1. Allmänna förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmänna förutsättningar"

Transkript

1 Diarienummer: Beslutad: Reviderad med förenklad inloggning av indirekt tid för legitimerad personal Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet från och med 1 december Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare och utförare så att rätt ersättning kan utbetalas och erhållas. Grunderna för ersättning i kundval framgår av dokumentet Allmänna villkor Dnr: De som får insatser inom kundvalet benämns nedan kund oavsett vilken lagstiftning som ligger till grund för insatsen. Lagstiftarens intentioner avseende lagen om valfrihetssystem (LOV) var att öka den enskildes möjlighet till valfrihet och begreppet kund symboliserar ett sådant synsätt. Med utförare menas det företag eller den organisation som levererar tjänsterna. Kunden kan när som helst göra ett omval och måste i en sådan situation välja en och samma utförare för såväl hemtjänsten som den basala hemsjukvården och hemrehabiliteringen. Kunder som stadigvarande bor tillsammans måste välja samma utförare. Skälet till detta är att samordning och informationsöverföring ska fungera optimalt. 1.1 Tjänsternas omfattning Hemtjänst årets alla dagar klockan 07:00 22:00. Basal hemsjukvård årets alla dagar, till och med sjuksköterskenivå klockan 07:00 17:00 och genom delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser klockan 07:00 22:00. Hemrehabilitering helgfria dagar måndag fredag klockan 08:00 17:00. Tjänster som utförs utanför ovan angivna tidsramar ersätts endast i undantagsfall och under förutsättning att tidpunkten för tjänstens utförande skett med kundens bästa i fokus och efter medgivande från biståndshandläggare. 1.2 Grund för ersättning Grunden för all ersättning som utbetalas är faktisk utförd tid av beställda insatser, knuten till enskild kund. Andra arbetsmoment som behöver utföras för en fungerande verksamhet, såsom upprättande av interna rutiner, arbetsmöten med mera ska inte registreras i IntraPhone och genererar ingen ytterligare ersättning. I ersättningen för utförd och registrerad tid av beställda insatser ingår således samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personalkostnader, OB-tillägg, kostnader för kringtid, resor, bilar, lokaler, POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 801, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO tiohundraprojektet.se KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

2 2 (14) transporter, material, personalens utlägg i samband med ledsagarservice, interna kontakter/ arbetsmöten, ledningsarbete, utrustning för tjänstens utförande, arbetstekniska hjälpmedel, tolk, sjukvårdsartiklar och fortbildning. I normalfallet får inte restid/gångtid registreras som insatstid. Se undantag i kodförteckningarna I normalfallet måste hembesök registreras i kundens bostad för att generera ersättning. Se närmare beskrivning avsnitt 5 och 6. Alla tidsregistreringar ska göras inom ramen för aktuell månad för att generera ersättning. Retroaktiv ersättning kan som regel endast krävas om beställaren felaktigt uteslutit korrekta tidsregistreringar i tidigare utbetalningar. I övrigt utgår retroaktiv ersättning endast efter skriftligt godkännande av beställaren. Efterregistreringar som sker mer än 7 kalenderdagar efter utförd insats ersätts ej. 1.3 Ersättningsnivåer Ersättningsnivåerna omprövas årligen av beställaren. Ersättning utgår för utförd och registrerad tid i IntraPhone. Den profession som lagts in i IntraPhone styr ersättningsnivån. Hemtjänstpersonal ersätts således med hemtjänstersättning även när delegerad hälso- och sjukvård utförs och legitimerad personal ersätts som basal hemsjukvård/hemrehabilitering även när den utför hemtjänstinsatser. Besök och registrering gjorda i kundens hem (direkt tid) Geografiskt område Hemtjänst Basal hemsjukvård/ hemrehabilitering Tätort Landsbygd Skärgård * Närmare beskrivning av tätort, landsbygd och skärgård redovisas i Allmänna villkoren med bilagor. Ersättning för indirekt tid Hemtjänst Basal hemsjukvård/ hemrehabilitering Ersättning för hembesök kortare än 15 minuter Ersättning för besök hemma hos kunden utgår från registrerad och faktisk utförd tid, med undantag för

3 3 (14) besök som är kortare än 15 minuter. Besök på 1-14 minuter avrundas till 15 minuter. Ett besök som uppgår till 25 minuter ersätts således med 25 minuter, det vill säga ingen avrundning. Ingen avrundning uppåt görs för indirekta insatser eller för avböjda besök och oplanerad frånvaro, då endast inplanerad tid ersätts Ersättning för dokumentation av genomförandeplan En engångsersättning om 143 kr utgår för varje genomförandeplan som dokumenterats i Procapita, för kunder med beviljad tid. Ersättning utgår dock maximalt två gånger per tolvmånadersperiod och individ för en och samma kundvalsutförare. Ersättning utbetalas löpande och ska redovisas särskilt på fakturan Ersättning för specialistutbildad sjuksköterska För sjuksköterska med för verksamheten adekvat specialistutbildning utgår kronor/månad vid heltidsanställning. Med adekvat utbildning avses distriktssköterska, äldresjuksköterska eller annan specialistutbildning som beställaren bedömer adekvat för verksamheten efter fråga från utföraren. Ersättningen reduceras vid deltidsarbete. Utföraren fakturerar beställaren på samma faktura som övriga ersättningar i kundvalet. Utföraren ska ange namnet på sjuksköterskan samt anställningsgrad på fakturan. (Anställningsavtal och betygkopior ska kunna uppvisas på begäran av beställaren). 2. IntraPhone Tidsregistrering, insatsregistrering och dokumentation ska ske i verktyget IntraPhone. Rapportering sker i realtid. Inloggning och utloggning ska som huvudregel ske med app/tag. Om loggning inte kan ske med app/tag ska loggning ske med hjälp av kundens hemtelefon. Endast om loggning varken kan göras med app/tag eller med hjälp av kundens hemtelefon får loggning ske genom efterregistrering. För att loggning ska få ske på annat sätt än genom app/tag krävs antingen: att undantag medgivits av beställarens systemförvaltare och ansvarig biståndshandläggare för kunden (skäl för undantag kan vara att kunden av någon godtagbar anledning vägrar uppsättning av tag), eller att insatsen finns listad bland insatser som uttryckligen får efterregistreras (se avsnitt 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3 och 5.5), eller att tillfälliga tekniska problem råder. Tekniska problem ska utan dröjsmål meddelas beställarens systemförvaltare så att åtgärder kan vidtas. Intraphone tag ska sättas upp av utföraren på sådant sätt att ytterdörren måste öppnas för att tagen ska kunna ses. Utföraren bekostar sina mobiltelefoner med certifikat. Beställaren bekostar övergripande licens, kostnad för tagar samt initiala utbildningen av superanvändare.

4 4 (14) 3. Process för utbetalning av ersättning Varje insats registreras i IntraPhone av den som utfört insatsen Berörd medarbetare hos utföraren ska godkänna sina rapporter för utförda insatser i IntraPhone utan dröjsmål, som huvudregel dagligen. Chef hos utföraren kontrollerar och attesterar rapporter i IntraPhone kontinuerligt och klart senast den sista i varje månad. Utföraren ansvarar för att gjorda registreringar är korrekta. Beställaren stämmer av registrerad tid mot beviljad (tid som överstiger beviljad tid ersätts ej, se nedan). Beställaren tar ut underlag från IntraPhone andra vardagen kl (om annat inte meddelas). Beställaren sammanställer därefter faktureringsunderlaget som skickas till utföraren. Utföraren sänder faktura till beställaren. Beställaren betalar ut ersättningen månadsvis i efterskott, 30 dagar från fakturadatum. 4. Ersättning för hemtjänst Ersättning för hemtjänst baseras på utförd och registrerad tid av beställda insatser i IntraPhone. Uppdraget från biståndshandläggare är i form av en beställning med kundens biståndsbedömda och beviljade hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen eller för andra arbetsuppgifter som framgår av dessa tillämpningsanvisningar. Utföraren får månatligen ersättning för utförda timmar som totalt hos utföraren (på samtliga kunder) inte får överstiga beviljad tid. Om det vid upprepade tillfällen krävs mer tid hos en kund (totaltid för kundens samtliga insatser) än vad är ramen i biståndsbeslutet ska biståndshandläggaren kontaktas av utföraren. Om biståndshandläggaren inte godkänner en utökning av tiden ska utföraren anpassa sin insats utifrån gällande biståndsbeslut. Biståndshandläggaren måste inte kontaktas för utökning av enskild insatstid, om kundens totala insatstid ryms i beslutet. Utförd tid ska registreras av utföraren i IntraPhone. Hemtjänstpersonalen får inte använda andra insatskoder än de som benämns i avsnitt 5 som insatskoder hemtjänst. Legitimerad personal får dock använda samtliga hemtjänstinsatskoder, förutom de som avser delegerad hälso- och sjukvård (se beskrivning av insatskoderna nedan). Kunden debiteras avgift enligt kommunens tillämpningsbestämmelser för avgifter till beställaren och kommer beställaren till godo. Utföraren äger ej rätt att debitera kunden avgifter för de insatser kunden beviljats bistånd för, men äger rätt att debitera kunden för andra tilläggstjänster. Utförlig beskrivning av vad som kan ingå i hemtjänstens omsorgs- och serviceinsatser framgår av Sjukvårds- och omsorgsnämndens dokument Vägledning vid handläggning av biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen. 4.1 Direkt och indirekt tid Ersättningen för hemtjänst delas upp i direkt och indirekt tid. Direkt tid avser tiden när utförarens personal utför arbetsuppgifter i kundens hem. Med indirekt tid avses den tid där arbetsuppgiften utförs

5 5 (14) från annan plats än kundens hem exempelvis vid kontaktmannaskap eller dokumentation av genomförandeplan. 4.2 Dubbelbemanning i hemtjänsten För att utföraren ska få ersättning för dubbelbemanning i hemtjänsten ska det alltid finnas ett biståndsbeslut för dubbelbemanning från biståndshandläggaren. Utföraren får ersättning för dubbelbemanning för den del av besöket då fler än en (1) medarbetare utför insatsen. Vid dubbelbemanning registrerar respektive medarbetare den insatskod som dennes besök avser. Utan beställning på dubbelbemanning utgår inte ersättning för mer än en personal under ett besök och enbart en personal får registrera tid i IntraPhone, såvida inte två personers jobb innebär halvering av insatstiden och insatstiden fortfarande är under eller max densamma som den biståndsbedömda tiden. Exempel: Om två personal åker och gör en städinsats på en halvtimme, där det beställts en timme. Då kan båda i personalen registrera den arbetade tiden. 4.3 Arbete hos kunder som stadigvarande bor tillsammans Vid insatser hos kunder som stadigvarande bor tillsammans, där båda kunderna ska ha insatser, ska det framgå av tidsregistreringarna hur mycket hjälp vardera kunden har fått. Detta sker genom att personalen loggar in på båda kunderna och sedan korrigerar tiden efteråt. Totalt sett kan ingen personal registrera mer än 60 minuter per arbetad timme. Två personal som arbetar hos kunder som stadigvarande bor tillsammans ska var och en registrera de insatser han/hon utfört. 4.4 Hemtjänst: Direkta insatskoder som alltid ska registreras från kundens bostad Nedanstående direkta insatskoder avser hemtjänst som utförs via hembesök. Dessa besök ger en högre ersättningsnivå än indirekt tid. Direkt tid ska alltid registreras via IntraPhone tag. Om det vid enstaka tillfällen inte går att använda tag kan besöket efterregistreras men då måste godkänd anledning läsas in i arbetsanteckning i IntraPhone för att besöket ska ersättas av beställaren. Arbetsanteckning går inte över till kundens journal i Procapita utan stannar i IntraPhone (till skillnad från meddelanden i Händelse av vikt som går in i kundens journal). 101 Läkemedel enligt signeringslista 104 Ögondroppar 128 Stödstrumpor 140 Annan delegerad DSK-åtgärd 150 Instruktion handledning från arbetsterapeut 160 Instruktion/handledning från sjukgymnast 203 Morgonhjälp 204 Dusch eller bad

6 6 (14) 205 Tillsyn 215 Av- och påklädning 220 Hygien 227 All service och omsorg 228 Personligt anpassat stöd 300 Egenvård 301 Städ 304 Uppsnyggning 313 Disk 315 Bädd 342 Avlösning 402 Måltid 508 Promenad 518 Förflyttning 521 Social kontakt 545 Kvällshjälp 636 Upprättande av genomförandeplan 642 Funktionskontroll trygghetslarm Kod 101 Läkemedel enligt signeringslista Åtgärd ordinerad av sjuksköterska eller distriktssköterska som utförs på delegation. Kod 104 Ögondroppar Åtgärd ordinerad av sjuksköterska eller distriktssköterska på delegation. Kod 128 Stödstrumpor/kompressionsbehandling Denna åtgärd avser stödstrumpor klass 2-4, som ordineras av sjuksköterska eller distriktssköterska efter delegering. Koden kan inte användas av legitimerad sjuksköterska. OBS! Stödstrumpor, klass 1, klassas som egenvård och registreras som det. Kod 140 Annan delegerad DSK-åtgärd Övrig åtgärd ordinerad av legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och insatsen utförs efter delegering. Kan inte användas av legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska.

7 7 (14) Kod 150 Instruktion handledning från arbetsterapeut Utförd insats efter delegering utfärdad av arbetsterapeut. Koden kan inte användas av legitimerad arbetsterapeut. Kod 160 Instruktion handledning från fysioterapeut/sjukgymnast Utförd insats efter delegering utfärdad av sjukgymnast. Koden kan inte användas av legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Kod 205 Tillsyn Används när tillsynen gjorts i kundens bostad. Kod 300 Egenvård Se MAS riktlinjer om egenvård. Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra. Kod 342 Avlösning Används vid avlösning i bostaden och vid annan form av anhörigstöd. Kod 521 Social kontakt Kund som saknar socialt nätverk kan beviljas sociala kontaktbesök som utförs av personal i hemtjänsten. Kod 636 Upprättande av genomförandeplan Upprättande av genomförandeplan ska alltid upprättas för ny kund. Planen ska revideras minst var 6:e månad och vid väsentliga förändringar. Insatsen görs tillsammans med kund hemma i bostaden. Kod 642 Funktionskontroll av larm Utförs hos alla kunder som har larm. Funktionskontrollen utförs i samarbete med trygghetsjouren. 4.5 Hemtjänst: Direkta insatskoder som beroende på situation är tillåtet att efterregistrera När nedanstående insatskoder är tillåtet att efterregistrera från dator (se exemplen) behövs inte ett inläst meddelande i IntraPhone. Ersättning utgår ändå. Efterregistreras dessa koder ihop med andra koder så ska ett meddelande alltid läsas in i IntraPhone (HAV). 302 Tvätt 306 Lämnande av labbprover 505 Ledsagning 506 Inköp 507 Apoteksärende

8 8 (14) Kod 302 tvätt Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterregistreras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostad registreras därifrån. Se även beskrivning kod 506. Kod 306 Lämnande av labbprover Används av samtlig personal vid inlämning av labbprover. Schablontid 15 minuter ska registreras (ingen övrig tid eller restid). Genererar ersättning på hemtjänstnivå oavsett profession. Kod 505 Ledsagning Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterregistreras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostad registreras därifrån. Kod 506 Inköp Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterregistreras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostad registreras därifrån. Det kan vara flera personer inblandade vid dessa insatser. Exempel: En personal hämtar notan och loggar in och ut hos kund den tid detta tar. Annan personal handlar och efterregisrerar tidsåtgången (OBS! enbart tid i affären, restid räknas inte med). En tredje personal återlämnar varorna, loggar in och ut hos kund den tid det tar. Om en personal handlar åt flera kunder samtidigt, delas tiden i affären på antal kunder. Tiden efterregistreras hemma hos kund om samma personal lämnar varorna. Annars efterrapporteras tiden i affären in från dator eller app. Restid vid inköp i närmsta affär kan bara räknas in i insatsens totala tid om en personal handlar för en enda kund och dessutom gör hela insatsen i ett flöde så att insatsen påbörjas och avslutas i kundens bostad. Insatsen måste då registreras från kundens bostad. Kod 507 Apoteksärende Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterregistreras, men alltid med utförd tid. Om personal vid något tillfälle är i kundens bostad ska det som kan registreras från kundens bostad registreras därifrån. Se för övrigt samma exempel som kod 506 inköp. 4.6 Hemtjänst Insatskoder som alltid måste ha ett inläst meddelande i IntraPhone Oavsett hur och när nedanstående insatser registreras i IntraPhone måste även ett kort meddelande (med orsak till insats) läsas in i Händelse av vikt (HAV) i IntraPhone för att insatsen ska ersättas. 701 Larminsats 901 Extra insats

9 9 (14) 902 Oplanerad frånvaro 903 Avböjt besök Kod 701 Larminsats Används vid åtgärd efter det att kund har larmat. Behöver två personal åka på larmet (till exempel vid fall) behöver ändå bara en personal läsa in meddelande i IntraPhone. Bådas insats ersätts ändå. Ersätts som direkt tid. Kod 901 Extra insats Används vid akuta hemtjänstinsatser i avvaktan på beslut av biståndshandläggare. Ersätts som direkt tid. Kod 902 Oplanerad frånvaro Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemtjänsten, utgår ersättning för den planerade tiden under 3 dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Ett meddelande ska alltid läsas in i IntraPhone (HAV). Ersätts som indirekt tid. Kod 903 Avböjt besök (enligt utskickat ändringsmeddelande gäller from ) När kund avböjer besök samma dag som besöket skulle skett registreras den planerade tiden och ersättning utgår under förutsättning att det avböjda besöket har initierats av kund. Meddelande om att kunden avböjer besöket skall alltid lämnas i IntraPhone. I övrigt ersätts inte avböjda insatser. Om kunden tar emot personalen, men efter en stund avböjer resten av insatsen ska kod 903 inte användas. Då registreras enbart faktiskt utförd tid och insatser i IntraPhone. Det är enbart den faktiskt utförda tiden som genererar ersättning, inte den inplanerade tiden. 4.7 Koder hemtjänst indirekt tid Dessa insatskoder avser insatser som görs utanför kundens bostad. De genererar en lägre ersättning än hembesök och registreras från personalens telefon eller dator. 141 HSL dokumentation av undersköterska 305 Ringtillsyn 638 Kontaktmannaskap* 639 Dokumentation Senior Alert 902 Oplanerad frånvaro* * Meddelande måste alltid läsas in i IntraPhone (HAV) Kod 141 HSL dokumentation av undersköterska Används när undersköterska dokumenterar enligt Hälso- och sjukvårdslagen i ProCapita.

10 10 (14) Gäller dokumentation av åtgärd som ordinerats av legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och utförs efter delegering. Kan inte användas av legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Kod 305 Ringtillsyn Används när tillsyn genomförts via telefonsamtal. Kräver ett biståndsbeslut som medger ringtillsyn, antingen ständigt eller vid behov. Den här insatskoden ska inte användas när vanlig tillsyn gjorts i kundens bostad. Kod 638 Kontaktmannaskap (enligt utskickat meddelande ) Kontaktmannaskap kan vara t ex bokning av läkartid, kontakt med god man eller närstående. Samtlig personal kan använda den här insatsen, inte enbart den personal som är registrerad som kontaktman för aktuell kund. From godkänns endast tid för bokning och kontakt utanför företagets egna organisation för kunds räkning när det finns ett meddelande inläst under Händelse av vikt med namn på kontakt samt orsak till kontakt. Ex Ringt dotter Ajna om behov av mer kläder. Kod 639 Dokumentation Senior Alert De kunder som utföraren har Hälso- och sjukvårdsinsatser hos ska registreras i Senior Alert. Besök som görs hos kunden när riskbedömning görs registreras som hembesök. 5. Ersättning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering Ersättning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering baseras på utförd och registrerad tid för arbetsinsatser utförda av legitimerad personal. Ersättningen delas upp i indirekt och direkt tid. Direkt tid avser tiden när utförarens personal utför arbetsuppgifter i kundens hem eller när sjuksköterska deltar i vårdplanering på sjukhus. Med indirekt tid avses den tid där arbetsuppgiften utförs från annan plats än kundens hem, eller sjukhus i samband med vårdplanering, exempelvis vid journalskrivning eller kontakt med hjälpmedelscentral eller apotek. Om ett besök får efterregistreras (se ovan) måste godkänd Arbetsanteckning läsas in i IntraPhone för att besöket ska ersättas av beställaren. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering är kostnadsfri för kunden. 5.1 Hemsjukvård: Direkt insatskod som alltid ska registreras från kundens bostad 555 Hemsjukvård sjuksköterska/distriktssköterska Kod 555 Hemsjukvård sjuksköterska/distriktssköterska Avser åtgärder inom basal hemsjukvård som utförs hemma hos kunden av legitimerad sjuksköterska/ distriktssköterska. 5.2 Hemsjukvård: Direkt insatskod som är tillåtet att efterregistrera 306 Lämnande av labbprover

11 11 (14) 565 Vårdplanering 570 Inställt besök/bomkörning Kod 306 Lämnande av labbprover Används av samtlig personal vid inlämning av labbprover. Schablontid 15 minuter ska registreras (ingen övrig tid eller restid). Genererar ersättning på hemtjänstnivå oavsett profession. Kod 565 Vårdplanering Används vid vårdplanering på sjukhus av legitimerad personal. Kod 570 Inställt besök/bomkörning Används om kunden inte är hemma eller avbokar samma dag och när åtminstone en av insatserna den legitimerade personalen hade planerat att utföra var insats 555, 556 eller 557. Den planerade tiden registreras och ersättning utgår. För att ersättning ska utgå måste meddelande om skälet till att kunden avböjer besöket alltid lämnas i IntraPhone. Observera att den här insatsen ska användas, medan det är valfritt att även redovisa varje avböjd insats för sig som besöket var tänkt att innehålla. Vid inställt besök/bomkörning måste ett meddelande alltid pratas in i IntraPhone. 5.3 Hemsjukvård: Indirekt insatskod som får efterregistreras på kund 571 Oplanerad frånvaro* * Meddelande måste alltid läsas in i IntraPhone (HAV) Kod 571 Oplanerad frånvaro som rapporteras på kund Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemsjukvård och eller hemrehabilitering utgår ersättning för den planerade tiden under tre dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Meddelande ska alltid lämnas i IntraPhone (HAV). Indirekt tid. 5.4 Hemsjukvård: Indirekt insatskod som får efterregistreras på arbetslag 580 Indirekt tid legitimerad personal Kod 580 Indirekt tid legitimerad personal Avser den samlade indirekta tiden per dag för insatser enligt punkt 1-6 nedan. Tiden ska registreras på arbetslag. 1. Dokumentation/journalföring Avser upprättande av omvårdnadsplan, rehabiliteringsplan eller annan dokumentation i patientjournal. Indirekt tid. Observera att insatsen inte kan registreras av mer än en personal, även om två sitter vid datorn. Som dokumentationstid räknas själva skrivtiden vid datorn.

12 12 (14) 2. Riskanalys Administrativ åtgärd för fallprevention (Downtown Fall Risk Index), malnutrition (MNA), trycksår (Norton) och läkemedelsgenomgång. 3. Förskrivning av hjälpmedel Administrativ åtgärd som gäller alla delar i förskrivningsprocessen samt utprovning då den sker utanför hemmet. 4. Samverkan/kontakt: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast att användas vid samverkan kring enskild kund samt vid kontakt med aktuell patient eller anhörig/företrädare. 5. Handledning/instruktion/delegering: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast att användas vid handledning, instruktion och utbildning som rör enskild kund exempelvis i samband med delegering eller vid internt teammöte kring specifika kunder. Exempel: Hemtjänstpersonal ringer sjuksköterska för råd kring en aktuell kund. Tiden för telefonsamtalet loggas med kod 566 av sjuksköterskan. Tiden loggas inte av hemtjänstpersonalen. 6. Läkemedelshantering Koden kan även användas vid akuta apoteksärenden, beställning och hantering av läkemedel. 5.5 Hemrehabilitering: Direkta insatskoder som alltid ska registreras från kundens bostad 556 Hemrehabilitering arbetsterapeut 557 Hemrehabilitering sjukgymnast Kod 556 Hemrehabilitering arbetsterapeut Avser åtgärder inom hemrehabilitering som utförs hemma hos kunden av arbetsterapeut. Kod 557 Hemrehabilitering sjukgymnast Avser åtgärder inom hemrehabilitering som utförs hemma hos kunden av fysioterapeut/sjukgymnast. 5.6 Hemrehabilitering: Direkta insatskoder som får efterregistreras 561 Restid till/från hjälpmedelscentralen 565 Vårdplanering 570 Inställt besök/bomkörning* * Meddelande måste alltid läsas in i IntraPhone (HAV)

13 13 (14) Kod 561 Restid till/från Hjälpmedelscentralen Används för registrering av restid i samband med utprovning av hjälpmedel vid Hjälpmedelscentralen. Insatsen kan registreras på flera tillfällen och ibland till viss del eller helt och hållet efterregistreras, men alltid med utförd tid. Tiden i bil ska medräknas i tidsregistreringen. Kod 565 Vårdplanering Används vid vårdplanering på sjukhus av legitimerad personal. Kod 570 Inställt besök/bomkörning Används i de fall kunden inte är hemma eller avbokar samma dag och när åtminstone en av insatserna den legitimerade personalen hade planerat att utföra var insats 555, 556 eller 557. Den planerade tiden registreras och ersättning utgår. För att ersättning ska utgå måste meddelande om att kunden avböjer besöket alltid lämnas i IntraPhone. Observera att den här insatsen ska användas, medan det är valfritt att även redovisa varje avböjd insats för sig som besöket var tänkt att innehålla. 5.7 Hemrehabilitering: Indirekta insatskoder som efterregistreras på kund 571 Oplanerad frånvaro* ** Meddelande måste alltid läsas in i IntraPhone (HAV) Kod 571 Oplanerad frånvaro Vid oplanerad frånvaro, för kund som har dagliga insatser från hemsjukvård och eller hemrehabilitering utgår ersättning för den planerade tiden under tre dagar. Insatsen kan både användas om kund med kort varsel läggs in på sjukhuset eller om kund med kort varsel inte blir utskriven från sjukhuset trots tidigare utskrivningsbesked från sjukhuset. Insatskoden kan inte användas om utföraren fått information om kundens frånvaro med fler än 3 dagars varsel. Meddelande ska alltid lämnas i IntraPhone (HAV). Indirekt tid. 5.7 Hemrehabilitering: Indirekta insatskoder som efterregistreras på arbetslag 580 Indirekt tid legitimerad personal Kod 580 Indirekt tid legitimerad personal Avser den samlade indirekta tiden per dag för insatser enligt punkt 1-5 nedan. Tiden ska registreras på arbetslag. 1. Dokumentation/journalföring Avser upprättande av omvårdnadsplan, rehabiliteringsplan eller annan dokumentation i patientjournal. Indirekt tid. Observera att insatsen inte kan registreras av mer än en personal, även om två sitter vid datorn. Som dokumentationstid räknas själva skrivtiden vid datorn. 2. Riskanalys Administrativ åtgärd för fallprevention (Downtown Fall Risk Index), malnutrition (MNA), trycksår (Norton) och läkemedelsgenomgång. Indirekt tid.

14 14 (14) 3. Förskrivning av hjälpmedel Administrativ åtgärd som gäller alla delar i förskrivningsprocessen samt utprovning då den sker utanför hemmet. Indirekt tid 4. Samverkan/Kontakt: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeutsjukgymnast att användas vid samverkan kring enskild kund samt vid kontakt med aktuell patient eller anhörig/företrädare. Indirekt tid. 5. Handledning/instruktion/delegering: Avser sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast att användas vid handledning, instruktion och utbildning som rör enskild kund exempelvis i samband med delegering eller vid internt teammöte kring specifika kunder. Exempel: Hemtjänstpersonal ringer arbetsterapeut för råd kring en aktuell kund. Tiden för telefonsamtalet loggas med kod 566 av arbetsterapeuten. Tiden loggas inte av hemtjänstpersonalen. Ersätts som indirekt tid. Dessa tillämpningsanvisningar gäller från och med Frågor om dessa anvisningar kan ställas till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes beställaravdelning: kundvalets strategiska kvalitetsutvecklare och systemförvaltare för IntraPhone och Procapita.

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Sov 388/2016 2016-05-24 Dokument uppdaterat 2016-05-24 Dokument upprättat 2014-05-27 (Sov 197/2014) Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid

Regler för registrering och ersättning av utförd tid Regler för registrering och ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01)

KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) 1 (9) KODLISTA SMITH (gäller från och med 2010-01-01) Om inget annat anges under koden gäller att: utförd tid ger ersättning till utföraren/resultatenheten utförd tid faktureras till kund koden ger underlag

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från Regler för ersättning av utförda insatser i ordinärt boende Tillämpningsregler för tidsregistrering av Hemtjänst Hemsjukvård Boendestöd Avlösarservice Avlösning och ledsagning (SoL) Avlösarservice

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm

Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Bilaga 25 sida 1 (5) Bilaga 25 till kundval hemtjänst Ersättning för hemtjänst, delegerade HSL-insatser och servicetjänster mm Ersättningar för år 2013 Version 2013-05-15 Bilaga 25 sida 2 (5) A. Ekonomi

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal Bilaga 11 Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstpersonal Bakgrund MAS har under hösten 2009 reviderat dokumentet Riktlinjer för Hemdok (se MAShandbok, www.halmstad.se). Det har tillkommit

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6) Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst

Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst ÄLDREFÖRVALTNINGEN DNR 070202-32/2012 2012-02-10 Anvisningar för avvikelserapportering i Paraplysystemet för utförare i kundval hemtjänst 106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B Telefon 08-508 36 200.

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång

Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Hantering i Viva och TES för Korttid i hemmet Trygg hemgång Rutin kring förändrat arbetssätt, gäller för vård- och äldreförvaltningen Borås Stad Gäller för legitimerad personal, biståndshandläggare, avgiftshandläggare,

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre Vad menas med samordnad individuell plan och när ska planen upprättas Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska den enskilde

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten

Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten 2015-10-28 Rutiner och anvisningar för Fritt val inom hemtjänsten Maria Lillieström maria.lillieström@jonkoping.se Tfn: 036-10 75 71 Ansvarig för dokumentation och uppföljning av Rutiner och anvisningar

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för 2013-12-17 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för utförare...

Läs mer