Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg"

Transkript

1 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen /14 Riktlinjer Avgifter inom vård och

2 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3 Avgiftstaxa... 3 Avgift för medboende i särskilda boenden enligt parbogaranti... 3 Högkostnadsskydd... 3 Förbehållsbelopp... 4 Minimibelopp... 4 Sänkning av minimibelopp... 4 Höjning av minimibelopp... 5 Beräkning av inkomster... 5 Beräkning av avgiftsutrymme... 6 Bostadstillägg/Bostadskostnad... 6 Skyldighet att lämna inkomstuppgift... 6 Överklagan... 6

3 3 Inledning Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i 8 kap 1-9 Socialtjänstlagen (SoL). Av lagen framgår bland annat att; Avgifter ska vara skäliga Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Taket för högsta avgift (högkostnadsskydd) justeras årligen och fastställs av regeringen (enligt lagen om allmän försäkring) Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra tillämpningen av gällande lagstiftning och rekommendationer som rör avgifter inom kommunens stöd och. Grunderna vid beslut om avgift Avgiftstaxa Kommunfullmäktige beslutar om kommunens taxor och avgifter för insatser inom vård- och. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad. Avgift för medboende i särskilda boenden enligt parbogaranti Kommunstyrelsen beslutade Att den medboende utan behov av egna biståndsinsatser och som väljer att inte utföra dessa själv faktureras för en fast avgift motsvarande 2 timmars serviceinsatser. Att den som flyttar med till ett särskilt boende utan behov av egna biståndsinsatser inte ska omfattas av avgiftesbestämmelserna i SoL och därför gäller inte högkostnadsskyddet för den medboendes serviceavgift. Att serviceavgiften som inte är knuten till högkostnadsskyddet avslutas om den medboende blir beroende av egna biståndsinsatser. Om den medboende blir beroende av egna biståndsinsatser beviljas hjälp enligt 4 kap. 1 SoL. Högkostnadsskydd gäller då för dessa avgifter som bedöms som för övriga vårdtagare i ordinärt boende. Att matkostnader tillkommer enligt fastställd taxa för matabonnemang eller matdistribution. Högkostnadsskydd Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade högkostnadsskyddet. Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet.

4 4 Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet används för att räkna ut om den enskilde har ekonomiskt utrymme (avgiftsutrymme) att betala någon avgift för insatser som erhålls. Förbehållsbeloppet består av bostadskostnaden samt ett minimibelopp som kan höjas alternativt minskas. Minimibelopp Minimibeloppets nivå bestäms genom prisbasbeloppet som årligen fastställs av regeringen (enligt lagen om allmän försäkring). Prisbasbeloppet delas in enligt följande; Det minimibeloppet som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet. Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. I minimibeloppet ingår posterna: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv, licens, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut medel till en stagare för att han eller hon ska uppnå den i lagen angivna nivån av minimibelopp. Sänkning av minimibelopp I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå än vad som framgår i lagen. Detta får dock ske endast om en stagare inte har en kostnad som minimibeloppet ska täcka därför att denna kostnad antingen: Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet eller Ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller Tillhandahålls kostnadsfritt. Som exempel kan nämnas att kostnadsposterna: möbler, hushållsel samt TVlicens är sådana poster för den enskilde som bor i särskilt boende. Avdrag för del av möbler och husgeråd; avser gemensamma utrymmen och matsal samt mindre nyinvesteringar än i ordinärt boende. Hushållsel; ingår i hyreskostnaden. TV-licens; stagaren i särskilt boende betalar inte denna avgift.

5 5 Höjning av minimibelopp Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel kan minimibeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska då vara av varaktig karaktär. Minimibeloppet höjs exempelvis om en stagare har fördyrade matkostnader i form av matdistribution, matabonnemang eller vistas vid kortidsenheten med fördyrad kost. En individuell prövning av nivån på tillägg till minimibeloppet sker även för personer med funktionshinder, om det förekommer merkostnader till följd funktionshindret. Utredning görs av LSS-handläggare eller biståndshandläggare SoL. Merkostnad för god man uppdraget beaktas inte, då den enskilde betalningsförmåga beräknas varje år utifrån de riktlinjer som finns för god man. Den enskilde ska utöver minimibeloppet förbehållas medel för boendekostnad. Beräkning av inkomster Avgiftsunderlaget beräknas utifrån den enskildes aktuella nettoinkomst: Inkomst av tjänst Pensioner Sjukpenning Livränta skattepliktig del Inkomst av näringsverksamhet (senaste taxering) Övriga inkomster Utbetalning från privata pensionsförsäkringar Utländska inkomster Inkomst av kapital (automatiskt inhämtad från taxeringsuppgifte eller senast kända) Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. Förmögenhetsskatt beaktas inte. Skuldräntor beaktas inte. Sammanboende makar: makarnas inkomster läggs samman och fördelas med hälften på var och en. Fakturering sker för varje enskild person. Särboende makar: inkomster beräknas var för sig och minimibeloppet beaktas som för ensamstående. Ogifta, sammanboende: inkomster beräknas var för sig, men minimibeloppet beaktas som för makar/sambor.

6 6 Beräkning av avgiftsutrymme Avgiftsutrymme fastställs på individnivå. Nettoinkomsten och ev. bostadstillägg, särskilt bostadstillägg eller bostadsbidrag räknas samman. Därefter beräknas förbehållsbeloppet = minimibeloppet samt (ev. höjning/sänkning) och bostadskostnad. Avgiftsutrymmet är nettoinkomsten minus förbehållsbeloppet Avgift faktureras endast om man har positivt avgiftsutrymme. Vid negativt avgiftsutrymme faktureras inga avgifter som är kontrollerade mot högkostnadsskyddet. Beräkningsformel: + Nettoinkomst + Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg samt bostadsbidrag - Minimibelopp samt ev. individuell höjning sänkning - Bostadskostnad = AVGIFTSUTRYMME (högkostnadsskyddet gäller). Matkostnader faktureras alltid. För särskilt boenden faktureras hyreskostnaden av Bengtsforshus. Avgiftsberäkningen tar inte hänsyn till om du måste betala dubbelhyra vid flyttning till ett särskilt boende. Om de dubbla hyrorna inte kan betalas kan kontakt med socialtjänsten göras för att ansöka om försörjningsstöd. Bostadstillägg/Bostadskostnad Bostadstillägg bör sökas för den aktuella bostadskostnaden hos pensionsmyndigheten (Fk). Beviljas bostadstillägg beaktar kommunen samma boendekostnad som är anmäld till pensionsmyndigheten (Fk). Denna uppgift får kommunen med automatik från pensionsmyndigheten (Fk). Skyldighet att lämna inkomstuppgift Den enskilde är skyldig att själv informera om aktuell inkomst och bostadskostnad. Ändras uppgifterna under året har den enskilde en skyldighet att lämna in ny uppgift. När kommunen får in uppgifter om ändrade förhållanden ska nytt avgiftsbeslut fattas. Den enskilde ska erhålla nytt avgiftsbeslut vid förändringar som påverkar avgiften. Överklagan Innan avgiften debiteras ska den enskilde få ett avgiftsbeslut. Därefter ska den enskilde erhålla nytt avgiftsbeslut vid förändring av insatser som påverkar avgiften eller minst en gång per år, i samband med att nya förbehållsbelopp erhålls. Avgiftsbeslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningen ska bistå den enskilde vid överklagan

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer