Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun"

Transkript

1 Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige fastställer vilka avgifter som ska gälla för Eslövs kommun. Avgiftens storlek beror på vilka insatser kommunen har beviljat och vilken individuell betalningsförmåga som finns. Betalningsförmågan beräknas utifrån: - inkomster och skatt - bostadskostnad och bostadstillägg - minimibelopp Avgiften beräknas utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad samt förändringar i minimibelopp och prisbasbelopp. Kommunen begär därför in aktuella uppgifter årligen. Minimibelopp Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet som årligen beslutas av riksdagen. Beloppet är en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalt sin hyra. Minimibeloppet är beräknat att täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, sjukvård, tandvård, läkemedel, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd. För 2014 gäller följande minimibelopp: - Ensamboende: kr/månad - Samlevande makar, sambor: kr/månad Minimibeloppet kan höjas om hushållet har varaktigt ökade levnadsomkostnader. I Eslövs kommun höjs minimibeloppet för: - Hushåll med hemmavarande barn 0-17 år - Yngre funktionshindrade (19-64 år) - Måltidskostnader i vård- och omsorgsboende - God man Det kan även finnas andra situationer då minimibeloppet inte räcker till. I de fall kan du ansöka skriftligt om höjt minimibelopp till Myndighetsenheten, Vård och Omsorg, Eslövs kommun, Eslöv. I särskilt boende ingår hushållsel och TV-licens i hyran. Minimibeloppet, som är beräknat för att täcka dessa kostnader, minskas därför med motsvarande månadskostnad. Under 2014 minskas minimibeloppet med 546 kronor per månad (373 kronor för el och 173 kronor för TV-licens) om du bor i vård- och omsorgsboende.

2 Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad. Maxtaxa Den sammanlagda avgiften för hemtjänst, hemsjukvård samt trygghetslarm, som har beviljats efter ansökan om bistånd, överstiger aldrig kronor per månad (2014 års nivå). Detta belopp kallas maxtaxa. Måltidskostnader och trygghetslarm som inte är biståndsprövat ingår inte i maxtaxan. Maxavgiften kan bli lägre än kronor per månad. Det blir den om ditt avgiftsutrymme är mindre än kronor per månad. Avgiftsutrymme Avgiftsutrymmet beräknas individuellt så här: + samtliga inkomster efter skatt per månad + bostadstillägg/bostadsbidrag per månad boendekostnad per månad minimibelopp per månad summa = avgiftsutrymme Om ditt avgiftsutrymme är mindre än kronor minskas avgiften så att den ryms inom avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet blir noll eller minus tas ingen avgift ut. Om du är gift, har registrerat partnerskap eller är samboende under äktenskapsliknande förhållanden och ni båda bor tillsammans i eget boende, läggs era inkomster ihop och delas lika vid avgiftsberäkningen. Om en av er bor i särskilt boende räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomiskt fördelaktigt för er.

3 Avgifter för tjänster och service i eget boende Hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och serviceinsatser Avgiften beräknas utifrån insatsens omfattning och ingår i maxtaxan. Det finns fyra olika avgiftsnivåer. Månadsavgift beräkning Avgift 2014: Nivå 1-0,16*prisbasbeloppet/ kr Nivå 2 0,27*prisbasbeloppet/ kr Nivå 3 0,38*prisbasbeloppet/ kr Nivå 4 0,48*prisbasbeloppet/ kr (maxtaxa) För del av kalendermånad betalas dygnsavgift (månadsavgiften delat med antalet dagar i månaden). Vid uppehåll i personlig omvårdnad på grund av sjukhusvistelse görs avdrag motsvarande dygnsavgiften. Vid annan frånvaro justeras avgiften om uppehållet är minst sju dagar i följd. Avgiften justeras då med motsvarande dygnsavgiften för varje frånvarodag. Vid kortare uppehåll än sju dagar görs inget avdrag på avgiften. Lån av tekniska hjälpmedel är avgiftsfritt. Trygghetslarm Avgiften för trygghetslarm är 200 kronor per månad. I avgiften ingår larmklocka, service med bland annat batteribyte, larmmottagning dygnet runt och besök i hemmet vid behov. Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan för dig som har hemtjänst. Är du över 65 år kan du beställa trygghetslarm direkt, utan att göra en biståndsansökan. Avgiften är 200 kronor i månaden. Avgiften för trygghetslarm utan biståndsansökan ingår däremot inte i maxtaxan. Matdistribution Matdistribution debiteras med 44 kr per beställd portion och innebär att du får färdiglagad mat levererad hem till dig. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Dagverksamhet/dagvård För vistelse inom dagverksamhet uttages en avgift på 75 kronor per dag. Avgiften ingår inte i maxtaxan. Korttidsboende Korttidsboende avser tillfällig vistelse i vårdboende. Omvårdnadsavgiften för korttidsboende är 58 kronor per dygn, dock max kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

4 Avgiften för måltider är 97 kronor per dygn. Priset avser heldygnskost och kan inte delas upp per måltid. Måltidsavgiften ingår inte i maxtaxan. Övrigt Debitering av avgiften sker månadsvis via faktura eller autogiro. Avgiften för insatser i eget boende debiteras i efterskott. Sista betalningsdag anges på fakturan. Om månadskostnaden är lägre än 100 kronor skickas ingen faktura ut. Beloppet förs då istället över till nästa månads faktura. Avgifter för tjänster och service i vård- och omsorgsboende för äldre Omvårdnad Omvårdnadsavgiften är kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan. Vid sjukhusvistelse görs avdrag motsvarande dygnsavgiften för omvårdnad. Vid annan frånvaro justeras avgiften om uppehållet är minst sju dagar i följd med motsvarande dygnsavgift för varje frånvarodag. Vid kortare uppehåll än sju dagar görs inget avdrag på avgiften. Måltider Ett måltidsabonnemang kostar kronor per månad. För del av månad är avgiften 97 kronor per dygn. Avgiften kan inte delas upp per måltid. Måltidskostnaden ingår inte i maxtaxan. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs ett avdrag med 97 kronor per dygn från första frånvarodagen. Vid övrig frånvaro, som meddelas minst en vecka i förväg, görs avdrag för kost från och med den första dagen. Kostnadsersättning Kostnadsersättning är en avgift för förbrukningsartiklar, till exempel pappersvaror, rengöringsmedel och städmaterial som finns tillgängligt i boendet, samt för säng med madrass och husgeråd. Avgiften är 197 kronor per månad och ingår inte i maxtaxan. Lägenheten Lägenheter i vård- och omsorgsboende hyrs ut med hyreskontrakt och betalning sker månadsvis med en fastställd hyra. Bostadstillägg för pensionärer kan sökas hos Pensionsmyndigheten. Ensamstående som flyttar från en hyreslägenhet till vård- och omsorgsboende kan få jämkning av avgifter under de tre första månaderna, detta gäller inte för den som har en förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp ( kronor för år 2014). Vid flytt från bostadsrätt eller egen fastighet beviljas inte jämkning. Däremot kan uppskov med betalningen beviljas under högst sex månader. Boende i vård- och omsorgsboende kan beviljas jämkning av avgifter och måltidsersättning om intäktsöverskottet efter avdrag för hyran, avgifter och måltider inte uppgår till 4,5 procent av prisbasbeloppet. Däremot beviljas inte jämkning för den som har en förmögenhet som överstiger 2 prisbasbelopp ( kronor). Jämkning kan beviljas under förutsättning att

5 ansökan om bostadstillägg gjorts och försäkringskassans beslut föreligger. Ansökan om jämkning ska göras skriftligen till avgiftshandläggaren, Vård och Omsorg, Eslövs kommun, Eslöv. Överklagan När avgiften är fastställd skickas ett avgiftsbeslut hem till dig. Du kan överklaga beslutet. Vill du överklaga beslutet ska detta göras skriftligt till avgiftshandläggaren, Vård och Omsorg, Eslövs kommun, Eslöv. Övrigt Debitering av avgiften sker månadsvis via faktura eller autogiro. Avgiften för vård- och omsorgsboende debiteras i efterskott. Sista betalningsdag anges på fakturan. Om månadskostnaden är lägre än 100 kronor skickas ingen faktura ut. Beloppet förs då istället över till nästa månads faktura. Bilagor: Bilaga 1: Avgifter inom ordinärt boende hemvård, hemsjukvård och service Bilaga 2: Avgifter inom vård- och omsorgsboende Bilaga 3: Avgifter och ersättningar inom LSS verksamhet

6 Bilaga 1 Avgifter inom ordinärt boende hemvård, hemsjukvård och service Avgiftsnivå Insatser/nivå Tidigare insats/nivå Avgiftsberäkning Avgift Service och/eller utprovning av hjälpmedel - max tre besök/månad Enbart service, städ, tvätt, inköp, utbärning av sopor och renbäddning varannan 0,16*prisbasbelopp/ kr 2 Service och/eller utprovning av hjälpmedel fler än tre besök/månad, samt personlig omvårdnad och/eller HSL ett besök/vecka 3 Service och/eller utprovning av hjälpmedel som nivå 1 och 2, samt personlig omvårdnad och HSL max tre besök/vecka 4 Service och/eller utprovning av hjälpmedel som nivå 1 och 2, samt personlig omvårdnad och HSL fyra eller fler gånger/vecka vecka Som nivå 1 + personlig omvårdnad 1-2 vardagar/vecka dagtid och kvällstid Som nivå 1 + personlig omvårdnad tre eller fler vardagar/vecka dagtid och kvällstid Som nivå 2 + personlig omvårdnad helger 0,27*prisbasbelopp/12 0,38*prisbasbelopp/12 0,48*prisbasbelopp/12 Timtaxa Enstaka besök - Timtaxan används enbart om det blir billigare än att debitera enligt nivå 1. Jämförelse med tidigare avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 999 kr kr kr 367 kr /timme Antal besök/månad Avgift kr Inga omvårdnadsinsatser, med/utan serviceinsatser = Nivå 2 Med omvårdnadsinsatser och serviceinsatser = Nivå 3 eller kr Inga omvårdnadsinsatser, med/utan serviceinsatser = Nivå 2 Med omvårdnadsinsatser och serviceinsatser = Nivå 3 eller 4 5 eller fler* 484 kr Inga omvårdnadsinsatser, med/utan serviceinsatser = Nivå 3 Med omvårdnadsinsatser och serviceinsatser = Nivå 4 * I exemplet för 2014 görs antagande om att 5 besök per månad utfaller som mer än ett besök per vecka.

7 Övriga avgifter inom ordinärt boende Årlig uppräkning Avgift 2014 Avgift 2013 Trygghetslarm konsumentprisindex 200 kr/månad 190 kr/månad Dagverksamhet inklusive måltider konsumentprisindex 75 kr/dag 61 kr/dag Matdistribution konsumentprisindex 44 kr/portion 45 kr/portion Omvårdnadsavgift korttids/avlastning 0,48*prisbasbelopp/ kr/dygn 59 kr/dygn Måltidsavgift korttids/avlastning konsumentprisindex 97 kr/dygn 89 kr/dygn

8 Bilaga 2 Avgifter inom vård- och omsorgsboende Avgifter och ersättningar Årlig uppräkning Avgift 2014 Avgift 2013 Hyror inom vård- och omsorgsboende Enligt hyresutveckling hos Eslövsbostäder Omvårdnadsavgift inom 0,48*prisbasbelopp/ kr/månad kr/månad vård- och omsorgsboende Måltidsabonnemang inom konsumentprisindex kr/månad kr/månad vård- och omsorgsboende Kostnadsersättning konsumentprisindex 196 kr/månad 197 kr/månad

9 Avgifter och ersättningar inom LSS-verksamhet Bilaga 3 Avgift/ersättning Årlig uppräkning Hyror inom vård- och omsorgsboende Enligt hyresutveckling hos Eslövsbostäder Resor till och från daglig Följer Skånetrafikens 580 kr/månad 580 kr/månad verksamhet taxa för tre zoner Måltidsersättning korttidsvistelse/korttidstillsyn Följer förändring i konsumentprisindex Ålder 0-6 år frukost/lätt mål 11 kr 10,49 kr Ålder 0-6 år huvudmål 28 kr 27 kr Ålder 7-12 år frukost/lätt mål 12 kr 10,49 kr Ålder 7-12 år huvudmål 39 kr 39 kr Ålder 13 år och äldre 17 kr 16,79 kr frukost/lätt mål Ålder 13 år och äldre huvudmål 49 kr 49 kr

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2009 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer