Avgifter. Vård och Omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter. Vård och Omsorg"

Transkript

1 Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015

2 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I OMSORGSAVGIFTEN?... 6 DEBITERINGSTILLÄMPNINGAR... 7 JÄMKNING... 8 ÅRLIGA FÖRÄNDRINGAR AV AVGIFTER... 8 RÄKNING... 8 AKTUELLA BELOPP ÅR AKTUELLA AVGIFTER FRÅN OCH MED 1 FEBRUARI ÅR YTTERLIGARE FRÅGOR OM AVGIFTER PERSONREGISTER ATT ÖVERKLAGA

3 Med denna broschyr vill Stenungsunds kommun informera om de avgifter som gäller för Vård och Omsorg. Avgifterna gäller från och med den 1 februari år Olika typer av avgifter Stenungsunds kommun debiterar tre typer av avgifter inom Vård och Omsorg. Dessa är: Omsorgsavgift Hyra Övriga avgifter Omsorgsavgiften grundas på vilken omfattning av hjälp Du har. Avgiften är indelad i fyra nivåer. Omsorgsavgiften kan komma att sättas ned om Du har låga inkomster. Trygghetstelefonsavgiften har ett fast pris. Hyran i särskilt boende grundas på den förhandling kommunen har varje år med hyresnämnden. Hyrans storlek avgörs av bruksvärdesprincipen och följer bland annat lägenhetens storlek. Hyran följer normalt de förändringar som sker inom allmännyttan. Bostadstillägg (BTP) söker Du hos Pensionsmyndigheten. Övriga avgifter utgår enligt självkostnadsprincipen. Dessa avgifter är exempelvis matkostnader, resekostnader och kostnader för hushållsel. Dessa avgifter kan inte reduceras. 3

4 Avgiftsunderlag Avgiftsunderlaget är en beräkning av de inkomster Du har de närmaste tolv månaderna. Vad som räknas som inkomst regleras i Socialtjänstlagen. Dessutom skall bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg samt bostadstillägg för pensionärer (BTP) beräknas som inkomst. Du skall fylla i en inkomstförfrågan där Du lämnar uppgifter om Din beräknade inkomst innevarande år. Är du gift är det viktigt att du fyller i belopp både för Dig och Din make/maka. Kommunen kan kontrollera uppgifter från Försäkringskassan, Statens Pensionsverk och Kommunsektorns Pension AB, KPA och taxerad inkomst. Denna inkomstförfrågan kan lämnas in via kommunens hemsida om du har E-legitimation. Vid beräkning av avgiftsunderlag för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partners. I övriga fall beräknas den enskildes inkomst. Den korrekta avgiften kan fastställas först när alla inkomstuppgifter inkommit. I vissa fall kan därför en retroaktiv justering av avgiften ske, dock max tre månader. Avgiftsunderlaget används vid beräkning om Du har rätt till nedsättning av Din omsorgsavgift. Du måste själv meddela om dina inkomstförhållanden ändras. 4

5 Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp, dels av en bostadskostnad. Minimibeloppet skall täcka följande kostnadsposter: Livsmedel (alla måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel. Minimibeloppet för personer över 65 år är kr per månad för ensamstående samt kronor per person och månad för sammanlevande makar eller sambor. För personer under 65 år är minimibeloppet kr per månad för ensamstående samt kronor per person och månad för sammanlevande makar eller sambor. Om du har fördyrade levnadsomkostnader kan du bli beviljad ett förhöjt minimibelopp. Kostnaderna skall vara av betydande belopp och varaktig karaktär. Livsmedelskostnaderna är, av Livsmedelsverket, beräknade till kronor per månad i minimibeloppet. Avgiften för livsmedel är kronor i särskilt boende och kommunen höjer därför minimibeloppet med kronor för samtliga personer i särskilt boende. 5

6 Utöver minimibeloppet skall bostadskostnaden läggas till. Bostadskostnaderna beräknas enligt de regler som gäller vid beräkning av BTP, bostadstillägg för pensionärer. Du blir debiterad omsorgsavgift endast om avgiftsutrymmet tillåter det. avgiftsunderlag förbehållsbelopp = avgiftsutrymme. Högsta avgift för omsorg, maxtaxa Socialtjänstlagen anger den högsta omsorgsavgift som får debiteras. Från och med den 1 februari år 2015 är detta belopp kronor per månad. Vad ingår i omsorgsavgiften? I omsorgsavgiften ingår de insatser som Du har blivit beviljad enligt Socialtjänstlagen efter genomförd utredning av ansvarig enhetschef tillsammans med Dig. Det kan bland annat handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig samt sköta personlig hygien. Utöver detta kan det röra sig om insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i hemmet. Hjälp med städ, tvätt, och inköp kan också ingå. Syftet med hemtjänst är att hjälpa människor med olika funktionshinder och särskilda behov att hantera sin vardagsverklighet. Med hänsyn till hjälpinsatsens omfattning delas omsorgen in i fyra nivåer. Nivån bestäms av biståndets omfattning. 6

7 Debiteringstillämpningar Är Du ny omsorgstagare och under första månaden erhåller omsorg under endast en del av månaden, gäller att nedsättning av avgift sker med en 1/30-del per dag. Avdrag på omsorgsavgiften medges endast vid sjukhusvistelse, med en dagavgift, det antal dagar som frånvaron varat. Du medges inte avdrag på din omsorgsavgift vid annan frånvaro. Helt matavdrag medges vid sjukhusvistelse. Din matavgift på särskilt boende reduceras, med dagavgiften, om du senast en vecka i förväg avbeställer maten. 7

8 Jämkning Möjlighet till jämkning av omsorgsavgiften finns, exempelvis när ena maken flyttar till särskild boendeform. Det skall då vara möjligt för den andre att bo kvar i sin ursprungliga bostad till rimliga privatekonomiska villkor. Detta innebär att den kvarboende kan beviljas förbehållsbelopp för personliga behov. Det skall även vara möjligt för ensamstående att behålla sin bostad en viss tid (högst tre månader = uppsägningstiden) efter flyttning till särskild boendeform. Om den ursprungliga bostaden är en villa eller en bostadsrätt ges skälig tid till försäljning, dock högst sex månader. Årliga förändringar av avgifter Följande belopp förändras varje år med prisbasbeloppet: Schabloniserade förbehållsbeloppet Omsorgsavgiften Matkostnaden Trygghetstelefonavgiften Räkning Månadsräkningen kommer i mitten av månaden och avser aktuell månads insatser samt föregående månads avvikelser. Hyran betalas i förskott. Förfallodag är i slutet på månaden. 8

9 Aktuella belopp år 2015 Prisbasbelopp Prisbasbeloppet ändras varje år kr Schabloniserat minimibelopp, per månad, vid hjälp i hemmet Över 65 år Ensamstående Gifta/sammanboende, per person Yngre än 65 år Ensamstående Gifta/sammanboende, per person kr kr kr kr Schabloniserat minimibelopp, per månad, vid särskilt boende Över 65 år Ensamstående Gifta/sammanboende, per person Yngre än 65 år Ensamstående Gifta/sammanboende, per person kr kr kr kr 9

10 Aktuella avgifter från och med 1 februari 2015 Omsorgsavgift per månad: Nivå kr Nivå kr Nivå kr Nivå kr Matkostnad särskilt boende, per månad Omsorgsavgift särskilt boende, per månad Trygghetstelefon avgift per månad kr kr 200 kr Dagverksamhet Kringlan och Slupen Kringlan 28/55 kr Slupen 28 kr Verksamhets resor tur och retur 1 4 resor/mån 237:50 kr kr Korttids & Solrosen Dygnsavgift (oms.avg + matavg.) Omsorgsavgift Matkostnad 169 kr 59 kr 110 kr Hemsjukvårdsavgift, per månad 250 kr Engångsavgift för: Rullator Rullstol 150 kr 250 kr 10

11 Ytterligare frågor om avgifter Om Du har ytterligare frågor kring avgiftsbeslutet kan Du vända Dig till ansvarig enhetschef. Frågor kring debiteringen besvaras av avgiftshandläggaren på administrationen på telefonnummer Personregister För beräkning av avgifter används ett dataprogram som innehåller uppgifter om de personer i Stenungsunds kommun som beviljats bistånd. Uppgifterna omfattar bland annat personnummer, namn, adress, medsökande, inkomstförhållanden, hyra, BTP och avgiftsunderlag. Uppgifterna är tillgängliga endast för berörda handläggare inom Vård och omsorg. Enligt personuppgiftslagen har Du rätt till utdrag ur personregistret om de uppgifter som berör Dig. Kontakta i så fall ansvarig enhetschef. Att överklaga Du kan överklaga ditt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär (16 kapitlet 3 SoL). Det som kan överklagas är de beräkningar som gjorts avseende avgiftsunderlaget samt förbehållsbeloppet. 11

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2009 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN Information om regler, rutiner och avgifter Besöksadress: Köpmangatan 14 Postadress: 861 82 Timrå Telefon: 060-16 31 00 E-mail: sociala@timra.se Fastställd

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer