Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015

2 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få bistånd i form av till exempel hemtjänst, avlösning, hemlevererad mat, trygghetslarm eller särskilt boende. Du ansöker hos en biståndshandläggare och i den här broschyren får du veta vilka avgifter som gäller inom Västerås stad.

3 3 Avgifterna är fasta men det finns också ett högkostnadsskydd. Det innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster får kosta, en så kallad maxtaxa. Ingen ska behöva betala mer för kommunens tjänster än vad han eller hon klarar av. Olika tjänster och vad de kostar Hemtjänst och e-hemtjänst Hemtjänst kostar 200 kronor för varje timme, dock högst kronor per månad. Betalning sker för utförda timmar. Debitering för ej utförd tid kan i vissa fall ske om den enskilde inte har avsagt sig insatserna enligt de regler som gäller. Efter beslut om hemtjänst väljer du själv vilken leverantör som ska utföra din hemtjänst. Du kan byta leverantör om du inte är nöjd. e-hemtjänst är ett val för personer som har behov av hemtjänst eller boendestöd och som vill ha stöd och hjälp på distans istället för hembesök. Biståndshandläggaren tar ett hemtjänstbeslut utifrån den enskildes behov samt fysiska och kognitiva funktionsförmåga. Det är alltid den enskilde som gör valet av e-hemtjänst eller hembesök. Alla e-hemtjänstinsatser ingår i maxtaxan. Bildtelefon fast. Den enskilde betalar för utförd tid, samma taxa som för andra hemtjänstinsatser. Bildtelefoni rörlig fjärrstyrd. Den enskilde betalar för utförd tid, samma taxa som för andra hemtjänstinsatser.

4 4 Meddelandehanterare. För meddelandehanterare betalar den enskilde en månadsavgift på 174 kr. Kameratillsyn på natten. Den enskilde betalar för utförd tid, samma taxa som för andra hemtjänstinsatser. Telefon. Den enskilde betalar för utförd tid, samma taxa som för andra hemtjänstinsatser. Boendestöd och kvalificerat boendestöd Boendestöd kan ges som hembesök eller e-hemtjänst. Se under Hemtjänst och e-hemtjänst ovan. För boendestöd är insatserna helt kostnadsfria. Avlösning En närstående som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning. Avgiften för avlösning är densamma som för hemtjänst, 200 kronor per timme. De tolv första timmarna per kalendermånad är dock avgiftsfria men även för dessa behövs ett biståndsbeslut.

5 5 Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 174 kronor per månad. Avgift för färdiglagad mat Den som beviljas hemleverans av färdiglagad mat bestämmer själv antalet portioner per vecka. Avgiften är 55 kronor per portion. Social dagvård Dagvård är gratis. Däremot betalar den enskilde för måltider. Kostnader för resor tillkommer. Ålderdomshem och gruppboende Den som är hyresgäst på ålderdomshem eller gruppboende betalar hyra enligt hyreskontrakt. Kostnad för mat tillkommer. Ett månadsabonnemang gällande mat kostar kronor. Därutöver tillkommer en avgift på kronor för omvårdnad. Vid frånvaro, till exempel vid en sjukhusvistelse, betalar den boende ingen avgift för omvårdnad och mat. Vid permission måste dock frånvaron meddelas minst en vecka i förväg. Avdrag medges ej för enstaka måltider.

6 6 Servicehus Den som bor i servicehus med restaurang har möjlighet att välja måltider och betala för varje tillfälle. Det går också att välja ett månadsabonnemang. Övriga insatser betalas enligt den timtaxa som gäller för hemtjänst. Därutöver tillkommer en obligatorisk avgift för trygghetslarm på 174 kronor. Korttidsvistelse Den som vistas i särskilt boende en kortare period, till exempel vid rehabilitering eller avlastning, betalar 59 kronor per dag för omvårdnaden samt 112 kronor per dag för måltider. Om vistelsen blir längre än 90 dagar tillkommer en boendeavgift på 62 kronor per dag.

7 7 Så räknas avgiften ut För att räkna ut avgiften utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (förbehållsbelopp). Det som blir kvar utgör din betalningsförmåga (avgiftsutrymme). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats. Om avgifterna överstiger din betalningsförmåga så reduceras avgifterna med mellanskillnaden. Avgiften blir aldrig högre än betalningsförmågan under förutsättning att en riktigt ifylld blankett lämnats in. Högkostnadsskydd (maxtaxa) Maxtaxa betyder att det finns en övre gräns för hur mycket kommunens tjänster får kosta. Maxtaxan 2015 är kronor. För makar, som båda betalar avgift, gäller maxtaxan var och en för sig. Följande avgifter ska räknas ihop och samordnas inom maxtaxan: Omvårdnadsavgift i ordinärt boende Avgift för trygghetslarm Avgift e-hemtjänst Omvårdnadsavgift på ålderdomshem och gruppboende Omvårdnadsavgift i korttidsboende Avgift för hemtjänst till barnfamiljer Avlösning över 12 timmar

8 8 Följande avgifter räknas inte in i maxtaxan: Måltidsavgift på ålderdomshem och gruppboende, även vid korttidsvistelse Måltidsavgift i social dagvård Måltidsavgift i ordinärt boende Levnadskostnader Den summa pengar var och en anses behöva för att klara sin vardag kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska täcka kostnader för mat, kläder, skor, fritid, böcker, hygien, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, dagstidning, telefon, TV-licens, hemförsäkring, hushållsel, läkarvård, medicin, tandvård och resor. Storleken på förbehållsbeloppet bestäms av riksdagen är beloppet kronor per månad för ensamstående och per person och månad för gifta par. Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet kan ges av exempelvis följande orsaker: Fördyrad kost Familje- och arbetssituation Kostnader till följd av funktionshinder Kostnader för god man eller förvaltare

9 9 Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbeloppet görs på särskild blankett hos avgiftshandläggare. Det krävs att kostnaderna är regelbundet återkommande under minst 6 månader och uppgår till minst 200 kronor per månad. Kostnaderna ska styrkas med kvitto eller liknande. Läkarintyg kan komma att krävas i vissa fall. För den som bor på ålderdomshem eller i gruppboende och har måltidsabonnemang görs automatiskt ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet. Så här räknas avgiften ut + Bruttoinkomster, inklusive ev bostadstillägg Skatt Bostadskostnad Levnadskostnader (förbehållsbelopp) = Betalningsförmåga (avgiftsutrymme) Dubbla boendekostnader Den som flyttar från egen bostad till en särskild boendeform, det vill säga ålderdomshem, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med inflytt till särskilt boende få en nedsättning av avgiften på grund av dubbla boendekostnader. Detta förutsätter dock att man kan påvisa att försäljning av bostad påbörjats eller att hyreskontrakt sagts upp i samband med inflyttning till särskilt boende.

10 10 En av två makar flyttar Om make, maka eller sambo flyttar till ett särskilt boende kan nedsättning av avgiften ske. Det så kallade kvarboendeskyddet garanterar att den som bor kvar hemma inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om debiteringen Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Som mottagare av biståndsinsatser är du skyldig att meddela förändrad inkomst och annat som kan påverka avgiften. Om det visar sig att du har betalat för låg avgift kan du bli återbetalningsskyldig i efterskott upp till sex månader. Autogiro och e-faktura Ett enkelt sätt att betala avgifterna är via autogiro eller e-faktura. Kontakta Västerås stads Ekonomicenter för mer information på eller Att överklaga Den som är missnöjd med ett beslut från kommunen kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. En överklagan kan till exempel gälla beslut om storleken på avgiften, ändring av avgift eller storleken på förbehållsbeloppet. Överklagan måste göras inom tre veckor från den dag då du fick information om beslutet. Överklagan sänds till avgiftshandläggaren.

11 11 Avgifter för äldre (Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015) Lägsta faktureringsbelopp: 57 kronor per månad Avgifter i ordinärt boende Omvårdnadsavgift (hemtjänst) Maximal omvårdnadsavgift Trygghetslarm Matservice Måltidsersättning, social dagvård Avlösarservice, över 12 tim per månad e-hemtjänst Informations- och meddelandehantering Stationär bildtelefoni och telefontillsyn Mobil fjärrstyrd bildtelefoni Nattillsyn via kamera Avgifter i särskilt boende Måltidsersättning, abonnemang Måltidsavgift, dygnspris Omvårdnadsavgift Omvårdnadsavgift, korttidsvistelse Måltidsersättning, korttidsvistelse Boendeavgift > 90 dagar (maxtak) Boendeavgift, dag > 90 dagar (maxtak) Förbehållsbelopp Ensamstående Gifta Belopp,kronor 200 kr per timme kr per månad 174 kr per månad 55 kr per portion 79 kr per dag 200 kr per timme 174 kr per månad 200 kr per timme 200 kr per timme 17 kr per tillsyn kr per månad 112 kr per dag kr per månad 59 kr per dag 112 kr per dag kr per månad 62 kr per dag kr per månad kr per månad

12 Övriga upplysningar Denna informationsbroschyr ger en översiktlig bild av Västerås stads riktlinjer och regler när det gäller avgifter för äldre. Om du har frågor om avgifter är du välkommen att kontakta oss genom Västerås stads Kontaktcenter på telefon eller Fråga efter avgiftshandläggare för äldre och personer med funktionsnedsättning. Sociala nämndernas förvaltning Stadshuset, Västerås Kontaktcenter Produktion och tryck: Konsult och Service

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 131111 183 Ansvarig: Förvaltningschef Revideras: vart 4: e år eller vid behov. REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer