Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015"

Transkript

1 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

2 2

3 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6 Maxtaxa... 6 Vilka har hemvård?... 7 Avgifter i hemvård... 7 Debitering av avgift... 8 Hur behandlas avgift för makar och sammanboende?.. 8 Avgiftsändring... 8 Avgifter i särskilt boende... 9 Jämkning av hyra i särskilt boende Avgifter under korttidsvistelse Överklagan Information och frågor

4 Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun I Socialtjänstlagens 8:e kapitel finns regler för hur kommunen får ta ut avgifter. Bland annat regleras underlaget för beräkning av avgift, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd m.m. Avgiftsunderlag Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten skall beräknas med tillämpning av Lagen om bostadstillägg till pensionärer med flera (2001:761) vilket innebär att som inkomst skall medräknas: Nettoinkomst av tjänst t.ex. arbetsinkomster, sjukpenning, garantipension, tilläggspension och privata pensionsförsäkringar. Nettoinkomst av näringsverksamhet. Nettoinkomst av kapital t.ex. ränteinkomst. Utländska inkomster och stipendier som inte är skattepliktiga i Sverige. Övriga ej skattepliktiga inkomster. Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg samt bostadsbidrag. 4

5 Med nettoinkomst menas alla inkomster efter skatt. När det gäller makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. För inkomstuppgifter används särskild inkomstblankett. Den enskilde är själv skyldig att årligen lämna uppgift om inkomst samt informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften. Förbehållsbelopp I Socialtjänstlagen fastställs ett lägsta förbehållsbelopp som den enskilde ska ha rätt att förbehållas av sina egna medel efter att avgiften för vård, omsorg och socialt stöd är betald. Kommunen har dock inget ansvar för att den enskilde har tillräckligt med pengar kvar när hyra och mat har betalats. Förbehållsbeloppet reglerar endast den framräknade vårdavgiften. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. För år 2015 är minimibeloppet kronor per månad för ensamstående och kronor per person för makar och sammanboende. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Den enskilde ska utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin faktiska boendekostnad (hyra). 5

6 Särskild prövning av förbehållsbelopp Kommunen skall om den enskilde p.g.a. särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå. Behovet skall vara varaktigt och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Exempel på särskilda omständigheter som kan berättiga till ett högre förbehållsbelopp kan vara fördyrad kost på grund av medicinska skäl eller att färdiglagad mat distribueras av hemvården. Ytterligare exempel kan vara underhållskostnad för barn, kostnader för arbetsresor eller kostnader för god man. Uppgifter för särskild prövning av förbehållsbelopp ska lämnas på särskild blankett. Maxtaxa Den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd är enligt lag fastställd till kronor per månad. Lagen reglerar inte kommunens portionspris för mat. För detta gäller självkostnadsprincipen. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen. 6

7 Vilka har hemvård? Den hjälp man får med vård, omsorg och socialt stöd kallas hemvård. Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan. Avgifter i hemvård Nivåavgift Nivå 1: Till och med 6 hjälptillfällen/vecka 832 kr/månad Nivå 2: Från 7 till och med 14 hjälptillfällen/vecka kr/månad Nivå 3: Från och med 15 hjälptillfällen/vecka Övriga insatser Vårdavgift korttidsvistelse/växelvård Matkostnad korttidsvistelse/växelvård* Trygghetslarm Tillfällig hemsjukvårds- eller annan tillfällig personlig omvårdnadsinsats Insats/timme Dagverksamhet Mat Matdistribution kr/månad 59 kr/dygn 120 kr/dygn 208 kr/månad 134 kr/tillfälle 278 kr Ingen avgift (Endast portions pris för mat) 58 kr/port Avgifterna gäller tillsvidare med reservation för eventuella ändringar. 7

8 Debitering av avgift Avgifterna debiteras månadsvis i efterhand t.ex. avgifter för april månad debiteras på maj månads faktura. Samtliga avgifter i hemvård summeras men kan inte överstiga kr/månad. Det innebär att det Du får betala som mest är kr/månad. Observera att kostnaden för matportioner tillkommer. Hur behandlas avgift för makar och sammanboende? När det gäller makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Makar och sammanboende betalar båda var sin avgift under förutsättning att båda har biståndsbeslut. Detta gäller även sammanboende släktingar. Avgiftsändring Avgiften kan ändras om: Inkomstförhållandena förändras. Bostadstilläggets storlek ändras. Familjeförhållanden förändras. Förbehållsbeloppet behöver ändras. Insatserna ändras. Avgiften räknas om varje år samt vid eventuella förändringar. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året som kan påverka avgiften. 8

9 Avgifter i särskilt boende Boendekostnad Boendekostnaden bärs av den enskilde, som har kontrakt på sin bostad. Den enskilde bör ansöka om bostadstillägg som handläggs av Pensionsmyndigheten, PPM. Matkostnad Matkostnaden beräknas schablonmässigt till en månadskostnad. Matkostnaden är för närvarande kr/månad. Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd I särskilt boende betalar man som högst kr/månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp man behöver. Avgiften betalas efter betalningsförmåga sedan förbehållsbeloppet och hyran dragits från inkomsten. Boendekostnad och matkostnad betalas alltid utöver. Vid frånvaro från boendet justeras avgiften. 9

10 Jämkning av hyra i särskilt boende Kommunen bör informera den enskilde om jämkning och hur man söker jämkning. Den enskilde söker bostadstillägg innan frågan om jämkning av hyra blir aktuell. En utredning av den enskildes ekonomi ligger till grund för beslut om eventuell jämkning. Hyran kan jämkas vid dubbel bostadskostnad. En ensamstående person, som flyttar in permanent i särskilt boende, kan få sin hyra reducerad för att klara dubbel boendekostnad i en övergångsperiod upp till 3 månader. När den ena av två makar/sammanboende flyttar in permanent i särskilt boende, kan makarnas gemensamma bostadskostnad delas på två. Den inflyttade maken betalar i detta fall sin del av den gemensamma bostadskostnaden under en övergångsperiod på 6 månader. Om den inflyttade maken, efter övergångsperioden på 6 månader, önskar fortsatt jämkning görs en ekonomisk utredning av båda makarnas situation. 10

11 Avgifter under korttidsvistelse Det finns olika former av korttidsplatser; rehabilitering och omvårdnad efter sjukhusvistelse, avlastning, växelvård och vård i livets slut m.fl. Vårdavgiften för korttidsvistelse är 59 kr/dygn. Matkostnad tillkommer med 120 kr/dygn. Överklagan Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut till förvaltningsrätten. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor efter mottagandet av beslutet och ska ställas till: Skara kommun Omsorgsförvaltningen Skara 11

12 Information och frågor Vid frågor kontakta avgiftshandläggare på telefonnummer eller Telefontid: måndag fredag kl Besöksadress: Malmgatan 36, Äldrecentrum

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer