Avgifter inom Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom Vård och omsorg"

Transkript

1 Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015

2 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så beräknas avgifterna/avgiftsutrymme 3. Inkomster, ränteinkomst av kapital, bostadstillägg (BTP) bostadstillägg till pensionär 4. Hyra/boendekostnad, hyresjämkning i särskilt boende 5. Förbehållsbelopp 6. Förbehållsbelopp 7. Avgifter Korttidsboende (sviktplats/växelvård) Matdistribution Trygghetstelefon 8. Avgifter Kommunal hemsjukvård Dagvård 9. Allmänna bestämmelser 10. Kontakta avgiftshandläggare

3 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 26. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för boende, social omsorg, social service, omvårdnad och hemsjukvård inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (förbehållsbelopp). Lagen trädde ikraft

4 För att kunna fatta beslut om vårdavgift måste kommunen räkna ut avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet = inkomster kostnaderna Så här räknas avgiftsutrymmet fram: Inkomster: + Pensioner + Inkomst av kapital + Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag + Övriga inkomster - Skatt Kostnader - Hyra - Förbehållsbelopp - Individuellt belopp (t.ex fördyrande kost) Avgiftsutrymme = inkomster - kostnaderna För att räkna ut avgiftsutrymmet fastställs avgiften enligt ovanstående formel.

5 Inkomster Med inkomst menas den inkomst som Du beräknas få under innevarande kalenderår, med undantag för beräkning av inkomstslaget kapital. Överskott av kapital/ränteinkomst = enligt kontrolluppgift per den 31 december föregående år eller enligt självdeklaration. I övrigt beräknas inkomst enligt skattelagstiftningen. När det gäller makar/registrerade partners räknas inkomsterna som gemensamma och fördelas med hälften vid bestämmandet av avgiftsunderlaget även om bara den ena har insatser från vård och omsorg. Föräldrars inkomst räknas när hemtjänstinsatserna avser barn. Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag BTP/bostadstillägg/bostadsbidrag räknas som inkomst från den dag (aktuellt år) Du varit berättigad till BTP(bostadstillägg/bostadsbidrag) från Pensionsmyndigheten. Om Du inte har sökt BTP(bostadstillägg/bostadsbidrag), ska Du snarast göra detta.

6 Hyra/boendekostnad Hyrd bostad Faktisk hyreskostnad exkl. hushållsel. Bostadsrätt/Egen fastighet (då kunden inte har BTP bostadstillägg) Kommunen använder samma regler som Pensionsmyndigheten använder när de beräknar BTP för fastställande av hyreskostnaden. Hemförsäkring och hushållsel ingår inte i hyran utan tas hänsyn i förbehållsbeloppet. Hyresjämkning vid särskilt boende För dubbla hyror i samband med flyttning från ordinärt boende till särskilt boende så kan reducering av hyra i särskilt boende ske under högst 3 månader. Jämkningsbestämmelserna avseende dubbelt boende för kund med fastighet/bostadsrätt ska jämställas med bestämmelserna för kund med hyresrätt och tidsbegränsas till 3 månader för att ge kund möjlighet till avveckling av tidigare boende. Jämkning beviljas inte om kundens inkomst är så stor att båda boendekostnaderna kan betalas och förbehållsbeloppet ändå tillförsäkras. Jämkning beviljas inte om kundens besparingar överstiger 1,5 basbelopp. KUND SOM ÖNSKAR JÄMKNING SKA LÄMNA IN EN ANSÖKAN TILLSAMMANS MED UNDERLAG AVSEENDE DET DUBBLA BOENDET.

7 Förbehållsbelopp Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, och trygghetstelefon. Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå än den angivna lägsta nivån. Det ska vara kostnader regelbundet återkommande under större delen av ett år och till ett icke oväsentligt belopp. Några exempel på när förbehållsbeloppet kan höjas är om man har fördyrande kost, kostnader för god man/förvaltare, fritidsaktiviteter för yngre funktionshindrade. Förbehållsbeloppet för yngre hemtjänstmottagare, 60 år och yngre skall efter individuell prövning kunna höjas med 10% av basbeloppet. Följande förbehållsbelopp gäller för 2015: Ensamstående/eget boende kronor Makar/sambo/eget boende kronor (Båda makarnas inkomster läggs samman och fördelas med hälften, även om bara den ena har insatser från vård och omsorg). Förbehållsbelopp särskilt boende Ensamstående/särskilt boende Makar/särskilt boende kronor kronor

8 Bor du på särskilt boende kommer kommunen att automatiskt höja förbehållsbeloppet för fördyrande kost. Har du matdistribution kan förbehållsbeloppet höjas på grund av fördyrade matkostnader om matdistributionen är regelbunden och dagligen. I några undantagsfall får kommunen bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än vad som framgår av lagen. Detta sker om du inte har en kostnad som förbehållsbeloppet ska täcka, därför att den kostnad antingen:. ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende ex hushållsel, möbler, förbrukningsvaror. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus den faktiska bostadskostnaden. Minimibeloppet ska täcka utgifter för: Livsmedel Kläder, skor Fritid, resor Hygien Förbrukningsvaror Öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Möbler, husgeråd Dagstidning, TV, telefon Hushållsel Hemförsäkring Tandvård Förbehållsbeloppet ändras varje år med utgångspunkt från basbeloppet. 2015=44 500

9 Avgifter Summan av avgifterna får inte överstiga kronor/månad (2015 års prisnivå). Kommunens självkostnadspris är 392 kronor/timme. (2015) Avgiften för hemtjänstinsatserna får inte överstiga kommunens självkostnad. Korttidsboende För vistelse på svikt- eller växelvård sker ingen reducering av fastställd månadsavgift. Vårdavgift i eget boende = månadsavgift svikt- eller växelvård. Till Dig som inte har några insatser från vård och omsorg tas ekonomiska uppgifter in för beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsutrymme och ev vårdavgift, max kronor/månad eller 59:33 kronor/dag. (2015). Avgift för kost tillkommer och räknas inte under högkostnadsskyddet = 116 kronor/dag. (2015). Matdistribution Priset på kost genom matdistribution i eget boende är 50 kronor per portion, för kyld mat. ( ). För boende i ordinärt boende på Allégården, Uddebo och Kålsgården, varm mat, är priset per portion 70 kronor.( ) Vid matdistribution kan förbehållsbeloppet höjas p g a fördyrade matkostnader om matdistributionen är regelbunden och dagligen. Trygghetstelefon Avgiften för trygghetstelefon i eget boende är fastställd till maxavgift 380 kronor/månad. (2015).

10 Avgifter Kommunal hemsjukvård Beslut i KF, kommunfullmäktige , 150. Medicinska insatser från kommunens hemsjukvård/kommunrehabilitering i eget boende (om man endast har dessa insatser) är avgiftsbelagda enligt maxtaxa. Maxavgiften är kronor/månad. (2015). Du som har hemtjänst betalar ingen hemsjukvårdsavgift. Dagvård Till Dig som inte har andra insatser än dagvård/dagrehab/demensdagvård fastställes en kostavgift på 99 kronor/tillfälle. (Hagen, Solgården) (2015).

11 Allmänna bestämmelser Du är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna beräkna vilken avgift som ska debiteras, samt för att kunna säkerställa att Du är förbehållen medel enligt förbehållsbeloppet. Om uppgifter inte lämnas efter förfrågan, kommer högsta avgift att debiteras. Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan komma att ske i efterhand. Avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats t.ex. ändrade inkomstförhållande, ändrat civilstånd, ändring av prisbasbeloppet m.m. Inkomstförfrågan för beräkning av ny vårdavgift utskickas under april månad årligen och ny avgift gäller från och med 1 maj årligen. Möjlighet att få bostadstillägg/bostadsbidrag skall utnyttjas och prövas genom ansökan hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Den enskilde svarar för att ge ett korrekt underlag för avgiftsberäkning. Bifogad inkomstförfrågan skall skickas in snarast. Överklagande Beslut i frågor som rör avgiftens storlek kan överklagas genom förvaltningsbesvär till: Sunne kommun 28.Vård och omsorg Sunne

12 Har du frågor eller funderingar ta gärna kontakt med Avgiftshandläggare Gunilla Lundell Larsson/Eget boende, hemsjukvård, korttidsboende Tina Johansson/Särskilt boende Direktnummer: /Gunilla /Tina Växel: Fax: Vi finns på Storgatan 45.

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon

Bilaga. Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden. Granskning av. Lunds kommun. November 2003. Ingegerd Gustafsson Lena Salomon Bilaga Granskning av Faktureringsrutiner inom vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun November 2003 Ingegerd Gustafsson Lena Salomon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilaga 1 Avgifter jämte tillämpningsregler inom äldre-

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer