Datum Sida (9) Avgifter inom Vård- och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01"

Transkript

1 Datum Sida (9) Avgifter inom Vård- och omsorg

2 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp... 4 Minimibelopp... 4 Prövning av ökat minimibelopp (särskilt boende och ordinärt boende)... 5 Boendekostnad... 5 Bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade)... 6 Hemvårdsavgift... 6 Avgift Kommunal Hälso- och sjukvård... 6 Avgift särskilt boende... 6 Jämkning för dubbla boendekostnader vid flytt till särskilda boenden Trygghetslarm... 7 Matdistribution... 7 Korttidsvistelse... 7 Dagverksamhet... 8 Du får en faktura... 8 Registrering och sekretess... 8 Överklagning... 8 Vill du veta mer

3 3(9) Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen Socialtjänstens möjlighet att ta ut avgifter inom vård- och omsorgsenheten regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras vilken högsta avgift en kommun får ta ut för avgifter. Högsta avgift, maxtaxa år 2012 är 1 760kr/månad. Inom särskilda boende tillkommer kostnad för mat och boende. Tibro kommun har fattat beslut om vilka avgifter som ska gälla i Tibro kommun. Beslutet bygger på att du betalar en fast hyreskostnad, en fast matkostnad samt en inkomstrelaterad avgift för insatserna. Hyra debiteras enligt förhandlad hyresnivå för respektive lägenhet. Avgiftsåret gäller mellan 1 februari till 31 januari. Avgiftsutrymme För att räkna ut avgiftens storlek tar socialtjänsten hänsyn till dina inkomster och beviljade insatser. Du får fylla i en inkomstförfrågan, som du skickar in till avgiftshandläggare, för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift. Ändras din inkomst eller boendekostnad under året ska du meddela oss detta. Så här räknar vi ut din avgift + Nettoinkomst per månad + Bostadstillägg/bidrag - Boendekostnad (om man sökt BTP) - Förbehållsbelopp per månad* =Avgiftsutrymmer i kr/månad *Läs mer om vad förbehållsbelopp är på sidan 4. Allmän omprövning En omprövning av avgiften görs varje år med ny avgift från 1 februari. Detta beror på att prisbasbelopp, skatteregler, inkomster mm ändras årligen. Du får en blankett vid årets början där du själv ska fylla i dina uppgifter om förväntad inkomst och bostadskostnad. Inkomst Avgiften beräknas efter de inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen och uppgifter vi hämtar från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan samt Skatteverket. 3

4 4(9) Som inkomst räknas: Pension, lön och rörelseinkomster som avser samma år som avgiftsåret Inkomst av kapital från inkomståret 2010 Bostadstillägg/bidrag Annan inkomst Din avgift påverkas inte av ev förmögenhet. Handikappersättning räknas ej som inkomst. Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp består av minimibelopp och boendekostnaden. Med förbehållsbelopp menas den summa pengar som du har rätt att behålla varje månad för att betala dina normala levnadskostnader. Vi tar hänsyn till förbehållsbeloppet när vi räknar fram din avgift. Förbehållsbeloppet ska täcka normala levnadskostnader för: Kostnader för mat Hemförsäkring Kläder, skor Fritid Läkarvård, mediciner och enklare tandvårdskostnader upp till högkostnadsskydd Hygien Förbrukningsvaror Möbler, husgeråd Resor Dagstidning, telefon, TV-licens Minimibelopp Riksdagen har fastställt ett minimibelopp dels för den ensamstående, dels för gifta/sammanboende. Ensamstående, 65 år och äldre Ensamstående, yngre än 65år Gift/sambo, 65 år och äldre Gift/sambo, yngre än 65år kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad 4

5 5(9) Minimibeloppet kan sänkas/höjas med de poster som tillhandahålls på särskilda boenden. I minimibeloppet ingår livsmedelskostnader till 1 665kr (2012). Eftersom matkostnaden uttages med 3 468kr/månad, måste den enskilde få ersättning med mellanskillnaden för matkostnaden och posten i minimibeloppet för livsmedel. Minimibeloppet höjs med 1 803kr. Minimibeloppet sänks med de poster särskilda boende tillhandahåller. Boenden tillhandahåller: Fritid 100 kr/månad Förbrukningsvaror 100 kr/månad Hygien 100 kr/månad Dagstidning, telefon och TV-licens 680 kr/månad Möbler och husgeråd 170 kr/månad Prövning av ökat minimibelopp (särskilt boende och ordinärt boende) Du kan ansöka om du har fördyrande levnadsomkostnader som inte täcks inom ramen för minimibeloppet. De merkostnader som kan ligga till grund för en höjning av minimibeloppet ska vara av så kallad varaktig karaktär, vilket betyder att de ska vara bestående under minst tre månader. Kostnaden ska uppgå till minst tre hundra kronor per månad. Det kan röra sig om kostnader för god man, förvaltare (kopia på underlag medskickas) eller andra poster om kan vara knutna till ett speciellt funktionshinder. Boendekostnad För att hyran skall få tillgodoses ska bostadstillägg/bidrag (BTP) sökas hos Pensionsmyndigheten. Inkommer inte något beslut till kommunen sätt hyran till 0 kr i avgiftsberäkningen vilket medför ett högre avgiftsutrymme. För hyran i särskilt boende gäller hyreslagen. Det innebär att hyran betalas t.o.m. månaden efter dödsfallet. Skyldigheten att betala hyra efter dödsfallet kan upphöra tidigare om lägenheten är utrymd och någon annan önskar flytta in eller om lägenheten skall rustas upp. 5

6 6(9) Bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) Avgift för service och omvårdad tas inte ut. Avgift för Kommunal hälso- och sjukvård debiteras utifrån maxtaxan (max 1760kr/månad 2012). Debitering av mat sker med helpension 1 800kr/månad eller halvpension 1 000kr/månad. Hemvårdsavgift Tibro kommun tillämpar en nivåfri taxa, vilket innebär att avgiften storlek endast bestäms av det nationellt fastställda avgiftstaket (för 2012 är maxtaxan 1760kr/månad) och kommunens självkostnad (för 2012 är kostnaden 275kr/tim). Avgift kommunal Hälso- och sjukvård Hemsjukvård kallas de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Exempel på insatser kan vara hjälp med läkemedel, såromläggning och vård vid livets slut. Kommunen bedriver hemsjukvård hos personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Insatser kan ges till personer oavsett ålder. Har du kommunal hälso- och sjukvårds insatser betalar du en schablonkostnad för insatserna. Kostnaden ingår i maxtaxan. Avgift särskilt boende Avgiften vid särskilda boende består av tre delar: Hyra Matkostnad Service och omvårdnadsavgift kr/månad kr/månad (maxtaxa) OBS: Läs mer om Minimibelopp angående särskilda boende på sidan 4. Läs mer om Boendekostnad på sidan 5. Jämkning för dubbla boendekostnader vid flytt till särskilda boenden. Vid inflyttning till särskilt boende kan ensamstående ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader. Du kan få reducerad avgift på service och omvårdnadsavgiften under den tid det tar att göra sig av med boendet, dock längst i tre månader. Jämkningen är inkomstprövad. Den enskilde är skyldig att meddela när dubbelt boende upphör. 6

7 7(9) Trygghetslarm I ditt hem installeras utrustning som ger möjlighet att nå personal vid akuta situationer dygnet runt. Kostnad för trygghetslarm är 240 kr/månad. Om två personer i samma hushåll har behov av trygghetslarm uttages 180 kr/månad per person. För anhöriglarm utan koppling till larmcentralen och tillbehör till trygghetslarm är avgiften 120 kr/månad. Matdistribution För leverans av färdiglagad lunch-/middagsmat av hemvården betalar du, dels en kostnad per matportion, dels en kostnad för utkörningen (ingår i maxtaxan). Matkostnaden är 45kr/portion. Enligt Konsumentverket är livsmedelskostnaden högre för matdistribution än i eget boende, därför får den enskilde ett tillägg för mat. Minimibeloppet höjs för: 1-5 matportioner 0 kr/månad 6-16 matportioner 289 kr/månad matportioner 578 kr/månad Korttidsvistelse På korttidsboende kan du få möjlighet att vistas under en kortare period om behov finns. Det finns även möjlighet till växelvård vilket innebär att du, som har ett stort omvårdnadsbehov, bor växelvis på korttiden och i hemmet. Detta för att möjliggöra att du kan bo kvar hemma men även för att avlasta din anhöriga. Behovet utreds av äldreomsorgens biståndsbedömare och beslutet är tidsbegränsat. En korttidsplats kan beviljas av olika orsaker, som exempelvis: Avlastning för anhörig Rehabilitering Vård i livets slutskede En korttidsavgift uttages med 59 kr/dygn samt en matkostnad med 114 kr/dag. För växelvårdsärenden höjs minimibeloppet, då behovet är varaktigt. De som är beviljade korttidsvistelse får inte något höjt minimibelägg, då behovet inte är varaktigt. 7

8 8(9) Dagverksamhet Dagverksamhet är till för dig som behöver social samvaro och stimulans. Den ska även medverka till att bryta ensamhet och isolering. Dagverksamhetsavgift uttages med 59 kr/dag samt matkostnad. Matkostnad för: heldag 72 kr (lunch, 2 fika) halvdag 61 kr (lunch, 1 fika) halvdag 11 kr (1 fika). För resor till/från dagverksamheten uttages en avgift med 14 kr/resa. Matkostnaden är högre på dagverksamheten än Konsumentverkets livsmedelskostnaden, därför får den enskilde ett tillägg för mat. Minimibeloppet höjs för: 1-5 dagar 0 kr/månad 6-16 dagar 495 kr/månad dagar 990 kr/månad Du får en faktura Avgiften för vård och omsorg faktureras efter det att insatserna utförts. Det innebär att insatsen som utförts i januari, faktureras i februari med förfallodag den sista vardagen i månaden. Det finns möjlighet att betala via autogiro. Blankett fås av avgiftshandläggare. Registrering och sekretess Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen. Överklaga Om du inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga beslutet skriftligen. Av skrivelsen ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar, exempelvis beräkning av avgiftsunderlaget, beräkning av förbehållsbeloppet och/eller höjningar eller minskningar av minimibeloppet. Det ska även framgå varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Skrivelsen ska vara socialförvaltningen tillhanda inom tre veckor från den dagen du fick beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om inte socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 8

9 9(9) Kostnaden för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyra kan prövas av hyresnämnd. Vill du veta mer? Kontakta avgiftshandläggare via telefon eller 9

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer