Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)"

Transkript

1 Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007

2 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lagen trädde ikraft

3 För att kunna fatta beslut om hemtjänstavgift måste kommunen räkna ut avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymme = inkomster kostnaderna Så här räknas avgiftsutrymmet fram: Inkomster: + Pension/ATP + Inkomst av kapital + Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag + Övriga inkomster Skatt Kostnader: Hyra/boendekostnad Förbehållsbelopp Individuellt belopp (t.ex. fördyrande kost) + Avdrag (tv-avgift, el, möbler m.m.) Avgiftsutrymme = inkomster kostnaderna För att räkna ut hemtjänstavgiften fastställs avgiftsutrymmet som multipliceras med en procentsats. Procentsatsens storlek styrs av vilken hemtjänstnivå du har. Se vidare under rubriken Avgifter. 1 januari 2007 anpassade kommunen avgifterna för vård och omsorg efter den nya prisnivån.

4 Inkomster Med inkomst menas den inkomst som du beräknas få under innevarande kalenderår, med undantag för beräkning av inkomstslaget kapital. Kapitalet ska grundas på den faktiska inkomsten per den 31 december året innan, efter ett skatteavdrag med 30 %. I övrigt beräknas inkomst enligt skattelagstiftningen. När det gäller makar/registrerade partners räknas inkomsterna som gemensamma vid bestämmandet av avgiftsunderlaget. Föräldrars inkomst räknas när hemtjänstinsatserna avser barn. Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag BTP räknas som inkomst från den dag (aktuellt år) du varit berättigade till BTP/bostadsbidrag från försäkringskassan. Om du inte har sökt BTP/bostadsbidrag, ska du snarast göra detta. Om man inte söker BTP/bostadsbidrag, kommer kommunen att schablonberäkna hur mycket man är berättigade till i BTP/ bostadsbidrag.

5 Hyra/boendekostnad Hyrd bostad Faktisk hyreskostnad exkl. hushållsel. Om uppvärmning, sophämtning och/eller vatten ej ingår i hyran ska dessa kostnader läggas till enligt de schabloner Försäkringskassan använder vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer (BTP). Bostadsrätt/Egen fastighet Kommunen använder samma regler som Försäkringskassan använder när de beräknar BTP för fastställande av hyreskostnaden. Hemförsäkring och hushållsel ingår ej i hyran utan tas hänsyn i förbehållsbeloppet. Hyresjämkning vid särskilt boende Lägenhetshyror som avser tidigare permanentbostad före flyttning till särskilt boende får läggas till boendekostnader upp till tre månader från den dag man flyttade in på särskilt boende. Boendekostnader i egen fastighet eller bostadsrätt som avser tidigare permanentbostad före flyttning till särskilt boende får läggas till boendekostnaden. Detta gäller upp till fem månader från den dag man flyttade in på särskilt boende.

6 Förbehållsbelopp Följande förbehållsbelopp gäller för 2007: Ensamstående från och med 65 år kr yngre än 65 år kr Makar/sammanboende från och med 65 år kr/person yngre än 65 år kr/person Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård och trygghetslarm. Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå än den angivna lägsta nivån. Det ska vara kostnader av varaktig karaktär (minst sex månader) och till ett icke oväsentligt belopp. Några exempel på när förbehållsbeloppet kan höjas är om man har fördyrande kost, kostnader för god man/förvaltare, fritidsaktiviteter för yngre funktionshindrade.

7 Bor du på särskilt boende eller har matdistribution kommer kommunen att automatiskt höja förbehållsbeloppet för fördyrande kost. I några undantagsfall får kommunen bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än vad som framgår av lagen. Detta sker om du inte har en kostnad som förbehållsbeloppet ska täcka, därför att denna kostnad antingen: ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet, ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller tillhandhålls kostnadsfritt. Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för: Livsmedel Möbler, husgeråd Kläder, skor Dagstidning, TV, telefon Fritid, resor Hushållsel Hygien Hemförsäkring Förbrukningsvaror Tandvård Öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Förbehållsbeloppet ändras varje år med utgångspunkt från basbeloppet.

8 Avgifter Summan av avgifterna enligt punkt A E får inte överstiga kr/månad (2007 års prisnivå). A. Hemtjänstsinsatserna delas upp i tre nivåer och en procentsats multipliceras med avgiftsutrymmet för att räkna ut avgiften. Nivå timmar/månad 75 % Nivå timmar/månad 90 % Nivå 3 21 timmar/månad 100 % Kommunens självkostnad 300 kr/timme. Hemtjänstavgift för boende i särskilt boende tas ut enligt nivå 3. Avgiften för hemtjänstinsatserna får ej överstiga kommunens självkostnad. I avgiften för hemtjänst ingår ej avgift för matdistribution. Denna tas ut som separat avgift. Vid frånvaro på sjukhus ska avgiften beräknas med antal hemtjänstdagars andel av månaden som underlag. Du kan få avgiftsreducering vid egen anmälan om uppehåll du gör i hemtjänstinsatserna på minst 7 dygn/gång. Detta måste anmälas till enhetschefen för hemtjänstdistriktet senast 14 dagar i förväg.

9 B. Matdistribution Avgiften avser utkörning av mat och är 250 kr/månad och hushåll. C. Kommunal hemsjukvård Avgiften är 250 kr/mån oavsett antal besök. Alla hembesök med någon form av insats är avgiftsbelagda. Du har möjlighet att få ett första avgiftsfritt hembesök för information och bedömning när det är oklart om det är hemsjukvård eller ej. Tekniska hjälpmedel. Om du har permanent behov av tekniska hjälpmedel så är dessa i princip avgiftsfria. Om hjälpmedelsbehovet är tillfälligt betalar du en engångsavgift på 300 kronor för hjälpmedel som provas ut i samband med operation eller skada, och lånas ut under max 6 månader. Engångsavgift på 150 kronor tas ut om det tillfälliga behovet endast omfattar enstaka hjälpmedel t.ex. kryckkäppar. D. Trygghetstelefon Avgiften för trygghetstelefon är 100 kr/månad i ordinärt boende. E. Korttidsboende Hemtjänstavgift tillkommer motsvarande nivå 3. Avgiften beräknas per dag. Avgift för kost tillkommer och räknas ej under högkostnadsskyddet.

10 F. Måltidsavgift för särskilt boende Avgiften för helkost är kr/månad eller 84 kr/dag om man vistas på korttidsboende. G. Övriga måltidspriser Middag i dagcentral/särskilt boende 44 kr (avser pensionärer skrivna i Simrishamns kommun) Matdistribution, portionspris 46 kr Frukost 14 kr Kvällsmat 16 kr Kaffe med bröd 10 kr Jämkning av kostersättning Om du har ett underskott i avgiftsunderlaget men ingen förmögenhet större än 1,5 basbelopp ( kronor år 2007) så kommer måltidsavgiften att reduceras med samma belopp som underskottet. Beloppet kan aldrig reduceras mer än ditt individuella förbehållsbelopp avseende fördyrande kost. Om du har ett underskott i avgiftsunderlaget men en förmögenhet större än 1,5 basbelopp, kommer måltidsavgiften ej att reduceras med underskottet. Detta mot bakgrund att lagen inte innebär ett allmänt försörjningsstöd. Den fastighet den enskilde äger och är folkbokförd på ska undantas vid beräkning av förmögenhet.

11 Allmänna bestämmelser Du är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna beräkna vilken avgift som ska debiteras, samt för att kunna säkerställa att du är förbehållen medel enligt förbehållsbeloppet. Om uppgifter inte lämnas efter förfrågan, kommer högsta avgift att debiteras. Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan komma att ske i efterhand. Avgiften ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats t.ex. ändrade inkomstförhållande, ändrat civilstånd, ändring av prisbasbeloppet m.m. Avgifter debiteras en månad i efterskott med 30 dagar till förfallodag. Överklagande Beslut i frågor som rör avgiftens storlek kan överklagas genom förvaltningsbesvär till: Simrishamns kommun Socialförvaltningen Simrishamn

12 Har du frågor eller funderingar så ta gärna kontakt med avgiftshandläggaren Direkt: Växel: Fax:

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer