl och Mellan kl och kl ersätts dock bara de besök som påbörjades senast kl För indirekt tid ersätts enbart tid mellan och Grund för ersättning Grunden för all utbetald ersättning är faktiskt utförd tid av vissa givna insatser, knuten till enskild kund. Andra arbetsmoment som behöver utföras för en fungerande hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering, såsom upprättande av interna rutiner, arbetsmöten med mera kan inte registreras i Intraphone och genererar ingen ytterligare ersättning. I ersättningen för utförd och registrerad insats ingår således samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personalkostnader, OB-tillägg, kostnader för kringtid, resor, bilar, lokaler, transporter, material, personalens utlägg i samband med ledsagarservice, interna kontakter/arbetsmöten, ledningsarbete, utrustning för tjänstens utförande, arbetstekniska hjälpmedel, tolk, sjukvårdsartiklar och fortbildning. P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 801, Norrtälje Estunavägen O R G A N I S A T I O N S N U M M E R T E L E F A X W E B B B A N K G I R O norrtalje.se tiohundraprojektet.se n o r r t a l j e. s e S J U K V Å R D S - O C H O M S O R G S K O N T O R E T

2 I normalfallet får inte restid/gångtid registreras som insatstid. Se undantag i kodförteckningarna I normalfallet måste hembesök registreras från kundens bostad för att generera ersättning. Se närmare beskrivning kapitel 5+6. Alla tidsregistreringar måste vara gjorda inom ramen för aktuell månad. Retroaktiv ersättning utgår inte förutom om beställaren felaktigt uteslutit korrekta tidsregistreringar i tidigare utbetalningar. Extra ersättning kan varken utbetalas eller återkrävas för längre period än innevarande kalenderår eller tre månader om kravet inträffar under ett kalenderårs första kvartal. Bevisbördan för den extra ersättningen ligger på den krävande parten. Tillämpningen av ersättningarna kan komma att justeras och kompletteras utifrån vunna erfarenheter Ersättningsnivåer för 2014 Ersättningsnivåerna omprövas årligen av Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Ersättningen avser per utförd timme från och med Den profession som lagts in i Intraphone styr ersättningsnivån. Hemtjänstpersonal ersätts således med hemtjänstersättning även när delegerad hälso- och sjukvård utförs och legitimerad personal ersätts som basal hemsjukvård/hemrehabilitering även när den utför hemtjänstinsatser. Besök och registrering gjorda i kundens hem (direkt tid) Geografiskt område Hemtjänst Basal hemsjukvård/ hemrehabilitering Tätort Landsbygd Skärgård * Närmare beskrivning av tätort, landsbygd och skärgård redovisas i Allmänna villkoren med bilagor. Ersättning för indirekt tid Hemtjänst Basal hemsjukvård/ hemrehabilitering Ersättning för hembesök kortare än 15 minuter Ersättning för besök hemma hos kunden utgår från registrerad och faktiskt utförd tid, med undantag för besök som är kortare än 15 minuter. Besök på 1-14 minuter avrundas till 15 minuter. Ett besök som uppgår till 25 minuter ersätts med 25 minuter, dvs. ingen avrundning. Ingen avrundning uppåt görs för indirekta insatser eller för avböjda besök och oplanerad frånvaro, då endast inplanerad tid ersätts. 2. IntraPhone Intraphone är en talsvarstjänst där fasta och mobila telefoner används för att hämta och lämna information. Rapportering sker i realtid. Hembesök registreras från kundens egen telefon utan kostnad för

3 kunden eller utföraren. Indirekt tid som utförs utanför kundens hem registreras från annan telefon eller dator enligt manual i IntraPhone. Medarbetaren ringer IntraPhone med en personlig pinkod två gånger per besök. En gång vid besökets början och en gång när besöket avslutas. I IntraPhone rapporterar utföraren följande: vilka insatser som utförts om någon insats avböjts om en extra insats har utförts samt lämna meddelande när så krävs 3 3. Process för utbetalning av ersättning Varje insats registreras i Intraphone av den som utfört insatsen Medarbetare hos utförare godkänner rapporter för utförda insatser i Intraphone 1 gång/vecka Chef hos utföraren kontrollerar och attesterar rapporter i Intraphone senast den sista i varje månad. Utföraren ansvarar för att gjorda registreringar är korrekta. Beställaren stämmer av registrerad tid mot beviljad tid Beställaren sammanställer faktureringsunderlag och skickar till utföraren Utföraren sänder faktura till beställaren Beställaren betalar ut ersättningen månadsvis i efterskott, 30 dagar från fakturadatum 4. Ersättning hemtjänst Ersättning för hemtjänst baseras på utförd och registrerad tid i enlighet med kundens biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen eller för andra arbetsuppgifter som framgår av dessa tillämpningsanvisningar. Utföraren får månatligen ersättning för utförda timmar som totalt hos utföraren (på samtliga kunder) inte får överstiga beviljad tid. Om det vid upprepade tillfällen krävs mer tid hos en kund (totaltid för kundens samtliga insatser) än vad är ramen i biståndsbeslutet ska biståndshandläggaren kontaktas av utföraren. Om Biståndshandläggaren inte godkänner en utökning av tiden ska utföraren anpassa sin insats utifrån gällande biståndsbeslut. Biståndshandläggaren måste inte kontaktas för utökning av enskild insatstid, om kundens totala insatstid ryms i beslutet. Utförd tid ska registreras av utföraren i Intraphone. Hemtjänstpersonalen får inte använda andra insatskoder än de som benämns här i kapitel 5 som insatskoder hemtjänst. Legitimerad personal får dock använda samtliga hemtjänstinsatskoder, förutom de som avser delegerad hälso- och sjukvård (se beskrivning av insatskoderna nedan). Kunden betalar avgift enligt kommunen tillämpningsbestämmelser för avgifter. Utförlig beskrivning av vad som kan ingå i hemtjänstens omsorgs- och serviceinsatser framgår av TioHundranämndens dokument Vägledning vid handläggning av biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen. 4.1 Direkt och indirekt tid Ersättningen för hemtjänst delas upp i indirekt och direkt tid. Direkt tid avser tiden när utförarens

4 personal utför arbetsuppgifter i kundens hem. Med indirekt tid avses den tid där arbetsuppgiften utförs från annan plats än kundens hem exempelvis vid kontaktmannaskap eller dokumentation av genomförandeplan Dubbelbemanning i hemtjänsten För att utföraren ska få ersättning för dubbelbemanning i hemtjänsten ska det alltid finnas ett biståndsbeslut för dubbelbemanning från biståndshandläggaren. Utföraren får ersättning för dubbelbemanning för den del av besöket då fler än en (1) medarbetare utför insatsen. Vid dubbelbemanning registrerar respektive medarbetare den insatskod som dennes besök avser. Utan biståndsbeslut på dubbelbemanning utgår inte ersättning för mer än en personal under ett besök och enbart en personal får registrera tid i Intraphone. Undantag är om två personers jobb innebär halvering av insatstiden och insatstiden fortfarande är under eller max samma som den biståndsbedömda tiden. Exempel: Om två personal åker och gör en städinsats på en halvtimme, där det beviljats en timme. Då kan båda i personalen registrera den arbetade tiden. 4.3 Arbete hos ett samboende par Om en personal gör insatser hos ett samboende par där båda makarna ska ha insatser ska det ändå framgå av tidsregistreringarna hur mycket hjälp vardera make fått. För att säkra upp detta, samt att inte riskera att det registreras för mer arbete än 60 minuter per timme används efterrapporteringsverktyget från kundens telefon vid besökets slut. Då rapporterar personalen in tid och insats på respektive kund. Exempel: En personal var hos kund mellan 07:15 08:20. Vid loggar personalen inte in i Intraphone. Vid besökets slut kl uppskattar personalen ungefär hur mycket tid som gått åt till vardera make och registrerar insatserna enligt nedan: frun XX 07:15-07:50 morgonhjälp, Mannen YY: 07:55-08:20 hygien måltid Två personal som arbetar hos ett samboende par ska var och en registrera de insatser han/hon utfört. Totalt sett kan ingen personal registrera mer än 60 minuter per arbetad timme. 4.4 Hemtjänst Direkta insatskoder som alltid ska registreras från kundens bostad Nedanstående direkta insatskoder avser hemtjänst som utförs via hembesök. Dessa besök ger en högre ersättningsnivå och ska alltid registreras från kundens bostadstelefon. Om det vid enstaka tillfällen inte går att använda telefonen kan besöket efterrapporteras men då måste godkänd anledning läsas in i arbetsanteckning i Intraphone för att besöket ska ersättas av beställaren. Godkänd orsak är att kunden saknar telefon eller att personalen inte fick/kunde använda telefonen. Arbetsanteckning går inte över till kundens journal i Procapita utan stannar i Intraphone (Till skillnad från meddelanden i Händelse av vikt som går in i kundens journal.) Om kunden saknar telefon eller telefonen regelbundet inte får användas ska systemförvaltare av Intraphone meddelas innan månadens slut. Då behövs inte inlästa meddelanden för att hembesöken ska ersättas. Skaffar kunden telefon ska detta meddelas systemförvaltaren direkt. 101 Läkemedel enligt signeringslista 104 Ögondroppar 128 Stödstrumpor

5 5 140 Annan delegerad DSK-åtgärd 150 Instruktion handledning från arbetsterapeut 160 Instruktion/handledning från sjukgymnast 203 Morgonhjälp 204 Dusch eller bad 205 Tillsyn 215 Av- och påklädning 220 Hygien 227 All service och omsorg 228 Personligt anpassat stöd 300 Egenvård 301 Städ 304 Uppsnyggning 313 Disk 315 Bädd 342 Avlösning 402 Måltid 508 Promenad 518 Förflyttning 521 Social kontakt 545 Kvällshjälp 636 Upprättande av genomförandeplan 642 Funktionskontroll trygghetslarm Kod 101 Läkemedel enligt signeringslista Åtgärd ordinerad av sjuksköterska eller distriktssköterska som utförs efter delegering Kod 104 Ögondroppar Åtgärd ordinerad av sjuksköterska eller distriktssköterska efter delegering Kod 128 Stödstrumpor/kompressionsbehandling Denna åtgärd avser stödstrumpor klass 2-4, ordineras av sjuksköterska eller distriktssköterska efter delegering. Kan inta användas av legitimerad sjuksköterska. Obs! Stödstrumpor, klass 1, klassas som egenvård och registreras som det.

6 6 Kod 140 Annan åtgärd delegerad av sjuksköterska eller distriktssköterska Övrig åtgärd ordinerad av sjuksköterska eller distriktssköterska och utförs efter delegering. Kan inte användas av legitimerad sjuksköterska. Kod 150 Instruktion handledning från arbetsterapeut Utförd insats efter delegering utfärdad av arbetsterapeut. Kan inte användas av legitimerad arbetsterapeut. Kod 160 Instruktion handledning från sjukgymnast Utförd insats efter delegering utfärdad av sjukgymnast. Kan inte användas av legitimerad sjukgymnast. Kod 205 Tillsyn Används när tillsynen gjorts i kundens bostad. Kod 300 Egenvård Se MAS riktlinjer om egenvård. Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Kod 342 Avlösning Används vid avlösning i bostaden och vid annan form av anhörigstöd. Kod 521 Social kontakt Kund som saknar socialt nätverk kan beviljas sociala kontaktbesök som utförs av personal i hemtjänsten. Kod 636 Upprättande av genomförandeplan Upprättande av genomförande ska alltid upprättas för ny kund. Planen bör revideras minst var 6:e månad eller vid väsentliga förändringar. Insatsen görs tillsammans med kund hemma i bostaden och ska följas av kod 637 så fort genomförandeplanen skrivs in i Procapita. Kod 642 Funktionskontroll av larm Utförs hos alla hemtjänstkunder som har larm. Funktionskontrollen utförs i samarbete med trygghetsjouren. 4.5 Hemtjänst Direkta insatskoder som beroende på situation är tillåtet att efterregistrera När nedanstående insatskoder är tillåtet att efterrapportera från dator (se exemplen) behövs inte ett inläst meddelande i Intraphone. Ersättning utgår ändå. 302 Tvätt 306 Lämnande av labbprover 505 Ledsagning 506 Inköp 507 Apoteksärende

7 Kod 302 tvätt Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterrapporteras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostadstelefon registreras därifrån. Se även beskrivning kod 506. Kod 306 Lämnande av Labbprover. Används av samtlig personal vid inlämning av labbprover. Schablontid 15 minuter ska registreras (ingen övrig tid eller restid). Genererar ersättning på hemtjänstnivå oavsett profession. Kod 505 Ledsagning Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterrapporteras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostadstelefon registreras därifrån. Kod 506 inköp Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterrapporteras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostadstelefon registreras därifrån. Det kan vara flera personer inblandade vid dessa insatser. Exempel: En personal hämtar notan och loggar in och ut hos kund den tid detta tar. Annan personal handlar och efterrapporterar tidsåtgången (obs! enbart tid i affären, restid räknas inte med). En tredje personal återlämnar varorna, loggar in och ut hos kund den tid det tar. Om en personal handlar åt flera kunder samtidigt, delas tiden i affären på antal kunder. Tiden efterrapporteras hemma hos kund om samma personal lämnar varorna. Annars rapporteras tiden i affären in från dator. Restid vid inköp kan bara räknas in i insatsens totala tid om en personal handlar för en enda kund och dessutom gör hela insatsen i ett flöde så att insatsen påbörjas och avslutas i kundens bostad. Insatsen måste då registreras från kundens bostad. Kod 507 Apoteksärende. Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterrapporteras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostadstelefon registreras därifrån. Se för övrigt samma exempel som kod 506 inköp. 4.6 Hemtjänst Insatskoder som alltid måste ha ett inläst meddelande i Intraphone Oavsett hur och när nedanstående insatser registreras i Intraphone måste även ett kort meddelande (med orsak till insats) läsas in i Händelse av vikt (HAV) i Intraphone för att insatsen ska ersättas. 701 Larminsats 901 Extra insats 902 Oplanerad frånvaro 903 Avböjt besök 7

8 8 Kod 701 Larminsats Används vid åtgärd efter det att kund har larmat. Behöver två personal åka på larmet (till exempel vid fall) behöver ändå bara en personal läsa in meddelande i Intraphone. Bådas insats ersätts ändå. Direkt tid. Kod 901 Extra insats Används vid akuta hemtjänstinsatser i avvaktan på beslut av biståndshandläggare. Direkt tid. Kod 902 Oplanerad frånvaro Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemtjänsten, utgår ersättning för den planerade tiden under 3 dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Ett meddelande ska alltid läsas in i IntraPhone (HAV). Indirekt tid. Kod 903 Avböjt besök Används när kund avböjer besök samma dag som besöket skulle ha skett. Planerad tid registreras och ersättning utgår som vanligt. Direkt tid. Observera att den här insatsen ska användas vid avböjt besök, medan det är valfritt att även redovisa varje avböjd insats för sig som besöket var tänkt att innehålla. Om kunden tar emot personalen, men efter en stund avböjer resten av insatsen ska kod 903 inte användas. Då registreras enbart faktiskt utförd tid och insatser i Intraphone. Valfritt att även registrera vilka insatser som avböjts men det är enbart den faktiskt utförda tiden som genererar ersättning, inte den inplanerade tiden. 4.7 Koder hemtjänst indirekt tid Dessa insatskoder avser insatser som görs utanför kundens bostad. De genererar en lägre ersättning än hembesök och registreras från personalens telefon eller dator. 305 Ringtillsyn 637 Dokumentation genomförandeplan (används inte efter september 2014) 638 Kontaktmannaskap 902 Oplanerad frånvaro* * Meddelande måste alltid läsas in i Intraphone (HAV) Kod 305 Ringtillsyn Används när tillsyn genomförts via telefonsamtal. Kräver ett biståndsbeslut som medger ringtillsyn, antingen ständigt eller vid behov. Den här insatskoden ska inte användas när vanlig tillsyn gjorts hemifrån kunden, men på grund av trasig telefon eller liknande inte kunnat loggas från kundens bostadstelefon. Vid sådan situation ska insatskod 205 Tillsyn användas och meddelande lämnas i meddelandefunktionen Arbetsanteckning.

9 Kod 637 Dokumentation av genomförandeplan Används efter att genomförandeplanen upprättats hemma hos kund och avser själva dokumentationen i Procapita. Används både när en nyligen upprättad genomförandeplan skrivs in i datorn för första gången och när den senare revideras. Från och med september 2014 används inte denna kod. Från och med september 2014 kommer istället en engångsersättning om 143 kr att utgå för varje genomförandeplan som dokumenterats i Procapita, för kunder med beviljad tid. Ersättning utgår dock maximalt två gånger per år och individ för en och samma kundvalsutförare. 9 Kod 638 Kontaktmannaskap Kontaktmannaskap kan vara t ex bokning av läkartid, kontakt med god man eller närstående. Samtlig personal kan använda den här insatsen, inte enbart den personal som är registrerad som kontaktman för aktuell kund. 5. Ersättning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering Ersättning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering baseras på utförd och registrerad tid för arbetsinsatser utförda av legitimerad personal. Ersättningen delas upp i indirekt och direkt tid. Direkt tid avser tid när utförarens personal utför arbetsuppgifter i kundens hem eller tillsammans med kunden. Dessa hembesök ger en högre ersättningsnivå och ska alltid registreras från kundens bostadstelefon.om det vid enstaka tillfällen inte går att använda telefonen kan besöket efterrapporteras men då måste godkänd anledning läsas in i Arbetsanteckning i Intraphone för att besöket ska ersättas av beställaren. Godkänd orsak är att kunden saknar telefon eller att personalen inte fick/kunde använda telefonen. Arbetsanteckning går inte över till kundens journal i Procapita utan stannar i Intraphone (Till skillnad från meddelanden i Händelse av vikt som går in i kundens journal.) Om kunden saknar telefon eller telefonen regelbundet inte får användas ska systemförvaltare av Intraphone meddelas innan månadens slut. Då behövs inte inlästa meddelanden för att hembesöken ska ersättas. Skaffar kunden telefon ska detta meddelas systemförvaltaren direkt. Indirekt tid avser den tid där arbetsuppgiften utförs från annan plats än kundens hem exempelvis vid journalskrivning eller kontakt med hjälpmedelscentral eller apotek. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering är kostnadsfri för kunden. 5.1 Hemsjukvård Direkt insatskod som alltid ska registreras från kundens bostad 555 Hemsjukvård distriktssköterska Kod 555 Hemsjukvård distriktssköterska Avser åtgärder inom basal hemsjukvård som utförs hemma hos kunden av legitimerad sjuksköterska (inte krav på distriktssköterska).

10 Koden ska än så länge även användas när sjuksköterska lämnar labbprover, men då behöver ett meddelande läsas in i Intraphone att insatsen avser lämnande av labbprover. (Detta för att visa varför insatsen inte registreras från kundens hem.) Hemsjukvård Direkt insatskod som är tillåtet att efterregistrera 306 Lämnande av labbprover 570 Inställt besök/bomkörning Kod 306 Lämnande av Labbprover. Används av samtlig personal vid inlämning av labbprover. Schablontid 15 minuter ska registreras (ingen övrig tid eller restid). Genererar ersättning på hemtjänstnivå oavsett profession. Kod 570 Inställt besök/bomkörning Används i de fall kunden inte är hemma eller avbokar samma dag och när åtminstone en av insatserna den legitimerade personalen hade planerat att utföra var insats 555, 556 eller 557. Den planerade tiden registreras och ersättning utgår. För att ersättning ska utgå måste meddelande om skälet till att kunden avböjer besöket alltid lämnas i IntraPhone. Observera att den här insatsen ska användas, medan det är valfritt att även redovisa varje avböjd insats för sig som besöket var tänkt att innehålla. 5.3 Hemsjukvård Indirekta insatskoder som efterregistreras 558 Dokumentation journalföring 559 Riskanalys 560 Förskrivning av hjälpmedel 564 Samverkan/kontakt 566 Handledning/instruktion/delegering 568 Läkemedelshantering 571 Oplanerad frånvaro* * Meddelande måste alltid läsas in i Intraphone (HAV) Kod 558 Dokumentation/journalföring Avser upprättande av omvårdnadsplan, rehabiliteringsplan eller annan dokumentation i patientjournal. Indirekt tid. Observera att insatsen inte kan registreras av mer än en personal, även om två sitter vid datorn. Som dokumentationstid räknas själva skrivtiden vid datorn. Vid dokumentation i BPSD kan enbart sjuksköterska registrera sin egen dokumentationstid. Hemtjänstpersonalens dokumentationstid registreras inte i Intraphone. För varje registrering utgår istället en engångsersättning på 300 kr (BPSD kontrolleras ca varje månad av beställaren). Utföraren kan även få ytterligare utbetalning när stimulansmedel tilldelas av staten hösten 2014 (beroende på stimulansmedlens storlek).

11 Kod 559 Riskanalys Administrativ åtgärd för fallprevention (Downtown Fall Risk Index), malnutrition (MNA), trycksår (Norton) och läkemedelsgenomgång. Kod 560 Förskrivning av hjälpmedel Administrativ åtgärd som gäller alla delar i förskrivningsprocessen samt utprovning då den sker utanför hemmet. Kod 564 Samverkan/Kontakt: Används för sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast används vid samverkan/vårdplanering kring enskild kund samt vid kontakt med aktuell patient eller anhörig/företrädare. Kod 566 Handledning/instruktion/delegering: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast att användas vid handledning, instruktion och utbildning som rör enskild kund exempelvis i samband med delegering eller vid internt teammöte kring specifika kunder. Exempel: Hemtjänstpersonal ringer sjuksköterska för råd kring en aktuell kund. Tiden för telefonsamtalet loggas med kod 566 av sjuksköterskan. Tiden loggas inte av hemtjänstpersonalen. Kod 568 Läkemedelshantering Koden kan även användas vid akuta apoteksärenden, beställning och hantering av läkemedel. Kod 571 Oplanerad frånvaro Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemsjukvård och eller hemrehabilitering utgår ersättning för den planerade tiden under tre dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Meddelande ska alltid lämnas i Intraphone (HAV). Indirekt tid Hemrehabilitering Direkta insatskoder som alltid ska registreras från kundens bostad 556 Hemrehabilitering arbetsterapeut 557 Hemrehabilitering sjukgymnast Kod 556 Hemrehabilitering arbetsterapeut Avser åtgärder inom hemrehabilitering som utförs hemma hos kunden av arbetsterapeut. Kod 557 Hemrehabilitering sjukgymnast Avser åtgärder inom hemrehabilitering som utförs hemma hos kunden av sjukgymnast. 5.5 Hemrehabilitering Direkta insatskoder som efterregistreras 561 Restid till/från hjälpmedelscentralen 570 Inställt besök/bomkörning* * Meddelande måste alltid läsas in i Intraphone (HAV)

12 12 Kod 561 Restid till/från Hjälpmedelscentralen Används för registrering av restid i samband med utprovning av hjälpmedel vid Hjälpmedelscentralen. Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterrapporteras, men alltid med utförd tid. Tiden i bil ska medräknas i tidsregistreringen. Kod 570 Inställt besök/bomkörning Används i de fall kunden inte är hemma eller avbokar samma dag och när åtminstone en av insatserna den legitimerade personalen hade planerat att utföra var insats 555, 556 eller 557. Den planerade tiden registreras och ersättning utgår. För att ersättning ska utgå måste meddelande om skälet till att kunden avböjer besöket alltid lämnas i IntraPhone. Observera att den här insatsen ska användas, medan det är valfritt att även redovisa varje avböjd insats för sig som besöket var tänkt att innehålla. 5.6 Hemrehabilitering Indirekta insatskoder som efterregistreras 558 Dokumentation journalföring 559 Riskanalys 560 Förskrivning av hjälpmedel 564 Samverkan kontakt 566 Handledning/instruktion/delegering 571 Oplanerad frånvaro* ** Meddelande måste alltid läsas in i Intraphone (HAV) Kod 558 Dokumentation/journalföring Avser upprättande av omvårdnadsplan, rehabiliteringsplan eller annan dokumentation i patientjournal. Indirekt tid. Observera att insatsen inte kan registreras av mer än en personal, även om två sitter vid datorn. Som dokumentationstid räknas själva skrivtiden vid datorn. Vid dokumentation i BPSD (svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) kan enbart sjuksköterska registrera sin egen dokumentationstid. Hemtjänstpersonalens dokumentationstid registreras inte i Intraphone. För varje registrering utgår istället en engångsersättning på 300 kr (BPSD kontrolleras regelbundet av beställaren, som meddelar utföraren vilket belopp som kan faktureras). Utföraren kan även få ytterligare utbetalning när stimulansmedel tilldelas av staten hösten 2014 (beroende på stimulansmedlens storlek). Kod 559 Riskanalys Administrativ åtgärd för fallprevention (Downtown Fall Risk Index), malnutrition (MNA), trycksår (Norton) och läkemedelsgenomgång. Indirekt tid. Kod 560 Förskrivning av hjälpmedel Administrativ åtgärd som gäller alla delar i förskrivningsprocessen samt utprovning då den sker utanför hemmet. Indirekt tid

13 13 Kod 564 Samverkan/Kontakt: Används för sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast används vid samverkan/vårdplanering kring enskild kund samt vid kontakt med aktuell patient eller anhörig/företrädare. Indirekt tid. Kod 566 Handledning/instruktion/delegering: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast att användas vid handledning, instruktion och utbildning som rör enskild kund exempelvis i samband med delegering eller vid internt teammöte kring specifika kunder. Exempel: Hemtjänstpersonal ringer arbetsterapeut för råd kring en aktuell kund. Tiden för telefonsamtalet loggas med kod 566 av arbetsterapeuten. Tiden loggas inte av hemtjänstpersonalen. Indirekt tid. Kod 571 Oplanerad frånvaro Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemsjukvård och eller hemrehabilitering utgår ersättning för den planerade tiden under tre dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Meddelande ska alltid lämnas i Intraphone (HAV). Indirekt tid. 6. Ersättning för specialistutbildad sjuksköterska För sjuksköterska med för verksamheten adekvat specialistutbildning utgår kronor/månad vid heltidsanställning. Med adekvat utbildning avses distriktssköterska, äldresjuksköterska eller annan vidareutbildning som beställaren bedömer adekvat för verksamheten efter fråga från utföraren. Ersättningen reduceras vid deltidsarbete. Utföraren fakturerar beställaren på samma faktura som övriga ersättningar i kundvalet. Utföraren ska ange namnet på sjuksköterskan samt anställningsgrad på fakturan. (Anställningsavtal och betygkopior ska kunna uppvisas på begäran av beställaren). Dessa tillämpningsanvisningar gäller från och med Frågor om dessa anvisningar kan ställas till Sjukvårds- och omsorgskontorets beställaravdelning: kundvalets strategiska kvalitetsutvecklare och systemförvaltare för Intraphone och Procapita.